Johannes Eggen Mundal

3    13

VIL HA!-samfunnet

Dessverre får samfunnet vårt sterkare trekk av narsissisme, kall det gjerne «Vi vil ha!-samfunnet». Og sjølv om barn sine rettar vert styrka på papiret, så er det barna og deira rettar som tapar når dei vaksne kjempar egoistisk for sine rettar.

Publisert: 19. feb 2012 / 663 visninger.

For i den kampen vinn grupper heilt eller delvis fram med sine vil-ha-saker, medan barna ikkje når fram. Slik kan det i alle fall sjå ut. 5-6-åringar som har budd her i landet heile livet blir kasta ut på ein umenneskeleg måte, trass i at Norge har dom mot seg for å bryte Barnekonvensjonen i slike saker. Vi vil ikkje dele alt det gode vi har. Men heldigvis er det nokon som seier frå at statleg empatiløyse burde ha grenser.

Vi vil ha barn! I debatten om folk sin rett til å få barn er det ikkje lett å stå fram med argument om barna sitt beste. Eg har lagt merke til at når nokon viser til forskning og rapportar om at barn treng både far og mor (kven treng forskning til å forstå det?), så vert ikkje argumentasjonen tilbakevist, men dei som kjem med argumenta vert avfeia med at dei talar mot einslege kvinner, lesbiske og homofile sinRETTtil å få barn. Kven har bestemt at det er ein menneskerett å få barn? Og korfor skal ikkje barna sitt beste få plass i den diskusjonen?

Vi vil ha psykologen! Barna tapar den kampen også! «I psykiatrien er pengeressursane så knappe,» sa ein lege ein gong til meg, «at det er ofte slik at det er dei som står på mest for å få hjelp som får det.» Dei mest ressurssvake tapar i dette systemet. Og oftast er det barna her også. Det betyr ikkje at dei som står på for å få hjelp ikkje treng hjelp, men det kan bety at det er barn og unge som treng det like mykje, men som ikkje når fram i systemet og får den hjelpa dei burde hatt, fordi pengane ikkje strekk til.

Vi vil ha kommunepengane! Barna tapar! I Sogndal er pengane tilPPT-tenestene i kommunen skore ned slik atPPThar gitt melding til Helsestasjonen og andre om at det ikkje vert teke inn nye tilfelle til vurdering dei næraste tre månadane. Om eit barn lir av psykiske lidingar eller «berre» har alvorleg nedsett språkutvikling så har Sogndal kommune ikkje råd til å ta desse inn til vurdering. Tre-fire-fem månadar er alvorleg lenge for eit lite barn. Den køen som vert lagt i skuffa i tre månader vil komme til å vekse så lenge Sogndal kommune nedprioriterer å bruke pengar på barn som treng hjelp. Dette er starten på å bygge opp ein veksande kø både i tal barn og tal månader ventetid. Eg tvilar på at Sogndal kommune har lov å gjere dette både ut frå norsk lov og ut frå FN sin barnekonvensjon. Korfor ikkje bygge ned tilbodet på Helsestasjon for barn og unge også? Korfor skal Helsestasjonen bruke tid og ressursar på å kartlegge barn sine behov og skrive brev om alvorleg uro for barn når kommunen ikkje har råd å fylgje dei opp i neste nivå?

Narsissistar i form av enkeltindivid vert sett på som problematisk for samfunnet. Likevel er vi i ferd med å skape eit narsissistisk vi-vil-ha-samfunn. Frp-politikaren Frank Willy Djuvik set ord på dei narsissistiske trekka når han seier på twitter at «Enkeltindivid sine rettar til eige liv, eigen eigedom og ytringar skal alltid gå føre andre sine behov!» Sjølvsagt har enkeltindividet rett til eige liv, eigedom og ytringar, men når desse rettane alltid skal gå før andre sine behov, til dømes barn sine behov, så er ein viktig menneskeleg dimensjon borte, og narsissismen står naken att. For våre barn si skuld må vi styre i ei anna retning!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

... for ikke å snakke om den håpløse "vi vil ha definisjonsretten til ekteskapet og/eller gyldige familiekonstellasjoner!" 

Å kalle menneskers evinnelige søken etter et bedre liv og lykkeligere livsutfoldelse for narsissisme er lite overbevisende retorikk. Det samme er forsøket på å tilrane seg posisjonen om at man er de eneste som ønsker å handle i barnets beste. 

En rettighet er ikke noe annet enn en sosial konstruksjon som prøver å ivareta det kollektive samfunns interesser. Det finnes ikke noe slikt som en "overmenneskelig idéverden" der menneskers individuelle og kollektive rettigheter er objektivt forutbestemt. Hva som har blitt definert som "det kollektive samfunn" og hva som har blitt vurdert som gyldige "interesser" har forandret seg oppigjennom tidene. Det er ikke lenge siden Rudyard Kipling mente det ikke var en menneskerett for ikke-Europeere å ha barn, og Herbert Spencer mente det ikke var en menneskerett for mennesker med under gjennomsnittlig intelligens å ha barn. Her i norge har vi en historie på at det ikke ble sett på som en menneskerett for samer og tatere å ha barn. Vi har likevel gjennom moderne diskurs kommet fram til at selv om disse menneskers kulturelle og individuelle bakgrunn er annerledes enn vår egen, gagner det menneskeheten å gi dem disse rettighetene. 

Nå skal jeg komme noen innvendinger i forkjøpet ved å behandle et motargument som alltid kommer etter at dette poenget har blitt uttrykt: Mange mener at det på et eller annet vis ikke er "naturlig" for homofile å ha barn. Det som totalt mangler bak en slik argumentasjon er en konsekvent og verifiserbar ontologisk teori om hva som er naturlig, og i hvilken grad "unaturlighet" er et gyldig mål på hva som er tillatelig. Utifra "naturlighetsprinsippet" kan man like gjerne utlede at IVF for infertile ektepar, hjerteklaffoperasjon på dødssyke barn og biltransport alle er unaturlige og utillatelige fenomener. 

Vi er tvunget til å ta en pragmatisk og empirisk tilnærming til spørsmålet om hvorvidt homofile/enslige kan (1) adoptere eller (2) få egne barn gjennom tilgjengelig biologisk og medisinsk teknologi. En slik samfunnsdebatt bør bære blottet for polemikk, og appell til status quo, konvensjon og emosjoner, noe som for meg synes å være hovedinnholdet i innlegget over. Dersom forskningen viser at barn oppdratt av homofile foreldre ikke lider noen last forbi det barn i heterofile familekonstellasjoner gjør, noe forskningen så langt utvetydig har avdekket (jfr. fagfellevurdert forskning referert til her, her, her, her, her), er det all grunn til å prøve å forholde seg nøktern i denne debatten. 

Svar
Kommentar #2

Johannes Eggen Mundal

3 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Eg påstår ikkje at eg er den einaste som kjempar for barn sine rettar, heller ikkje at eg godtar berre dei som har identiske meiningar som meg. Men ikkje lat dette bli ein til debatt om ein debatt!

Svar
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Eggen Mundal. Gå til den siterte teksten.

Og korfor skal ikkje barna sitt beste få plass i den diskusjonen?

Hvor lenge skal dere fortsette med denne løgnen? Barnas beste er da i høyeste grad med i diskusjonen, det er faktisk det primære for alle parter. Barn som har vokst opp med homofile foreldre melder at de har det bra, de skårer bra på objektive kriterier målt mot andre ungdommer, slik som antall som ender opp med behov for psykiatrisk hjelp eller i forhold til kriminalitet. Ikke umulig så vil de skåre bedre enn mennesker som vokste opp i visse religiøse menigheter.

Slutt og dytt barna foran dere, det er dere som ikke bryr dere om barnas beste. Barna selv sier at de har det bra og de har ikke behov for deres "hjelp", rettere sagt deres egentlige agenda. Promotering av Guds ord.

Svar
Kommentar #4

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Eggen Mundal. Gå til den siterte teksten.

Eg påstår ikkje at eg er den einaste som kjempar for barn sine rettar, heller ikkje at eg godtar berre dei som har identiske meiningar som meg

Hovedinnlegget mer enn impliserer at dine meningsmotstandere ikke tar hensyn til barnets beste, jfr.

"men dei som kjem med argumenta vert avfeia med at dei talar mot einslege kvinner, lesbiske og homofile sinRETTtil å få barn. Kven har bestemt at det er ein menneskerett å få barn? Og korfor skal ikkje barna sitt beste få plass i den diskusjonen?"

Jeg har ikke forsøkt å gjøre dette til en debatt om en debatt heller. Jeg har prøvd å gå argumentasjonen etter i sømmene og påpeke hvor jeg finner den mangelfull. Bl.a. pekte jeg på usannheten av følgende påstand:

"[...] forskning og rapportar [viser at] barn treng både far og mor (kven treng forskning til å forstå det?)"

Svar
Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

 Forskningsmaterialet som omhandler  ungdommer som har vokst opp med to homofile foreldre må da være uvitenskapelig tynt,  siden denne trend er av temmelig ny dato ? Bare som en kommentar til at trådstarter blir beskyldt for løgn.  Det finnes nok flere tilfeller der vanlige foreldre har gått fra hverandre, grunnet oppdagelse av annen legning, men det blir ikke helt det samme.  Jeg mistenker en viss "tilpasset korrekthet" bak forskningsresultatene,  ikke minst med hensyn til det antall tilfeller som i generelt sett er nødvendig for sann analyse.  Hvor finnes rapporten ?

Svar
Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

hvor nevnes homofile

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Forskningsmaterialet

i trådstart?hva vil du med denne avsporingen?

Svar
Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

MÅ HA barn

Publisert nesten 6 år siden

er da like sterkt behov hos heterofile,nisi!

Svar
Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Avsporing ?

Publisert nesten 6 år siden

Avsporing ?  Jeg ser at trådstarter nevner homofile konkret i sitt innlegg.   Homolobbyen er så sterk at ingen har våget å forske på det forhold at i overgrepssaker mot barn så synes "lommemenner",  med  overgrep mot gutter  å være sterkt overrepresenterte. Det leses ut frsa en mengde saker i pressen de siste 10 år. Enten her i landet,  i Thailand eller i Afrika. Når en vet hvilke krav som har vært stilt til adoptivforeldre før, hvilket nåløye det var å slippe gjennom, så er dagens "korrekte" politikk til å undre seg over.

En annen ting er det sirkus som stelles i stand med  skeive dager og halvnakne opptog. Det bidrar ikke til forståelsen med omsyn til adopsjon.

Svar
Kommentar #9

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Homolobbyen er så sterk at ingen har våget å forske på det forhold at i overgrepssaker mot barn så synes

Denne slags synsing og forkvaklet logikk er et lavmål i samfunnsdebatten. Om det så var slik at homofile var overrepresenterte i pedofilistatistikken, en påstand jeg gjerne vil se dokumentasjon på forbi personlig synsing og forutinntatthet, finnes det ingen logisk kobling mellom dette og homofile pars foreldredyktighet.

Argumentasjon utifra marginale eksempler og anekdoter er særs lite overbevisende. Om dette var gyldig argumentasjon, ville det bety at det faktum at menn er overrepresentert i voldsstatistikken kan brukes som argument mot at menn skal kunne ansettes i omsorgsyrker; det faktum at religiøse er overrepresentert i amerikansk fengselsstatistikk kunne brukes som argument mot at religiøse skal kunne inneha ansvarsposisjoner. Jeg håper disse eksemplene synliggjør tankefeilen som ligger bak slik argumentasjon.

"Skeive dager" og "halvnakne opptog" er ellers også en marginal affære som ikke angår det store flertall homofile, og ikke har noen sammenheng med denne debatten. Vil du kanskje påstå at strippeklubber, swingersbarer, heterofile sexfestivaler og nudiststrender på noen måte viser at heterofile som gruppe er uskikket til barneoppdragelse?

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
28 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
30 minutter siden / 1267 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
38 minutter siden / 1267 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1267 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1267 visninger
Les flere