Thor Bjarne Bore

135

Gud, Utøya og AUF-lederen

Ytringsfriheten er stadig under debatt. Ønsker kommer om varsomhet når det gjelder å bringe videre forskrudde budskap.

Publisert: 23. jan 2012

.Nå sist har forfatteren Per Haakonsen spurt om Alexander Kielland-ulykken og Utøya-massakren kunne ha vært unngått «dersom vi hadde hatt et mer positivt forhold til Israel?»
Og videre: «Parallelt med antisemittismen denne løper også avkristningen av Norge. Det er to sider ved samme sak».

LES HELE FOREDRAGET TIL HAAKONSEN HER

Ytringen falt i et møte i Sarpsborg KrF. Lokallagets leder tolket ikke Haakonsen dit at han mente at «dette var en straff for ungdommene på Utøya eller familiene deres, men at det var en advarsel til de som styrer landet og andre som tar avstand fra Gud om at noe enda verre kan komme.»
Reaksjonene kommer, og AUF-leder Eskil Pedersen vil ha en unnskyldning fra Sarpsborg KrF. Men både Haakonsen og KrF-lederen i Sarpsborg har rett til å mene hva de vil om Guds vilje og Hans synspunkter på et som skjer på denne våre merkelige jord. Men hvor klokt det er og om det skal foregå i partiregi, kan åpenbart diskuteres.

Jeg forstår AUF-lederens fortvilelse over det som skjedde på Utøya. Jeg forstår hans reaksjoner på de ufyselige og stundom blasfemiske ytringer som er kommet etterpå. Jeg har beundret hans flotte og verdige fremtreden.Men synspunkter han har kommet med i etterkant av 22/7 gjør det nødvendig å fremholde at testen på ytringsfrihet er at man kan tillate ytringer man ikke liker. Tanken er at det offentlige rom virker rensende, ved at misvisende ytringer kan blottstilles og imøtegås.

Det skjer i denne saken, ikke minst er det positivt at Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk i klare ordelag imøtegår Haakonsen.
Ytringsfrihetens bærende idé om demokratiets selvrensende kraft – der også «farlige» oppfatninger og ytringer imøtegås og nedkjempes i åpent lende – blir stadig oftere utfordret av politiske symbolsaker. Også - og ikke minst - etter Utøya. Det er en tendens til å rope på lov og domstol hver gang det dukker opp noe man ikke liker, spørsmål der ytringsfrihetens verneverdi ikke synes å telle så tungt.

I Ytringsfrihetskommisjonen la vi stor vekt på at ytringsfriheten er knyttet til eksistensen av et offentlig rom, der friheten til å ytre seg fører til utluftning, renselse og anstendiggjøring av standpunkter gjennom samtale og kritikk. For at offentligheten skal fungere på denne måten, må de diskriminerende holdninger komme til uttrykk, for det er først når de er uttrykt, at de kan bekjempes gjennom offentlig kritikk.

En grunnleggende rett til frie ytringer må også innebære retten til å hevde støtende meninger. Ytringsfriheten må aldri innskrenkes til bare å gjelde ideer som blir vel mottatt eller ansees for harmløse eller likegyldige. Den må også gjelde «ytringer som er støtende, sjokkerende eller foruroliger staten og deler av befolkningen».

Gjennom meningsutveksling kan fremsatte påstander korrigeres i konfrontasjon med andre meninger. Dette forutsetter ytringsfrihet. Vi er alle feilbarlige og vår innsikt påvirkes av personlige begrensinger, irrasjonalitet og maktforhold. Ved å høre motargumenter minskes innflytelsen av slike begrensninger og bedre innsikt kan nås.

Det kollektivistiske individbegrepet sier at individet er underordnet hensynet til kollektivet. Det individualistiske individbegrepet sier at hensynet til individet går forut for hensynet til kollektivet. Men viktigere er å møte andre, høre deres argumenter og prøve deres alternative perspektiver.

Det ligger i hele ytringsfrihetens ide at de – i bred forstand – politiske ytringer skal nyte et spesielt vern. Prinsippet om et spesielt vern for politiske ytringer er også slått klart fast av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og reflekterer grunnleggende prinsipper for vår samfunnsform.

Bør vår største bekymring være rettet mot de "uønskede" ytringer som kommer frem i det offentlige rom, eller bør den rette seg mot de informasjoner og ytringer som ikke kommer frem i offentligheten, men som burde ha kommet frem? Det er gode grunner for å hevde at det er det siste som bør bekymre mest.

En slik korrigering i det åpne offentlige rom er å foretrekke fremfor forbud og straff. Det er positive grunner for ikke å prøve totalt å rense det offentlige rom for "uønskede" ytringer. I Ytringsfrihetskommisjojen sa vi til og med at vi paradoksalt nok bør ønske noen provoserende uttalelser for at vi skal bli tvunget til å skjerpe oss selv og generere og gi temperatur til den offentlige samtale.

"Uønskede" ytringer har i en viss forstand en nødvendig funksjon i det sunne samfunn. Man trenger f. eks. noen manipulatoriske ytringer for (bl. a. ved tekstgjennomgåelse i skolen) å kunne avsløre manipulasjonen og således gjøre oss bevisste og motstandsdyktige mot denne type ytringer. "Uønskede" ytringer kan være nødvendige i prosessen frem mot sannhet og bedre innsikt.

Det må ikke være noe krav om belegg for at ytringer i det offentlige rom skal være nødvendige eller positive eller anstendige eller sanne. Bevisbyrden er den motsatte. Man er fri til å ytre hva man måtte ønske, med mindre det godtgjøres at begrensningene er nødvendige. I et sunt samfunn med en offentlighet som fungerer kontrollerende, korrigerende og anstendiggjørende, må det være svært begrenset hvilke begrensninger som er "nødvendige".

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er svært bra

Publisert rundt 8 år siden

at kristenfundamentalistar/kristenzionistar får kome til orde slik at vi får innsyn i deira tankemåte og moralske gangsyn. Diagnosen ligg klart i dagen: S_P_G!

Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Et flott og tankevekkende innlegg fra Bore. Dette bør danne skole for den videre diskusjonen. Det er to temaer;

Retten til å ytre det som er sagt

Uenigheten rundt det.

Det første er en smal sak å være enig om. Uenigheten blir langt mer komplisert å korrigere. Husker jeg ikke feil ble et av Verdidebatts medlemmer utestengt for en tid for å ha bragt tilsvarende meninger frem i dagen i månedsskiftet juli/august, og et annet medlem fikk også slettet enkelte innlegg.

Det er min oppfatning at det godt kan være Guds vilje når det skjer naturkatastrofer, men jeg tror Han har sluttet å bruke mennesker for å fremme sin sak slik det er beskrevet i Bibelen. I slike tilfeller som Breivik er det min oppfatning at han, og f.x Bhatti, handler ut fra sin egen frie vilje og at det er utelukkende opp til dem å endre denne om de vil stoppe sine handlinger. I sin tid vil det bli en sak for Gud å ordne opp med dem slik det vil være for alle som har forsyndet seg.

Særlig det spekulative ved å henge terrorhandlingene på forholdet Norge-Israel gjør at jeg tror det må ha tippet over for taleren. Det kan neppe være god teologi å resonnere seg til et slikt syn. Jeg anser at vi har fått enda en fantast som på sitt vis har vist at det står dårlig til med hans evner både innen teologi, politikk og psykologi. Han er kanskje ikke farlig i seg selv, men for vegelsinnede kan han bli en støttepilar, og det skremmer på bakgrunn av vår ferske historie.

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og korleis skal det gå til?

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

I sin tid vil det bli en sak for Gud å ordne opp med dem slik det vil være for alle som har forsyndet seg.

Den kristne trua er vel at alle som ikkje trur det ein eller annan kristen trur, skal hamne i Helvete. Korleis kan då ABB kan straffast verre enn andre vantru og syndarar? Eg kan syne til Terje Johannessen sine utlegninger. Kva er ditt svar? Selektiv avstraffing i tråd med verdslege juridiske retningsliner?

Kommentar #4

7 innlegg  815 kommentarer

VL jobber ufortrødent videre med å idiotforklare det man ikke ønsker skal være realiteter

Publisert rundt 8 år siden

" Det skjer i denne saken, ikke minst er det positivt at Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk i klare ordelag imøtegår Haakonsen. "

Hvem har sagt at VS er kløpper i bibelsk forståelse, og hvem har sagt at TBB er slik en kløpper i bibelsk forståelse. Det er alt for mye både logos og rehma som muliggjør en eventuell kobling mellom 22/7 og avkristningen av Norge.

Det er ikke populært å peke på det, men det forandrer ikke realitetene. 

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det er alt for mye både logos og rehma som muliggjør en eventuell kobling mellom 22/7 og avkristningen av Norge

Uansett vil en slik måte å resonnere på, bekrefte et bilde av en hevngjerrig Gud.

Jeg gir meg ikke ut for å være "en kløpper i Bibelforståelse", men selv jeg forstår at det blir svært vanskelig å kombinere budskapet om Jesus som gammeltestamentets offerlam`s stedfortreder, for alle mennesker til alle tider, med et resonnement der unge mennesker, i sine livs vår, ofres for et lands "ugudelighet".

Mennesker som ønsker å peke på en slik sammenheng, kan egentlig ikke kalle seg kristne, mener jeg. De har ikke forstått det nye budet - i det hele tatt!

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Den kristne trua er vel at alle som ikkje trur det ein eller annan

Det einaste skiljet eg ser for dei som ikkje er truande er at dei vil kunne få straff for nett dette. Elles trur eg at syndige handlingar straffas likt etter deira karakter, gjort av truande eller ikkje.

Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ein hamnar i same sekken

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

gjort av truande eller ikkje.

ABB hadde vel hamna der mordar eller ikkje mordar?

Kommentar #8

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Ytringsfrihet og dommedag.

Publisert rundt 8 år siden

For meg begrenses ytringsfriheten bare av to forhold: ytringer som direkte og uten omsvøp oppfordrer til vold, og sterkt ondsinnende ytringer om enkeltmennesker eller grupper av mennesker.

Jeg har ikke lest noen ytringer på verdidebatt som ikke oppfyller disse betingelsene. Og heller ikke Haakonsens fanatisk betonte uttalelser bryter med disse betingelsene.

Selvfølgelig er jeg imot hans uttalelser - fra a til å. Det dreier seg ikke bare om fanatisme og fundamentalisme, men om en historisk forklaringsmodeell som bryter med grunnleggende forskningsbaserte prinsipper.

Og farlig er en slik livs- og verdensanskuelse i den forstand at den er egnet til å understøtte politiske holdninger som etterstreber å skape et konfliktscenario som sluttelig fører til en dommedag, som mange fundamentaliser synes å se frem til.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

ABB hadde vel hamna der mordar eller ikkje mordar?

Nei. Hvis han vender seg til Gud og velger å tro på Jesus som Guds sønn som døde for oss på korset og oppsto den tredje dag vil Herren også frelse ham når han ber om tilgivelse for sin synd. Det spørres ikke om man kommer i den første, sjette eller tolvte time, så lenge man før sin død vender seg til Herren og ber om nåden.

Kommentar #10

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Den kristne trua er vel at alle som ikkje trur det ein eller annan

jeg har hørt at en del ikke kristne har sagt det og noen kristen. men jeg har aldri fått det forkynt i mine kristne kretser. Men bibelen skriver om fortapelsen, og at de går fortapt har jeg fått forkynt. Fortapelsen er en tilstand uten Gud. Det er så at kristen skal oppstå med en ny kropp en eller annen gang vet ikke helt når. Men vet du om ikke kristne oppstår og får en ny kropp? Forde at om de ikke får en ny kropp, så kan de jo ikke får noen fysisk pine. Har du noen teologi på det da?

i mine kristne kretser har Jesus og livet vært poengtert ikke helvette, men en har nevnt på å gå fortapt.

Kommentar #11

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mennesker som ønsker å peke på en slik sammenheng, kan egentlig ikke kalle seg kristne, mener jeg. De har ikke forstått det nye budet - i det hele tatt!

Undrer litt over dette! I din komentar i debatten om "Må man tro på en hevngjerrig Gud for å kalle seg kristen" i komentar 17 skriver du: At du er enig i Frode meland som skriver at " Jeg tenker at alle som vil kalle seg kristen må få lov til det"Jeg sier meg  også enig i dette.

Så skriver du videre at det har ikke mennesker myndighett til å dømme, men det er ingen hemmelighet at veldig mange av dem som gjerne vil det.

Så plutselig nå her skriver du at du ikke synes at disse kan kalle seg kristne??

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For mange

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

velger å tro på Jesus som Guds sønn

er vel ikkje trua ein av/på knapp.

Kommentar #13

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

ForKortelser

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Diagnosen ligg klart i dagen: S_P_G!

Jeg er ikke helt med.. Hva betyr S_P_G?

Kommentar #14

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

For mange

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

er vel ikkje trua ein av/på knapp

Ja. Prosess er nok mer ordet.

Kommentar #15

Dag Myhre

5 innlegg  43 kommentarer

Gud, Utøya og AUF-lederen

Publisert rundt 8 år siden

Per Haakonsen og Eskil Pedersen.

Tror man først på Guds allmakt så har jo egentlig Gud en finger med i spillet i alt som foregård skulle en tro. Det er litt rart det der. På vekkelsesmøter synger de:»Det er Gud som all æren skal få!»  Med andre ord, når det går bra, så er det ikke menneskers skyld, men Guds. «Ingen skal ta æren for deg selv!»
Når det ikke går bra, for eksempel når noen får en taksten i hodet, eller tusenvis blir drept i en tsunami, så sier man: «Det er i hvert fall ikke Guds skyld!»
Hvis noen blir drept av voldsmenn eller i krig sier man: «Satan har fått makt over mennesker, synden kom inn i verden etter syndefallet.»
Dette er en logikk som frikjenner Gud for alt som går dårlig, men gir han æren for alt som går bra.
At Gud er allmektig er jo ett problem. Da burde Han jo kunne stoppet ulykken før den skjedde. At Han ikke gjorde det, kan enten bety at Han ikke er allmektig eller at Han ikke ville. I det siste tilfellet blir han medskyldig i tragedien. Det er imidlertid ikke innenfor kristen doktrine å vurdere Guds handlinger etter nåtidens etiske verdier. Han er, på samme måte som kongen, hevet over kritikk.
Når Per Haakonsen antyder at tragedien på Utøya på en måte er en guddommelig konsekvens av Norges holdninger overfor Skriften og dens profetier, så impliserer det enten at Gud ble sint og straffet Norge, eller at det finnes en slags predestinert skjebne som nødvendigvis må komme til virkelighet, dersom en går i mot Guds plan for verden.
I det første tilfellet kan man jo spørre seg selv hvorfor Gud ikke da tok livet av styresmaktene, som har større ansvar for den «synd» som eventuelt er begått, i stedet for ungdommer. I det andre tilfellet kan man jo spørre seg selv hvilken predestinert plan som endte opp med første og annen verdenskrig og 2000 år med jødeforfølgelse.
Når Haakonsen antyder at mordene på ungdommen på Utøya kan forklares på annen måte enn en psykotisk gal manns verk, så er det en for meg ufattelig provokasjon. Det impliserer gammeltestamentelige forestillinger om synd og straff som ikke er en del av kristendommen.
Jeg minnes Ibsens ord i Brand: «Jeg er Deus Caritatis» Barmhjertighetens Gud.

Jeg stiller meg 100% bak Eskil Pedersens frustrasjon over en slik kopling.

Jeg synes også inderlig synd på han. Hvem blant oss kan si at vi, i livsfarens stund, vil være helter?  Hvor mange av dere kritikere har sett døden i øynene?
Når faren truer er det noen som har de «rette» instinktene. De blir enten helter eller døde.
Andre blir påvirket av adrenalinrushet til flukt. Vi er genetisk programmert til begge deler.
Mye er avhengig av situasjonen.
Eksil Pedersen er kanskje en god leder på talerstolen men ikke en du ville gå i krigen med.
Likevel, at fergen ikke tok korteste vei til land, og så ble satt inn i redningsarbeidet, er kanskje det største spørsmålet.
Men Eksil Pedersen kommer til å leve med sin rolle i dette dramaet til sin død.
Det er ikke noe jeg misunner han.
Det som, etter min mening, er mer alvorlig er det totale svikt i politiets innsats.
De skulle jo, i motsetning til Pedersen, være trenet og utvalgt til å håndtere farlige og uventede situasjoner. Det er her hodene først og fremst burde rulle.
 

Kommentar #16

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Gud sier også selv at Han er en forferdelig Gud

Publisert rundt 8 år siden
Dag Myhre. Gå til den siterte teksten.

Likevel, at fergen ikke tok korteste vei til land, og så ble satt inn i redningsarbeidet, er kanskje det største spørsmålet.

Det er sterke ord. Gud er både forferdelig og streng. JA; vi kan komme i tanker. GUD er kjærlighet og barmhjertig, men også streng og forferdelig. Det siste har vi jo alltid lett for å bortvise. Men det er bare å lese det Gamle Testamentet. Gud sendte bjørner som rev flere barn i hjel fordi de ertet og ergret profeten Esaias. Vi kan forskrekkes over Guds handlinger. Men leser du Jobs bok - så ser det ut til at djevelen kan få fritt spill når det er noe Gud er vred over. Jeg FRYKTER Gud - men samtidig så elsker jeg Ham og Jesus Kristus. Holder meg til de ti bud så langt jeg kan og hvis ikke ber jeg om tilgivelse. Jeg STREBER og ØNSKER å leve etter Guds behag og til Jesu Kristsi ære og behag. Jeg føler stor salighet og takknemlighet for at jeg kan høre Herren til. Men jeg måtte som ung VETTSKREMMES til å tro. Noen ganger tror jeg Gud og Jesus bruker sterke virkemidler. Jfr bare Holocoust. Guds eget folk skulle lide slik.......Ja, man kan sannelig komme i tanker. Men Gud vet hva han gjør - vi ser og skjønner det bare ikke. Vi må ydymyke oss og hengi oss i kjærlighet til Jesus Kristus. DET er frelsen.

Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er forbokstavane

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke helt med.. Hva betyr S_P_G

til tre ord som høver godt i denne samanheng.

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

tre ord som høver godt i denne samanheng

sympatiske, populære, gladkristne?

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Så plutselig nå her skriver du at du ikke synes at disse kan kalle seg kristne

Nei, du sier noe, Turid! ;) Det kan så absolutt sies å være en selvmotsigelse. Men likevel står jeg for den. Fordi jeg mener det er viktig å poengtere at man ikke har noe som helst rett til å dømme andre til å ikke være kristen. Bibelen og Jesu liv er begge klare på dette å ikke dømme andre. Å vise godhet og barmhjertighet mot dem som ligger nede er også viktige ingredienser. Ihvertfall slik jeg tolker den. ;)

Kommentar #20

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@Vågnes

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

tre ord som høver godt i denne samanheng.

Kan du svare på spørsmålet mitt?

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

jadå

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.

Kan du svare på spørsmålet mitt?

Splitter Pine Galen!!!!!!!!!

Kommentar #22

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Gode argumenter

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Splitter Pine Galen!!!!!!!!!

"Interessant" svar.

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere