Paul Leer-Salvesen

10    6

22. juli og det ondes problem

Hele nasjonen sliter i dag med det ondes problem mens grusomhetene fra 22. juli blir dokumentert i Oslo tingrett.

Publisert: 25. apr 2012 / 1744 visninger.

Da jeg var ung, trodde jeg at det ondes problem var teologisk. Nå forstår jeg at det også er antropologisk. De vanskelige spørsmålene om det ondes eksistens handler minst like mye om menneskesyn som gudsbilde. Hele nasjonen sliter i dag med det ondes problem mens grusomhetene fra 22. juli blir dokumentert og kommentert i Oslo tingrett: Hvordan er det mulig at ett menneske kan planlegge og utføre så mange onde handlinger?

LES OGSÅ MITT FORRIGE INNLEGG: Han er et menneske, ingen djevel

Rettspsykiaterne. Vi er vant til å overlate vanskelige spørsmål til eksperter. Det ondes problem etter 22. juli har vi langt på vei overlatt til fire rettspsykiatere som sitter i retten dag etter dag. De sitter ved siden av hverandre, men de har skilt lag rent faglig og opererer med to forskjellige løsningsforslag. Første par ut fortalte oss at det onde hos Anders Behring Breivik sannsynligvis skyldes sykdom: Psykose og paranoid schizofreni. Han er så syk at han er utilregnelig, konkluderte de. Det andre paret har en mer komplisert beskrivelse: Han lider av store personlighetsforstyrrelser, men han er tilregnelig, hevder de.

Uenige. Det er godt at ekspertene ikke er enige. Det kompliserer situasjonen i retten, men det er godt. Så vanskelig er det ondes problem at det er fint at fagfolkene ikke går i takt, men kommer med sine bud og overlater den endelige konklusjon til retten.

Mye tyder på at Breivik-saken vil føre til endringer av rettspsykiatriens rolle i Norge. Og det har vært etterlyst i flere tiår: Norge er nesten alene om å ha et rent medisinsk kriterium for tilregnelighet: Hvis bestemte diagnoser kan påvises hos gjerningspersonen på handlingstiden, er han utilregnelig. Psykiaterne trenger ikke å uttale seg om sykdommen er årsak til handlingen. Det må for eksempel danske og tyske rettspsykiatere. Her er norsk rettsvesen moden for forandringer.

Nytt. Kanskje flere faggrupper bør uttale seg om tilregneligheten: Psykologer, selvsagt, men også andre. Og så må det bli tydeligere at retten bestemmer til slutt. Ekspertene kan gi råd, men det er retten som må dømme. Hittil har norsk rett nesten unntaksvis fulgt opp rettspsykiaternes konklusjoner og dermed innskrenket sin egen suverene domsmyndighet. Også her vil Breivik-saken bety noe nytt. Med nødvendighet. Nettopp fordi ekspertene (heldigvis) har kommet til ulike konklusjoner.

Så vidt jeg skjønner har alle fire rettspsykiaterne skildret Breivik ganske likt når det gjelder hans karakter og personlighet: De skildrer en narsissistisk personlighetstype som mangler empati og evne til å leve seg inn i andres situasjon og lidelse. Psykiatrien har sitt språk for å skildre dette fryktelige fenomen der empati og nestekjærlighet er sjaltet ut. Filosofien og teologien har sine språk for det samme forferdelige grunnfenomen.

Narsissistisk.  La meg få være teolog til slutt, for teologien har sitt å si til spørsmålet om det onde i menneskelivet. I den jødiske og kristne tradisjon er ordet «synd» en viktig tolkningsnøkkel som det ikke er noen grunn til å stemple utgått på dato. Augustin og Martin Luther beskriver begge synd som det å være «innkrøkt i seg selv», nettopp som en narsissistisk grunnposisjon der en har stengt utsikten både til Gud og nesten. I en slik situasjon blir det umulige mulig, det radikalt onde blir mulig. Det som kan bli virkelighet mulig Den Andre mister ansiktet sitt, blir avpersonalisert, tingliggjort.

Det radikalt onde. Filosofen Hannah Arendt har preget dette begrepet, og hun brukte det for å kunne skildre det forferdelige som skjedde i holocaust og Det tredje rikes folkemord. Hun bør leses på nytt i dag, i likhet med andre filosofer og teologer som strevde med de samme spørsmålene for 60 år siden som vi sliter med i dag etter at vi har fått oppleve massemord og radikal ondskap på norsk grunn.

Løfterikt. Det ondes problem diskuteres overalt i landet i disse forunderlige dagene som er så preget av begivenhetene i Oslo Tingrett. Det er løfterikt. Vi må ikke la rettspsykiaterne i retten bære byrdene alene. Det ondes problem er så eksistensielt at det i sitt vesen er tverrfaglig. Flere fagfolk må inviteres inn i diskusjonen, og selvsagt også lekfolk. Vi finner nok aldri de fullgode svarene – slett ikke de svarene som er tilstrekkelige for de nærmest berørte blant de sørgende etter 22. juli. Men vi kan komme litt lengre i retning forståelse hvis vi samtaler på tvers av faggrenser. Akkurat det har skjedd i større grad enn på lenge i norsk offentlighet. Det er et godt tegn. Ingen faggruppe sitter med den endelige løsningen på spørsmålet om det radikalt onde.  

ARTIKKELEN BLE FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE MANDAG 23. APRIL

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4885 kommentarer

Det onde har røtter i det samfunn vi skaper for hverandre

Publisert rundt 6 år siden
Paul Leer-Salvesen. Gå til den siterte teksten.

Flere fagfolk må inviteres inn i diskusjonen, og selvsagt også lekfolk.

Når jeg i min aftenbønn ber bønnen: "Vokt mine øyne fra å se noe som ikke hører Deg (Gud) til",

så har jeg fokusert på at jeg skulle konsentrere meg om det som er godt i mine medmennesker og i de hendelsene som skjer, selv om de oppleves onde.

Men selv om handlingene  til ABB er grusomme, og vanskelig å fatte, så har denne hendelsen også sitt utspring i det samfunnet vi har skapt for hverandre. Dette må vi ikke glemme? Det vi opplever som ondskap er et mørke, der lyset ikke har sluppet inn. - Mørket er ingen egen kraft, det blir borte når vi setter på lys. Det onde har et potensiale i seg til å lære oss noe nytt som vi trenger.

Mange kjenner ubevisst på dette onde i vårt samfunn i dag, og det er flere som tar sine egne liv eller lider av psykiske problem eller rusproblem.

Slik sett har handlingen et iboende potensial i seg til å avsløre sammenhenger vi ikke har vært oss bevisste, slik at vi kan ta vår lærdom av det. Men det trenger tilførsel av sterkt lys! Men mange ønsker at detaljer forblir i mørke av personlige eller andre grunner.

Jeg har festet meg ved, at ABB har spurt seg selv om når han hadde tatt mange nok liv? Mange nok liv for hva? For å vekke oss opp av en "Tornerosesøvn"? For sikkerhets skyld sper han på med flere ting han har hatt i  tankene! Nok for hva? Dette er kanskje et av de spørsmålene vi må stille?

Men hva du tenker om hvilken yrkesgruppe som bør inn begriper jeg ikke? Enhver fagperson er begrenset av sin egen bevissthet.

Men det handler

Svar
Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Menneskene er onde

Publisert rundt 6 år siden

Kanskje på tide å vende tilbake til bibelen for å finne svaret på ondskapen. Svaret har da stått der ganske lenge. Bibelen sier at etter syndefallet er mennesket ondt. ”For menneskene hjerters tanker er onde fra ungdommen av” 1.Mosebok 8,21, og hvert mennesket er en løgner (Romerne 3,4). ”Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en” Romerne 3,10. Alle mennesker i verden er skyldig for Gud.

 

Svar
Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Det gode og det onde

Publisert rundt 6 år siden

Mennesket er ikke godt. Det viser både bibelen og virkeligheten. Mennesket er en fallen skapning. Selvisk i stand til en uendelig ondskap, hvis det ikke hindres. Selve lov og rettssystemet i ethvert samfunn vitner om behovet for å regulere menneskets adferd. Det er ingen selvfølge at mennesket automatisk gjør det som er rett eller godt. Snarere tvert imot. Derforhar vi lover, og uten dem blir det anarki.

Det er ikke uten grunn at Paulus i Romerne 13 beskriver noen av oppgavene som myndighetene har.

a) Oppretteholde rettferdigheten, vers 3.

b) Beskytte lovlydige medborgere, vers 3.

c) Straffe lovovertredere, vers 2 og 4.

d) Opprette ytre og indre forsvar, vers 4. Sverdet var et forsvarsmiddel mot ytre og indre farer, og da utførte soldater begge disse oppgaver. I dag har vi politi for indre ordning og forsvar for ytre ordning.

Alt dette skulle vært unødvendig hvis menneskene bare hadde vært gode.

 

Svar
Kommentar #4

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4885 kommentarer

Tillegg

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men hva du tenker om hvilken yrkesgruppe som bør inn begriper jeg ikke? Enhver fagperson er begrenset av sin egen bevissthet

Jeg har tanker om, at denne bloggeren kan ha noen aktuelle synspunkt i sin artikkel:

"De bevisstes sorti"?

Han er vel ikke en blogger som blir brukt av media, men han har en sterk stemme innad i den mer alternative bevegelsen som jo er blirr stor i vårt land?? Den blir jo i seg selv stemplet og kritisert av dem som mener å kunne definere hva som er rett og galt, men kanskje derfor faktisk mer aktuell?

Jeg synes det er sterkt å lese teksten under bildet, der røverne på korsene ved siden av Jesus, er fiender av staten, men ikke nødvendigvis fiender av menneskeheten? Slik er det jo mange steder rundt om i verden i dag? Hva er grunnen? Bringer ikke dette oss til teksten:

For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Forgjengelig

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Mennesket er ikke godt. Det viser både bibelen og virkeligheten. Mennesket er en fallen skapning

Ja, det er akkurat det samme som står hos Forkynneren også, 3.18-19:

          Jeg sa i mitt hjerte om menneskene:
          Gud prøver dem så de selv kan se
          at de er som dyr.
          
          For det går mennesket
          som det går dyrene,
          den ene som den andre:
          Begge skal dø,
          samme livsånde har de alle.
          Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene.
          For alt er forgjengelig.

Svar
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  801 kommentarer

Litt om hverdagsondskap

Publisert rundt 6 år siden

Enkelte ubevisste handlinger er jevngode med onde handlinger.  Et tankeløst ord, en ukontrollert  bevegelse, en holdning, ent glimt i øyet, et tonefall, en refleks.. og verden er ugjennkallelig tapt. Den andre som man trodde var så nær, lukker seg brått og stenger den avskyelige døren inn til seg selv og alt blir som en tom og fiendtlig natt.

Plutselig og uten at en vet hvorfor, slutter de å være naboene våre og tar på seg det gamle fiendeansiktet sitt. De lyver og bedrar og glir over i det ukontrollerbare. Og det er kanskje det mest avskyelige av alt; øyeblikket da sedvanene, folkeskikken og sivilisasjonens ro veltes overende.

Svar
Kommentar #7

Tove S. J Magnussen

505 innlegg  2055 kommentarer

A Be Br

Publisert rundt 6 år siden

Høyre-ekstreme er opptatt av vold. De finner sine medsammensvorne i ordene og volden.

Neulogismer, som finnes på google og andre nettsteder, er plukket ut av andre sammenhenger og delt med andre.

For meg er voldelig høyre-ekstremisme paranoid tankespinn ispedd mange andre symptomer.

De trekkes mot hverandre på grunn av symptomene. Volden er målet, ikke idelogien. Volden dekker et behov. De mangler kontakt med sine følelser. Sterke, ytre uttrykk skaper en viss balanse.

Rettsaken har en tiltalebeslutning som dekker ugjerningene og dens konsekvenser på helsen for alle involverte.

 A Be Br sine argumenter om at han gjennomførte et politisk attentat, for å redde landet og borgerne, er feil.

Denne saken har påført nasjonen sorg, lidelser, død og økonomiske tap som kommer til å sette landet tilbake i årtier.

Hvis han skulle gjennomført noe lignende om x antall år, ville befolkningen snart være utryddet.

Den frykten og angsten han selv har følt, har han overført  på andre ved å utagere systematisk med vold. Hvorfor søkte han ikke legehjelp tidligere? En 19- åring, som har drapstanker, trenger hjelp.

Han bekjenner seg til andre, ekstreme voldsgrupper for å ha beskyttelse. Ingen andre ofre var beskyttet. Han var alene mot dem alle.

Han påstår at Norge og statsministeren er korrupt og gir ordre til politiet. Politiet bærer våpen og skulle ha fått i oppdrag og skyte ham. Hvor paranoid kan man bli?

Han er livredd for Arbeiderpartiet og føler sin eksistens truet.

Hva er det han snakker om? 

Vet han ingen ting om hva som foregår i dette landet, eller skylder han på andre for å beskytte seg selv?

Er det mulig å drepe så mange mennesker og samtidig forsvare det selv uten at man blir mistenkt for sykdom?

Hva er friskhetstegn hos denne mannen?

Denne rettsaken er viktig for alle. 

Av-emosjonalisering for å skape distanse skjer aldri i forsvaret. De er trent opp til å involvere seg på lik linje med helsepersonell.

Det er slik man opptrer profesjonelt, for en sak, mellom mennesker.  

Svar
Kommentar #8

Espen Goffeng

0 innlegg  10 kommentarer

Breiviks ikke-unike moralske univers.

Publisert rundt 6 år siden

Breiviks måte å vurdere sine egne handlinger er kjent for historikere innen politisk vold. Skjoldet han snakker om at han har skapt er ikke uten parallell i historien. Heinrich Himmler`s berømte Potsdam-tale til sine SS-folk er den perfekte illustrasjon. Her forteller Himmler ............

 

http://espgoff.blogspot.com/2012/04/breiviks-ikke-unike-moralske-univers.html

Svar
Kommentar #9

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Høyre-ekstreme er opptatt av vold. De finner sine medsammensvorne i ordene og volden.

Men dette gjelder ikke venstreekstreme?
Svar
Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Men er ikke hele problemet at der ikke, aldrig, gis ondskap? Breivik er en av oss? Så: vårt problem?

Svar
Kommentar #11

Tove S. J Magnussen

505 innlegg  2055 kommentarer

Viljesvakhet

Publisert rundt 6 år siden

Er er god betegnelse på en person, som må ty til dop og rusmidler, for å gjennomføre et politisk attentat og som må beskytte sine egne følelser for å drepe andre.

Ikke rart kroppen blir paranoid og flykter inn i psykosen.

A Be Br vil ikke bryte sammen hvis han viser følelser, som han selv fantaserer om. 

Ingen kan flykte fra sin samvittighet.

Den første rapporten er et godt bilde på den tilstanden  han var i på det tidspunktet.

Den andre rapporten beskriver et annet, senere tidspunkt og er verdifull dokumentasjon.

Høyre-ekstreme nasjonalister (venstre- ekstreme) eksisterer egentlig ikke. De kategoriseres ut i fra evnen til å bruke vold og rusmidler, gjerne i kombinasjon. 

Svar
Kommentar #12

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Paul Leer-Salvesen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje flere faggrupper bør uttale seg om tilregneligheten:

Tror ikke det hjelper jeg, det fordi det ondes problem gjelder alle og enhver. Ondskap utvikles av stolthet og egoisme. Denne verdens priste natur bygger på å etterstrebe stolthet og derav også syke folk og slutninger, noen verre enn andre.

Det vi må gjøre er å spørre oss selv: "Hva er det Du egentlig er stolt av og har Du egentlig grunn til det?" og "Hva er det Vi egentlig er stolt av og har Vi egentlig grunn til det?"

For å bygge stolthet må man se bort fra sant og rett og med det lyve for seg selv, deretter presentere løgnen som er naturlig akseptert og som nettopp denne blir æret med penger og makt.

Tviler på at noen vil tenke i disse baner om de ikke tror på at Gud er en Skaper og Skaperen. 

Svar
Kommentar #13

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Er er god betegnelse på en person, som må ty til dop og rusmidler, for å gjennomføre et politisk attentat og

Grunnlaget og fundamentet til galskapen startet før viljen sviktet og pillene ble tatt.

Svar

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
13 minutter siden / 1 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 253 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1645 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
13 minutter siden / 1 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 253 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
2 minutter siden / 209 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
4 minutter siden / 253 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
22 minutter siden / 253 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
30 minutter siden / 209 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
39 minutter siden / 253 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
44 minutter siden / 414 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
rundt 1 time siden / 421 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 1 time siden / 4406 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 253 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 209 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2133 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 209 visninger
Les flere