Tor Martinsen

44

De tre englers budskap. Åp. 14, 6-10.

De tre englers budskap er Guds siste advarsel til en fallen verden. Budskapet forteller oss hvem vi skal tilbe og hvorfor vi skal tilbe nettopp ham, det forkynnes at den falske kirken Babylon har falt, og om et siste valg og en kommende dom...

Publisert: 27. sep 2011

...og konsekvensen av dommen som vil komme.

Er vi voksne nok til å diskutere dette uten å trekke inn adventister, katolikker eller andre trossamfunn?

Versene 6 og 7 forteller oss at vi skal frykte og ære Gud for timen for hans dom er kommet, og at vi skal tilbe Ham som skapte himmel, jord, hav og vannets kilder. Den første engels budskap viser helt tydelig tilbake til skapelsen og til De ti bud, og da spesielt det fjerde budet.

Vers 8 forteller oss at det finnes en uren kirke, Babylon, som har falt, og finnes det en uren kirke må det også finnes en ren kirke. Den andre engels budskap viser like klart til Åpenbaringsbokens kapittel 18 hvor Babylons fall blir beskrevet, se spesielt vers 2. Det virkelige Babylon, som hadde sin storhetstid i det 6. århundre f.Kr. var i sin tid et senter for ”avgudsdyrkelse, okkultisme, umoral og spiritisme” (hentet fra note til Åp 14,8 i Bibelen Guds ord 2009). Vi kan da vente at dagens Babylon også er et senter for avgudsdyrkelse, okkultisme, umoral og spiritisme. Dagens Babylon blir beskrevet slik i Åp. 18,2: #... Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.# Ikke så ulikt det gamle Bebylon. Åp. 18,4 forteller at det finnes oppriktige og søkende mennesker i alle kirker, og det er disse som blir bedt om å forlate Babylon i dette verset. #… Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.#

Versene 9 og 10 forteller om hva dommen innebærer og er den tredje engelens budskap. Dommen som den første engelen forkynte i vers 7 blir forklart av den tredje engelen. Budskapet er at vi ikke må ta dyrets merke, eller tilbe dyret eller dyrets bilde.  Det dreier seg altså om et valg nå i endetiden, enten velger vi dyrets merke som vi blir advart mot eller så velger vi Guds merke.  Dyret og dyrets merke er behandlet i andre tråder tidligere, men dyrets bilde; hva er det? Dyrets bilde er forklart i kap. 13,11-17, og er en nasjon eller et rike som etter det oppstår blir mer og mer lik dyret. Dette "dyrets bilde" setter seg fore å tvinge gjennom en tilbedelse av dyret som etter hvert innebærer å ta dyrets merke på sin høyre hånd eller panne. De som ikke vil tilbe dyret og ta dets merke vil bli drept. Åp. 13,15. Vi må altså se opp for en myndighet som vil påtvinge oss å gå mot det Guds bud og lov forteller oss. Vers 10 forteller oss at dommen for å ta i mot dyrets merke eller tilbe dyret eller dyrets bilde er døden. I vers 11 gis vi en forklaring på dommen, og om de som dømmes står det at de går en evig død i møte. Vers 12 forteller om de som ikke tar dyrets merke. Disse kalles ”de hellige”, og verset forteller at de holder fast i Guds bud (=loven) og troen på Jesus.

 

Vær så snille, la oss diskutere teksten og hva den innebærer for den enkelte.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Gjerne

Publisert over 8 år siden

Luk 18,10-14 To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder. 11 Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder. 12 Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt. 13 Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig! 14 Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Her må vi vi først få på det rene på hvilken måte farieseeren var lovisk. Du husker beretningen om disiplene som spiste uten å vaske hendene. Eller da fariseerne beskylde Jesus for å helbrede på sabbaten, eller da Jesus ble beskyld fra å stjele korn fra åkeren. Det var slike ting fariseerne var opptatt av, å holde menneskebud.

Mark 7,5-9 Og fariseerne og de skriftlærde spurte ham: Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles vedtekt, men eter med vanhellige hender? 6 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; 7 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. 8 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Du kunne ikke finne et bedre eksempel på ulovisk loviskhet. Tolleren derimot innså at ingen blir frelst ved loven, noe fariseerne tydeligvis gjorde. Heller ikke jeg tror at loven frelser. Derimot tror jeg at tro uten lovlydighet ikke frelser. Derfor kopierte jeg inn et vers som viste dette, men det ville du ikke ha med i din sitering av meg.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Hvis du ikke synes at helliggjørelse er en bra ting, så forandrer du kanskje oppfatning hvis du leser hva Paulus sier om dette,

Hebr 12,14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Kommentar #52

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Kommentar 14

Publisert over 8 år siden

Du spør meg noen personlige spørsmål rundt tema de 3 englers budskap.

1. Hva betyr de 3 englers budskap for meg   -   At de troende som virkelig elsker Kristus, og har valgt Gud til bolig, en dag, om vår tid er tiltenkt endetiden, vil måtte ta et dypere konkret valg for evigheten, og i dette synliggjøre den iboende kjærlighet til han som i sin kjærlighet valgte oss først, ved å gi meg livet.

2. Er det bare noe som hører framtiden til, eller er det noe du er opptatt av   -   Vi som har tatt et valg for vår frelser og Gud, er ved Guds hjelp, i en fornyelsesprosess i alle livets ulike faser, slik at vi kan leve etter Guds behag, som jo bare er i fullkommen harmoni med kjærlighetens opphavsmann.

3. Er alle rede til å ta valget  -     Å ta et valg om endetidens profetier for å kunne kjøpe, eller selge, krever et personlig valg tatt i forkant, om det å velge Jesus som sin Herre og mester.

4. Har alle oversikt over hvilke valgmuligheter man har    -    nei, derfor er de troende blitt bedt om å gå ut å vitne om det vi har sett og opplevd. Dette gjøres i disse dager i stor grad over hele jordkloden, mange troende er bevisst dette kallet.

lise

Kommentar #53

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Kommentar 54.

Publisert over 8 år siden

Takk Lise for et glimrende svar. Det gjør så utrolig godt å lese slike vitnesbyrd som du gir her.

1) Ja, vi har tatt et valg om å følge Jesus og dette må vi på en måte bekrefte den dagen vi er nødt til å ta stilling til dyrets merke.

2) Livet med og i Kristus er ikke et statisk liv men et liv fult av dynamikk. Som du sier er vi stadig i forandring under vandringen, og da er det viktig hele tiden å ha Jesus Kristus i tanker, ord og gjerninger. Glemmer vi dette famler vi snart i mørket.

3) Alle har ikke valgt fordi de ikke har blitt gjort oppmerksomme på at vi har to muligheter, men jeg leser deg dit at du har foretatt ditt valg.

4) Som nevnt over så er dessverre ikke alle klar over valget vi snart møter. Derfor er det veldig viktig å rope ut ”De tre englers budskap” med høy røst. Det må runge over jorden hver eneste dag helt til Herren kommer tilbake.

Alle de fire spørsmålene bunner i det samme, å velge Jesus Kristus av hele sitt hjerte og følge Ham hvor han går.

Kommentar #54

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Istedenfor for ytterligere diskusjon

Publisert over 8 år siden

sier jeg heller som som den hellige biskop Ambrosius. Den hellige biskop Ambrosius døde i Milano natten mellom den 3. og 4. april 397. 

Likesom apostelen Johannes sier og gjentar også biskop Ambrosius noe han aldri ble trett av å gjenta: 

"Omnia Christus est nobis"; For oss er Kristus alt.

Omnia Christus est nobis! 

Om du har et sår som trenger helbredelse, er det han som er legen;

om du er slått av feber er det han som er kilden;

om du er undertrykket av urettferdighet, er det han som er rettferdigheten;

om du har behov for hjelp, er det han som er styrken,

om du frykter døden, er det han som er livet;

om du begjærer himmelen, er det han som er veien;

om du er i mørke, er det han som er lyset....

Smak og se at Herren er god; salig er den som håper på ham!

Kommentar #55

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Hypotalamus

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har hatt flere åpenbaringer og jeg ble tatt med i dødsriket.

Jeg har også hatt en slik opplevelse. Jeg var i den berømte tunnelen under en operasjon. Det var stille fredelig og behagelig. Men jeg var ikke død. Jeg fikk ikke denne opplevelsen fordi jeg var på vei inn i døden og at døden er en fortsettelse av denne følelsen. Det er kjent hvorfor vi opplever denne tilstanden. Det har ingenting med Gud å gjøre. Det er ikke en åndelig tilstand.

Ved lav bevissthet går hjernen inn i en dvaletilstand. Alle kognitive prosesser stopper. Alle sanser opphører. De eneste hjernefunksjonene som fortsatt holdes i virksomhet, er de som opprettholder livsfunksjonene. Dette syres av et senter i hjernen som kalles hypotalamus. Dette sentret er plassert i den mest primitive delen av hjernen. Den ligger plassert like ved et annet senter som kalles optic chiasm.

Hypotalamus styrer blant annet søvnfunksjonene og spiller en stor rolle ved såkalt "nær-døden-opplevelser". Det som oppleves er altså en dyp basal søvn og en stimulans av det limbiske system. Ikke rart at det oppleves som veldig behagelig. Men du kan glemme at dette er en åpenbaring.

http://www.acsu.buffalo.edu/~cleung3/Need%20to%20Print/Hudson.pdf

Kommentar #56

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Sola scriptura

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

sier jeg heller som som den hellige biskop Ambrosius. Den hellige biskop Ambrosius døde i Milano natten mellom den 3. og 4. april 397.

Er det da Ambrosius som er kilden til det som Johannes sier, eller er det Jesus som er kilden til det som Johannes sier? Sier Ambrosius noe som ikke var kjent allerede? Sola scriputa.

Kommentar #57

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

"De tre englers budskap er Guds siste advarsel til en fallen verden. "

 

Det er trist at ingen vil diskutere, analyse Gud vilje og ord angående dette Tor. Med bind for øynene og ipod i ørene går man avgrunnen intetanende nynnende i møte..

Kommentar #58

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er trist at ingen vil diskutere, analyse Gud

Ja, det klør vel ikke i øret akkuret de tre englers budskap, men vi kan jo ikke tvinge noen..

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Øystein?

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Med bind for øynene og ipod i ørene går man avgrunnen intetanende nynnende

Merkelig hu mor? Hvorfor diskutere med noen som ikke vil? Med noen som har øynene fulle av småsten og grus? Og ørene fulle av løgn?

Kommentar #60

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er trist at ingen vil diskutere, analyse Gud

Det er rett og slett sjokkerende, for det angår vår evige frelse og det angår noe som skjer nå. Nivået på kunnskapene er at dyrets merke og dyrets tall er en og samme ting, samt at dette er fysiske merker og implantater. Hvem dyret er vet ingen. Hvem dyrets bilde er vet ingen. Hvem skjøgen Babylon er vet ingen. Og likevel er alt i skjønneste orden.

Kommentar #61

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Det er rett og slett sjokkerende, for det angår vår evige frelse og det angår noe som skjer nå. Nivået på kunnskapene er at dyrets merke og dyrets tall er en og samme ting, samt at dette er fysiske merker og implantater. Hvem dyret er vet ingen. Hvem dyrets bilde er vet ingen. Hvem skjøgen Babylon er vet ingen. Og likevel er alt i skjønneste orden.

Ja, jeg er helt enig!

Det er utrolig vanvittig, jeg har ikke ord og det kan ikke sies klarere!

Den dag Mega ropet, som lovt kommer, må de/ vi høre/ velge.

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Regnskapets dager?

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er utrolig vanvittig, jeg har ikke ord og det kan ikke sies klarere!

Den dag Mega ropet, som lovt

Jada – vi har hørt dette nå – bare følg med på dyret dere nå.

De som ikke vil høre, rammes av ulydighetens følger (Bibelen kaller dem for en gjenstridig ætt)

 15 Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vinn på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:
    16 Forbannet være du i byen
        og forbannet ute på marken,
    17 forbannet være din kurv og ditt bakstetrau! 18 Forbannet være din livsfrukt
        og grøden av din jord,
        avkommet av ditt storfe
        og tilveksten til ditt småfe!
    19 Forbannet være du når du kommer inn,
        og forbannet når du går ut!
    20 Hva du enn foretar deg, skal Herren la forbannelse, forvirring og trussel ramme deg, inntil du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du handlet så ille at du gikk bort fra meg.
    21 Herren vil ikke la pesten slippe taket på deg før den har utryddet deg av det landet du nå går inn i og legger under deg. 22 Herren skal slå deg med tæring og betennelse, med frysninger og feber, med tørke, kornbrann og rust. Dette skal forfølge deg helt til du går til grunne. 23 Himmelen over ditt hode skal være som bronse og jorden under deg som jern. 24 Regnet som kommer over ditt land, vil Herren forvandle til støv og mold. Det skal falle ned på deg fra himmelen, til du blir utryddet.
    25 Herren vil sørge for at du blir slått av dine fiender. Drar du ut mot dem på én vei, skal du flykte for dem på sju veier. Du skal bli et skremsel for alle riker på jorden. 26 Likene av dere skal bli til føde for fuglene under himmelen og for dyrene på marken, og ingen skal skremme dem bort.
    27 Herren skal slå deg med verkebyller som i Egypt, med svulster, skabb og skurv som ikke kan helbredes. 28 Herren skal slå deg med vanvidd, blindhet og forvirring. 29 Midt på dagen skal du famle deg fram som den blinde famler i mørke.
        Du skal ikke ha lykke med deg der du ferdes, men dag etter dag skal du bli undertrykt og utplyndret, og det er ingen som hjelper deg. 30 Om du forlover deg med en kvinne, skal en annen mann ta og krenke henne. Bygger du et hus, får du ikke bo i det, og planter du en vingård, får du ikke ta den i bruk. 31 Din okse skal slaktes mens du ser på, men du får ikke spise av den. Ditt esel skal røves rett for øynene på deg og kommer aldri tilbake til deg. Ditt småfe skal utleveres til fiendene, og ingen kommer deg til hjelp. 32 Dine sønner og døtre skal overgis til et fremmed folk, mens du ser på. Hele dagen skal du stirre lengselsfullt etter dem, men din hånd er maktesløs. 33 Et folk du ikke kjenner, skal ete opp grøden av din jord og det du har vunnet med alt ditt strev. Dag etter dag skal du bare undertrykkes og tråkkes ned. 34 Du skal bli vanvittig av det syn du får se. 35 Herren skal slå deg på knær og på lår med ondartede byller som ikke kan helbredes; de skal bre seg fra hode til hæl.
  36 Både deg og den kongen du setter over deg, vil Herren føre bort til et folk som verken du eller dine fedre har kjent, og der skal du dyrke andre guder, guder av stokk og stein. 37 Der skal du bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til.
   38 Mye korn skal du så i åkeren, men lite får du høste inn, for gresshoppene eter det opp. 39 Vingårder skal du plante og dyrke, men du får verken drikke eller lagre vin, for marken eter opp druene. 40 Oliventrær skal du ha overalt i landet ditt, men du får ikke salve deg med olje, for olivenfrukten faller ned. 41 Sønner og døtre skal du få, men du skal miste dem, for de må gå i fangenskap. 42 Alle dine trær og grøden på din jord skal gresshoppene ta. 43 Innflytteren som bor hos deg, skal nå høyere og høyere opp, mens du synker stadig dypere. 44 Han skal låne ut til deg, men du kan ikke låne ham noe. Han skal være hode og du hale.
    45 Alle disse forbannelsene vil ramme deg. De skal forfølge deg og nå deg igjen til du blir utryddet, fordi du ikke adlød Herren din Gud og ikke holdt de bud og forskrifter som han har gitt deg. 46 De skal være tegn og under for deg og dine etterkommere til alle tider.
    47 Du tjente ikke Herren din Gud med glede og av hjertens lyst da du hadde rikelig av alt. 48 Derfor skal du, sulten, tørst og uten klær og med mangel på alt, trelle under de fiendene Herren sender imot deg. Han skal legge et jernåk på din nakke, helt til han har utryddet deg.
   49 Herren vil sende mot deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. De kommer flygende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. 50 Det er et folk med harde ansikter; de tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. 51 De eter opp det du får av buskapen og det du dyrker på jorden, til det er ute med deg. De tar fra deg siste resten av korn og vin og olje, ungdyrene blant ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, til de får gjort ende på deg. 52 De kringsetter deg i alle dine byer, inntil de høye festningsmurene som du setter din lit til, styrter ned. Og når de omringer deg i alle byene i hele landet Herren din Gud gir deg, 53 da skal du, i den trengsel og nød som fienden fører over deg, spise dine egne barn, kjøttet av dine sønner og døtre som Herren din Gud gir deg. 54 Selv den fineste og mest forvente mann blant dere vil da se skjevt til sin bror og til sin kone som han tar i favn, og til de barna han ennå har tilbake. 55 Han unner ingen noe kjøtt av sine barn som han spiser, fordi han ikke har annet igjen, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i alle dine byer. 56 Selv den fineste og mest forvente kvinne, som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og forvent som hun var, vil se skjevt til sin mann som hun tar i favn, og til sin sønn og datter. 57 Hun vil ikke dele med dem etterbyrden som kommer ut av henne, eller barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i byene dine.
    58 Dersom du ikke legger vinn på å leve etter alle de lovbud som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette herlige og fryktinngytende navnet, Herren din Gud, 59 da skal Herren sende uhørte plager over deg og din ætt, store plager og ondartede sykdommer som ikke tar ende.60 Han vil igjen sende over deg alle de farsottene som du kjenner fra Egypt, og som du gruer for, og de skal ikke slippe taket på deg. 61 Også alle andre sykdommer og plager som ikke er nevnt i denne lovboken, skal Herren sende over deg, inntil du blir utryddet. 62 Mens dere før var tallrike som stjernene på himmelen, skal det bare bli en liten flokk igjen av dere, fordi du ikke adlød Herren din Gud. 63 Likesom Herren før gledet seg over å gjøre godt mot dere og la dere øke i tall, slik skal han glede seg over å gjøre ende på dere og utrydde dere. Dere skal rykkes opp av det landet du nå går inn i og legger under deg.
    64 Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent, guder av stokk og stein. 65 Blant disse folkene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. 66 Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. 67 Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se.68 Herren skal føre deg på skip tilbake til Egypt, den veien jeg sa at du aldri mer skulle se. Der skal dere by dere fram til å bli solgt til fiendene som treller og trellkvinner, men det er ingen som vil kjøpe.

Noe om dette dere vil diskutere om?

Eller dette kanskje?

Hos 9,7 :

        Kommet er regnskapets dager,
        kommet er gjengjeldelsens tid,
        det skal Israel få merke.
        «Profeten er en dåre,
        vanvittig er åndens mann!»
        Ja, fordi din misgjerning er så stor
        og ditt fiendskap så sterkt
!

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Sjokk og evig frelse?

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Det er rett og slett sjokkerende, for det angår vår evige frelse og det angår noe som skjer nå. Nivået på kunnskapene er at dyrets merke og dyrets tall er en og samme ting, samt at dette er fysiske merker og implantater. Hvem dyret er vet ingen. Hvem dyrets bilde er vet ingen. Hvem skjøgen Babylon er vet ingen. Og likevel er alt i skjønneste orden.

Nå er jeg litt spent på om du / dere snart er villige til å diskutere fra Bibelen, eller E.G. Whites eventyrverden?

Kommentar #64

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Roger og Leif Gunnar

Publisert over 8 år siden

Ja, men er de i stand til å velge? Om de ikke vet hva de skal komme ut av, så hjelper det jo lite å høre at de skal gjøre det. At de ikke vet hvem dyret er, hvem Babylon er, hva dyrets merke er, det er en ting, men at de ikke en gang gidder å prøve på og sette seg inn i dette er som dere sier utrolig.

Det som er pussig er at når folk kjøper seg en ny TV eller lignende så passer de aller fleste på å pugge bruksanvisningen for å få med seg hvordan man skal kunne bruke vidunderet, mens når det gjelder framtiden, valget mellom evig liv og evig fortapelse, så gir man nærmest totalt blaffen i bruksanvisningen og lar livet seile sin egen sjø, tror at det er fred og ingen fare og går undergangen i møte under mottoet ”går`e så går`e”.

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Fri vilje

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, men er de i stand til å velge?

Ja, og vi leser Bibelen - gjør dere?

Kommentar #66

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det som er pussig er at når folk kjøper seg en ny TV eller lignende så passer de aller fleste på å pugge bruksanvisningen for å få med seg hvordan man skal kunne bruke vidunderet, mens når det gjelder framtiden, valget mellom evig liv og evig fortapelse, så gir man nærmest totalt blaffen i bruksanvisningen og lar livet seile sin egen sjø, tror at det er fred og ingen fare og går undergangen i møte under mottoet ”går`e så går`e”.

Det er noen som nøyer seg med å stikke støpslet i veggen og trykke på knappene. De enkleste funksjonenen får man til å fungere slik. De vet ikke at det finnes funksjoner som de aldri får prøvd fordi det krever studie av bruksanvisningen.

Åpenbaringsboken betraktes for å være vanskelig. Den er bare vanskelig hvis man ikke vil vite. Jesus sa selv at det var viktig å lære seg å kjenne budskapet i denne boken.

Åp 1,3 Salig (makarios = særlig velsignet) er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der; for tiden er nær.

Åp 22,18-19 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Hvordan legger man til og hvordan trekker man fra? Jo, man legger til ved å lage en falsk tolkning og hevde at den er sann. Man trekker fra ved å fornekte en sann tolkning og definere den som falsk. Begge er like katastrofal i følge Jesus.

Noen føler at det er tryggest å forholde seg passiv og uvitende om Åpenbaringsboken. Men det er ikke hva Jesus vil at vi skal gjøre. Han vil at vi skal LESE og HØRE og GJØRE. Vi skal bli bli særlig velsignet av Ham HVIS vi gjør det. Tiden er nær sa Jesus for 2000 år siden. Vi er 2000 år nærmere nær idag. Det er ikke mye tid igjen å bli kjent med boken før det er for sent. Det er skummelt.

Kommentar #67

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, men er de i stand til å velge? Om de ikke vet hva de skal komme ut av, så hjelper det jo lite å høre at de skal gjøre det. At de ikke vet hvem dyret er, hvem Babylon er, hva dyrets merke er, det er en ting, men at de ikke en gang gidder å prøve på og sette seg inn i dette er som dere sier utrolig.

Det er jo spørsmålet men Åp. 18 forteller jo at det skal skje noe som gjør at man må velge, i tro.

Åp 18,2-4 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Sterk røst definert:

 G3173

μέγας

megas

meg'-as

Including the prolonged forms, femine

μεγάλη megalē, plural μέγάλοι megaloi, etc.; compare also G3176, G3187], big (literally or figuratively, in a very wide application):

- (+ fear) exceedingly, great (-est), high, large, loud, mighty, + (be) sore (afraid), strong, X to years.

Dette er altså en engels røst som er sterk som en ropert, alle hører budskapet selv om man er politiker, tv titter eller BAAL prest.

Alt som bibelteksten sier her over vil bli presentert i klare ordelag så folk forstår betydningen men spørsmålet er fremdeles om hva folk vil tro eller ikke. Enten forherder man seg imot denne sannhet eller så vender man om, så kommer dommen og da er det for sent for de som valgte overse bevisst feil. 

Definisjonen er gitt i skriften og kommende hendelser vil presse mennesket til å velge, enten dyrets merke eller Guds segl og advarselen som kommer med ropert har jo før og blir nå blitt sagt.

Åp 14,8-9 Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin. 9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,

 

I dag vet vi hva dette da er men ingen ser ut til å høre røsten ennå. Desverre kan det se ut som om mennesket selv setter seg i den situasjon at man ikke er i stand til å velge rett, vi blir det vi spiser. Heldigvis er Guds undere større og sterkere enn vår forstand og logikk, derfor er bønn en styrke vi kanskje ikke aner konsekvensene av.

Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

De passive

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Noen føler at det er tryggest å forholde seg passiv og uvitende om Åpenbaringsboken.

Ja, Roger, jeg har lagt inn svar og det viser seg jo hvem de tre passive er? Skal dere komme noen vei, må dere nok lese på litt mer enn bare Åpenbaringsboken.

Kommentar #69

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Åpenbaringsboken betraktes for å være vanskelig. Den er bare vanskelig hvis man ikke vil vite. Jesus sa selv at det var viktig å lære seg å kjenne budskapet i denne boken.

Kan du skjønne hvorfor den skal være vanskelig for så mange? Boken inneholder jo Jesu Kristi ÅPENBARING gitt til Johannes, og en åpenbaring er noe som burde være lett å forstå, i hvert fall om man ikke stritter i mot av alle krefter. Og som ikke det er nok at denne boken i seg selv er en åpenbaring, så forklarer (åpenbarer) den Daniels bok slik at den også er lettfattelig... for de som ønsker å se sannheten.

Kommentar #70

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Åp 18,2-4 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store,

Ja, ropet lyder, ingen tvil om det, og det vil bare bli sterkere og sterkere, eller med høyere og høyere røst etter hvert som Herren reiser opp salver alle sine utvalgte og gir dem den nødvendige autoritet og myndighet

Kommentar #71

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Israels utgang

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Daniels bok slik at den også er lettfattelig... for de som ønsker å se sannheten.

Hei Tor!

Jeg gjør et nytt forsøk med å prøve på å oppnå en slags dialog med dere. Dere later til å være bekymret for andres ve og vel, og det er jo en fin tanke. Nå inneholder jo Bibelen mer enn Åpenbaringsboken, eksempelvis viser Åp.14.7 til 2.Mos.20.11, og innholdet i Åpenbaringsboken har vel sammenheng med det løftet om det som skal oppfylles på Israel? Har noen av dere tenkt litt på dette? Selv om Åpenbaringsboken kan være lettfattelig for deg, kan det være at det kanskje har noe med de øynene som ser også? (Åp.7.4, Hebr 11,22 :Ved tro talte Josef på sitt siste om Israels barns utgang og gav påbud om sine ben.) I denne forbindelse opplyser Gud om hva som skjer med Israel om det følger og lever etter Guds bud og forskrifter (5.Mos.28.1-14 – med rikelig velsignelse). Men hvis det ikke følger Guds bud og forskrifter, blir ulydighetens følger slik som det står i 5.Mos.28.15-68, (se #64) Hvordan ser du på disse opplysningene som er ganske aktuelle angående profetienes oppfyllelse om Israels utgang? Eller bryr du deg ikke noe om profetier?

Kommentar #72

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Retten ble satt

Publisert over 8 år siden

Det har vært forsøkt å nærme seg de uspiselige problemversene i Åp 14 uten særlig hell. Det må være mulig, for vårt evige liv avhenger av det. La oss prøve Åp 14,7 en gang til.

Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Jeg kan tenke meg at det som skaper vanskelighter her er to ting. Det ene er at det sies noe om en dom som har begynt. Det andre er ordene som er benyttet for å beskrive hvem Gud er og hvordan Han vil tilbedes.

For kristne er det ikke noe nytt at Gud skal dømme alle mennesker. Akkurat det er ikke problematisk. Av en eller annen merkelig grunn er det et problem for kristne at Gud åpner en rettssak i himmelen i det hele tatt. Men Daniel har beskrevet denne mektige handlingen i påsyn av sine engler. Rettsdokumentene blir nøye gransket.

Dan 7,9-10 Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. 10 En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.

Jeg skal ikke plage noen med tidspunktet for åpningen av denne rettssaken, men nøye meg med at den nødvendigvis må begynne før Jesus kommer tilbake. Hvis jeg sier at det er en undersøkende dom, så kommer protestene med en gang. Men så snart man snakker om en rettsak, uansett hvor den skjer, er det alltid en undersøkende dom, kanskje med unntak av i terrorregimer.

Så er det problemet om hvordan Gud vil tilbes. Jeg kan ikke tenke meg at det er et problem at Gud vil æres og tilbes som Skaperguden. Problemene er ordene Gud benytter for å fortelle at Han er Skaperguden. Han benytter noen kjente ord fra et bud for å beskrive seg selv. Disse ordene sier:

2 Mos 20,11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Kunne ikke Gud valgt hvilke som helst andre ord enn akkurat disse ordene fra et hersens bud som ingen vil holde? Det er problemet. Hvorfor skal Gud ødelegge hele idyllen som de kristne har brukt nesten 2000 år på å innbille seg selv? Det er ikke rart at dette verset forbigås i stillhet, som om det ikke finnes i det hele tatt. Jesus, du mente vel ikke det du her åpenbarte for Johannes? Du tuller med oss, ikke sant? Hva svarer Jesus på disse spørsmålene?

Åp 22,18-19 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Finnes det noen ærlige kristne her?

Kommentar #73

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og vetet

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Åp 22,18-19 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

skal fare og de skal bable på elektroniske fora til eveleg lang tid.til musekrampen tar dem

Kommentar #74

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

skal fare og de skal bable på elektroniske fora til eveleg lang tid.til musekrampen tar dem

Det fine er jo da at de som har bedre vett svarer med det vettet de har slik at alle kan se hva de har vett på. Man kan bli mektig imponert over hvor mye vett som finnes.

Kommentar #75

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Sabbatshvile

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Kunne ikke Gud valgt hvilke som helst andre ord enn akkurat disse ordene fra et hersens bud som ingen vil holde?

Du kan i hvert fall regne med at Gud hadde ti ganger mer vett enn et vanlig menneske, og at hans arbeidsdag var som 1000 år for oss. Du kan sikkert regne med at alle holder hans hviledag, i hvert fall sover vi.

Kommentar #76

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Finnes det noen ærlige kristne her?

Veldig bra innlegg Roger!

 

Ellers en liten kommentar til dette:

"Men så snart man snakker om en rettsak, uansett hvor den skjer, er det alltid en undersøkende dom, kanskje med unntak av i terrorregimer."

Ja, denne verden er vel ett terrorregime og derfor kanskje protester imot undersøkelser?

 

 

Kommentar #77

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Denne verden

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, denne verden er vel ett terrorregime og derfor kanskje protester imot undersøkelser?

Ja, det stemmer bra Leif Gunnar...

Salm.17. 14 Fri meg, Herre, med din hånd
                    fra mennesker i denne verden
                    som alt har fått sin lønn i livet.
                    Fyll dem med det du har tiltenkt dem,
                    så deres sønner blir mette
                    og overgir resten til sine barn!
               15 Men jeg skal i rettferd få se ditt ansikt;
                    når jeg våkner, skal jeg mettes
                    ved synet av din skikkelse

Kommentar #78

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan tenke meg at det som skaper vanskelighter her er to ting. Det ene er at det sies noe om en dom som har begynt. Det andre er ordene som er benyttet for å beskrive hvem Gud er og hvordan Han vil tilbedes.

Her treffer du blink Roger. Det er vel noe de fleste av oss mennesker misliker at det skal holdes en dom over våreliv. Men dommen er varslet, det har vi Guds ord på. Når det gjelder denne dommen så er det vel slik at man redde for utfallet av den, og kanskje begynner man å ane konsekvensene av det livet man lever. Men å endre på sitt levesett det tør de ikke av frykt for sin nabo, venn, arbeidskamerat eller familie. Så i stedet for å forandre på sine liv velger man i stedet å tro at man forandre Guds lov, og derfor finner man på alle slags unnskyldninger for ikke å huske på det eneste budet som ber oss om å huske. Et paradoks. Men ropet lyder #... Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!#... og sammen med: #Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.#... og: #... Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.#Og dette vil lyde sterkere og sterkere fram mot vår Herres gjenkomst.

Det er ikke for sent for å snu, det er ikke for sent å legge seg helt og holdent i Jesu hender og overgi seg 100 % til ham som har talt hvert hår på våre hoder, (Luk. 12,7). Men det koster. Vi må legge om livsstilen og gjøre det Jesus ber oss om, og elsker vi Jesus så holder vi hans bud, (Joh. 14,21). Dette er det eneste han ber oss om å gjøre, å omvende oss og holde hans bud, (Neh. 1,9; Åp. 21,3; Jon. 14,3). Holder vi alle budene så elsker vi også Gud av hele vårt hjerte og vi elsker også vår neste som oss selv, (Matt. 22,37-40). Kanskje naboen vender oss ryggen, kanskje vi mister noen venner, kanskje man faller ut av ”det gode selskap” på jobben eller kanskje man mister kontakten med noen i familien. Er vi villige til å betale denne symbolske prisen, for den er liten i forhold til gevinsten, vil vi arve et evig liv sammen med vår Gud og Frelser. Men vi må være lydhøre ovenfor de tre englers budskap som er det siste varselbudskapet som vil bli gitt. Det lyder nå, men ingen vet når det opphører å lyde, og når det ikke lyder lenger er det for sent å angre seg, da er det for sent å søke Gud, da er det for sent å omvende seg…  

 

Kommentar #79

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Talsmannen vil vise oss

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Men dommen er varslet, det har vi Guds ord på. Når det gjelder denne dommen så er det vel slik at man redde for utfallet av den, og kanskje begynner man å ane konsekvensene av det livet man lever.

Joh.16.7: Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

Kommentar #80

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Men vi må være lydhøre ovenfor de tre englers budskap som er det siste varselbudskapet som vil bli gitt. Det lyder nå, men ingen vet når det opphører å lyde, og når det ikke lyder lenger er det for sent å angre seg, da er det for sent å søke Gud, da er det for sent å omvende seg…

Ja, men det er vel slik at varslet slutter å lyde til omvendelse kort etter at søndagsloven har kommet. For dyrets merke krever fysisk underkastelse samme hva du mener og tror.

Her er det derfor å være på vakt ovenfor de som vil ha trosfrihet istedet for religionsfrihet. Da kan man tro som man vil men man kan tvinges til å underkaste seg med loven i hånd. Derimot er det religionsfrihet kan man ikke tvinges. Endel Israelvenner i VD er for tvang og trosfrihet istedet, de vet sannelig ikke hva de gjør.

Minnes Daniel og vennene hans, da de la planer for å felle de og senere ham.

Dan 3,10-12 Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hørte lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, skulde falle ned og tilbede gullbilledet, 11 og den som ikke falt ned og tilbad, skulde kastes i den brennende ildovn. 12 Men nu er her nogen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego; disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder, og det gullbillede du har stilt op, tilbeder de ikke.
Dan 6,8 Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen.

 Tenker vi på Israel i Egypt ble de også nektet å holde sabbatshøytid, da kom plagene raskt.. 

Alt dette gjentas..

 

Dette vil gi fart på verdens befolkning:

Kalifatets gjenopprettelse og base i Jerusalem som oppfyller Daniel 11`s siste hendelser. Dette er SDA`s opprinnelige tro. Det betyr at alle kristnes øyne vil granske hva SDA vet, resten av verden vil legge merke til det. Søndagsloven.  Andre alternativer finnes selvsagt.

 

 Da handler alt om tro, også for ateisten som nå må ta livet i ett annet mere alvorlig perspektiv.

Kommentar #81

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

buddha ler

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Da handler alt om tro, også for ateisten som nå må ta livet i ett annet mere alvorlig perspektiv

jeg og

Kommentar #82

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Tankeløs?

Publisert over 8 år siden

Jak.2.20:Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?

Kommentar #83

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, men det er vel slik at varslet slutter å lyde til omvendelse kort

Det tar nok ikke så lang tid før det skjer heller. Søndagsloven er bare et vedtak unna der hvor dyret som så ut som et lam og taler som en drage styrer. Søndagsloven er ferdig forfattet, og forløperen er iverksatt, et slags kollektivt frivillighetsarbeid som vil bli påtvunget denne uheldige nasjonen i regi av statlige myndigheter når det er behov for det.

Det begynner å blåse opp Leif Gunnar, og snart vil vi merke vinden for alvor. Du har valgt, jeg har valgt, men det er hundrevis av millioner som vet hva som vil skje som ikke bryr seg om dette, de har jo i realiteten også valgt - og beklageligvis feil side. Det er som sagt enda ikke for sent og vi må alle hjem før stormen kommer for fullt, og det haster for det blåser opp. Det hjelper ikke at man tror det er stille vær i vente, plutselig er stormen her.

Det er som en senvinterdag på fjellet og det ligger noen få skyer langt vekk, helt ute i synsranden. "Alle" har hørt værmeldingen som kunne fortelle at det var uvær underveis. Noen tok notis av dette og søkte trygghet, mens flertallet så opp på den nesten skyfrie himmelen og bestemte seg for å ta en tur allikevel, det var jo ikke engang et vindpust. Det gjøres i stand til en skitur, for i dag har meteorologene tatt feil - igjen. Men før man er kommet langt er stormen der, og ingen av de overmodige kommer tilbake til den trygge havnen.

 Slik er det i dag, de fleste sier fred, fred og ingen fare, for det er jo bare noen skyer langt der borte, de synes nesten ikke engang på himmelen så frelsen kan vi snakke om i morgen eller neste år eller en gang langt inn i framtiden - ikke i dag, for i dag er det ingen ting som tyder på at det blir dårlig vær. Men plutselig var det der...

Kommentar #84

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Blind leder blind? I grøfta med dem begge!

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Søndagsloven er bare et vedtak unna der hvor dyret som så ut som et lam og taler som en drage styrer. Søndagsloven er ferdig forfattet, og forløperen er iverksatt, et slags kollektivt frivillighetsarbeid som

SDA som skryter av å følge Guds ord, må når de slipper opp for bibelvers ty til tankespinn og egne teorier som at Gud liksom skulle være Paven? Hvor har dere egentlig dette fra bibelsk sett? Noen ideer? Dette oppkastet kan umulig være i tråd med Guds Ord?

Dan2.19: Da blev hemmeligheten åpenbaret Daniel i et syn om natten; og Daniel priste himmelens Gud.20 Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til, 21 og han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger; han gir de vise visdom og de forstandige forstand; 22 han åpenbarer det dype og skjulte; han vet hvad som er i mørket, og hos ham bor lyset.

Det var om Nebukadnesar han profeterte om da han sa i Dan.4.16: Hans hjerte skal forandres, så det ikke lenger er et menneskes hjerte; et dyrs hjerte skal han få, og syv tider skal skride frem over ham. / 17 Dette budskap har sin grunn i vekternes rådslutning, og sådan er de helliges avgjørelser i denne sak, forat alle som lever, skal sanne at den Høieste har makt over kongedømmet blandt menneskene og gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over det. 18 Det var den drøm som jeg kong Nebukadnesar, så; kunngjør nu du Beltsasar mig dens uttydning. For ingen av mitt rikes vismenn kan si mig hvad den betyr; men du kan det, fordi de hellige guders ånd er i dig. 19 Da stod Daniel, han som hadde fått navnet Beltsasar, en stund slått av redsel, og hans tanker forferdet ham. Så tok kongen til orde og sa: Beltsasar! La ikke drømmen og dens uttydning forferde dig! Beltsasar svarte: Min herre! Gid denne drøm måtte gjelde dem som hater dig, og dens uttydning dine fiender! 20 Det tre du så, som var så stort og sterkt, og så høit at det nådde til himmelen, og som kunde sees over hele jorden, 21 og som hadde så fagert løv og bar så rikelig frukt at det gav føde for alle - som markens dyr hadde tilhold under, og på hvis grener himmelens fugler bodde, 22 det er du selv, konge, du som er så stor og mektig, og hvis velde har vokset så det når til himmelen, og hvis herredømme strekker sig like til jordens ende. 23 Men at kongen så en hellig vekter som steg ned fra himmelen og sa: Fell treet og ødelegg det, men la dets rotstubb stå igjen i jorden, men i lenker av jern og kobber, midt i gresset på marken, og med himmelens dugg skal han vætes, og med markens dyr skal han dele lodd så lenge til syv tider har skredet frem over ham,24 det betyr, konge, og så er den Høiestes rådslutning, som kommer over min herre kongen: 25 Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være hos markens dyr, og urter skal du ete likesom oksene, og med himmelens dugg skal du vætes, og syv tider skal skride frem over dig, inntil du sanner at den Høieste har makt over kongedømmet blandt menneskene og gir det til den han vil.

Det er Gud selv som omskifter de hellige tider - hvis noen kan å lese da?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere