Per Steinar Runde

199    2240

KrF avskaffar seg sjølv

Ei meiningsmåling, utført av Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå, gjev KrF 3.1% oppslutning, ei halvering frå siste måling. Var det stortingsval, ville KrF fått berre ein representant. Partiet har truleg seg sjølv å takke for tilbakegangen.

Publisert: 22. mar 2012 / 1760 visninger.

Feilmarginen ved meiningsmålinga kan vere ei delforklaring på tilbakegangen. Denne er som kjent relativt størst for små parti, men kan neppe vere einaste årsak. Partiet må reelt sett ha tapt tillit blant veljarane sine. Skal ein finne ei truverdig forklaring på dette, må ein sjå både på utslaga for andre parti, utspela frå KrF sine stortingsrepresentantar og på kva saker som har blitt diskuterte siste vekene.

Utanom KrF er utslaga i meiningsmålinga størst for FrP, som går fram heile 6.3 prosent til 17 prosents oppslutning, og dette samtidig med at Høgre går fram 1.3 prosentpoeng. Valforskar Frank Aarebrot gjev Anders Anundsen, leiar i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, mykje av æra. Anundsen har iallfall gjort ein god figur i fleire fjernsynsdebattar, der han har vore ryddig og klar i tanke og tale. Men i motsetning til SV og KrF held Venstre seg over sperregrensa. Ei forklaring på denne skilnaden mellom V og KrF kan vere haldninga til ulike regjeringsalternativ etter valet i 2013. På landsstyremøtet for tre veker sidan sa Trine Skei Grande at "det må ikke finnes noen som helst tvil om at en stemme til Venstre er en stemme til en ny regjering", medan tidlegare KrF-leiar Dagfinn Høybråten nyleg hevda at partiet hans like gjerne kunne samarbeide med Arbeidarpartiet som med Høgre, for ikkje å snakke om FrP. Og han har sjølvsagt rett på fleire punkt, m.a. i at Høgre er omlag like verdiliberalt som venstresida. Men mellom fotfolket i KrF er ikkje regjeringa særleg populær; for SV og Ap har gått i bresjen for å redusere kristendomsundervisninga i skulen og innføre ekteskapsdefinisjonar og -lovgjeving som provoserer KrF-veljarar sterkt. Så gløymer ein lett at Venstre og storparten av Høgre står for det same.

I media har debatten om tvangsretur av barnefamiliar med endeleg avslag på asyl gått føre seg i fleire veker. Biskopar, avisa Vårt Land og tidlegare statsminister Bondevik har alle tala og skrive varmt for at barn som er fødde eller har budd fleire år i Noreg, bør få bli i landet saman med familien sin. Og i spørjetimen i Stortinget i førre veke var KrF det partiet som sterkast kritiserte statsminister Stoltenberg for det dei oppfatta som ei steil og ufølsom haldning frå regjeringa si side. Men verken KrF si partigruppe på Stortinget eller framståande tillitsvalde i Oslo KrF treng ha grunnplanet i partiet med seg på denne kritikken. Asylsøkjarar kjem i langt større grad enn arbeidsinnvandrarar frå muslimske land, og er det noko den kristne grasrota fryktar, så er det ei større rolle for islam også her til lands. På bakgrunn av islamismens aukande makt i den muslimske verda med meir forfølging av kristne som resultat, både i Nigeria, Nord-Afrika og Midtausten, er ikkje det så rart. Ei naiv, defaitistisk og "eager-to-please"-haldning blant leiarar i Den norske kyrkje, fleire organisasjonar og jamvel avisa Vårt Land, gjev berre grunn til større uro. I staden for å forsvare vår eigen kultur og sjå faresignala ved det fragmenterte samfunnet, synest desse meir opptatt av dialog og skjønnmaling av multikulturen. Men folk er ikkje dumme; mange ser, tenkjer og forstår, og trekkjer sine eigne konklusjonar, uavhengig av all velmeint propaganda.

KrF har også i lang tid vore ein iherdig forkjempar for auka u-hjelp. Om denne hjelpa fører til framgang eller berre til meir korrupsjon, synest mindre viktig. Ein stor del av norsk bistand blir formidla via FN, som truleg har ei større sterne blant norske journalistar enn organisasjonen fortener. Kai Eide, FN sin representant i Afghanistan 2008-10, har imidlertid tatt bladet frå munnen. I boka "Høyt spill i Afghanistan" fortel han at det var ikkje vanskeleg å få flinke søkjarar til stillingane i UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), men "rekrutteringsprosessen i FN var blitt så overbyråkratisert at gode søkere ikke hadde tid til å vente på svar". Behandlingstida kunne ta åtte månader eller lenger. Og utanlandske konsulentar, rekrutterte av private rådgjevingsorganisasjonar, kunne ha ei årslønn frå 1.5 til 3.5 millionar kroner, ifølgje Eide. KrF-veljarar, som er vane med nøkterne lønnsnivå i lite byråkratiske misjonsselskap, har neppe sansen for slikt.

På fleire område er det stor skilnad mellom haldningane til folk flest og mange topp-politikarar. Ein vanleg arbeidar, småbrukar eller fiskar vil tenkje at politikarane først og fremst bør ha omsut for eige land og eiga befolkning og sørgje for ei stabil og god framtid for desse. Sidan politikarane stort sett er ei sjølvrekrutterande gruppe, synest dei å bry seg mindre om folket, som formelt sett har valt dei, men desto meir om kva haldningar som er gjengs på Stortinget eller i media, som i dag bestemmer dagsorden og gjev karakterar etter sin verdiskala. Og han veit vi er dominert av utopiske ideal om at Noreg både skal og kan "redde verda", enten problemet gjeld miljø, overbefolkning eller fattigdom. Med tanke på kor få vi er her til lands, 0.7 promille av befolkninga på jorda, er dette både ei urealistisk og nokså naiv haldning.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Hallgeir Reiten

214 innlegg  481 kommentarer

Feilslutning

Publisert nesten 6 år siden

Jeg må bare få minne om at KrF har gått fram på 8 av 8 målinger utover denne ene den siste tiden. Så gjennomsnittet viser klar framgang.

Det var også unormalt store utslag på denne målingen, noe som gir all mulig grunn til forsiktighet.

Så her tror jeg klart du trekker forhastede konklusjoner.

 

Svar
Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Tror Runde har en god analyse her. Krf er en skygge og hildring av hva partiet en gang sto for.

The times they are a'changing!

Svar
Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Krf: over og ut

Publisert nesten 6 år siden

Det er nok tendensen så altfor mange har sett i senere år.

Derfor er det færre og færre som ser hensikten med å gi dem sin stemme, når det virkelig gjelder.

Svar
Kommentar #4

Per Steinar Runde

199 innlegg  2240 kommentarer

Feilmåling eller andre forklaringar?

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.

Jeg må bare få minne om at KrF har gått fram på 8 av 8 målinger utover denne ene den siste tiden. Så gjennomsnittet viser klar framgang.

Det var også unormalt store utslag på denne målingen, noe som gir all mulig grunn til forsiktighet.

Så her tror jeg klart du trekker forhastede konklusjoner.

Eg veit ikkje nøyaktig kva feilmargin ei slik måling har, kanskje 2-3 prosentpoeng opp og ned?

Du har rett i at ein bør ikkje dra for bastante konklusjonar av ei måling, men utslaga både for SV, KrF og spesielt Frp var uvanleg store. Meiner du forandringane for alle tre partia kjem av at målinga ikkje er representativ for opinionen, eller gjeld dette berre for KrF? Har du sjølv andre mulege forklaringar enn "feilmåling"?

Elles har KrF i mange år hatt nedgang. Fram til 2005 kom vel mykje av regjeringsslitasje, men nedgang/manglande oppgang deretter må ha andre årsaker.

Svar
Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Interessant innlegg Runde! Jeg tror at du kan ha en del rett om disse tingene...

Svar
Kommentar #6

Rune Holt

8 innlegg  10562 kommentarer

Hybelkaniner

Publisert nesten 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

men nedgang/manglande oppgang deretter må ha andre årsaker.

Det nytter ikke å vingle på den måten Krf gjør,og samtidig tro de skal holde på kjernevelgerne sine.
Når mange ledere i Krf står fram som om de er SV-light i mange saker,kræsjer de fundamentalt med grasrota i kristennorge + at de blir lettere enn hybelkaniner i sin argumentasjon.

Når miljø og bistand står på toppen av prioriteringa,vil folk som ikke ser på disse sakene som de viktigste,forsvinne til Høyre og Frp.....
Og det verste...for min del...er flørtingen med Ap og Sv i en framtidig regjeringsmulighet...Da svartner det for masse folk.
Som jeg har hørt mange sagt   : Hvis Krf hadde villet gå mot Høyre..inkludert Frp,hadde jeg stemt Krf.
Meg sjøl iberegnet.

Svar
Kommentar #7

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Sakene er ikke der?

Publisert nesten 6 år siden

Kan det være Israelspørsmålet, kristen formålsparagraf, bekjennesleparagraf og kamp mot homofiles rettigheter er noe som den norske befolkningen ikke bryr seg stort  om? 

Svar
Kommentar #8

Per Steinar Runde

199 innlegg  2240 kommentarer

Ikkje valåte for majoriteten, nei.

Publisert nesten 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.

Kan det være Israelspørsmålet, kristen formålsparagraf, bekjennesleparagraf og kamp mot homofiles rettigheter er noe som den norske befolkningen ikke bryr seg stort

Heilt sikkert, for ein må vere både modig og sjølvstendig om ein flaggar opposisjonelle synspunkt om Midtausten eller homofili, der påverknaden gjennom media er svært massiv. Og mot er som kjent mangelvare. Bekjennelsesparagrafen er derimot mest ei intern sak, og ein relativ brei politisk allianse har røysta for noverande paragraf 2 i Grunnlova og gjeldande føremålsparagraf for skulen. Men i alle desse sakene er dissentarane i folket prosentvis fleire enn tilslutninga til KrF, så eit visst potensial for vekst burde partiet ha. Det er lettare å profilere seg ved å dyrke sin eigenart enn ved å likne mest muleg på alle andre.

Elles får eg vedgå at KrF gjekk fram på VL si meiningsmåling, omtalt i papiravisa i dag. Vi får vente og sjå kva trenden blir, her definert som summen av fleire målingar. I saka om asyl for barnefamiliar har elles KrF spelt på lag med media og på kort sikt kanskje tent på det, motsett av min teori. Dagens tabloide og visuelle mediebilde appellerer til kjensler og kortsiktig oppleving av å stå for det gode. I menneskerettsspørsmål går slikt rett inn hos ein del av KrF sitt veljargrunnlag, med forteljinga om den miskunnsame (= barmhjertige) samaritan som ideologisk basis. Få vil skulde Jens Stoltenberg for manglande evne til medkjensle, men som sosialøkonom evnar han også å sjå konsekvensar av enkeltvedtak. Og justisminister Grete Faremo har rett når ho understrekar behovet for likebehandling, også av asylsøkjarar.

Svar
Kommentar #9

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Stryk religionen

Publisert nesten 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Heilt sikkert, for ein må vere både modig og sjølvstendig om ein flaggar opposisjonelle synspunkt om Midtausten eller homofili, der påverknaden gjennom media er svært massiv. Og mot er som kjent mangelvare. Bekjennelsesparagrafen er derimot mest ei intern sak, og ein relativ brei politisk allianse har røysta for noverande paragraf 2 i Grunnlova og gjeldande føremålsparagraf for skulen. Men i alle desse sakene er dissentarane i folket prosentvis fleire enn tilslutninga til KrF, så eit visst potensial for vekst burde partiet ha. Det er lettare å profilere seg ved å dyrke sin eigenart enn ved å likne mest muleg på alle andre.

Elles får eg vedgå at KrF gjekk fram på VL si meiningsmåling, omtalt i papiravisa i dag. Vi får vente og sjå kva trenden blir, her definert som summen av fleire målingar. I saka om asyl for barnefamiliar har elles KrF spelt på lag med media og på kort sikt kanskje tent på det, motsett av min teori. Dagens tabloide og visuelle mediebilde appellerer til kjensler og kortsiktig oppleving av å stå for det gode. I menneskerettsspørsmål går slikt rett inn hos ein del av KrF sitt veljargrunnlag, med forteljinga om den miskunnsame (= barmhjertige) samaritan som ideologisk basis. Få vil skulde Jens Stoltenberg for manglande evne til medkjensle, men som sosialøkonom evnar han også å sjå konsekvensar av enkeltvedtak. Og justisminister Grete Faremo har rett når ho understrekar behovet for likebehandling, også av asylsøkjarar.

Modig er en ting, men med det så er det ikke sagt at velgerene bryr seg nevneverdig. De fleste i dette landet har ingen problemmer med kvinner som elsker kvinner eller menn som elsker menn, å hvorvidt disse vil gifte seg med hvermadre. KRfere derimot får panikk og de få motstanderene de appelerer til får litt spalteplass hvis de bare er vulgære nok. Men det gir ikkke særlig velgere til krf eller andre mikropartier som ser dette som en kampsak. 

Å selv om midtøsten gir mye spalteplass så er det ikke sak som får vlgerene til å løpe til valglokalene utenom kanskje i små bygder i bilel belte. Bekjennesleparagrafen er en interns sak, men folk krf har til de grader blåst denne saken oppp og gitt det nroske folk inntrykk at den er mer viktig enn det den er. Når velgere ser denne krangelen så lurer de faktisk på om hvorvidt krf har noe som helst politikk. 

Jeg ser at det skal overlevers 13.000 underskrifter mot den såkalte avkristningen av grunnloven. Dette er ikke et særlig stort tall og da må man stille seg spørsmålet om hvorvidt dette er en vekst sak eller ikke. Personlig ser jeg endringende som positive og ville nok tatt den enda lenge. Å tro meg blandt oss liberale er slike endringer hjertelig velkommne og vi kan moblisere for vi også. 

Siste avsnitt kan jeg være delvis enig i. Husker selv hvordan klassekampen gjorde et stort nr ut av Venstre mistet velgere for noen uker siden grunnet flørting med frp. Dagens måling på 7,1 derimot har de ikke nevnt så overhodet. 

Fattigdom, sosial rettferd og miljø kombinert med det gode i kristendommen kan nok gi krf velgere.Bondevik klarte det i 97 og det ingen umulighet at krf skal klare det igjen. 

 

Svar
Kommentar #10

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Stryk religionen

Publisert nesten 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Heilt sikkert, for ein må vere både modig og sjølvstendig om ein flaggar opposisjonelle synspunkt om Midtausten eller homofili, der påverknaden gjennom media er svært massiv. Og mot er som kjent mangelvare. Bekjennelsesparagrafen er derimot mest ei intern sak, og ein relativ brei politisk allianse har røysta for noverande paragraf 2 i Grunnlova og gjeldande føremålsparagraf for skulen. Men i alle desse sakene er dissentarane i folket prosentvis fleire enn tilslutninga til KrF, så eit visst potensial for vekst burde partiet ha. Det er lettare å profilere seg ved å dyrke sin eigenart enn ved å likne mest muleg på alle andre.

Elles får eg vedgå at KrF gjekk fram på VL si meiningsmåling, omtalt i papiravisa i dag. Vi får vente og sjå kva trenden blir, her definert som summen av fleire målingar. I saka om asyl for barnefamiliar har elles KrF spelt på lag med media og på kort sikt kanskje tent på det, motsett av min teori. Dagens tabloide og visuelle mediebilde appellerer til kjensler og kortsiktig oppleving av å stå for det gode. I menneskerettsspørsmål går slikt rett inn hos ein del av KrF sitt veljargrunnlag, med forteljinga om den miskunnsame (= barmhjertige) samaritan som ideologisk basis. Få vil skulde Jens Stoltenberg for manglande evne til medkjensle, men som sosialøkonom evnar han også å sjå konsekvensar av enkeltvedtak. Og justisminister Grete Faremo har rett når ho understrekar behovet for likebehandling, også av asylsøkjarar.

Modig er en ting, men med det så er det ikke sagt at velgerene bryr seg nevneverdig. De fleste i dette landet har ingen problemmer med kvinner som elsker kvinner eller menn som elsker menn, å hvorvidt disse vil gifte seg med hvermadre. KRfere derimot får panikk og de få motstanderene de appelerer til får litt spalteplass hvis de bare er vulgære nok. Men det gir ikkke særlig velgere til krf eller andre mikropartier som ser dette som en kampsak. 

Å selv om midtøsten gir mye spalteplass så er det ikke sak som får vlgerene til å løpe til valglokalene utenom kanskje i små bygder i bilel belte. Bekjennesleparagrafen er en interns sak, men folk krf har til de grader blåst denne saken oppp og gitt det nroske folk inntrykk at den er mer viktig enn det den er. Når velgere ser denne krangelen så lurer de faktisk på om hvorvidt krf har noe som helst politikk. 

Jeg ser at det skal overlevers 13.000 underskrifter mot den såkalte avkristningen av grunnloven. Dette er ikke et særlig stort tall og da må man stille seg spørsmålet om hvorvidt dette er en vekst sak eller ikke. Personlig ser jeg endringende som positive og ville nok tatt den enda lenge. Å tro meg blandt oss liberale er slike endringer hjertelig velkommne og vi kan moblisere for vi også. 

Siste avsnitt kan jeg være delvis enig i. Husker selv hvordan klassekampen gjorde et stort nr ut av Venstre mistet velgere for noen uker siden grunnet flørting med frp. Dagens måling på 7,1 derimot har de ikke nevnt så overhodet. 

Fattigdom, sosial rettferd og miljø kombinert med det gode i kristendommen kan nok gi krf velgere.Bondevik klarte det i 97 og det ingen umulighet at krf skal klare det igjen. 

 

Svar
Kommentar #11

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Urovekkende

Publisert nesten 6 år siden

Det som virkelig burde uroe Krf, i tillegg til mye av det som er nevnt i denne tråden, er at de har skaffet seg muligens landets beste partileder. Dette høre naturligvis ut som en selvmotsigelse, men er det ikke.

Hareide er meget god på å håndtere media, han har sjarm, er en dyktig debattant og har fått mye omtale og profilering i sine to verv h.h.v. som leder av transportkomiteen og ikke minst som leder av Stortingets 22. juli-komité.

Når partiet da ikke går fram og ikke greier å reise seg fra det bunn-nivået som de ligger på og har ligget på en stund, er det virkelig grunn til bekymring. Det betyr at politikken eller kanskje riktigere strategien er feil. For det må nesten tas for gitt at det faktisk har vært og er en Hareide-effekt. Da imidlertid dette åpenbart kun duger til å stanse en videre negativ utvikling på meningsmålingene, er det svært urovekkende.

Oppsummert burde KrF med Hareide fått et løft. Når de ikke får det, er det fordi partiet i seg selv har mistet sin appell. Det er alvorlig. Dermed står det trolig dårligere til enn meningsmålingene skulle tyde på.

Svar
Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

KrF som verdiparti - ubrukelig ?

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Når de ikke får det, er det fordi partiet i seg selv har mistet sin appell

Det du sier at at et parti som i sitt grunnverdier har det kristne menneskynet, nestekjerligheten og forvalteransvaret har misten sin appell i Norge.

KrF  er et parti som bygger sin politikk på menneskeverd , sosiale frivillige fellesskap, at det skal være rom i samfunnet for at vi også er et åndsvesen,  at vi skal ha et mangfold av individer med lik rett til et anstendig liv, at folkestyre skal la lolale enasjement få blomstre og ikke overstyres av nasjonale reguleringer og forordninger, at bestemmelser skal tas så nære de berørte som mulig , at solidariteten skal baseres på den kristne nestekjærlighetet ,  at våre barnebarn har lik rett på våre naturresursjer som vi , og at vi må overlate en klode til neste generasjon bedre enn den vi selv fikk.

Det er skremmende at et parti som står for dette har mistet sin appel i det Norske folk. Hvem skal så kjempe for de gode verdiene i vårt samfunn når alt skal styres fra Oslo eller Bryssel.  Hvem skal så kjempe for  at vi får utfolde vårt ånsvesen i samfunnet ? 

Hvem tar over stafettpinnen til å kjempe for disse verdiene ?

Svar
Kommentar #13

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Gode saker - og et politisk parti

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Det du sier at at et parti som i sitt grunnverdier har det kristne menneskynet, nestekjerligheten og forvalteransvaret har misten sin appell i Norge.

Det har ofte sammenheng hvilke saker et parti fronter og den appellen partiet har blant velgerne, men ikke alltid.

Frp har f.eks. blitt beskyldt for å være populistiske, at de kaster seg på enhver sak som de mener "folk flest" liker. Frp er et serøst politisk parti og det er ikke riktig å beskylde dem for en slik rå populisme. På den annen side er de forkjempere for flere saker som f.eks. lavere skatter og mer kontrollert innvandring som "folk flest" har stor sans for. Derfor, på tross av en rekke skandaler internt, holder de koken. På den annen side, dersom Frp f.eks. hadde satt hengelås på buksesmekkene og korket akevittflaksene, ville de trolig hatt enda større oppslutning.

Slik er det for alle partier. Sakene de kjemper for har sin "menighet" i tykt og tynt, men de må selv opptre på en slik måte at de får ut hele velgerpotensialet. Saksfeltet alene greier ikke dette.

Derfor kan det være riktig å slå fast at KrF har mistet sin appell – som politisk parti. Det er synd. Sakene er like aktuelle og like gode, men det er kun partiet som kan skape entusiasme rundt seg selv og dermed også eventuelt økt engasjement for de sakene de kjemper for.

Jeg er blant de som er opptatt av flere av de sakene som KrF kjemper for, men på grunn av partiets feilslåtte strategi foran valget i 2009 og fortsatt uklarheter om hva de kommer til å velge i 2013, kan jeg ikke gi min stemme partiet.

Svar
Kommentar #14

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Når KrF plass står tom...

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er blant de som er opptatt av flere av de sakene som KrF kjemper for, men på grunn av partiets feilslåtte strategi foran valget i 2009 og fortsatt uklarheter om hva de kommer til å velge i 2013, kan jeg ikke gi min stemme partiet.

Partiet er nå inne i tenkeboksen og vil nok komme med svar på neste års regjerings debatt ca ett år før valget.   

Hvis trenden forsetter videre som du spår hvem ser du for deg skal ta opp stafett pinnen for de sakene du og KrF er så opptatt av ?  Ser du noen naturlige arvtagere til å være et verdiparti ?

Svar
Kommentar #15

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er blant de som er opptatt av flere av de sakene som KrF kjemper for, men på grunn av partiets feilslåtte strategi foran valget i 2009 og fortsatt uklarheter om hva de kommer til å velge i 2013, kan jeg ikke gi min stemme partiet.

Helt korrekt Arne D.

Helt siden Kjell Magne Bondevik gikk av i 2005 og foran valget presterte det kunsttsykke å slå hånden av FrP og Carl I Hagen - garantisten for KMB sin suksess fire år tidligere - om å mobilisere et bredest mulig borgerlig regjerings alternativ som motvekt til de rødgrønne som klarte dette på sosialistisk side, så har det bare gått en veg med KrF. De har tapt all inflytelse og ser fortløpende den ene kjernesaken etter den andre gå tapt med en sosialistisk flertallsregjering.

Og Høybråten fortsatte i gamle spor - utrolig nok! Og dette var selvfølgelig årsaken til katastrofevalget i 2009 og at KrF er havnet i den bakevjen de nå befinner segi.

Mangelen på et bredt borgerlig (ikke sosialistisk) alternativ til de rødgrønne med ditto avkristning fra den rødgrønne regjeringen er et ansvar KrF må bære all den tid de i hele denne perioden har utelukket et FrP samarbeide.Hadde KrF for 8 år siden – den gang med partileder Kjell Magne Bondevik i spissen og senere Dagfinn Høybråten skjønt dette i tide ville vi neppe hatt 8 år med et avkristnings regime her til lands som har tatt lurven av det meste som er KrFs hjertesaker i denne perioden. Da ville det sannsynligvis vært et ikke-sosialistisk flertall på stortinget både i 2005 og 2009 som hadde forhindret både ny ekteskapslov, rasering av KRL i skolen, kontantstøtte ordningen, friskolene, politisk utnevnte biskoper i kirken, samvittighetsknebling av fastleger og mangel på støtte til Midtøstens eneste demokrati: Israel – bare for å nevne noen få av mange KrF sine hjertesaker som de aller fleste støttes av FrP.Og fremdeles klarer man ikke å finne frem til hvilken side man skal samarbeide med ved neste korsvei.

Så setter man ned et strategiutvalg som skal finne ut hva som gikk galt ved siste stortingsvalg. Og finner ut at feilen var at man man hadde en bekjennelsesplikt for tillitsvalgte i partiet. Bare man fjerner denne vil alt bli så mye bedre.

Snakker om å skyte seg selv i foten!

Det er klart at vi trenger et nytt kristent alternativt parti her til lands. Og det har vi nå heldigvis også fått.

 

Svar
Kommentar #16

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Helt siden Kjell Magne Bondevik gikk av i 2005 og foran valget

Kanskje ikke så rart når Carl i Hagen og frp ikke gjorde noe annet enn å sutre og bryte avtaler i et neste kjør. Frp inngikk først avtale emd regjeringen for deretter slå seg sammen emd de rødgrønne på tinget for å ta regjeringen. 

Avkristning er et av de dummeste ordene jeg hører. Det er ikke staten oppgave å skape kristne borgere. Man kan ikke først stemmme borgelig for mer individuel frihet for deretter være sur fordi staten ikke prakker kristendommen på alle. 

En ny borgelig regjering vil ikke fjerne ekteskapsloven så overhodet så de kristne som drømmer om det for fortsette å drømme. Israel politikken vil heller ikke endre seg så man kan gjerne drømme, men det kommer fortsatt til å forbli drømmer. 

Svar
Kommentar #17

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.

En ny borgelig regjering vil ikke fjerne ekteskapsloven så

Det har du nok rett i. Kroken på døra ble satt da heller ikke Høynråthen våget å velge borgerlig side før valget i 2009, med krav til FrP samarbeide om en ny gjennomgang/evaluering av loven.

Poenget er at hvis KrF hadde valgt et bredest mulig borgerlig regjeringssamarbeide 4 år tidligere så hadde vi aldri fått den likekjønnede ekteskapsloven som vi i dag har.

KrF har forspilt sine sjangser så hvorfor skulle vi stemme på dem til neste år?

Svar
Kommentar #18

Rune Holt

8 innlegg  10562 kommentarer

Du forstår vel ikke

Publisert nesten 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.

Avkristning er et av de dummeste ordene jeg hører.

Hva avkristning betyr da?
Det Leif Lohne skriver er temmelig nær blink.

For meg framstår Krf nå som en dårlig blanding av  en ubestemmelig blanding av naive og ulne politikere.
Deres motstand mot Frp ser ut til å bli deres bane.

Dessverre.For det er mange saker de kunne bidratt med hvis de hadde villet ha makt.

Svar
Kommentar #19

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Der tar du fullstendig feil.  Verken Høyre eller Venstre ville ha gått med på dette så overhodet. KRf vinner ikke frem med sine sære verdi spørsmål, det har de aldri gjort før og vil aldri gjøre i fremtiden.
Nå til og med flere krefetr i frp som støtter denne loven så anti- homo ligaen i krf er desverre meget alene.
Svar
Kommentar #20

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

En hjertesak av denne verden

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

hvem ser du for deg skal ta opp stafett pinnen for de sakene du og KrF er så opptatt av ?

Det finnes naturligvis langt mer innsiktsfulle analytikere av politikken enn undertegnede, bl.a. i herværende avis. Men slik jeg ser det, er det ingen partier som kan eller ønsker å erstatte KrF som verdiparti i KrF-betydningen av ordet. Flere av KrF sine hjertesaker er bare deres. Så, slik sett ville det bli et betydelig tap om KrF ikke skulle makte å holde skansen. Jeg hadde i så måte håpet at Høyre kunne være mer verdikonservative enn de faktisk er.

Når dette er sagt, så tror jeg KrF, i tillegg til snarest mulig å ta et klart standpunkt for en borgerlig regjering etter 2013, slik Venstre har gjort, så bør de utvide saksregisteret sitt noe. Det finnes mer aktuelle saker i politikken enn bekjennelsesparagrafen og u-hjelp for å sette det litt på spissen. KrF's hjertesaker appellerer nok til en god del, men de som er villig til å gi sin stemme til KrF kun på grunn av disse sakene er betraktelig færre. Da snakker vi virkelig om grunnfjellet. Jeg er selv ikke blant disse, selv om jeg har stemt på KrF ved flere valg.

De gangen jeg har vært inne på dette temaet tidligere, kommer som regel noen fra KrF på banen og sier at: "Ja, men vi har også klare politiske mål og standpunkter når det gjelder utenriks, forsvar, skole, helse, infrastruktur, verdiskapning osv." – Jo da, det vet jeg, men det har alle partier. Det jeg mener er at KrF bør satse på én stor og viktig sak som er av "denne verden" og som ikke er verdibasert i tradisjonell betydning, en sak som betyr mye for mange og som også KrF kan finne naturlig å identifisere seg med og å ha blant sine hjertesaker.

Da faller mitt valg på verdiskapning. Arbeid og det som gir det daglige brødet og da gjerne i en haugiansk tradisjon med hardt arbeid, oppfinnsomhet og nøysomhet. I en moderne verden betyr dette god arbeidsmoral, pliktfølelse (flere i arbeid og færre på NAV), infrastruktur, lokale arbeidsplasser, entreprenørskap, som Hans Nielsen Hauge selv var en betydelig eksponent for, osv.

Håper dette er en tilfredsstillende og utfyllende nok ytring i f.h.t. den problemstillingen du ba meg mene noe om, Haugen.

Svar
Kommentar #21

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

... og unngå heseblesende rævdilting

Publisert nesten 6 år siden

I forrige kommentar glemte jeg noe vesentlig.

KrF må tørre å være seg selv. Jeg tviler på at det egentlig ligger i partiets sjel å kappes med andre partier og ikke minst pressen om å løpe i flokk når vinden tilsynelatende blåser i en bestemt retning. Det er bare stusselig, sier vi på våre kanter. I mer utviklede språklige miljøer er trolig patetisk et mer brukt ord.

Her er den triste historien om familiene som har holdt sine barn på asylmottak i årevis et godt eksempel. Det kreves mot og politisk anstendighet å stå opp mot hele kavaleriet av meningsytrere i denne saken. Det er to partier som har vist et slik mot og politisk anstendighet. Det er Arbeiderpartiet og Høyre, men først og fremst Ap som har måtte tåle trøkket som regjeringsparti.

Jeg mener jo ikke at KrF skal stå opp for noe de ikke mener. Men i likehet med Ameliesaken, der flere i ettertid ikke var like entusiastiske – av høyst forståelige grunner – så tror jeg at denne saken vil få det samme resultatet. Det koster litt på kort sikt å vise slikt mot, men det lønner seg definitivt i lengden. Fasthet og ordholdenhet er, om ikke en mangelvare i politikken, så blir det i alle fall lagt merke til når det kommer så tydelig til uttrykk som det gjør i denne saken for Ap sin del. Hatten av for Stoltenberg, Faremo og Lønset (deres egne hatter er vel for lengst tatt av stormen).

Det er uforståelig at KrF ikke er mer innvandringskritisk, i alle fall at de ikke er mer modige. Det er å anta at partiets kjernevelgere er langt mer kritiske til den forholdsvis store fremmedkulturelle innvandringen og ikke minst i forhold til de utsiktene som SSB skisserer. I disse debattene henger karakteristikkene løst. Derfor kan det her være behov for å presisere at ”kritisk” ikke er rasistisk, menneskefiendtlig, manglende vilje til å hjelpe mennesker i nød osv. Det er bare det at en er kritisk. Kritisk til konsekvensene, til utviklingen sosialt og kulturelt og kritisk til om den økningen vi ser kommer er bærekraftig. Dette er rasjonelle argumenter og ikke ideologiske.

KrF er et inkluderende og menneskevennlig parti. Dette står ikke i motstrid til det å være en forkjemper for norsk kultur, og gjerne også den kristne kulturarven om man vil. Partiet kjempet innbitt for den kristne formålsparagrafen i skolen, men gir knapt lyd i fra seg når det gjelder de dramatiske endringene som vil komme som følge av den fremmedkulturelle innvandringen.

Det er naturligvis ikke snakk om å stenge grensene, men kun å bestrebe seg på en sunn bærekraft, sosialt og kulturelt. Hvis ikke KrF skulle stå for en slik retning i politikken, ja, så er jeg redd selve grunnfjellet begynner å slå faretruende sprekker.

Mot og anstendighet og ikke rævdilting er derfor et godt råd på veien videre for KrF – trur nå je.

Svar
Kommentar #22

Trond Wathne Tveiten

32 innlegg  264 kommentarer

Feil bruk av SSB

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er uforståelig at KrF ikke er mer innvandringskritisk, i alle fall at de ikke er mer modige. Det er å anta at partiets kjernevelgere er langt mer kritiske til den forholdsvis store fremmedkulturelle innvandringen og ikke minst i forhold til de utsiktene som SSB skisserer. I disse debattene henger karakteristikkene løst. Derfor kan det her være behov for å presisere at ”kritisk” ikke er rasistisk, menneskefiendtlig, manglende vilje til å hjelpe mennesker i nød osv. Det er bare det at en er kritisk. Kritisk til konsekvensene, til utviklingen sosialt og kulturelt og kritisk til om den økningen vi ser kommer er bærekraftig. Dette er rasjonelle argumenter og ikke ideologiske.

tenkte ikke å svare her, men jeg blir litt lei når folk kommer drassende med SSB sine statestikker som at landet nærmest ser ut til å bli innvandert.  det at en stor andel mennesker har et annet etnisk opphav spiller liten rolle når det gkelder deres gra av norskhet. Vil foreksempel ikke barne barna til Abi Raja være like gode norske som resten av oss? 

Gjeren vær kritisk, men da slutt å missbruke statestikker for å komme emd meningsløse utsagn. Man må kunn kreve at en så viktig debatt løftes opp på et litt høyere nivå enn det som her presenteres. 

Svar
Kommentar #23

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Takk for ufyllende kommentarer.

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Mot og anstendighet og ikke rævdilting er derfor et godt råd på veien videre for KrF – trur nå je.

Takk for godt svar.  Personlig har jeg god sans for hva KrF folkene får til på kommune og fylkesplan, men har alltid hatt vansker med å svelge alt det KrF finner på nasjonalt.

Av de sakene jeg liker best nasjonalt er de gammle KrF sakene med jordvern og arbeidende kapital. ( at bondens traktor og fjøs ikke skal være formue men nødvendige verktøy).  De gamle KrF tankene har begynt å få fotfeste også utenfor KrF.  Men jeg ser det også viktig at vi får beholde et visst albuerom for de frivillige kreftene i samfunnet.  At vi får lov til å bidra til noe gjennom frivillig arbeid  - om det er et fotball lag eller en ungdomskor på samfunnshuset eller bedehuset.  Alt dette er det som skaper nærmiljø i byer og bygder. Gavefradraget til velledige formål har stått stille alt for lenge f.eks.

Når det gjelder innvandrer debatten gleder jeg med over våre nye landsmenn som kommer.   Mange av de som kommer har blitt forfulgt for sin tro på den samme Gud som vi har.  De vet hva det vil si å være forfulgt , vi ser bare slik på TV.   De har med seg en tro som er sterkere enn de vi finner i vår Norske kultur.  Så slik sett håper jeg på en vekkelse av det norske kristenfolk - slik at vi får se hvordan våre brødre og søstre har det utenfor landet.  Bli kjent med en innvandrer mange av dem er her fordi de er forfulgt forde de tror på den samme Gud som vi.

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2218 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1703 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2218 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2218 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 5 timer siden / 2218 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere