Elisabeth Tveito Johnsen

10    11

Frelse i trosopplæringen

Det er ikke en motsetning mellom at alle skal bli frelst til slutt, og at mennesket holdes ansvarlig for synd begått mot andre mennesker.

Publisert: 27. apr 2012 / 7879 visninger.

En av de viktigste grunnene til at jeg er engasjert i debatten om frelse, er religionspedagogisk. Jeg ønsker å bidra at kirkelig ansatte får kjennskap til at det finnes et alternativ.

Harald Hegstad utfordrer meg til å svare på hvorvidt synd mot mennesker også er synd mot Gud – se mitt første innlegg «Alle blir frelst til slutt». Min oppfatning er at teologien har vært alt for abstrakt i sin tale om om skyld. Jeg mener at fromme ord om at alle mennesker er like store syndere og totalt skyldige overfor Gud, kan tildekke sammenhengen mellom skyld, ansvar, skade og makt. Jeg vil som Beate Indrebø Hovland  vektlegge at skyld «er noe vi pådrar vi oss når vi bruker den makten vi har over større eller mindre deler av andres liv, til å skade istedenfor å gagne». Og at det å skade et annet menneske er en synd mot Gud. «Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort mot meg» (Matt 25:45). Slik jeg ser det er det ikke en motsetning mellom at alle skal bli frelst til slutt, og at vi som mennesker holdes ansvarlig for skadene vi begår mot andre mennesker.

Hegstad ser ingen grunn til at apokatastasistanken skal få en offisiell kirkelig anerkjennelse. Jeg mener imidlertid at Hegstads forskning på trosopplæring i Den norske kirke peker på behovet for å fornye frelsesteologien. Det fremkommer i Hegstads bok om trosopplæring at det er lite direke tale om frelse. Unntaket er noen menigheter som står i en vekkelsestradisjon, men også i disse menighetene tones den tradisjonelle doms- og syndsforkynnelsen ned. Det at trosopplæring ikke lenger er for de få, men for bredden i folkekirken, har i følge Hegstad liten grad har ført til en nyfortolkning av frelsesteologien. Frelse som tema har blitt liggende. Dette mener Hegstad er bekymringsfullt og etterlyser dogamtiske formuleringer og sammenfatninger om hvem Jesus er.  

Mitt svar på Hegstads bekymring vil være å betone viktigheten av å nyfortolke frelsesteologien og la kirkelig ansatte bli kjent med den. Slik at de kan gjøre frelse til tema i trosopplæringen, uten å måtte viderebringe hvem som blir  frelst og hvem som ikke blir det.

Ut ifra responsen på mitt forrige innlegg på VD vil jeg tro at en del er sterkt uenig i hvordan jeg reflekterer teologisk, og at andre er mer enige. Jeg synes debatten er viktig, men kan ikke svare hver enkelt. Det ville også være å monopolisere debatten.  Dette blir det siste fra meg om dette. 

Kilder:

Harald Hegstad, Anne Schanche Selbekk og Olaf Aagedal (2008): Når tro skal læres. Sju fortellinger om lokal trosopplæring. Tapir akademisk forlag.

Beate Indrebø Hovland (2003) «Du er nåden, jeg med skammen – å hvor vi dog passer sammen»? Gud og menneske i møte med overgrepserfaringer Et teologisk bidrag». I: Fra skam til verdighet. Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep. Universitetsforlaget. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Potensialene er gjort ferdige, alle kan bli frelst for Jesus døde for alle. Så i prinsippet "er alle frelst" de behøver ikke bli det til slutt. Altså Jesus har gjort ferdig den biten, men ikke alle ønsker å bli en del av dette. Det har jeg ikke noe problem med å akseptere for "troen er ikke alles sak" som Paulus skirver i et av sine brev.  Jesu ord om hvordan komme inn i dette går ganske tydelig fram med en av datiden religiøse leder og medlem av det Høye råd i jerusalem...Nikodemus...Du må bli født på nytt... Det er dette nye livet som fører fram til evig frelse  :)

Svar
Kommentar #2

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

En av de viktigste grunnene til at jeg er engasjert i debatten om frelse, er religionspedagogisk. Jeg ønsker å bidra at kirkelig ansatte får kjennskap til at det finnes et alternativ.

Det er hundrevis av alternativer innenfor det emnet du formidler, unitarer og universialisme er nevnt, men også innen new age. og en annen versjon som Sverrre avnskog er representant for .."(vandre mot lyset)

Hvorfor skal det da være behov for en ny vei som egentlig ikke forteller noe annet enn disse som er nevnt over?

For meg er det du bidrar med så langt fra apostolisk tro en kan komme, og er så nært opp til humanisme at om en hadde fjernet ordet gud, så ville guden vært mennesket selv og "det gode" på bunn av denne "godhjertede skapning"..

Om det er dette en lærer på TF så må jeg si at jeg er sjokkert, og ikke minst at dette er de fremtidige ledere i statskirken..jo statskirken er i fritt fall ned i avgrunnen..det er tydelig at dette ordtaket stemmer..

"Veien til helvete er brolagt med gode forsetter..."

Direkte oversatt til det Jesus sa..

matt.7.13 For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.

Svar
Kommentar #3

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Elisbeth

 

 

 

Kristi lære er den lære som vi skal forkynne det enkle og det sanne evanelium, ikke tilært visdom som stammer fra menneske sinn. mange tar til seg og forandrer bibelens innhold og karaker. og det er veldig trist å se. Gud ord er levende det er sannhet og det setter oss fri fra synden. Når vi trekker i fra heller legger til noe, så vil det ikke bere frukt for den som bærer den visdommen med seg som er av løgnens far. Det onde vil forknudre Guds ord, til det ugjenkjennelige bevege det seg i mot denne tids ånden som er i virke. Den sløvheten vi viser for Guds ord  I DAG ER SKREMENDE.

Det er kun en vei som fører oss trygt fram til Faderen Jesus, ingen kommer til himmelen heller blir frelst uten først å ta i mot Jesus som sin Herre i sitt liv.

Paulus sier forbannet er en som fører en annen lære en Kristi lære, ord og ta til seg, og ord og grunde på. la ikke en tilærd visdom lure deg bort fra sannheten Elisabeth. La heller dine øyne og ditt hjerte lete etter sannheten i Guds ord, som vil lye opp den visdom Den hellige Ånd vil gi deg hvis du er villig til å lytte.

 

 

Gud velsigne deg

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #4

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Om DKK er åpen for at alle mennesker kan bli frelst, så er det vel ingen umulighet for DNK heller? DKK er jo en mye mer konservativ kirke som holder fast på tradisjonen.  Det jeg ser som kan være et hinder for DNK er at den ikke tror på purgatoriet. For hvordan vil himmelen se ut uten et purgatorie?

 

Svar
Kommentar #5

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Det jeg ser som kan være et hinder for DNK er at den ikke tror på purgatoriet. For hvordan vil himmelen se ut uten et purgatorie?

Ren godhet og Kjærlighet.

Kort sagt med purgatoriet har Satan vunnet og helvete vil eksistere i himmelen, jorden og resten av universet. Heldigvis har Kristus vinnet seieren. Så kan du spørre deg selv om hva det er som gjør at mennesker tror dette. Svaret finner du i Guds ord, ikke hos din katolske prest, munk, nonne eller Katolske Katekisme.

Alle kan bli frelst Randi men kun igjennom Kristus, og hverken DRKK eller deres underlagte DNK følger Kristus.

Det er forøvrig en glede at TF nå viser offisielt at de ikke tror Gud, Guds ord og Jesus Kristus, Faderen og Den Hellige Ånd. En glede for nå kan folk med god grunn forlate Kirken, prestene og tilbedelsen av avguder!

Det er vel derfor Vårt Land trekker frem innlegget som et lesetips.

Svar
Kommentar #6

Hallvard Jørgensen

56 innlegg  1319 kommentarer

Kommentar

Publisert over 5 år siden

Det er interessant å lese debatten her. Ein kommentar:

Eg er samd i at det er behov for å gjennomtenking av kva frelse eigentleg er. Som eg skreiv i min førre kommentar (her), er dette eitt av dei områda der meir lågkyrkjelege bedehustradisjonar i Noreg (og også mange av dei som har sin bakgrunn her) treng å revidere teologien sin. Det kan vere verdt å nemne at apokatastasis faktisk er eit bibelsk uttrykk (Apg 3,21), og at "gjenopprettinga av alle ting" faktisk er eit kjernepoeng i den bibelske frelsesvisjonen (sjølv om dette altså arguably ikkje inneber at alle blir frelst). (Personleg har eg, som nokre veit, hatt stort utbytte av NT Wrights eksegetiske arbeid. For den som kort og greitt vil setje seg inn i hans forståing av NT på desse punkta, sjå Justification og Surprised by hope.)

Men ja; når det gjeld innlegget ovanfor, er det framleis veldig uklart for meg korleis argumenta her blir grunngjeve. Hovlands definisjon; korleis vert denne grunngjeve? Og korleis grunngjev ein at denne definisjonen også medfører at det er mogleg at alle skal bli frelst? Her manglar det ein del vesentlege premiss som det hadde vore fint om vart klargjorte. Det er også, som tidlegare nemnt, generelt sett veldig uklart for meg kva du, Johnsen, her tenker om den historiske Jesus og hans rolle i kristen teologi; korleis ein grunngjev sine tankar om Gud; korleis ein evt. grunngjev eit "kanon im kanon" etc.

Matt 25,45 vert sitert; er dette ein illustrasjon på ei tenking om frelse, synd, skuld etc. som eigentleg har kjelder ein annan stad? Eller er Matt 25 å rekne som ein normativ tekst som er med på å forme teologien? I så fall må det jo vere både legitimt og nødvendig å drøfte Matt 25 innanfor ramma av resten av Matt, og dinest Jesus-tradisjonane, og også resten av NT (og jødedom og den tidlege kyrkja). Ikkje minst av dei Matt 25 er ein nykjeltekst i spørsmålet om domen (jfr. v. 46).

Så altså: Til no framstår argumentasjonen for at "alle blir frelst" utan så koherent eller djup grunngjeving. Her er ein god del å ta tak i før dette standpunktet skal framstå som truverdig (eg trur, som tidlegare nemnt, at ein svært vanskeleg vil kome i mål her). Men eg tykkjer også, som tidlegare nemnt, det er konstruktivt å samtale om problemstillingane. Så det er å håpe at du kunne kome attende på eit seinare tidspunkt, og greie ut litt meir korleis du faktisk grunngjev standpunktet ditt; det kunne vere særleg relevant med tanke på at du ynskjer at Dnk skal legitimere ditt standpunkt her.

Richard Bauckham har elles gjennomført ei historisk undersøking av apokatastasis-læra, eller "universalismen", tanken om at alle blir frelst. Kan lesast her. Konklusjonen fylgjer her:

"The history of the doctrine of universal salvation (or apokastastasis) is a remarkable one. Until the nineteenth century almost all Christian theologians taught the reality of eternal torment in hell. Here and there, outside the theological mainstream, were some who believed that the wicked would be finally annihilated (in its commonest form. this is the doctrine of 'conditional immortality'). Even fewer were the advocates of universal salvation, though these few included same major theologians of the early church. Eternal punishment was firmly asserted in official creeds and confessions of the churches. It must have seemed as indispensable a part of universal Christian belief as the doctrines of the Trinity and the incarnation.

Since 1800 this situation has entirely changed, and no traditional Christian doctrine has been so widely abandoned as that of eternal punishment. Its advocates among theologians today must be fewer than ever before. The alternative interpretation of hell as annihilation seems to have prevailed even among many of the more conservative theologians. Among the less conservative, universal salvation, either as hope or as dogma, is now so widely accepted that many theologians assume it virtually without argument."

Svar
Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Må vi vite hvem som blir frelst ?

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Slik at de kan gjøre frelse til tema i trosopplæringen, uten å måtte viderebringe hvem som blir

I   Matt 3,12/Luk 3,17  er det presisert at det er han som har kasteskovelen og ikke vi.  Derfor er det ikke opp til oss å bestemme frelsen for hverandre.   Leser vi envangeliene så finner vi mange steder at Jesus sier at folk skal bli frelst.  Hva er bakgrunnen for at Jesus forteller dette så mange ganger i NT.  Hvem sa han det til ? Hva gjorde de som førte til at Jesus bekreftet at de skulle bli frelst ? Finner vi noen likhetstrekk ? 

Fulgte disse en liturgi , en læresetning , en dogme  eller noe som Jesus hadde sagt de skulle gjøre ?  Var de døpt ?  Var det disse som vekket opp fra døde , eller gjorde store under ?  Hvem var de som Jesus sa "Din tro har frelst deg" til ?  ( Matt 9,22 / Mark 5,34 / Mark 10,52 / Luk 7,50 / Luk 8,48 / Luk 17,19 / Luk 18,42 ).

Jeg har liten tro på at frelsen kommer fra noen små eller store konstruerte læresetninger - men fra den erfaring vi har med at Gud som virker i oss og gjennom oss når vi våger å handle i henhold til våre stakkarslige tro.  Vi må være villige til å ta inn oveross det Jakob skriver i 2:18 "Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro."  

Så lenge du er trygg på at Gud virker gjennom dine gjerninger og du ser Guds er tilstede rundt deg kan du føle deg trygg på at du er frelst.  Da kan du trøste deg at du kan kalle deg en troende slik Jesus definerer det  - se Markus 16.17-18.

Svar
Kommentar #8

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden

HVA er SYND - Det er djevelens vilje. Synd er av djevelen og når et menneske begår synd så blir djevelens vilje utført. Så hvem du synder til spiller det ingen rolle - du er på parti med djevelen - du utfører hans vilje. Ikke fordi de du vil - men fordi Han har makt over deg - som ikke er født på ny (frelst).

djevelen tvinger deg til ting du ikke vil - og du klarer ikke motstå. Det er derfor Herren sier, har du begått ett av mine lovbrudd så har du begått alle. Du er under en annen kongedømme.

Når du blir født på ny og fyller deg med ordet - da er du podet inn på en annen kraft - enn den kraften som fikk deg til å synde. Du er nå tilkoblet Herrens kraft. djevelen har ingen makt over deg lengre - djevelens kraft er borte fra deg - du har nå Herrens kraft I deg - fordi Han (DHÅ) er I deg. Du er podet in på det treet som Jesus er hode i. (Esekiel 36:27.)

Esekiel 36:25.
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder.

Esekiel 36:26.
Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Esekiel 36:27.
Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Det er GUDS ånd som sørger for at DU kan følge dem - ikke din egen kraft, eller en annen kraft.

Det er en enkel bønn du kan ta.

Kjære Herre Jesus kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg mine synder. Vask meg og rens meg. Sett meg fri Jesus, takk for at du døde for meg. Jeg tror at Du stod opp fra de døde og at Du kommer tilbake til meg.

Fyll meg med Den Hellige Ånd. Gi meg medfølelse for de fortapte og en lengsel etter Gud og en frimodighet til å forkynne Jesus Kristus evangeliet. Jeg ønsker Du Jesus skal bli Herre i mitt liv. Jeg er frelst, jeg er født på nytt og jeg er på vei til Himmelen fordi jeg har Jesus i mitt hjerte.

Sa du denne bønnen høyt og mente den – vel da er du frelst.

Svar
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Siden

Publisert over 5 år siden

mange er opptatt av frelsen, og noen er opptatt av tidspunktet for frelsen, hva menes da ordene i Matt.24.22 og Mark.13.20. ?

Og hva mener Gud med nådens tid og frelsens dag? (2.Kor.6.2, Jes.49.8)

Svar
Kommentar #10

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mat 24:32  Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet I at sommeren er nær; 

Her er lignelsen om fikentreet  -Dette gjelder endetiden. Det ser du av de foregående vers. Vers 24:32 slik jeg ser det forteler at du vil se på tehene i tiden at tiden er nær for Jesus gjenkomst. Vi det ikke dagen og timen - men bibelen peker på mange tegn som gir oss en pekepinn når dette skal skje.

Mar 13:20  Og dersom ikke Herren forkortet de dager, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet de dager. 

Jeg tor at de som er frelst vil rykkes opp før den store trengselen. (Du må kjenne til åpenbaringsboken her) da skal det skje mange grufulle ting - fordi da har satan kommet opp i dagen for fullt.

De som tror er saltet eller kraften- De holder på mange måter den onde i sjakk - ikke helt men delvi. Når opprykkelsen skjer - da er denne kraften som er i torende borte - og den onde kommer til.
Så ver 13:20 forteller oss at Herren vil forkorte den store trengsels tiden - den tiden hvor antikrist i person er tilstede. Antikristens ånd er her allerede - den har vært her siden syndefallet.

De utvlagte er etter det jeg ser de 144000 Jøder som er av fysiske etterkommere av Abraham. Vi ser at Jødene vil oppdage at Jesus var messias - og de vil blir frelst på en dag. MEN dette er etter opprykkelsen av de som er frelst. Når den stor forfølgelsen kommer da mange til å bli frelst da også. For de er det Herren vil forkorte dagen - slik at de kan holde ut.

Dette er hva JEG ser - DU må selv studere biblen og få DHÅ til å vise deg hva som menes.

Svar
Kommentar #11

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

HVA er SYND - Det er djevelens vilje. Synd er av djevelen og når et menneske begår synd så blir djevelens vilje utført. Så hvem du synder til spiller det ingen rolle - du er på parti med djevelen - du utfører hans vilje. Ikke fordi de du vil - men fordi Han har makt over deg - som ikke er født på ny (frelst).

djevelen tvinger deg til ting du ikke vil - og du klarer ikke motstå. Det er derfor Herren sier, har du begått ett av mine lovbrudd så har du begått alle. Du er under en annen kongedømme.

Dette er en forbannet løgn, unnskyld utbruddet men du peker på og skylder på Djevelen men han igjenpeker på Gud med sine anklager.

Å synde er noe du selv velger å gjøre av fri vilje og det er kun syndens feige natur som skylder på andre.

Adam skyldte på Gud da de falt, han sa til Gud "Du ga meg kvinnen", Eva sa "Men han sa".

Synd er lovbrudd RUDI og lovbrudd blir til i deg selv etter at du har tenkt og følt, og valgt synden etter at du vet hva det er.

Jak 1,13-16 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!  

Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Den som holder ut til enden

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg tor at de som er frelst vil rykkes opp før den store trengselen.

Dette er nok ikke rett. Du siterte selv Mark.13.20: Om ikke Herren forkortet de dagene, (trengselstiden) ville ikke noe menneske bli frelst - hva får deg til å tro at noen kan være frelst før trengselen i de siste dager? Sier ikke Matt.24.13: Men den som holder ut inntil enden skal bli frelst?

For det står i 1.Pet.4.17:  For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?18  Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

Du har imidlertid rett i at de utvalgte er de 144 000, de er en føstegrøde av de oppstandne, det vil si at de er frelst, dette er i forbindelse med det tusenårige riket (Åp.14.3-5) og er de som skal være med under dette riket og som ikke har tatt dyrets merke (Åp.20.4). I Åp.14.4 kan du se at de er førstegrøden og i 1.Kor.15.20-23 kan du se at førstegrøden er Kristus. Den første oppstandelse er for de utvalgte og frelsen er for dem. Den andre oppstandelse fra de døde kommer etter det tusenårige riket og er frelsen for de andre. Oppstandelsen er det samme som opprykkelsen, der finnes kun to, en før ogen etter det tusenårige riket, den første er Kristus (førstegrøden i Åp.20.4, 14.4 og 1.Kor.15.20-23) den andre er for den store skare som ingen kunne telle, Åp.7.9, Åp.20.5)

Hvem er da frelst da frelsen gjelder uforgjengeligheten?

 

Svar
Kommentar #13

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Å synde er noe du selv velger å gjøre av fri vilje og det er kun syndens feige natur som skylder på andre.

Det kan du si, at du selv velger å gi etter til disse taneken. Poenget er når du er under en kraft som du ikke kommer ut av, hva skal du da gjøre?

Du kan ikke ved egen kraft bli freslt. Det er ikke dine gjerninger som får deg frelst.. Det er toren på på Jesus som får deg frelst. Da skjer det noe med din ånd. Han tar ut den ånden som er for svak til å følge Herren. Så setter han in en my ånd og som kommer Han in med DHÅ. Det er kraften fra DHÅ som holder deg borte fra synden - synden kan ikke lengre ta deg. 

Dette er nøkklen - det er ikke du som sørger for å rense deg selv - det er Herren som gjør det, du skal bare tor på Jesus. Det er derfor Loven er tatt bort fra deg. Han har skrevet loven på hjerte ditt ved den nye fødselen.

FOR GUD SIER: DET ER JEG SOM FÅR DEG TIL Å FØLGE MINE LOVER. I DGT SÅ VAR DET DU - I DIN EGEN KRAFT MÅTTE FØLGE LOVEN. 

Det er ikke i din genen kraft du følger hans lover. Du klaerer det aldri, du kommer hele tiden til kort. Hva gjør du når du ikke klaer å følge Hans lover og regler??

Du klarer det ikke selv. Det er derfor denne nye loven, du skal elske deg selv som du elsker andre. Og hvist jeg ikke elsker meg selv, kan jeg da elske andre? Her er poenget - du har Han i deg - Det er Han som former deg  - Det er han som utvikler fred, tolmodighet, sindighet etc i deg. Du skal bra sørge do å mate ånden din med ordet hver dag. Så gjør Han jobben for deg.

Ja du kan velge å synde - men er du frelst, født på ny da klaer du ikke å synde - du kan falle - men den som er plasseret på insiden av deg er som en strøm gnerator - som forsterker om din samvittghet - som sier dette er glat det du gjør nå. Det muje hertet ditt som du nå har fått fra Herren er svært sensitiv til det som kommer over deg.

Svar
Kommentar #14

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Synd er lovbrudd RUDI og lovbrudd blir til i deg selv etter at du har tenkt og følt, og valgt synden etter at du vet hva det er.

Ja - men hvorfor synder folk, hvorfor velger folk synden - altså det å lyve - det å stjele - det å drepe. Hvorfor velger da menneske å gjøre dette - er det fordi de har lyst til å gjøre det. Eller er det fordi rett og slett er onde. Ja det finnes mennesker som er onde som ikke er styrt av den vonde - men tankene da hvor kommer de fra - hvem gir disse menneskene tankene da. 

Når ADAM og EVA var på jorden og FØR det fatale skjedde - da fantes det ikke sykdom - ikke vondskap eller noe av dette. Men så kom en viss person inn og visket i øret (Tanker) til Eva. Har da Gud virkelig sagt - å nei det kan da ikke stemme - du kommer ikke til å dø når du eter av det treet. Eva valgte å lytte til djevelens listige tanker

Men, før Moses kom med de ti bud - hvem viste da hva som var lovbrudd - viste Israelittene det. Hvordan kunne de da vite hva som er synd før de fikk de ti bud?

Så hvordan kan du vite hva som er lovbrudd - når du ikke vet hva som er lovbrudd.

Herren sier i DGT, har du brutt en av disse lovene - vel da har du brutt alle. Det betyr altså at når jeg sier et galt ord - da her jeg brutt alle lovene i DGT. Gud viste at menneske kunne ikke klare å holde de lovene - det er ikke en kjangs - så hvorfor ga Han da oss disse lovene - når vi ikke klarer å holde de.

Han ville vise hvem forføreren var - hvem er forføreren - Riktig djevelen. Så Gud ga oss lovene - ikke for å følge dem - for det klarer vi ikke - ikke en kjangs - men han ga dem fordi vi skulle vite hvem opphavsmannen bak syndene er.

Så nå vet vi at de tankene som får oss til å synde ER ikke fra Herren. Det må da være logisk.

Hvor mange ganger skjer ikke det at en som kommer inn til avhør og han sier: Det var ikke det jeg ville - jeg bare slo - jeg skjønner ikke hva som skjedde. Han mistet kontrollen.

None ganger sier vi noe til våres medmennesker som vi ikke mente. Vi blir fortførte - sakte men sikkert kommer den onde og sier, har Gud virkelig sagt - nei det stemmer ikke.

Hvordan skal du klare å styre alle disse tankene som kommer i ditt hode. Det klarer du ikke som menneske - det er ikke en kjangs.

Så hvordan skal jeg klare å følge Guds standard. Løsningen er Jesus Kristus. Du skjønner Gud viste at menneske ikke klarer å holde hans bud og lover. Så for å ta tilbake menneskene fra satan som har kontroll - så måtte Gud sende sin sønn. Jesus, Han vant over den vonde og Hans hær. Det er den vonde som er kilden til døde, sykdom og løgn. Men Jesus Han vant over alt dette. 

Men hvordan skal menneske kunne komme rent og finn inn til Faderen. Fordi Faderen, Han ikke tåler synd - fordi det er av de vonde. Jo Jesus ble den som erstattet deg og meg. han betalte dine og mine synder enn gang for alle på korset - done finito. 

Så når Jesus betalte alle mine synder - hvorfor synder jeg da fortsatt - obs. Jeg må be Ham om å komme inn i mitt hjerte. Når ikke så har Han ikke betalt mine synder jeg er da fortsatt under loven.

Men nå har jeg Ham i meg - jeg har mottatt Hans ånd - men jeg syndet jo for et par dager siden - jeg kranglet med min kone - obs. Så jeg kan fortsatt synde - ja men ikke med vilje.

Vi har nå fått en i oss som hjelper oss til å holde budene Hans - du har fått en medhjelper som visker til deg i øre - ikke det gjør det - det er ikke bra. Jeg har fått en talsmann i meg som hjelper meg til å holde Hans løfter - men jeg må også passe på å fylle den nye ånden jeg har fått med ordet - slik at jeg holder meg ren og fin og kan skjelne mellom alle de tankene som kommer i meg. Det jeg trenger å gjøre er å tro - hvile i troen og fylle med opp med han nærvar, Guds kraft - for da klarer jeg å følge Jesus - da har jeg styrke til å følge hans lover - fordi nå har jeg Han på innsiden av meg.

Nå er det ikke jeg som følger lovene mer - nå er det Han som er i meg som guider og hjelper meg til å følge Ham - jeg gjør det ikke i min kraft lengre - jeg gjør det i Hans kraft - som er kjærlighet.

Du kan aldri følge lovene med kjødet - kjødet vil alltid kjempe imot deg. Det er kun ånden du kan flyte i - det er den som må få kontroll over ditt sinn og legeme. Og det er Herren som skriver på din tavle de lovene som du trenger å følge. Du gjør det i Hans kraft - ikke i din egen.

Jeg vet at Han er i meg, jeg vet også at fienden er beseiret. Jeg vet også at når jeg skulle falle - så er Han der og reiser meg opp igjen - Vet du hva denne kunnskapen gjør for meg - den setter meg fri.

Uansett hva fienden prøver å gjøre - så vet jeg at Han som er i meg er den samme som reise opp Jesus fra de døde. Jeg er tilgitt, jeg er også rettferdiggjort og kan komme frimodig til Herren - fordi jeg har krav på det – i den nye pakten - Jesus har betalt alt for meg. Jeg behøver ikke å skamme meg fordi Herren allerede har tilgitt meg før jeg har begått neste synd. (Jeg må angre min synd når den skjer, jeg må bekjenne den for Herren)

Betyr det at jeg kan synde men vilje - nei og det sørger Han som er i meg for. Så når jeg er nede for telling så vet jeg at Han er der og løfter meg opp igjen - eg vet at Han er der for meg hele tiden.

Jeg vet også at jeg blir sterkere jo mere tid jeg er samens med Ham, når jeg snakker til Ham. Når jeg kjenner Han kjærlighet kommer og når jeg kjenner Hans kraft er over meg. Da blir jeg vakere og svakere - Og Han sterkere og streker i meg. Til slutt er jeg død, jeg har drept kjødet med ånden - jeg vandrer i ånden med Herren - veken lyster eller fiender kan rør meg mer.

Nøkkelen er følgende – det er Han som viser deg veien – du behøver bare å være lydig til hans stemme. Du kan nå hvile og la Han gjøre arbeidet. Du behøver ikke da mer å følge Hans lover – fordi du er en del av Ham – jeg er i Ham og Han er i meg. Du er en del av Ham – da trenger du ikke loven mer – fordi du er blitt lik Ham.

Når du er i kjødet og prøver å følge loven med kjødet – da er du bundet av lovene, du vil alltid ha dårlig samvittighet, fordi du den indre stemmen sier jeg er ikke god nok jeg klarerer ikke å følge dette. Gud vil ikke like meg fordi jeg synder hele tiden – og så kommer fienden der og puffer på den dårlige samvittigheten din – så kommer alle de forvirrende takene i hode – ikke er det fred – den indre freden som jeg skulle ha i Herren er borte.

Det er ikke din feil at du synder – når du prøver å holde de lovene som Herren har gitt deg – det er fienden som prøver å sette deg ut. Når du prøver og ikke klarer å holde dem – da er det fordi du ikke er i ånden. Og fienden gjør alt for at du ikke skal få ha nærkontakt med Herren, han gjør alt for å få deg fornærmet – såret, sint. For da vet fienden at du ikke får tak i sannheten, sannheten om at Han er beseiret og at du kan gjøre alt i Herren.

Svar
Kommentar #15

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det kan du si, at du selv velger å gi etter til disse taneken. Poenget er når du er under en kraft som du ikke kommer ut av, hva skal du da gjøre?

Du kan ikke ved egen kraft bli freslt. Det er ikke dine gjerninger som får deg frelst.. Det er toren på på Jesus som får deg frelst. Da skjer det noe med din ånd. Han tar ut den ånden som er for svak til å følge Herren

Årsaken til at vi gir etter for synd re mangel på kjærlighet til sannhet og det er noe vi selv velger å gi etter for. Du kan ikke peke på noen andre enn deg selv for ditt valg når det gelder synd, ansvaret er ditt.

Du skrev rett ut:

"HVA er SYND - Det er djevelens vilje. Synd er av djevelen og når et menneske begår synd så blir djevelens vilje utført. Så hvem du synder til spiller det ingen rolle - du er på parti med djevelen- du utfører hans vilje. Ikke fordi de du vil - men fordi Han har makt over deg - som ikke er født på ny (frelst).

djevelen tvinger deg til ting du ikke vil - og du klarer ikke motstå. Det er derfor Herren sier, har du begått ett av mine lovbrudd så har du begått alle. Du er under en annen kongedømme."

 

Det er en forbannet løgn.et du her sier har ingen ting med det over å gjøre:

"Da skjer det noe med din ånd. Han tar ut den ånden som er for svak til å følge Herren. Så setter han in en my ånd og som kommer Han in med DHÅ. Det er kraften fra DHÅ som holder deg borte fra synden - synden kan ikke lengre ta deg.

Dette er nøkklen - det er ikke du som sørger for å rense deg selv - det er Herren som gjør det, du skal bare tor på Jesus. Det er derfor Loven er tatt bort fra deg. Han har skrevet loven på hjerte ditt ved den nye fødselen.

FOR GUD SIER: DET ER JEG SOM FÅR DEG TIL Å FØLGE MINE LOVER. I DGT SÅ VAR DET DU - I DIN EGEN KRAFT MÅTTE FØLGE LOVEN"

Loven er forøvrig ikke tatt bort men ditt kjøds vilje er borte til fordel for en annen natur/ vilje. Som du sier er det Han som sørger for at DU er loven lydig i Hans favn, med andre ord den er ikke borte men den brytes ikke av naturen og da spretter den heller ikke opp imot deg. I tillegg "måtte" en følge loven i egen kraft fordi en selv valgte Jesus bort på Sinai, og også senere ved inngangen til Israel. De fikk det samme tilbud som vi gjør i den nye pakt men den gamle ble den gamle fordi de valgte å selv ære Ham i egen kraft. På samme måte gjør du det samme da du også legger inn vakre ord og gjør loven ut av sin gyldighet.

Svar
Kommentar #16

Rune Holt

8 innlegg  10556 kommentarer

Hva er dette ?

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

fordi en selv valgte Jesus bort på Sinai, og også senere ved inngangen til Israel. De fikk det samme tilbud som vi gjør i den nye pakt men den gamle ble den gamle fordi de valgte å selv ære Ham i egen kraft.

Selvfølgelig fikk ikke de tilbud om frelse ved Jesus...De VAR jo i den gamle pakt,og hadde intet annet valg enn å følge bokstaven...altså loven.

Du har jo ikke forstått forskjellen på da og nå du....Da er det ikke rart at du fortsatt baler med loven.

Svar
Kommentar #17

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Når ADAM og EVA var på jorden og FØR det fatale skjedde - da fantes det ikke sykdom - ikke vondskap eller noe av dette. Men så kom en viss person inn og visket i øret (Tanker) til Eva. Har da Gud virkelig sagt - å nei det kan da ikke stemme - du kommer ikke til å dø når du eter av det treet. Eva valgte å lytte til djevelens listige tanker

Hun lyttet og lot seg friste i de baner djevelen la til rette for. Djevelen sa ikke at Eva skulle tenke eller føle, Eva danderte tankene i de fakta Satan la frem for henne og de var:

Bli udødelig. Se alt. Kjenne godt og ondt som Sin elskede Far. Bli som Sin Far/ Gud.

 

Dette fant hun ut selv basert på løgnen du skal slettes ikke dø men bli som Gud:

Føle begjær. Føle stolthet. Kjenne på egoisme.

 

Disse følelser og tanker falt hun for og dette er fallen syndig natur som vi fødes inn i nakne som vi skal være.

Videre sitert:

"Men, før Moses kom med de ti bud - hvem viste da hva som var lovbrudd - viste Israelittene det. Hvordan kunne de da vite hva som er synd før de fikk de ti bud?

Så hvordan kan du vite hva som er lovbrudd - når du ikke vet hva som er lovbrudd."

 

Eva viste hun syndet, Adam også. De valgte å gjøre noe de ikke skulle og leser dhva mennesket fikk vite før fallet ser du at de ikke var uten kunnskap, ei heller uten viten om hvem Gud var. I tillegg kan vi se at alt var bare ogdt, det betyr at de seks siste bud var inntakt i naturen og at de tre første bud også var opprettholdt av Adam og Eva. Ut over disse ni bud ser vi at også Sabbaten var der.

Synd er lovbrudd uten bokstaver men også med bokstaver og de ti bud spesisfiserer grensene til når noe er synd eller ikke, de bokstavene er tiol våre trege falne hjerner så vi skal fatte hvem Gud er.

Se på Skaperverket og Gud før fallet, og der ser du de ti bud, alle som en i Hans skapte verk.

 

Siste sitert:

"Det er ikke din feil at du synder"

 

Det er du og ingen annen som er ansvarlig for din egen synd, om du ikke skjønner det trenger du seriøst hjelp.

 

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.
12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

Du har velbehag i urett ferd og tror ikke på, og elsker ikke sant og rett men velger tegn og undere fremfor Ham.

 

2 Tess 2,9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,

1 Kor 14,21-22 Det er skrevet i loven: Ved folk med fremmed tungemål og ved fremmedes leber vil jeg tale til dette folk, og enda skal de ikke høre på mig, sier Herren. Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.

Åp 13,13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine.

Svar
Kommentar #18

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Vantro tror ikke fordi de glemmer.

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig fikk ikke de tilbud om frelse ved Jesus...De VAR jo i den gamle pakt,og hadde intet annet valg enn å følge bokstaven...altså loven

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Her må Jesus trekke seg fra å være med de ut av Sinai og inn i Israel, det gikk derfor en generasjon å komme inn dit:

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.

 

Årsaken til denne løsning er at de selv ikke vendte om til Ham men valgte Moses som mellommann så de slapp å omvende seg. Det er ren mangel på tro.

I Israel ble igjen Jesus avvist og de valgte istedet ett menneske som deres Konge:

1 Sam 8,6-8 Men det ord gjorde Samuel ondt, da de sa: Gi oss en konge til å dømme oss! Og Samuel bad til Herren. 7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. 8 Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem op fra Egypten, til den dag idag, idet de forlot mig og tjente andre guder, således gjør de nu også mot dig.

 

De valgte selv å tjene bokstaven Rune, det for å ære Gud i egen kraft og når Jesus kom tredje gang fikk de deres siste sjanse til å velge Ham som Konge i den gamle pakt men nei, de valgte da heller Rom, Keiseren. Ja, hedenskapens Mellommann Pontifeks Maximus.

Svar
Kommentar #19

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Årsaken til at vi gir etter for synd re mangel på kjærlighet til sannhet og det er noe vi selv velger å gi etter for. Du kan ikke peke på noen andre enn deg selv for ditt valg når det gelder synd, ansvaret er ditt.

Hei Leif Gunnar

 

 

Dette er feil. Årsaken til synd er at vi fremdeles ikke er fullkommen, vi er fremdeles skrøpelige og svake i oss selv, vår onde natur vi fremdeles synde, vi har ikke blitt kvitt den onde naturen i oss. Den vil vi leve med resten av livet på jorden. vi blir kvitt den onde naturen i oss, når basunen lyder. Da blir vi endelig fullkommen. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet og få alt det andre i tilegg. Når man søker først Guds rike så søker man sannheten. Det er rett som du sier at vi kan gi etter i vår svakhet for synd, hvem gjør ikke det ? Du gir også etter for synden av og til, i tankene eller i gjerninger. det btyr ikke at du ikke søker sannheten for det. For man ønsker å vandre i jesus fotspor i helligjørelsens vei. Man forsaker mer og mer av seg selv på veien. Jesus vokser og jeg avtar. Det er vårt ansvar å velge om man vil synde eller ikke. vil man leve i synd så er det opp til oss. men vil man leve i ånden der man ikke kan synde så er det også et valg. De som velger den veien har omvendt seg og blitt født på nytt. DA LEVER VI IKKE LENGERE SELV MEN UNDER NÅDEN, OG BLODETS BESKYTTELSE.  SÅ LENGE VI VANDRER I ÅNDEN SÅ SYNDER VI IKKE.

MEN VI ER FREMDELES SYNDERE, IKKE SLIK SOM FØR DA VI LEVDE I SYNDEN.

Hva er det som binder deg opp til å leve rett, er det loven som sier du må gjøre det? hva skjer om du bryter et av budene, søker du ikke sannheten da. Bryter vi budene, ja sier du fordi vi ikke holder sabbateten. hvis vi hadde holdt sabbaten var vi godkjent i dine øyne da?

Kommer vi til himmelen, med vår lære? eller er vi allerede fordømt. Hva sier kristi lære om din lære leif Gunnar står det noe om at hvis vi ikke holder sabbaten at vi blir strøket bort i fra livets bok. Jesus jobbet også på sabbaten, lik sin Far.

Synes du ikke det er rart at det ca et par hundre tusen som kan komme til himmelen. Jesu sa det er mange rom. hvis det er din lære som er sann, så er det veldig få som kan omme inn til himmelen av milliarder. gud kunne ikke ha hatt store tanker om oss da. Det vil være 100 vis av milloner som kommer til Himmelen. men det er også et lite antal i forhold til alle som har levd

Tenk litt større Leif gunnar, kansje du får en åpenbaring:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6152 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

De valgte selv å tjene bokstaven Rune, det for å ære Gud i egen kraft og når Jesus kom tredje gang fikk de deres siste sjanse til å velge Ham som Konge i den gamle pakt men nei, de valgte da heller

Synes du tolker litt i vilden sky Leif Gunnar.  Har du laget din egen teologi?

De som tror på Jesus, valgte Jesus som sin Herre og Konge.  På korset Jesus ble ofret ble det jo skrevet: Jødenes konge.  Men jødene valgte ikke Jesus som konge, men den kristne kirke og Jesus troende valgte Jesus som komme.

 

Svar
Kommentar #21

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

dropp begrepet synd

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke en motsetning mellom at alle skal bli frelst til slutt, og at mennesket holdes ansvarlig for synd begått mot andre mennesker

så er du i buddhistisk karma.det gode vi gjør gir gode frukter,det onde smaker bittert

Svar
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Ikke frem fra glemselen?

Publisert over 5 år siden

Interssant problemstilling Leif Gunnar, er det bare friske folk som kan bli frelst? Om noen er blitt demente, eller har blitt rammet av hukommelsestap og har glemt sin tro, så vil de ikke bli frelst fordi de har glemt?

Svar
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Dere tilber det dere ikke kjenner

Publisert over 5 år siden

Fra Joh.4. kan vi lese fortellingen om den samaritanske kvinnen ved brønnen hvor hun sier til Jesus, v19:

«Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen.20 «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.»21 Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.23 Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Ehh... at den time er nå, er forklart i 2.Kor.6.2:

           For han sier:
           Jeg bønnhørte deg i rette tid
           og hjalp deg på frelsens dag.
           Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!

Nå, betyr altså et forskuddtert tidspunkt (den rette tid) som er enda nærmere forklart hos Jes.49.7ff:

          Så sier Herren, Den hellige,
          som løser Israel ut,
          til ham som er foraktet, forkastet av folkeslag,
          slave under herskere:
          Konger skal se og reise seg,
          fyrster skal se og kaste seg ned,
          for Herren er trofast, Israels Hellige.
          Han har valgt deg ut.

          Så sier Herren:
          I nådens tid svarer jeg deg,
          på frelsens dag hjelper jeg deg.
          Jeg har formet deg
          og gjort deg til en pakt for folket
          for å gjenreise landet
          og skifte ut eiendommer som ligger øde.

Det betyr også at Sion får sin herlighet tilbake (Jes.62.)

          For Sions skyld vil jeg ikke tie,
          for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig
          før hennes rettferd bryter fram som lysglans
          og hennes frelse flammer som en fakkel.

          Folkeslag skal se din rettferd
          og alle konger din herlighet.
          Du skal få et nytt navn
          som Herren selv skal kunngjøre.

          Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd,
          et kongelig diadem i din Guds åpne hånd

          Du skal ikke lenger kalles Den forlatte,
          og landet skal ikke lenger kalles Det som er lagt øde.
          Men du skal hete Den jeg har kjær,
          og landet ditt Den jeg har tatt til ekte.
          For Herren har deg kjær
          og vil ta landet til ekte.

4.Mos.24.14:

Se, nå drar jeg tilbake til mitt eget folk. Men først vil jeg varsle deg om hva dette folket skal gjøre mot ditt folk i dager som kommer.»15 Så bar han fram sin visdomstale:
        
          Ord fra Bileam, Beors sønn,
          ord fra mannen med det klare øyet,

          ord fra ham som hører Guds utsagn,
          som får kjenne kunnskapen fra Den høyeste
          og se syn fra Den veldige,
          som synker sammen, men med åpnede øyne:

          Jeg ser ham, men ikke nå,
          jeg skuer ham, men ikke nær.
          En stjerne stiger opp fra Jakob,
          en kongsstav løfter seg fra Israel.
          Han skal knuse Moabs tinninger
          og skallen på alle sønner av Set.Svar
Kommentar #24

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dette er feil. Årsaken til synd er at vi fremdeles ikke er fullkommen, vi er fremdeles skrøpelige og svake i oss selv, vår onde natur vi fremdeles synde, vi har ikke blitt kvitt den onde naturen i oss. Den vil vi leve med resten av livet på jorden

Er dette feil:

"Årsaken til at vi gir etter for synd er mangel på kjærlighet til sannhet og det er noe vi selv velger å gi etter for. Du kan ikke peke på noen andre enn deg selv for ditt valg når det gelder synd, ansvaret er ditt."

Du skylder på Gud som Satan gjør! Du sier du er skapt slik og kan ikke noe for det men allikevel vil du brenne i helvete fordi du fortjener det, i evig tid!

Hvilken Gud har du??????????

Du kan ikke være frisk Rune, for hvor mange ganger skal du få høre det og det blir registrert det vi sier? Se her:

Du Sier:

"Hva sier kristi lære om din lære leif Gunnar står det noe om at hvis vi ikke holder sabbaten at vi blir strøket bort i fra livets bok. Jesus jobbet også på sabbaten, lik sin Far."

 

Den som ikke tåler Kristus, altså antikristelige som som ikke vil følge Ham og da Guds bud vil ikke arve livet men her følger poenget som du ike greier å registrere.

Jesus brøt ikke Sabbatsbudet men menneskebud om Sabbaten. Les bibelen om du ikke tror meg, der står det svart på hvitt og du har vel fått henvist alle de tekster som finnes i NT om det. Vakkert satte de Guds bud ut av gldighet som også du med flere gjør. I tillegg anklager du oss som de anklagde Jesus.

Er det mulig?? Ja, historien gjentar seg!

Svar
Kommentar #25

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Litt?

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Synes du tolker litt i vilden sky Leif Gunnar

Du har fått bibeltekstene og der står det rett ut.

Svar
Kommentar #26

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Interssant problemstilling Leif Gunnar, er det bare friske folk som kan bli frelst? Om noen er blitt demente, eller har blitt rammet av hukommelsestap og har glemt sin tro, så vil de ikke bli frelst fordi de har glemt?

Jesus kom for å frelse de som er syke, ikke friske. Vi får etter hva vi er gitt og da gjort.

Hvor mange tror du er friske her i denne verden?

Svar
Kommentar #27

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Gud frelser alle

Publisert over 5 år siden

Eg tillet meg å vise til mitt innlegg Gud frelser alle. Når til og med den russisk ortodokse metropolitt Hilarion (som mange reknar med vil bli den neste på patriarkatets trone i Moskva), med uttrykt støtte av kardinal Schönborn, kan uttale seg vektig og med styrke for det syn at alle til slutt vert frelst, verker denne norske diskusjonen i Vårt Lands spalter og fora svært provinsiell. Det teologiske nivået er ikkje særleg høgt frå nokre partar, slik eg ser det. Eg tek ikkje oppat noko meir frå mitt innlegg her. Dei som vil fær røkje etter. Eventuelle reaksjonar på det eg skriv bør uttrykkast der, slik at eg vert gjort merksam på dei.

Svar
Kommentar #28

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Apokatastis og universalisme

Publisert over 5 år siden

Apokatastislæra vart eksplisitt fordømt ved det femte kyrkjemøtet i Konstantinopel i 553. Dette kyrkjemøtet er økumenisk bindande også for den lutherske truslæra, og det er difor problematisk av ein luthersk teolog å bruke termen "apokatastis". Det finst andre måtar å utvikle den tanke at alle vert frelst på; slike kan utgjere andre former for universalisme enn den som låg til grunn for apokatastislæra. Eg har uttrykt dette meir presist i innlegget Gud frelser alle, som også vist til i forrige kommentar. Det innlegget forheld seg dessutan til heile problemstillinga som har vorte drøfta. Eventuelle reaksjoner på det innlegget bør skrivast der slik at eg vert gjort merksam på dei.

Svar
Kommentar #29

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Ein brist i Elisabeth Tveito Johnsens teologiske refleksjon

Publisert over 5 år siden

Elisabeth Tveito Johnsen skriv:

"Det er ikke en motsetning mellom at alle skal bli frelst til slutt, og at mennesket holdes ansvarlig for synd begått mot andre mennesker."

Dette er eg samd med henne i. Problemet er at Johnsen ikkje gir nokon som helst grunn for at det kan vere slik! 

Her kjem nok ein luthersk teolog som Johnsen i ei knipe. For det er ikkje tradisjon for å tru på skjærsilden i den lutherske tradisjon; men her kan det eventuelt vere rom for nyfortolking og reorientering. Problemet er at Johnsen ikkje peiker på noko som skjærsilden for å sameine det at alle vert frelst til slutt og at vi vert haldne ansvarlege for det vi gjer mot andre.

I to tidlegare kommentarer viste eg til mitt innlegg Gud frelser alle. Eg gjer merksam på at metropolitt Hilarions grunngjeving av det forhold at alle vert frelst til slutt gjer bruk av det han, i samsvar med tradisjon, kallar "gehenna". Her utvikler han det poeng at gehenna er å forstå på linje med det ein i katolsk tradisjon kallar skjærsilden, og er ikkje på linje med det ein har tenkt på som evige helvetesstraffer.

Igjen, reaksjoner på mitt innlegg Gud frelser alle ber eg dykk skrive der. Ellers vert det uråd for meg å verte merksam. 

Svar
Kommentar #30

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Beklager

Publisert over 5 år siden
Frode Bjørdal. Gå til den siterte teksten.

Når til og med den russisk ortodokse metropolitt Hilarion (som mange reknar med vil bli den neste på patriarkatets trone i Moskva), med uttrykt støtte av kardinal Schönborn, kan uttale seg vektig og med styrke for det syn at alle til slutt vert frelst,

Kjære deg, så denne står over Guds ord? Du nevner nivå? Vel, nivået gjenspeiler Tveitos nivå og det finnes ikke ett bibelvers som støtter henne og nå da ditt nivå.

Svar
Kommentar #31

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Bjørdal. Gå til den siterte teksten.

Dette kyrkjemøtet er økumenisk bindande også for den lutherske truslæra

Ja og her kommer sannheten frem, som jeg peker på. DRKK, DNK og alle andre menigheter som følger den katolske kirkes bud.

Fri dere fra dette tullet og tro heller Guds ord, følge Ham alene!

Svar
Kommentar #32

Elisabeth Tveito Johnsen

10 innlegg  11 kommentarer

Kjærlighet som overgår all forstand

Publisert over 5 år siden

Jeg har publisert en kommentar under Eivind Skeies tråd Teologi og meninger for dem som er interessert. 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread268735/?next=20

Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
3 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
19 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
32 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
35 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere