Haavar Simon Nilsen

7    2

Ei bøn for Breivik

I rettsaka som pågår mot Anders Behring Breivik vert alle kristne utfordra. Korleis skal ein som truande forhalde seg til ein massemordar? Berre ved å vende seg mot vårt felleskristne trusfundament vil me finne svar på dette vanskelige spørsmålet.

Publisert: 26. apr 2012 / 503 visninger.

Evangeliet etter Johannes, kapittlel 3, 31-32 Den som kjem ovanfrå, er over alle. Den som kjem frå jorda, er av jorda og talar jordisk. Han som kjem frå himmelen, er over alle. Han vitnar om det han har sett og høyrt, men ingen tek imot vitneutsegna hans.

Alle har auga retta mot rettsaka mot Anders Behring Breivik i desse dagar. Mange veker står att, der hendingane sist sommar skal forklarast i detalj. Det kviler eit stort og tungt spørsmål over alle kristne i desse dagar. Korleis skal ein som kristen kunne forhalde seg til ein massemordar? Me klarar mest ikkje ein gong å ta inn over oss dei faktiske hendingane, og tankane og vår medkjensle går til alle dei som lid under det grufulle som har skjedd.

Hendingane kjenner me alle: Den 22. juli bomba Breivik regjeringskvartalet i Oslo. Åtte menneske vart drepne. 209 personar vart skadde, av desse 12 alvorlig. Deretter drog han til Utøya. Her vart 69 personar drepne. 110 personar vart skadde, av desse 55 personar alvorlig. Dei aller fleste av offera på Utøya var ungdom.

I løpet av desse fyrste dagane av rettsaka har Breivik sagt at han ikkje angrar på kva han har gjort, at han ville gjort det om att, og at han ved sine handlingar har ofra seg sjølv for slik å kunne inspirere andre. Breivik snakkar som om han er ein frelsar. Han skal utfri verda, verda har berre endå ikkje forstått dette. Det er mest som om han vil bruke Evangelieteksten om seg sjølv:

Den som kjem ovanfrå, er over alle.
Han vitnar om det han har sett og høyrt,
men ingen tek imot vitneutsegna hans.

Men Anders Behring Breivik er ingen frelsar. Kvifor ikkje? Fordi hans ekstreme valdshandlingar vitnar imot han. Me forstår intuitivt og instinktivt at det denne mannen har gjort står i mot alle menneskelege verdiar. Hans vitnesutsegn vert eit vitnesutsegn mot alt menneskeleg. Korleis skal me som kristne forhalde oss til Breivik? Kva vil Den katolske kyrkja sei?

Den kristne trua er ikkje ein lov-religion. Den er rotfesta i vårt indre, og spring ut av eit personleg Gudsforhold openberra i Jesus Kristus. Denne openberringa byggjer på ein endå djupare grunn, nemlig det at menneske er skapt i Guds bilete. Me forstår automatisk galskapen og vondskapen i Breivik sine handlingar, for det ligg nedfelt i oss som menneske ein intuisjon om kva som er godt, og om kva som er vondt. Me veit i vårt indre kva urett og rettferd er. Me veit kva kjærleik er. Og me veit i allefall kva mangel på kjærleik er. Skapt i Guds bilete har me desse verdiane nedlagde i vår menneskelige natur, og det ligg i kvart menneske eit kall til å leve i samsvar med desse verdiane. I så måte er me kalla til å leve "som gudar". På same vis som Gud er me kalla til å bruke vår kreativitet og vår skaparevne. Saman med vår Skapar er me kalla til å søkje etter rettferd og fred. Og over alt anna er me kalla til å dele med Gud hans miskunnsame kjærleik og medkjensle. Denne medfølande kjærleiken er sjølve grunntrekket i Guds karakter, og me finn uttrykk for det gjennom heile det Gamle Testamentet. Guds miskunn når til slutt sin fylde i openberringa i Kristus. I Han vert profetien i Davidssalma til røyndom:

Miskunn og sanning skal møta kvarandre,
rettferd og fred skal kyssa kvarandre.
Sanning skal spira opp av jorda og rettferd sjå ned frå himmelen. (Salme 85,10-11)

I Kristus har Gud knytt seg til menneske på den mest intime og solidariske måte. Gud knyttar seg til oss ved sjølv å bli ein av oss, og i Kristus lyftar han menneske opp til seg. I sin forbarmande miskunn gjev han oss seg sjølv i Den heilage Ande, og slik leiar han oss og støttar oss på vår pilgrimsveg: "Gud gjev Anden i fullt mål!" (Joh 3,35)

Ved denne Anden får me del i den treeinige Gud, og me vert kalla til å leve ut den same miskunnsame kjærleik som Gud sjølv har sjenkt oss. Denne omsorgsfulle, forbarmande kjærleiken er ikkje begrensa berre til dei som "fortjener" det. Den strekkjer seg til alle menneske, og kanskje særlig til dei som står lengst ifrå. I ljoset av rettsaka som no pågår er dette strekt til det ytterste. Me står, kjære kristne, framfor det uendelig vanskelige spørsmålet: Korleis møter eg ein massemordar med forbarmande miskunn?

Noko har endra eg i meg i løpet av desse fyrste dagane av rettsaka. Eg har byrja å føle inderlig synd på Anders Behring Breivik. Eg har aldri nokon gong sett eit menneske som i levande live er så fortapt. Det er som å stirre inn i helvete: I mange år isolerte denne unge mannen seg, og i si einsemd vart han, utan at me heilt kan fatte det, svanger med ein , grufull plan. Me skal merke oss at Breivik sto ikkje åleine. Han basera sitt manifest på tekstar frå andre bloggarar og politiske meiningsfeller. Men der desse formulerte seg radikalt og skreiv om kva som burde gjerast, der gjekk Breivik i gong med konkrete planar. Når denne planen så vart sett ut i livet fylgde det også eit sjølvmord. Dette sjølvmordet er så og seie dobbelt. Enten vil Breivik stå fast i illusjonen om at han er kalla til martyrdom, til helt og til forkjempar og foregangsmann for sin ideologi. I så fall vil han for alltid vere fordømd av samfunnet, og han må då sjå for seg ei livslang einsemd. Eller han vil bryte saman og innsjå kva han faktisk har gjort. I så fall er det vanskelig å sjå korleis han vil kunne utstå sine eigne handlingar. Dermed vil han møte ein endå hardare form for einsemd. Det helvete som Breivik no går mot, er ei ufattelig einsemd, i ei form eller ei annan.

Den vegen Anders Behring Breivik har tatt inn på fører han rake vegen vekk frå kva me som menneske er kalla til å leve; nemlig eit liv med miskunnsam omsorg og kjærleik for kvarandre. Anders er avstengd frå denne verda og frå alt som gjev meining. Han er avstengd frå dei sosiale, humane og kjærleiksfulle banda me er skapte for å leve i. I denne umenneskelege situasjonen kan me som kristne berre be for dette menneske, og me må be for dette menneske, for det er ikkje noko anna me kan gjere: At Gud som gjer under, må nå inn til denne fortapte sjel, og at han som røvaren på krossen må opne sine auge for sanninga slik at han ein dag, om det så måtte vere på den siste dag, kan bli det menneske han var meint å vere. Eit menneske forma og fullendt i Guds bilete. Me ber. For ikkje noko er umogleg for Gud. bror Haavar Simon Nilsen O.P.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 5 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3350 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere