Linda Noor

16

De bortglemte kvinnene i islams historie

Publisert: 9. mar 2012

Hvorfor står det så mange menn mellom meg og Gud spør Hadia Tajik i sitt innlegg i Vårt Land på kvinnedagen. Det er synd du og mange kvinner føler det slik - men vi må selv ta ansvar for å tilegne oss og spre kunnskap om den betydningsfulle rollen kvinner har spilt gjennom hele islams historie.

Det eksisterer helt riktig mannsdominerende diskurser blant muslimer, det finnes tradisjoner og praksiser som uten tvil bunner i mannssjåvinisme – og det verste er at kvinner selv er skyldige i å videreføre dette til neste generasjon med måten de oppdrar sine sønner og døtre på.

Likestilling

Her må det kjempes! Å kreve likestilling setter i gang en smertefull prosess sa Lena Larsen på Minotenks siste dialogmøte om muslimske kvinners frihet. Larsen har skrevet doktorgrad om muslimske kvinners teologiske utfordringer i Europa. Kvinner er tradisjonelt tildelt en del rettigheter i islam som faktisk kan sies å være mannediskriminerende – og i likestillingens navn må også kvinnene være villige til å gi opp disse. Det overordnede prinsippet i islam er rettferdighet.

Blant den oppvoksende generasjon muslimer er det stadig flere og flere muslimer som uten forbehold anerkjenner at menn og kvinner skal ha like muligheter og rettigheter. Islam har et fleksibelt tolkningsrom, og kjønnsrollene er ikke skrevet i stein.

Profeten som garantist

Den beste garantisten for en kvinnevennlig tolkning av Koranen er Profeten Mohammed. Han hadde som kjent mange koner i løpet av sitt liv og hvis man leser beretninger om hverdagslivet til Profeten vil man se at han ikke var gift med underdanige kvinner. Hans koner har status som «de troendes mødre» i den islamske tradisjonen. Profeten rådførte seg med dem i alle slags situasjoner, delte på husarbeidet og lappet sine egne klær. Dette er dessverre fortsatt revolusjonært i mange deler av verden 1400 år senere. Profeten slo aldri sine koner – slik kan vi heller ikke akseptere de som tolker islam dithen at menn skal kunne tukte sin hustru. I fjor tok Minotenk initiativ til å sette søkelys på vold mot kvinner. Vi ble møtt med stor velvilje i moskeene vi henvendte oss til og det endte med at 7 moskeer i Oslo tok opp temaet i fredagsbønnen i anledning FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

Kvinnelige forbilder

Tajik skriver at alle de sentrale aktørene i religionen er menn - dette stemmer ikke! Kvinner spilte en sentral rolle i islams formingstid. Den første som ble muslim var profetens arbeidsgiver og kone, den suksessfulle forretningskvinnen Khadijah. Profetens kjærlighet til sin datter, Fatima, visker bort enhver tvil om hvor høyt aktet døtre er i islam. Den første martyren i islams historie var Somaya. Blant profetens følgesvenner var det mange kvinner som fikk sentrale roller i det nye islamske samfunnet, blant annet som ansvarlig for markedet. Kvinner deltok i krig side om side ved menn – de ba i samme moske uten skille.

En av historiens største lærde var Aisha, Profetens yngste kone. Hun var ekspert på arverett og hadde store kunnskaper i matematikk og medisin. Hun overleverte alene over 2000 hadith (beretninger – som ved siden av Koranen utgjør kildegrunnlaget for islam).

Kvinnelige lærde var involvert i en fjerdedel av hadith-overleveringene og kvinnelige hadith-overlevere ble regnet som mer pålitelige enn de mannlige. Imam Shafi'i, grunnleggeren av en av de mest utbredte lovskolene i islam, studerte under prominente kvinnelige lærde.

Mohammad Akram Nadwi, forsker ved Oxford Center for Islamic Studies, har dokumentert hvordan over 8000 muslimske kvinner har bidratt som lovtekstforfattere, bønneledere, fatwa-utstedere, forelesere og jurister. Oversikten omfatter kvinner fra 600-tallet til 1900-tallet, fra de muslimske områdene som strekker seg fra Marokko i vest til Kina i øst. Nadwis arbeid viser at det ikke var noen forskjell mellom kjønnene i kunnskapservervelse, både menn og kvinner søkte kunnskap - i tråd med Koranens oppfordring.

I 15 år studerte Nadwi kvinners bidrag til islam gjennom historien og resultatet er 40 bind på arabisk som har fått navnet Al-Muhadditât (arabisk for kvinnelige eksperter på hadith). På engelsk foreligger det en oversettelse av det 300 siders lange forordet til serien som heter Al-Muhadditat:The Women Scholars in Islam. Nadwi er spesialist på Ilm ul-Rijal (læren om de som forteller hadither og fortellingene om Profeten Mohammads liv) og har doktorgrad i arabisk. Hans forskning viser at kvinnelige lærde har vært normen opp gjennom historien, og ikke unntaket slik de fleste synes å tro.

Nadwis overveldende dokumentasjon av kvinnenes intellektuelle bidrag kan leses både som en kritikk av orientalistiske forskere i Vesten, som ikke har visst eller brydd seg om muslimske kvinners bidrag, men også som en solid argumentasjon mot muslimer som insisterer på en kvinnefiendtlig tolkning av islam.

Man kan lese om blant annet:

  • Umm al-Darda, som var jurist i Damskus på 800-tallet og som hadde kalifen i Damaskus som elev.
  • Afifah bin Ahmad Farifaniyyah, en persisk islamforsker som på 1200-tallet underviste i Isfahan, Iran.
  • Fatimayah al Bataihiyyah som på 1500-tallet underviste i hadith-vitenskap i Profetens moské i Medina hvor datidens mannlige lærde kom helt fra Fez i Marokko for å bli undervist av henne.
  • Quraysh al-Qadir, en jurist og lærer som på 1600-tallet underviste menn i hadith-vitenskap i Mekka.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Målet for en hver tråd han starter, et hvert innlegg han skriver, er å utradere islam.

Islam er nær det kontrære av alt vi ellers verdsetter i våre egne samfunn. Islam bidrar ikke til noe godt. Islam er allerede fortid; den har ikke noe i fremtiden å gjøre, fordi den ikke har noe å tilby menneskeheten. Fremtiden vil selv vise oss dette. Islam er en manual for å skape splid mellom inngruppe og alle andre utgrupper. Fred på islamsk er ikke før hele verden har underlagt seg. Alt som kommer før denne "freden" er jihad i alle dens former.

Og ja, vi er mange som slett ikke ønsker islam. Vi teller millioner. Vi liker slett ikke hva vi ser; hverken i muslimske land, eller herhjemme. Det er i vår fulle rett å mene slik. Dette kan vi sågar debattere omkring.

Jeg er lut lei av påstandene om at det er vi som ødelegger debatten. Slike påstander bare gir alibi til allerede diskusjonsvegrende miljøer som føler seg tråkket på tærne av det minste. Selvsagt er det ikke slik at tilfeldige folks tilfeldige følerier skal bestemme debattens innhold og form. Man må tåle å bli motsagt på det kraftigste. Femtekolonnene utvikler seg på slik diskusjonsvegring. Og hva som burde vært gjenstand for gjennomgående drøftelse i den offentlige debatt, kan romstere videre i det skjulte. Min påstand er, derfor, at det er disse som reelt ødelegger debatten; de, altså, som på ynkeligste vis hevder seg ute av stand til å delta på bakgrunn av sårede følelser.

Kommentar #152

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener ikke at vi skal ha en islamsk stat Norge eller et islamsk Europa.

Demokratiet vårt er skjørt. Det må vi være enige om. Vi lever for demokratiet. Derfor kan Islam bli en del av Norge, enten ved demokratiet vårt lokalt som bydelsdemokrati, kommunaldemokrati, fylkesdemokrati. Vi har også demokrati på våre arbeidsplasser og i foreninger og lag. Derfor kan Islam bli tyngende for oss alle enten på vår arbeidsplass eller i vårt samfunn. 

Dette ser det ut til at noen glemmer.

Svar gjerne om Islam.  

Kommentar #153

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Aisha’s giftealder (6) er dokumentert i hadith

Publisert over 8 år siden

Solveig Albrecht Wahl skriver i kommentar #120:

Så leste jeg noe om en historiker Ibn Hischam som døde ca 833. I følge ham var Aisha muligens allerede 14 eller 15 år gammel da hun giftet seg med Muhammed. Men altså … Det med å fastslå nøyaktig alder på både den ene og andre fra den gang var vanskelig, så jeg. Skulle gjerne vite hvordan tidsregning den gang var.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Dette tema er en av islam’s ”ømme tær”, og det er ikke uventet at noen prøver å tilbakevise at Muhammed giftet seg med et jentebarn på 6 år, og konsumerte henne seksuelt da hun var 9 år.

Dokumentasjonen foreligger i hadith-litteraturen:

Sahih Muslim Book 008, Number 3310:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64
Narrated 'Aisha:that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 65
Narrated 'Aisha:that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88
Narrated 'Ursa:The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Da skulle vel den saken være avklart.

Kommentar #154

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Angrep er ikke alltid det beste forsvar.

Publisert over 8 år siden

Kritikk av islam er absolutt berettiget, og totalitært tolket islam er en type religion som det er meget gode grunner til å ta skarpt avstand fra.

På samme måte som det er gode grunner til å ta skarpt avstand fra totalitært tolket kristendom. (Som det finnes en del eksempler på, ikke minst i USA. Jeg har tidligere henvist til Rushdoony, som hadde en svært totalitær tankegang om religion og politikk. Han uttrykte ved flere anledninger at kristendom og demokrati er uungåelige fiender).

Det som er fakta pr. i dag er imidlertid at oppfattelsen av kristendommens plass i samfunnet i Vesten helt klart er blitt sterkt påvirket av den generelle demokratiseringsprosessen, og at islam ikke har gjennomgått en tilsvarende fornyingsprosess.

Vi er alle berettiget til å mene hva vi vil om religion og naturligvis også om islam.

Det er vel ingen som i alvor tror at det går an å forby islam. Det eneste vi kan gjøre er å forsøke å påvirke muslimer i sin allminnelighet og muslimer med definisjonsmakt i særdeleshet til å gå bort fra en totalitær tenkning om religionen.

Og jeg tror ikke angrep er det beste forsvar.


 

Kommentar #155

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Kommentar til Haakon Hellenes

Publisert over 8 år siden

Haakon skriver i kommentar #147:

”Min hovedinnvending mot å angripe profeten direkte og personlig er at han nettopp anses av mange muslimer som et spesielt høyverdig menneske. Derfor vil slike direkte angrep umiddelbart føre til at mange muslimer avviser hele debatten.”

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Du kan ikke opptre så servilt i forhold til islam. Dette vitner om en overdreven frykt for at muslimer skal gå i skyttergraven og avvise hele debatten. Legg fakta på bordet, så får den det gjelder prøve å koble inn sin fornuft gjennom kritisk tenkning, selv om dette er advart mot i koranen:

Sura 5:101-102 (Yusuf Ali)

101: O ye who believe! Ask not questions about things which, if made plain to you, may cause you trouble. But if ye ask about things when the Qur'an is being revealed, they will be made plain to you, Allah will forgive those: for Allah is Oft- forgiving, Most Forbearing.

102: Some people before you did ask such questions, and on that account lost their faith.

 

Hjernevaskede muslimer vil aldri bli overbevist av dine festtaler, om de er aldri så taktiske. Disse kan du bare glemme - selv om du legger deg aldri så mye ”paddeflat” for deres overtro.

Bruk tilgjengelige kilder fra islams trilogi i argumentasjonen. Kun dette vil være et språk som muslimene kan forholde seg til og akseptere.

 

Kommentar #156

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Islams mål er kalifatet, Solveig.

Publisert over 8 år siden

Solveig Albrecht Wahl skriver i kommentar #151:
”Jeg mener ikke at vi skal ha en islamsk stat Norge eller et islamsk Europa. Jeg tenker at vi skal kunne leve side om side. Har forstått Haug korrekt, så utelukker han en slik mulighet.”

-----------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Om du tror islam i Norge er her kun å servere grønn te, så tar du feil. En sann muslim forplikter seg til Jihad Hellig Krig for å utbre islam. Les sura 4:97 og 9:20. Og dette kan du ikke ”tolke bort i tåkeheimen”.

Dersom du vil lære mer om dette, kan du se denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=XX6cJueu9tw

Opplysning om islam og dens grunnlegger, krigsherren Muhammed, er svært viktig. Hvis vi unngår denne opplysningen, kan vi bli en gjeng med naivister.

Kommentar #157

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Die Endlösung

Publisert over 8 år siden

’..men du svarer ikke på om jødenes Gud og din treenige Gud er den sammen.’ (Solveig)

Vet faktisk ikke. Kanskje andre kan hjelpe oss her.’ (Bye-Pedersen)

 Har måtte tenke litt over denne merksnodige saken om den treenige Gud og jødenes Gud. Den eneste logiske forklaringen jeg kan komme på er at jeg må ha tatt feil av B-P. – at han egentlig ikke selv tror på noen Gud, men antakeligvis vil ha seg frabedt at noen sammenligner vår kulturs Gud med muslimenes Gud Allah.

Demokratiet vårt er skjørt. Det må vi være enige om. Vi lever for demokratiet. Derfor kan Islam bli en del av Norge, enten ved demokratiet vårt lokalt som bydelsdemokrati, kommunaldemokrati, fylkesdemokrati. Vi har også demokrati på våre arbeidsplasser og i foreninger og lag. Derfor kan Islam bli tyngende for oss alle enten på vår arbeidsplass eller i vårt samfunn.  Dette ser det ut til at noen glemmer.’ (Bye-Pedersen)

Ok, da må man jo gripe til historien for å løse problemet. Jeg har flg alternative forslag:

Alternativ A: Bye-Pedersen tar opp sverdet, tvangskristner alle muslimer. De som nekter faller for sverdet.

Alternativ B: Bye-Pedersen chartrer i 6 måneder (eller så lenge det trengs) alle tilgjengelige fly og tvangstransporterer muslimene til sine opprinnelsesland.

Alternativ C: Bye-Pedersen oppretter KZ og gasskamre til alle muslimer, la andre gjøre jobben og vasker sine hender.

 

God søndag

 

Kommentar #158

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Til Elisabeth og Hellenes.

I går kveld kom jeg plutselig på hvor vi tre møttes for første gang. Det var i august 2011 i tråden "Islamofobi og antisemittisme – tvillingideologier”. Takk for følge i så lang tid.

Ha en fin søndag begge to. Kanskje vi møtes senere?


Kommentar #159

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om noen

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

"Islamofobi og antisemittisme – tvillingideologier”

Skulle ha sammenlignet disse to fenomenene,har de i tilfelle gått i rett i fella.

Antisemitisme er hat på grunn av rase.

Islammotstand er en reell frykt for en farlig ideologi.

Himmelvid forskjell.

Kommentar #160

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

men antakeligvis vil ha seg frabedt at noen sammenligner vår kulturs Gud med muslimenes Gud Allah.

Det er islam som avviser den kristne treenighet; dette er noe alle vet. Og innenfor islam gis kun én ekte profet; alle de andre, de som kom før, er relative Muhammed. Islamske tekster påstår til og med at kristne har fjernet passasjer i Bibelen hvor Jesus skal ha varslet om den Muhammeds --- den siste og endegyldige profet --- komme. 

Hvis man kan noe om kristen og islamsk teologi er også svaret helt klart at de to gudskonsepsjoner er radikalt ulike. Det kan hverken Bye-Pedersen, du eller jeg gjøre noe med. Dette har jeg skrevet om i innlegget Islams brev til Kristendommen: A Common Word Between Us and You.

Man må forstå den islamske historieforståelse er at alt leder frem til Muhammed, og at fra Muhammeds dager er all menneskehet innlemmet i jihadens former, inntil fredens dag som er når alle er underlagt islam. Islam har en særdeles simpel teleologi og eskatologi. Det er svært lett å forstå at et slikt utgangspunkt ikke er av det gode for menneskeheten; et slikt utgangspunkt er ganske enkelt totalitært, og således mest egnet for å skape konflikt og splid. 

Kommentar #161

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Skulle ha sammenlignet disse to fenomenene,har de i tilfelle gått i rett i fella.

Det er bare grunn tenkning som kan tillate slikt vrøvl. Det er et billig retorisk triks; man vet godt at mange av oss ikke tenker særlig nøye over disse tingene.

Kommentar #162

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Det må være lov å si at dette vet jeg ikke. Det andre du skriver er å tillegge meg meninger jeg ikke har.

God søndag til deg også.

Kommentar #163

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Kvinnene klart diskriminert i koranen.

Publisert over 8 år siden

Sluttreplikk:

Det er ikke tvil om at mannen har en temmelig klar dominans over kvinnen innenfor den islamske lære – slik vi finner det i koranen. 

 1)     En muslimsk mann kan være gift med fire kvinner samtidig. Men en muslimsk kvinne kan kun ha én mann. ”Gift deg med andre kvinner etter eget valg, to eller tre, eller fire.” Sure 4,3

2)     Menn kan be om skillsmisse, men ikke en kvinne. Sure 2,229

3)     Kvinner arver bare halvparten av hva menn arver. Sure 4,12

4)     Kvinner kan ikke gjøre tjeneste som imamer, og de kan heller ikke lede i bønn i menns nærvær. (Mannen er alltid den som rangeres over kvinnen og bestemmer, ifølge sure 4,38)

5)     En kvinne bør oppholde seg i hjemmet. Sure 33,33

6)     Hvis en kvinne nekter å ha seksuell omgang med sin ektemann, er det tillatt for mannen å slå henne fysisk inntil hun gir etter. Sure 4,38

Dette var bare noe av innholdet i koranen som forteller om undertrykkelse – i dette tilfelle undertrykkelse av kvinner. Så kan en ønske at koranen blir revidert og forandret. Men det blir nok bare med ønske. Koranens budskap oppfattes som ”hellig” – og kan av den grunn ikke endres på.  

Kommentar #164

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Endringer

Publisert over 8 år siden

Mht. kvinnenes situasjon i islam er systematisk undertrykkelse dessverre regelen snarere enn unntaket. Desto viktigere er det å framheve lyspunktene når de faktisk inntreffer. I Marokko ser kvinneaktivister nå ut til å vinne fram i kampen for å endre landets absurde lov om voldtektsekteskap.

Kommentar #165

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Voldtekt er kvinnens skyld!

Publisert over 8 år siden

Til Finn Eriksens kommentar 165:

I islam er det kvinnen som er ”fristerinnen”, og følgelig hennes skyld at mannen begår ugjerningen. Etter islamsk rett kan kvinnen unngå sharia-straff for denne ”forbrytelsen” mot mannen ved å gifte seg med gjerningsmannen. Voldtekt eksisterer ikke i et islamsk ekteskap.

Kommentar #166

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.

Her må det kjempes!

Dere får begynne med å kaste hijaben! Først da vil dere få følelse av frihet. Dette kan ikke være vanskelig i dagens Norge.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere