Gunnar Opheim

142

Aandelige gaver

Publisert: 28. jan 2012

For over 120 år siden ble en bok til i USA og på dansk/ norsk heter den Bibellesninger for Familiekredsen. Den ble trykt i 1897 av C.C Hansen Forlag. Boken ble solgt alene i Sverige, på sitt språk i antall over 50.000 stk. Den ble også oversatt til fransk, tysk og andre språk.

Rom 4,3 for hvad sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet;

Den er basert på dette skriftsted og her gjengis en av de 147 studier i den men jeg har oversatt fra gammeldansk til norsk. Kos deg! :-)

Åndelige gaver

1. Før fallet snakket Gud med Adam. På hvilken måte snakket Han med ham?

1 Mos 3,9 Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?

 

2. På hvilken måte har Gud talt til menneskene etter fallet?

Hebr 1,1 Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,

 

3. Hva var hensikten med å snakke via profetene?

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

 

4. Hvordan ble Guds vilje åpenbart via profetene?

2 Pet 1,21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

2 Sam 23,2 Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.

 

5. Hva kan man derfor kalle profetiens gave?

En gave av Den Hellige Ånd eller en åndelig gave.

 

6. Hva sier skriften om å tro på Gud og Hans profeter?

2 Krøn 20,20c Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

 

7. Hvordan åpenbarte Gud seg for profetene?

4 Mos 12,6 Og han sa: Hør nu hvad jeg har å si eder: Er det en profet som I, så gir jeg, Herren, mig til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer.

 

8. Hvordan ble Herrens ord bevart?

Dan 7,1 I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i sitt indre syner mens han lå på sitt leie; siden skrev han drømmen op og fortalte dens hovedinnhold.

Jer 51,60-61 Jeremias skrev op i en bok all den ulykke som skulde komme over Babel, alle disse ord som er skrevet om Babel. Og Jeremias sa til Seraja: Når du kommer til Babel, da se til at du leser op alle disse ord!

 

9. Fikk folket undervisning om fremidens begivenheter ved disse skrifter?

Dan 9,2 i det første år av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias - at han vilde la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.

 

10. Brukte Guds tjenere profetenes ord når de formante folket til lydighet?

Sak 7,7 Minnes I ikke de ord Herren lot utrope ved de forrige profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og likeså sydlandet og lavlandet?

2 Krøn 20,20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

 

11. Hvordan kunne man vie om profetens ord var fra Herren eller ikke?

5 Mos 18,22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.

 

12. På hvilken annen måte skulle de prøve profetene?

5 Mos 13,1-3 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, 2 og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder - sådanne som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem, 3 da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen; for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel.

En anmerkning er lagt til i boken og det er at om profetien oppfylles men profeten ike holder Guds bud, altså følger andre guder skal man allikevel ikke følge ham.

 

 

13. Hva ble forutsagt om profetiens ånd i de siste dager?

Joel 3,1 Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

 

 

14. Hvordan begynte denne forutsigelse å bli oppfylt?

Apg 2,16-17 men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;

 

 

15. Til hvem gjelder dette løfte?

Apg 2,38-39 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

 

 

16. Bør Menigheten være uvitende om de åndelige gaver?

1 Kor 12,1 Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.

 

 

17. Hva er hensikten med disse gaver?

1 Kor 12,7 Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

 

 

18. Hvor mange av disse gaver opptegner apostelen?

1 Kor 12,8-10 For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd; 9 en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd, 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.

 

 

19. Hvilke av disse er spesielt ønskelig?

1 Kor 14,1 Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

En ny anmerkning er lagt til her og det er at Ånden via gaven, satte vedkomne i stand med overnaturlig kraft og virkning.

 

 

20. Hvem skulle nyte godt av denne gave?

 1 Kor 14,22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.

 

 

21. Hvilken virkning skulle disse gaver gi Menigheten?

Ef 4,11-13 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, 12 forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, 13 inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,

 

 

22. Hvor har Gud satt disse gaver?

1 Kor 12,28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

 

 

23. Hvem kom fra Judea til Cesarea for å se Paulus?

Apg 21,10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea;

 

 

24. Hva gjorde han så snart han så apostlene?

Apg 21,11 han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender.

En ny anmerkning her og den sier at Paulus ikke tvilte på denne profet men at denne profet forberedte Paulus mentalt på det som skulle komme.

 

 

25. Hva sa Paulus senere at disse prøver hadde utrettet for ham?

Fil 1,12 Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,

 

 

26. Hvor lenge skulle disse gaver vare?

1 Kor 14,9-10 Således også med eder: Dersom I ikke med eders tunge fremfører tydelig tale, hvorledes kan en da skjønne det som blir sagt? I vil jo da tale bort i været. 10 Så mange slags sprog er det nu visst i verden, og det er intet av dem som ikke har sin betydning;

En anmerkning er at disse gaver har inntruffet i ale tider, også i dag for uten ville ikke Guds verk vart i oss.

 

 

27. På hvilken måte advarer apostelen med hensyn til profetiens gave?

1 Tess 5,20 ringeakt ikke profetisk tale;

 

 

28. Hva innbefatter Jesu vitnesbyrd?

Åp 19,10c For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

 

 

29. Hvorfor er det nødvendig for Menigheten å ha vitnesbyrdet om Kristus stadfestet iblant dem?

1 Kor 1,6-7 likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder, 7 så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

 

 

30. Vil Menigheten i den siste tid holde fast ved Jesu vitnesbyrd?

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
15 dager siden / 3006 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
12 dager siden / 1726 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
13 dager siden / 1574 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1155 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1110 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 685 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
1 dag siden / 576 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere