Arild Holta

104

Magne Raundalen i krig mot det biologiske prinsipp

Så var det altså kommet, det regjeringsbestilte forslaget om et nytt prinsipp som skal overta for "det biologiske prinsipp". Utredningen ledet av Magne Raundalen forsøker legitimere grove menneskerettighetsbrudd mot familiene.

Publisert: 6. feb 2012

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/biologiske-prinsipp.html?id=671291

Angående menneskerettighetsbrudd, viser jeg til min opplisting av 19 menneskerettighetsdommer mot Norge.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread235502/

Regjeringens utreder, Magne Raundalen, er en familiefientlig ideolog, og mangler helt den intellektuelle evne til å stå seg mot tilfeldige meningsstrømninger i tiden. Intellektuelt sett er han ganske enkelt produkt av de familiefientlige kreftene som har rådd, siden 68-bevegelsen fikk makt.

 • NTB sin påstand om "helhetlig gjennomgang" er feil. Verken sann vitenskap eller foreldre som utsettes er tatt med.
 • Påstanden om at det er en "ekspertgruppe" er også feil all den tid de systematisk overser forskning av høy kvalitet. De pene titlene holder ikke til mer enn å gjøre de involverte til vår tids undertrykkende adel.
 • At det er et enstemmig utvalg, demonstrerer det som er hevdet, at regjeringen har valgt ut "ja-siere". Resultatet var, som mange av oss har hevdet, avgjort på forhånd.

http://www.t-a.no/nyheter/article196089.ece

Barna og foreldrene - familiene - blir lidende når man gjør slike smertfulle inngrep i familiene.

Adresseavisen skriver om at tilknytningen er viktigst. Vi som arbeider med dette er vel kjent med at tilknytning betyr ingen ting, når barna fjernes fra foreldre, men at påstått tilknytning betyr alt om det blir krav til tilbakeføring.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1769790.ece

Slik bygger man ut kvinnelige arbeidsplasser i Norge, og gjør seg til liksomverdensmester i likestilling: Gjennom en knusing av familier som mer enn noe annet driver opp kvinnelige selvmord.

Selvmordene finner man i denne forskningen:

http://www.nova.no/id/2374.0

Den danske forskningen av 2011 sier:

"Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet. (...) Uanset årsagssammenhænge bidrager anbringelsen ikke – hverken når den er mellemlang eller langvarig – til at reducere en oversygelighed i en sådan grad, at de tidligere anbragte som unge voksne helbredsmæssigt befinder sig på linje med de jævnaldrende matchede unge."

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Det er for sent å hevde at jorden er flat når det motsatte er bevist. Det gjelder Magne Raundalen, som andre. Omsorgsovertakelser er bevisligen skadelig for barna.

Marianne Skånland kommer med en bra oppsummering av hva annen forskning, statistikk og erfaring har vist at følger omsorgsovertakelsene (sitat):

Det betyr, som vi vet: sterk overhyppighet av

 • manglende opplevelse av lykke og mening under oppveksten, fordi barnet ikke får leve sammen med dem det har en naturgitt, gjensidig kjærlighet til og samhørighetsfølelse med,
 • manglende deltakelse i slektens familieliv, med høytidsdager og begivenheter som gir fellesskap og naturlig basis for eget familieliv,
 • manglende familie- og slektssamhørighet i voksen alder,
 • skilsmisse og annen oppløsning av egen stiftet familie,
 • aksjoner fra barnevernet som fjerner deres egne barn,
 • å bli utsatt for mishandling og overgrep i fosterhjem / institusjon,
 • dårlig utdannelse,
 • arbeidsløshet,
 • hjemløshet,
 • tidlig uføretrygding,
 • fysisk og psykisk sykdom,
 • tidlig død, blant annet gjennom selvmord,
 • alkoholmisbruk og stoffmisbruk,
 • kriminalitet og fengselsstraff,
 • generell opplevelse av mistilpasning og fiendtlighet overfor samfunnet.

(Sitat slutt)

Ingen bryr seg om skadene på foreldrene, eller om å spørre de. De er dehumanisert. De som det såkalte barnevernet har pekt på er vårt samfunns "jøder". Raundalen står for en bedervelse av familien som man ikke har sett makan til i Norge siden folkemordet på romfolket, når Norge utryddet taterkulturen og sigøynerkulturen. Den gangen var det liksomvitenskapen biologismen som lå som grunn. Denne gangen er det den andre grøften "sosionismen" med sin miljødeterminisme, sitt sosiobabbel og psykobabbel.

Forskeren som driver "familieforskning" som av etiske grunner er ulovlig i andre land enn vårt grensesprengende Norge, opplevde følgene når hun forsket på omsorgsovertakelser:

"Da vi startet opp, gikk vi ut fra at de fleste plasseringer ville være planlagte. Men vi tok feil: Hele 80 prosent har vært akutte, forteller Baugerud. (...) Barnet må i tillegg takle reaksjoner hos foreldrene, som høylytt gråt og hulking, klamrende atferd overfor barnet, raserianfall eller besvimelse."

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2011_2/artikler/barnevern

Slike reaksjoner viser uutholdelige smerter som ved grov tortur.

63% av slike akuttvedtak er ulovlige, ifølge Mons Oppedal sin doktoravhandling på akutthjemlene i barnevernet. Det er lettere for det såkalte barnevernet å få gjennomslag i domstolene for de såkalte omsorgsovertakelsene om de dramatiserer og lager påstått "ny" tilknytning.

Prinsippene kan gjennomføres siden familien over flere tiår er blitt demonisert, og det såkalte barnevernet er glorifisert av fagbevegelsen, regjeringen, byråkratiet, kommunene etc, som alle forsvarer sine interesser. Familiene blir små mot all denne irrasjonelle egosentriske makten.

Forrige gang man gjorde større endringer mht omsorgsovertakelser, var når fylkesnemnda kom i 1992/93. Da økte såkalte omsorgsovertakelser med 400%. Ifjor, 18-19 år senere, ble det varslet om en klar økning i antallet unge uføre. Barnevernsbarna blir myndige.

Dette er en skam av historiske dimensjoner for barnevernspolitikken i Norge.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Rapporten som er fremlagt i dag vil skape et tideskille i barnevernspolitikken i Norge. Man vil ytterligere svekke biologiske foreldres rolle samtidig som mer makt legges til Barnevernet.

Først er det viktig å være klar over at dette er ordninger som er i gang i andre land allerede. Komiteen som har utredet har på ingen måte funnet opp hjulet.

En ordning som gjelder de aller minste barna, dvs de under fire år vil redusere deres mulighet for kontakt med biologiske foreldre ved at de vil kunne bortadopteres mot foreldrenes vilje. Her bør det gå en grense. Selv om realiteten er at noen foreldre i dette skiktet aldri blir skikket til å ta sine barn tilbake fra et fosterhjem, vil det også bety at man tar fra alle parter den verdifulle biologiske kontakten. Av erfaring vet jeg hvor viktig denne kontakten er samme hvor utsatt forbindelsen er. Selv en dårlig kontakt kan være bedre enn ingen.

I noen sammenhenger går det an å tenke seg at (rusbelastede) foreldre kan overlate/bli fratatt omsorgen for en tid, og at de kan bruke en tid på å komme seg på fote igjen slik at familien kan forenes. Det er forholdsvis vanlig at foreldre ikke sørger for sine barn i perioder, eller har varierende grad av hjelp og støtte inn i hjemmet for å få det hele til å fungere. For disse foreldrene kan det være et klart incitament til å skjerpe seg at de har i utsikt å få lov å ta vare på sine barn. Dette er også å ivareta barnets beste all den stund man opprettholder prinsippet om at det biologiske båndet er det beste. Nå vil denne utredningen kunne rokke ved dette prinsippet slik at foreldrene ikke får samme incitament og barna forsvinner fra dem. For begge parter burde det være bedre om grensen ble satt på den sikre siden for værnet om familien som grunnenhet.

Dette er et forslag som oser av gammeldags kraftsosialisme med umyndiggjøring av enkeltmennesker og utflatning av familiestrukturene. Utviklingen er i strid med vår kulturarv og den måten vi hittil har sett på familien, og bør stoppes før den blir enda mer i strid med menneskeverdet slik vi har lært å kjenne det i vårt land.

Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Apropos tidligere rusforeldre, Njål

Publisert over 7 år siden

Finnes mange eksempler på at foreldre som enten er en eller to og har vært på Evangeliesenteret kommer i posisjon til å gjeninnta rollen som "forelder" og får den uproblematisk - en forvandling er en forvandling...

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg synes du har agert ekstremt i en del sammenhenger i din kamp mot barnevernet, Holta - men i denne saken har du min støtte.  Å gå bort fra det biologiske prinsipp, vil etter min mening være grunnleggende feil.

Kommentar #4

7 innlegg  815 kommentarer

holta kjemper vel ikke mot

Publisert over 7 år siden

barnevernet, han kjemper for å få et fungerende barnevern, det er noe helt annet.

Han har min sympati og beundring for saken er utrolig viktig.

-og igjen, hvorfor får han ikke VD-redaksjonens klapp på skulderen i form av et "anbefalt lesning". Han har vel ikke den nødvendige trynefaktor?

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Finnes mange eksempler på at foreldre som enten er en eller to og har vært på Evangeliesenteret kommer i posisjon til å gjeninnta rollen som "forelder" og får den uproblematisk - en forvandling er en forvandling...

Jada, jeg kjenner godt til dette.

For en gangs skyld er jeg enig med Holta jeg også. Om ikke i fremstilling så i innholdet i den aktuelle saken.

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Å gå bort fra det biologiske prinsipp, vil etter min mening være

Etter min mening har de allerede gått bort fra det biologiske prinsipp i det skjulte. Nå driver de å legitimerer ulovligheten gjennom utredninger og kommende lovendringer.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
. Gå til den siterte teksten.

han kjemper for å få et fungerende barnevern, det er noe helt annet.

Merk Anita Apelthun Sæle kaller barnevernet for en stat i staten. Tidligere var det bare oss "ekstremister" som hevdet dette. Selv ikke den andre typen "ekstreme", de konservative i KrF kunne hevde slikt. ;)

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=20471

Så langt jeg kan forstå så har hun gått et stykke før hun kom frem til det.

Slik er det med mange av oss. Desto mer innsyn vi har fått, i materien, desto mer avikende fra den almene virklighetsfonektelse er vi blitt. Ikke minst gjelder dette forskningen. Skal man forholde seg til kvalitetsforskningen så blir man kalt ekstrem. Dermed er jeg blitt stadig mer ekstrem i almenhetens øyne desto mer jeg har fått av sjokkerende kunnskap. Det er på det lavmålet folkeopplysningen har ligget på mht barnevernet.

Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Når disse selvgode, overivrige verdensfrelserne

Publisert over 7 år siden

 begynner å ta seg til rette også blant utenlandske statsborgere begynner det hele å få storpolitiske konsekvenser.

Hele India reagerte med sjokk over barnevernet i Stavanger for et par uker siden:

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/article2832012.ece?css=print

"Surely a ‘nanny state' which gives itself the right to send young children to foster care till they turn 18 should also provide counselling and support for those parents whose care is found wanting, establishing a clear and transparent road map for the family to be reunited as soon as possible?"

At dette også har fått utilsiktede, ubehagelige økonomiske konsekvenser for Norge er i alle fall ikke jeg i tvil om:

http://www.dagensit.no/article2322532.ece

"Telenor har investert to milliarder dollar i indiske Uninor. Nå mister selskapet alle mobillisensene sine midt oppi et korrupsjonsdrama."

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Hele India reagerte med sjokk over barnevernet i Stavanger

Så har man

Tyrkia-saken. Også det Stavanger Polske saker Østerisk sak Russisk sak som bl.a Pravda har skrevet om flere ganger Fordømmelsen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg FNs kritikk over de uverdige forhold Aksjonene mot de somaliske miljøet i Norge Barnevernsflykningene i Spania og andre land etc

Dette er blitt internasjonalt. Vi ser i utlandet en gryende bevissthet om det norske barnevernets farlige idéer.

Kommentar #10

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Finnes mange eksempler på at foreldre som enten er en eller to og har vært på Evangeliesenteret kommer i posisjon til å gjeninnta rollen som "forelder" og får den uproblematisk - en forvandling er en forvandling...

Har det blitt en forvandling da er det selfølgelig rett å tilbakeføre barna til foreldrene. 

Kommentar #11

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.


Hele India reagerte med sjokk over barnevernet i Stavanger for et par uker siden:

Det er et grusomt overgrep å ta barna fra foreldrene. Og ikke minst så grusomt mot barna ta fra dem mamma og pappa. Det er jo skrekken for mange barn å miste mor og far.

Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Selvfølgelig - er det ikke alltid, Turid

Publisert over 7 år siden
Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Legger inn en link ...

Du trenger å gjøre noe med selvbedraget ditt.

Det er et stort problem at barn IKKE tilbakeføres til foreldre. Barnevernet skylder stadig på ny tilknytning... Men du har altså ikke fått dette med deg. Det virker underlig, for Magne Raundalens- og regjeringens tanker kommer ikke som en bombe. Det er forutsigbart og helt etter "skjema".

Vi kjenner en mengde mennesker som verken er alvorlig psykisk forstyrret, rusmisbruker eller annet, som ikke har barna sine. Vi kjenner til miljødeterminismen, eller i det minste overdrivelsene i troen på miljøet. Du benekter erfaringen vår, det vi sanser og vet. Da har DU et problem.

Barnevernsmiljøet er dessverre skadelig for den kritiske tenkning. Det var en av de forskerne som har forsket på barnevernets saksdokumenter som først sa det offentlig, tror jeg - Bo Edvardsson.

Pass på at TROEN har forankring i Bibelen, og ikke i noe annet. Der det finnes FAKTA, må vi jage etter dem. Bibelen sier faktisk at hvert menneske er en løgner. Tror vi på dette, så blir det en del av helliggjørelsen å bli mer faktaorientert. Det gir en ærligere tenkning. Det er ingen automatikk i at vi har en sannferdig tenkning. Hverken overfor Gud eller i det menneskelige.

Dette kommer klart frem både i vitenskapelige delen av psykologien og i filosofien, hvor man har systematisert menger av måter mennesker bedrar seg selv og andre: Rasjonalisering og såkalte tankefeil.

Jeg har en drøm om at de mest ivrige kristne skal bli de med den mest ærlige tenkningen. Det krever imidlertid en del arbeid for å avsløre tankefeil hos seg selv. Jeg tror imidlertid at kristen tro er troen på sannhet og Sannheten. DET er en utfordring for subjektive selvbedragende mennesker - for oss alle. Og tro ikke denne utfordringen er enkel!

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Nei barn som er tatt av barnevernet er det ingen selfølge blir tilbakeført til sine foreldre om alt ordner seg,det ville vært ert mirakel om det skjedde.Mend et burde ha vært slik.

Det er jo uhyre sjelden man får sine barn tilbake. Selv når barnevernet innser at de har gjort en grov feil, så er det svært vanskelig å få tilbake barna. Barnevernet hoster bare opp nye argumenter for å beholde dem der de er.

Kommentar #15

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.


Slike reaksjoner viser uutholdelige smerter som ved grov tortur.

At folk kan klare å jobbe i en slik etat hvor de torturerer folk! Men de nyter det vist.

Kommentar #16

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Lett å være sint og moraliserende når samfunnet skades av destruktive krefter.

Denne er imidlertid morsom og illustrerende for familiefølelser og det biologiske prinsipp.

https://lh6.googleusercontent.com/-L3kSUWieVSk/Tyv79I2c8LI/AAAAAAAACuo/rSf9VfgBZjA/s324/tumblr_lw8dm1yb3z1r7tqpyo1_500.jpg

(Opprinnelig delt fra en Petite Mucht på Google+, uten oppgitt coopyright.)

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Her har Torp kommentert:

http://pastortorpnorsk.wordpress.com/2012/02/11/magne-raundalens-kamp-mot-det-biologiske-prinsipp/

Jeg reagerer litt på den positive beskrivelsen av Magne Raundalen. Om han var lun og hyggelig, så hører ikke slikt med. Å komme med posetive utsagn om ødeleggere, er relativt meningsløst, og virker mot saken.

Til og med Torp har lest denne mannen. Tydeligvis uten å reagere så mye.

Barnepsykologi er proppfull av ideologi. Krisepsykologi er likedan. Dette er Magne Raundalens virkefelt. Ut fra denne farlige ideologiske gryten fisker man opp den biologiske families endeligt bestilt av regjeringen.

For framtiden har vi ikke rett til våre barn. Ekspertene skal avgjøre hvilke miljøer som passer våre barn best, og plassere dem der. Mens kristne sover tungt.

Kristne TROR for mye - på alt mulig som de synes er gøy og som klør i ørene! Kanskje derfor psykobabbel og sosiobabbel så lett glir ned.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere