Tor Martinsen

44

1844, et bemerkelsesverdig år.

Dette året markerte slutten på en profetisk periode og starten på noe nytt.

Publisert: 14. sep 2011

Sett fra et kristent ståsted så burde 1844 være et bemerkelsesverdig år. Det var fire store begivenheter som inntraff dette året som har påvirket verden og mennesker, og jeg nevner dem i vilkårlig rekkefølge.

1) Den ikke helt ukjente Karl Marx begynte i 1844 å skrive sitt verk, ”Det kommunistiske manifest” dette året. Gjennom dette manifestet forsøkte Marx å avlive Gud, og dette manifestet kom til å spille en stor rolle for kommunismens utbredelse, i første rekke i Øst-Europa, Russland og senere også i Kina, samt en del land i Asia. Disse landene hadde/har, ikke helt uventet etter innholdet i manifestet, ikke-kristne eller anti kristne regimer. Vi kan vel i dag slå fast at kommunismen klarte å sette en stopper for utbredelsen av evangeliet der kommunismen ble enerådende, selv om det fantes/finnes undergrunnsgrupper i de fleste land.

2) En annen, heller ikke ukjent størrelse, Charles Darwin, begynte i 1844 å samle sine notater og tanker til en bok som senere fikk tittelen ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” som i følge Wikipedia er bokens fulle tittel. Det Darwin prøver gjennom denne boken er å spenne beina under Bibelens skapelsesteori, og avlive Guds påstand om at Han skapte himmelen og jorden og alt levende på seks dager og hvilte på den syvende dag som han lyste hellig og velsignet. Darwins evolusjonsteori, som bygger på denne boken, har gjennom 150 år blitt hamret inn i skoleverket og man forutsetter at det ikke skal reises kritiske spørsmål til teorien. Allerede fra barnehagestadiet blir barn i dag lært opp i (indoktrinert) denne lære mens kristendom har blitt forbudt å lære (forkynne). Kristendommen har effektivt blitt kneblet til taushet med hjelp av de såkalte menneskerettighetene. Evolusjonsteorien har etter hvert også fått innpass i flere liberale trossamfunn, ja den er neste blitt implementert som et trosdogme mange steder.

3) Samme året, 1844, grunnla en iraner men navn Baha´u´llâh Baha´i religionen. Dette er i dag den religionen som flest delegater til FN bekjenner seg til. Denne religionen har som hovedmål å forene alle religioner, og kan kalles opprinnelsen til det økumeniske samarbeidet.

Dette er tre av fire strømninger som oppsto i 1844, og som alle har felles sak og felles mål: De går mot den Gud vi finner i Bibelen for om mulig å avsette Ham.

 

Før jeg går videre må jeg legge til at denne tråden ikke skal være en diskusjon om Marx, Darwin eller Baha´u´llâh, heller ikke om kommunismen, evolusjonsteorien eller Baha´i. Disse tre elementene er med for å sette 1844 inn i en større sammenheng.

 

For å komme til den fjerde begivenheten som fant sted i 1844 vil jeg først ta med en forbannelse uttalt av jødiske rabbinere over fire av versene i Daniels bok. Forbannelsen kalles ”Den rabbinske forbannelse” og siden jeg ikke fant en norsk oversettelse må jeg dessverre ty til den engelske.

#May the bones of the hand and the bones of the fingers decay and decompose of him who turns the pages of the book of Daniel to find the time of Daniel 9,24-27, and may his memory rot from off the face of the earth for ever.# (Talmud lov side 978, del 2, linje 28).

Disse fire versene, Dan. 9,24-27, er den første delen av den lengste tidsprofetien (de to tusen tre hundre kvelder og morgener i Dan. 8,14) i Bibelen, og (de 70 ukene) tar for seg historien fra da Artaxerxes i år 457 f.Kr. (Esra 7,11 ff) ga jødene sitt dekret om å kunne vende hjem til sitt land, det eneste av tre dekreter gitt til jødene som inneholder alle nødvendige fullmakter og utstyr og midler - også økonomiske - til å kunne bygge opp igjen Jerusalem og Tempelet, og fram til den siste av de sytti ukene der Jesus fra Nasaret gjennom sin dåp, sitt liv, og sin død midt i den siste uken viste at han var den ventede Messias, og at evangeliet ble spredd ut til hedningene. Det siste skjedde i år 34 e.Kr. Altså 490 år (=70 uker av år) etter dekretet ble gitt. Rabbinerne må ha sett at denne profetien, de sytti ukene, oppfyller alt i forbindelse med Jesus Kristus første komme. Derfor har de forbannet disse versene slik at jødene ikke skal finne ut at Messias har kommet første gang. Jesus kom jo ikke som krigsherre som skulle frigjøre jødene fra det romerske åket men som den frelseren som hele GT forteller om, den Jesus som jødefolket forkastet og de skriftlærde korsfestet. Når da rabbinerne oppdaget dette uttalte de den forbannesen som er nevnt foran her over alle de som studerer dette skriftstedet, så må jo dette skriftstedet være signifikant i forhold til Messias og da må det også være riktig at Jesus kom til fastsatt tid. På grunnlag av dette kan vi også trekke den slutningen at den første delen av den lange tidsprofetien må være riktig, for den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener er den samme tidsperioden som de 70 ukene av år som er nevn i Dan 9,24-27, og som kulminerer med Jesu død på korset og evangeliet gitt til hedningene. Er så den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener som leder fram til Messias riktig, kan vi være sikre på at også resten av profetien er riktig. Vi kommer da fram til 1844, noe som sikkert ikke overrasker noen siden det er overskriften i denne tråden. Den fjerde store begivenheten i 1844 kom i kjølvannet av den skuffelsen tusenvis av mennesker som kalte seg advent troende opplevde på grunn av en feilslått profeti, noe som skyldtes feil forståelse/tolkning av et ord. Men av restene etter denne skufflesen vokste det fram en ny bevegelse som i deg er verdensomspennende, SDA eller syvende dags adventistene, en kirke som har sitt utspring nettopp i skuffelsen de opplevde i 1844. Det var mange som falt fra bevegelsen høsten 1844, men de som var sikre på at de var inne på det riktige fortsatte å studere Bibelen og fant til slutt ut hvor de hadde gått feil. Denne gruppen fortsatte nå å forkynne de tre englers budskap som er Bibelens endetidsbudskap, og som i korthet går ut på:

a) Det evige evangelium, at timen for Guds dom har kommet. #6 Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk, 7 og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!# (Åpenbaringen 14,6-7)

b) Babylon har falt. #Og en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin.# (Åpenbaringen 14,8)

og c) Dyrets merke. #Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet.# (Åpenbaringen 14,9-10)

 

Og det er her krigen mellom det gode og det onde står. På den ene siden Guds Ord mot Marx, Darwin og Baha´u´llâh på den andre siden. Det er selvfølgelig mange flere organisasjoner og mennesker som er i opposisjon til Gud, men de tre spesielt nevnte oppsto alle sammen/samtidig med adventbevegelsen. Alle de tre nevnte går alle til krig mot evangeliet da de angriper Guds posisjon på hver sin måte og prøver å fjerne fokus fra endetidsbudskapet, noe som har den tragiske konsekvensen at mennesker som egentlig er oppriktig søkende ikke finner sannheten fordi de blir forført.

Det gode er jo det evige evangelium som bl.a. forteller oss hvem Gud er, hva han er og hvor han regjerer. Det er dette de tre andre går til krig mot.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er vår Herre og den eneste som er verdig tilbedelse. 

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er den som skapte himmel og jord og alt levende i luften, på jorden og i vannet.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud regjerer i hele universet inkludert jorden.

For å lede menneskenes oppmerksomhet bort fra det faktum at det nærmer seg en ende på verden slik vi kjenner den i dag så har djevelen regisert eller gitt støtet til kommunismen, evolusjonsteorien og Baha´i religionen for å ta fokus vekk fra sannheten. Kommunismen sier i korte trekk at Gud ikke finnes, evolusjonsteorien sier i korte trekk at Gud ikke skapte, og Baha´i religionen sier i korte trekk at vi skal forene oss uansett hva vi tror.

Ved å ta bort fokuset fra Gud som skaper av universet vil også menneskene fort glemme eller la være å tro at det vil komme en dommedag som de tre englers budskap forteller om. Fokus blir også tatt bort fra hvem Babylon er og hva dyrets merke er.

Hvordan er den allmenne lære og forkynnelse i verden i dag? Jo, mer og mer læres det og forkynnes det i stadig større del av verden at Gud ikke finnes, og der det forkynnes en Gud så forkynnes det fred og ingen fare, og samarbeid. Men hvordan harmonerer dette med Bibelen? Dette er stikk i strid med hva Bibelen forteller oss. Guds ord, Bibelen, sier selv at Herren er vår Gud og skaper og at det ikke finnes noen annen, og at en plutselig dom skal komme da alle sier fred og ingen fare, og at vi ikke skal forene oss i et verdensomspennende samarbeid.

#Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset.# (2. Mos. 20,2)

#Jeg har dannet jorden, og menneskene på den har Jeg skapt. Jeg - Mine hender - strakk ut himmelen, og hele dens hær har Jeg innsatt.# (Jesaja 45,12)

#Derfor skal du i dag vite, og ta det til hjertet, at Herren Selv er Gud i himmelen der oppe og på jorden her nede. Det finnes ingen annen.# (5. Mos. 4,39)

#For når noen sier: "Fred og ingen fare," da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna.# (1. Tessaloniker 5,3)

og… #Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.#(Åpenbaringen 18,4)

 

1844 er året da ”timen for hans dom er kommet”. Det betyr at Jesus gikk inn i det aller helligste i den himmelske helligdommen. 1844 er året da de tre englers budskap for første gang ble forstått og forkynt i verden.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. (Matteus 24,30)

Jeg skjønner jo at det tema vi prøver å forholde oss til implisere et drøss med (slik jeg ser det) skriftsteder som jeg på ingen måte kan følge opp med deg nå - under det tema du allerede har korrigert meg i forhold til - uten at vi begge havner fullstendig av sporet, men jeg kan forsikre deg om at Jesu gjenkomst ikke angår at han skulle komme dalene ned på en sky for våre dødelige øyne å skue.

En slik tanke tiltaler min forstand i like stor grad som om en kreasjonistisk utlegning av skapelsesberetningen skulle angå seks ukedager - og dette skulle kunne sidestilles (og muligens overgå) Einsteins relativitetsteori i vitenskapelig betydning.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #152

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

En slik tanke tiltaler min forstand i like stor grad som om en kreasjonistisk utlegning av skapelsesberetningen skulle angå seks ukedager - og dette skulle kunne sidestilles (og muligens overgå) Einsteins relativitetsteori i vitenskapelig betydning.

Ja, all verdens teorier og bortforklaringer av Gud og det guddommelige vil bli gjort tilintet den dagen Herren Jesus kommer tilbake, etter han er ferdig med den jobben han begynte på i 1844. (Så fikk vi også tråden tilbake fra avsporingen.)

Kommentar #153

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

å joda

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det gjør heller ikke jeg eller andre adventister, for det er frelse å få for alle som omvender seg.

Dere gjør det, det har jeg dokumentert på sabbatstråden.

Og ikke bare det, det S O Hansen forteller på denne tråden avslører SDA. Min påstand er at dere prøver å skjule dere bak finurlige tolkninger av bibelen for å lure mennesker, slik Paulus beskriver det.

Dere innrømmer ingen annen frelse enn dem som holder de bud dere selv definerer med deres tolkninger av bibelen.

Jeg har lyst til å si som Paulus i galaterbrevet, men jeg skal la være å sitere det.

Kommentar #154

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Dere gjør det, det har jeg dokumentert på sabbatstråden.

Og ikke bare det, det S O Hansen forteller på denne tråden avslører SDA. Min påstand er at dere prøver å skjule dere bak finurlige tolkninger av bibelen for å lure mennesker, slik Paulus beskriver det.

Dere innrømmer ingen annen frelse enn dem som holder de bud dere selv definerer med deres tolkninger av bibelen.

Jeg har lyst til å si som Paulus i galaterbrevet, men jeg skal la være å sitere det.

Er det sant det du sier bør det være lett for deg å komme med eksempler på hvor vi fordømmer mennesker. Husk å legge med henvisninger til tråd og kommentarnummer hvor dette finnes så alle og en hver kan sjekke at du snakker sant. Dersom du ikke kan det bør du komme med en uforbeholden unnskyldning om du vil bli tatt seriøst en annen gang.

Så lenge ingen av oss adventister er kastet ut av forumet så er det nok lite hold i din påstand om at vi fordømmer andre. For din egen del synes jeg du bør gå litt stillere i dørene...

Kommentar #155

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Jo, det spiller en rolle

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det spiller da ingen rolle om Time har vunnetPulitzer prisenen eller tusen ganger.

Det er bare å innse at Time magazine for de aller fleste av oss regnes som en mer pålitelig kilde en Amazing Discoveries. At jeg i det hele tatt må forsøke å understreke dette er rart å tenke på, det er noe som for de aller fleste andre bør være åpenlyst. Om man undervurderer kanskje verdens mest leste ukesmagasin, med alle de kritiske leserbrev og vurderinger de får hver eneste dag fra engasjerte mennesker, firmaer og regjeringer over hele kloden, får så være.


Veith er utdannet i ernæringsfysiologi, og er ikke i selv istand til å gå god for alle de forskjellige ekstreme påstandene som blir fremmet på websiden (som omfatter alle felt av vitenskapen, i tillegg til psykologi, økonomi og mye mer). Jeg hadde ikke godtatt om Fedon Lindberg snakket om Big Bang eller evolusjon, og jeg tror ikke du hadde godkjent om Dawkins skulle snakke om den kristne Gud. Veith kan legge vekk den PhD-tittelen sin, den er bare misledende for han har ikke kunnskaper om de andre feltene i vitenskap som ikke vi som lekmenn selv besitter (med hjelp av Wikipedia og god kildekritikk).

Det er faktisk ganske så feigt å gjemme seg bak en tittel som ikke har noen relevans til temaet man diskuterer, det kalles ihvertfall i mine kretser for uærlig og ufint. Alternativt villedende markedsføring, om vi skal se på det fra en annen vinkel.


Veith's mest populære klipp på YouTube forsøker å bevise hans påstand om at Saddam Hussein har vært død siden 1999, og han mener 9/11 (som vi sorgfyllt nettopp har sett 10-årsjubileumet til passere) ble skapt av Bush og CIA. For å toppe det av slik jeg ser det, så er hele Amazing Discoveries-siden full av mis-informasjon (antageligvis bevisst) om den psykiske sykdommen depresjon, som jeg selv har hatt problemer med og følt på kroppen. Feilbehandledle depresjoner er nært relatert med selvmordsforsøk blant de som er syke av det. Det er kvalmt å se at voksne mennesker kan sitte å leke slik med andres liv og helse fordi de selv er overbevist om sin egen fortreffelighet.

Spør deg selv; Hva slags bevis bruker han til å støtte sine påstander? Og om han ikke deler ut helt solide beviser, tror du kanskje at han da påstår de tingene han gjør for andre grunner enn å finne den rette sannhet? Kan selv kristne ha skjulte motiver?

Dette innlegget er ment som en advarsel mot uærlighet. Jeg håper ikke at du blir fornærmet når jeg sier jeg mener det er fullstendig feil å ha tillit til Amazing Discoveries, men jeg håper du ser litt nærmere på Dr. Veith selv, og da fra andre kilder enn ham selv og hans medløpere.

Kommentar #156

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Andre sitater, bedre kilder?

Publisert rundt 8 år siden

Det kan faktisk være greit å tenke litt over hva Ellen White (som jo må regnes som en autoritet for deg) skrev på sine eldre dager, i hensyn til hva vi kan vite og ikke vite:

"The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not proof that our ideas are infallible." (RH: December 20, 1892; par. 1).

""We cannot hold that a position once taken, an idea once advocated, is not, under any circumstances, to be relinquished. There is but One Who is infallible -- He Who is the Way, the Truth, and the Life." (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 105, par. 2)."

"We are not safe when we take the position that we will not accept anything else than that upon which we have settled as truth." (Counsels on Sabbath School Work, p. 34)."

"We must not think, 'Well, we have all the truth, we understand the main pillars of our faith, and we may rest on this knowledge."

Den siste er kanskje viktigst. Jeg annser påstanden om "the rabbinic curse", slik den ble presentert i åpningsinlegget, som en feilaktig påstand gjort pga dårlig kildekritikk. Forhåpentligvis blir ikke Amazing Discoveries, en side med lav troverdighet, brukt som sannhetsvitne neste gang.

Kommentar #157

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Du kan/ bør selv undersøke kildehenvisningen i AD Andreas Ose. Jeg personlig tror ikke altett menneske sier, jeg sjekker det ut og jeg støtter ikke alt WV. sier, deriblant Saddam H. teorien og div andre konspirasjonsteorier fordi jeg finner ikke det relevant og ei heller så viktig. Det tar ikke bort at han har dokumantasjonen korrekt i andre saker. Forøvrig kjenner jeg Veith personlig og vet hvem han er. 

Kommentar #158

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Ting til etteretning.

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Da tolker jeg dette slik at det ikke lar seg gjøre å tilbakevise mine fem pkt. ved hjelp av Bibelen. Jeg synes da du selv bør ta dette til etterretning…

Det står deg selvfølgelig fritt til å tolke ting og tang i alle retninger Tor! Har du forresten opplevd noen gang å ta feil i dine tolkninger? Det har jeg i mange sammenhenger, og det har vært befriende å til slutt erkjenne det.

Men jeg synes både du og dine medsammensvorne i denne tråden bør få med dere fakta om hva striden innen adventbevegelsen vedrørende doktrinen 1844 og den undersøkende dom dreier seg om.

Og dere bør også få et innblikk i hvordan paranoide ledere innen bevegelsen har behandlet ærlige mennesker som har kommet med konstruktiv kritikk og velbegrunnede innsigelser av en bærende sda-doktrine etter år med studier. Er dere enige i at det var riktig å gi Desmond Ford sparken for å være ærlig i sin forskning?

 Dere burde sette dere bedre inn i hvordan både Ford og Walter Rea er blitt demonisert av både leg og lærd innen bevegelsen. Men tross dette har tuserer på tusener av både adventister og andre fått opp øynene for de klart kultiske tendenser som preger deler av bevegelsen. Desmond Ford har med sin evangeliske forkynnelse satt mennesker fri både i skrift og tale gjennom alle de år siden han fikk sparken og flere og flere adventister ser nå hvilken urett han ble utsatt for. Og det er sannelig på tide!!

Walter Rea har med sin forskning på Ellen White heller ikke blitt tatt på med silkehansker for å være ærlig med sin framlegging av fakta. Men dere får selv høre på programmet å danne deres egne oppfatninger. 

Her er et utdrag til fra fortsettelsen av programmet på amerikansk tv for noen år siden:

http://video.google.com/videoplay?docid=6488752253982805662&hl=en

 

 

 

Kommentar #159

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Svein Berntsen

Publisert rundt 8 år siden

Jeg har gått gjennom videoen som du linket til med ekte innlevelse og dyp interesse for alt som ble sagt. Svært mye som ble sagt er helt i tråd med min egen tro, men slett ikke alt. Desmond Ford har utvilsomt fått en riktig forståelse av det meste, men han glipper på det vesentligste. Jeg må først si at jeg er adventist utelukkende på grunnlag av Bibelen. Hvis EGW har sagt noe, så ikke spør meg, for jeg har ikke peiling. Jeg kan ikke forsvare hennes tekster fordi jeg ikke har studert det.

Bibelen lærer ikke at den som er frelst er evig frelst. Alle kan falle ut av frelsen, også de som tror seg frelst og ikke kan tenke seg at det er mulig å miste frelsen. Det må ikke være tvil om dette, for ellers ender vi med å lure oss selv. I den berømte Bergpreken sier Jesus dette rett ut.

Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Å komme inn i himmelens rike må betraktes som et svar på om man er frelst. På dommens dag vil noen stå totalt desillusjonert foran Gud fordi de oppdager at Jesus ikke har frelst dem til tross for alt som de tross akt har gjort i Jesu navn. De var kristne og trodde Jesus frelser dem som tror og gjør Hans vilje. De må jo ha trodd på Jesus for å kunne gi Jesus æren for de mirakler som var gjort i Jesu navn. Likevel avviser Jesus dem med ordene ”jeg har aldri kjent dere”. De hadde IKKE gjort vilje til frelse, de hadde syndet med vilje (gjorde urett). De levde i synd.

Jesus døde ikke for å frelse oss fra synder som vi ikke vil gi slipp på. Det er stor forskjell på å falle i synd og ligge nede for synd. Å falle i synd er noe alle kan gjøre, selv de mest troende. Å falle i synd er ikke et stort problem for Gud, for Han vet at vi er mennesker. Problemet er løst i det vi angrer og ber om tilgivelse. Noe helt annet er hvis vi finner ut at vi like godt kan synde fordi Jesus har sonet for alle synder. Det er en grusom feilvurdering, for hvis vi synder med vilje, er det intet offer (bønner) som kan tilgi våre synder.

Hebr 10,26-27 For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder, 27 men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Alle mennesker skal dømmes, inkludert de troende. Men vi kan ikke dømmes før vi har levd det livet som vi skal dømmes etter. Det er alltid en mulighet for at noen skal omvende seg like før de dør (røveren på korset), og det er alltid en mulighet for at en troende faller fra troen like før døden. Den frafalne er ikke frelst av sin tidligere tro.

Desmond Ford uttalte seg om Heb 9 på en måte som ikke er gjenkjennelig for min adventistiske tro. Han sa noe rart som overhodet ikke er hva adventister tror og lærer. Han fremstilte det som om adventister tror at det som sies om den jordiske Helligdommen ikke skulle få sin endelige oppfyllelse før Jesus gikk inn i det Aller Helligste i den himmelens Helligdomen. Det stemmer ikke på noen som helst måte. Adventistene tror og lærer at Jesu soningsdød for 2000 år siden var et engangstilfelle. Jesus skulle ikke sone flere ganger for å fri oss fra våre synder. Det har ingen sammenheng med Jesu tjeneste i den himmelske Helligdommen. Den jordiske Helligdommen var bare en svak skygge av den himmelske Helligdommen. Det er i himmelen Jesus gjør sin midlertjeneste, og det er i himmelen hvert menneskes skjebne skal avgjøres. Alle mennesker skal dømmes etter det som står skrevet i bøkene i himmelen og etter Loven. Loven befinner seg i Paktens Ark i den himmelske Helligdommen.

Åp 11,19 Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.

I Dan 7 får vi se en domsscene. Forut for domsscenen fikk Daniel se fire riker som skulle oppstå og falle i tur og orden. Deretter skulle det ikke komme flere riker. Det siste riket (Romerriket)skulle etterfølges av et tidelt "rike" ( folkevandringsrikene), hvorav tre av disse (herulerne, vandalerne og østgoterne) skulle rykkes opp slik at et nytt horn med menneskeøyne og blasfemisk tale (pavedømmet) skulle komme til makten. Daniel var spesielt interessert i å få sikker beskjed om det siste dyret (Romerriket), de ti hornene (folkevandringsrikene) og det ene hornet som rykket opp tre av de ti hornene. Engelen Gabriel oppfylte dette ønsket. Det siste hornet (pavedømmet) ble spesielt godt beskrevet, til og med hvor lenge det skulle råde.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid (3,5 tider).

De 3,5 tider endte i 1798 (uten en laaang forklaring). Deretter skulle Gud begynne sin domshandling.

Dan 7,26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Det er denne domshandlingen som blir forutsagt i Dan 8,14. Daniel nevner nemlig det samme hornet forut for dommen som han gjorde i Dan 7.

Dan 8,9-10 Og av det ene av dem skjøt det op et nytt horn, som fra først av var lite, men siden blev overmåte stort mot syd og mot øst og mot det fagre land. 10 Og det vokste like op til himmelens hær og kastet nogen av hæren - av stjernene - til jorden og trådte dem ned.

Dommen begynte ikke lenge etter 1798. Det gikk 46 år før Helligdommen (i himmelen) kom til sin rett, dvs. det som hele Helligdomstjenesten pekte fram mot (Yom kippur).

Dan 8,14 Og han sa til mig: To tusen og tre hundre aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Det blir forsøkt på å gjøre et poeng av at Dan 8,14 sier aftener og morgener, som om det betyr noe annet enn hele døgn. Men da kan vi minnes at Gud via Moses brukte den samme benevningen av hele døgn i skapelsesberetningen.

1 Mos 1,5 Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

Aftenen og morgenen ble kalt en dag (yom). Gud inndeler døgnet ved at den mørke delen kommer før den lyse delen. Døgnet begynner ved solnedgang og slutter ved neste solnedgang. De 2300 aftener og morgener er dermed 2300 døgn. Og fordi det er en profeti, skal tiden regnes profetisk, et år for hver dag.

Esek 4,5-6 og jeg vil la deres misgjernings år for dig bli like så mange dager – tre hundre og nitti dager – så lenge skal du bære Israel-folkets misgjerning. 6 Og når du er kommet til ende med dem, så skal du annen gang legge dig på din høire side og bære Juda-folkets misgjerning; i firti dager, en dag for hvert år, vil jeg la dig bære den.

4 Mos 14,34 Likesom I utspeidet landet i firti dager, således skal I lide for eders misgjerninger i firti år, et år for hver dag; og I skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra eder.

Jeg avslutter her slik at det ikke skal bli for mye på en gang. Desmond Ford har gjort enorm skade, men mest på seg selv. Han har dratt mange med seg i ulykka, deriblant deg. Når man kjenner hva Bibelen sier om dette, tar det ikke mer enn sekunder å se hva Desmond Ford har misforstått. Men det er nå engang slik at ikke alle har kjærlighet til sannheten. Noen tar seg lærere etter det som klør dem i øret. Det man ønsker å tro, det finner man. Man finner det bland sine egne, blant de som går sine egne veier.

Kommentar #160

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

En bekrefetelse på tingenes tilstand.

Publisert rundt 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Desmond Ford har gjort enorm skade, men mest på seg selv. Han har dratt mange med seg i ulykka, deriblant deg. Når man kjenner hva Bibelen sier om dette, tar det ikke mer enn sekunder å se hva Desmond Ford har misforstått. Men det er nå engang slik at ikke alle har kjærlighet til sannheten. Noen tar seg lærere etter det som klør dem i øret. Det man ønsker å tro, det finner man. Man finner det bland sine egne, blant de som går sine egne veier.

Det er helt greit for meg at du vurderer det slik du her utrykker deg. Jeg har heldigvis hatt god tid på meg til å komme over enkelte adventisters vurdering av min oppfatning av evangeliet.

Nå er det ikke på grunn av Ford jeg har landet trygt på reformasjonens grunn i Skriftens formidling av det viktigste emnet i Bibelen, rettferdiggjørelse ved tro. Ford forkynnelse er det bare noen få år siden jeg kom over på nettet. Men jeg husker demoniseringen han var utsatt for på 80-tallet. Jeg var en av dem som ut i fra hva andre sa regnet han for å være en farlig mann uten å vite hvorfor.

Jeg formidler undervisning av Ford her på forumet fordi han er oppmuntrende og givende og høre på i sin formidling av bibelens budskap. At han slik du antyder oppfordrer til å synde på nåden i sin forkynnelse viser at du nok ikke har forstått så mye enda.

Selv om jeg tidligere i en annen tråd har lagt ut dette korte møtet av Ford fra påsken i år legger jeg det med her som en motsetning og korreksjon til det du formidler om denne mannen.

http://vimeo.com/23487660

Signe maten!

mvh Svein

Kommentar #161

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Til Tor Martinsen

Publisert rundt 8 år siden

Hei Tor

Jeg tror vi er enige om mange ting. Vi tror på Gud, og vi tror på JESUS begge to.

Det er det viktigste!

Jeg heller kanskje litt mer til å være pinsevenn. Men de har en lære der som jeg ikke kan gå god for. De tror på "bortrykkelsen". Det er en falsk lære som oppstod i England i midten av 1800-tallet. Jeg kunne fortelle meget mer om det. Det kan vi ta i en annen tråd.

Hvis adventistene kunne kvitte seg med læren om 1844, og pinsevenne kunne kvitte seg med læren om bortrykkeles bure vi vært veldig nærme. Hva synes du om det? Vi er jo så nærme begge to.

Luther gjorde en god jobb, selv om vi kan si meget negativt om ham. Han var bla Jødehater. Men, han kom med et veldig viktig poeng. Vi er frelst av Nåde. Kirken skal ikke bestemme over oss, med avlat og det hele.

Vi står, begge retninger, langt fra den katolske lære. Da burde vi stå sammen. Jesus sa jo, "La oss være ett"

Konstruktiv hilsen Petter

Kommentar #162

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Tor Martinsen's regnestykke

Publisert rundt 8 år siden

Hei Tor M!

Trenger du et lite orienteringspunkt? Jeg gav Svein Ole en lekkerbisk, men han forstod det visst ikke, og det gjorde antakelig ikke du heller.

Jeg setter derfor opp et nytt regnestykke for deg og så regner jeg med at du kan svare meg på om dette står i forhold til året 1844?

På pinsedagen (vet ikke hvilket årstall) stod Peter frem og talte til brødrene sine om deres stamfar David som døde og ble gravlagt, og at graven hadde de den dag i dag hos seg. Han var en profet og visste med ed at Gud hadde lovet en av hans etterkommere til å sitte på hans trone.

Det skulle foregå på denne måten, Apg.2.31: Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne.

Dette er et veldig interessant tema i forhold til adventisters syn på 1844, for det står at Messias ikke skulle bli værende i dødsriket (i mer enn 3 dager) og de aller fleste har satt dette dødsriket til perioden år 33 e.v.t., med unntak av deg i år 34.

Imidlertid sier du i din kommentar # 126: Da tolker jeg dette slik at det ikke lar seg gjøre å tilbakevise mine fem pkt. ved hjelp av Bibelen”

Det var da som tusan… hva sier Bibelen om dødsriket som Messias ikke skulle bli værende i?

Åp.6.8: Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

I følge Heb.9.26-28 skulle Jesus bli åpenbart bare én gang ved verdens ende for å ta bort synden ved sitt offer…

Jesus skulle altså stå opp fra dødsriket som fikk makt over ¼ av jorden med sverd, hungersnød og pest og med jordens ville dyr – anser du dette som en ren hendelse i mellom år 4 og 34 f.v.t.?

Ved å se i Åp.6. kan du se de forskjellige segl blir åpnet og tegnene på Jesu komme, er dette noen del av grunnmaterialet når du forholder deg til året 1844? Og hvilket år fikk dødsriket makten over 1/4 av jorden?

Kommentar #163

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Desmond Ford har gjort enorm skade, men mest på seg selv. Han har dratt mange med seg i ulykka, deriblant deg. Når man kjenner hva Bibelen sier om dette, tar det ikke mer enn sekunder å se hva Desmond Ford har misforstått. Men det er nå engang slik at ikke alle har kjærlighet til sannheten

Ja, desverre er det slik. Desmond Ford kjenner ikke til/ vil ikke tro den reelle individuelle forsoningen i Guds verk. Han fornekter desverre virkningen av Guds Ånd i Tempelet, Guds ord der inne og nådestolen innenfor dette tempel. Man tror ikke på Veien, Sanneten og Livet og at denne Frelse til individene har en Guds skapende Kraft i seg. 

 

Kommentar #164

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Tor Martinsen's regnestykke

Publisert rundt 8 år siden

Det er noe feil med sitatfunksjonen, og umulig å rette opp etter at andre har lagt inn svar, jeg prøver på nytt!

Sitat:

Tor Martinsen #43: Profetien forteller jo om Jesu død, ikke hans fødsel. En vesensforskjell. Men slik er det bestandig, det skal finnes "feil" for å tilsløre sannheten.

I følge tidsregningen ble Jesus født i år 4 f.Kr. men poenget er ikke når Jesus ble født men når han døde. Han døde midt i den 70 uken, og det blir i år 31 e.Kr. altså da han var 34 år, og evangeliet ble spredd ut til hedningene tre og et halvt år senere, altså i år 34 e.Kr. og det blir 490 år fra 457 f.Kr.

____________________________

Hei Tor M!

Trenger du et lite orienteringspunkt? Jeg gav Svein Ole en lekkerbisk, men han forstod det visst ikke, og det gjorde antakelig ikke du heller.

Jeg setter derfor opp et nytt regnestykke for deg og så regner jeg med at du kan svare meg på om dette står i forhold til året 1844?

På pinsedagen (vet ikke hvilket årstall) stod Peter frem og talte til brødrene sine om deres stamfar David som døde og ble gravlagt, og at graven hadde de den dag i dag hos seg. Han var en profet og visste med ed at Gud hadde lovet en av hans etterkommere til å sitte på hans trone.

Det skulle foregå på denne måten, Apg.2.31: Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne.

Dette er et veldig interessant tema i forhold til adventisters syn på 1844, for det står at Messias ikke skulle bli værende i dødsriket (i mer enn 3 dager) og de aller fleste har satt dette dødsriket til perioden år 33 e.v.t., med unntak av deg i år 34.

Imidlertid sier du i din kommentar # 126: Da tolker jeg dette slik at det ikke lar seg gjøre å tilbakevise mine fem pkt. ved hjelp av Bibelen”

Det var da som tusan… hva sier Bibelen om dødsriket som Messias ikke skulle bli værende i?

Åp.6.8: Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

I følge Heb.9.26-28 skulle Jesus bli åpenbart bare én gang ved verdens ende for å ta bort synden ved sitt offer…

Jesus skulle altså stå opp fra dødsriket som fikk makt over ¼ av jorden med sverd, hungersnød og pest og med jordens ville dyr – anser du dette som en ren hendelse i mellom år 4 og 34 f.v.t.?

Ved å se i Åp.6. kan du se de forskjellige segl blir åpnet og tegnene på Jesu komme, er dette noen del av grunnmaterialet når du forholder deg til året 1844?

Kommentar #165

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at du mener dette er en god kilde. Hva gjør at bare SDA-mennesker her på VD bruker den? Og på hvilket grunnlag mener du at denne kilden er mer troverdig enn mye annet på nettet?

Beklager at jeg ikke har svart tidligere, men jeg har hatt hendene fulle på jobben i dag. jeg ser du allerede har fått svar på din kommentar, og i likhet med dem så siler jeg ut etter prinsippet "stryk det som ikke passer" inn i Bibelens lære. han har mye godt, men konspirasjoner er ikke noe for meg selv om det klør aldri så mye i ørene. Hans troverdighet kan vi godt sette under lupen. Det han henter fra Bibelen er i så absolutt troverdig, verre er dent da med andre ting uten å gå i detalj. Problemet til kilder som er journalistiske er at de først og fremst skal generere penger for det mediet de representerer, og derfor kommer sannheten i andre rekke.

Kommentar #166

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvis adventistene kunne kvitte seg med læren om 1844, og pinsevenne kunne kvitte seg med læren om bortrykkeles bure vi vært veldig nærme. Hva synes du om det? Vi er jo så nærme begge to.

Selv om adventistene på verdensbasis skulle gå inn i det økumeniske samarbeidet vil jeg si nei takk. Dette samarbeidet er reformasjonen satt i revers, og man prøver nå av all kraft å finne et minste felles multiplum som alle kirkesamfunn og trossamfunn kan enes om å tro på sammen, det være seg pinsevenn, katolikk, buddhist, hinduist, baha`i osv... Men jeg kan ikke gå i tospann med noen som ikke deler min tro, den som finnes i Bibelen, den som inkluderer Guds ti bud som fundament i troen, og som inkluderer å adlyd Gud befalinger... verken mer eller mindre. Det hjelper ikke om du og jeg har sammenfallende syn i alle saker bortsett fra en.

Nå skal vi ikke gjøre dette til en diskusjon om pinsevenner og dere tro, men pinsebevegelsen har nærmet seg dkk med stormskritt de siste årene.

Kommentar #167

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Trenger du et lite orienteringspunkt?

Ellers takk. Jeg har mitt "orienteringspunkt" for å bruke ditt uttrykk, Bibelen. Jeg har ikke noe til overs for en spirituell futuristisk preterisme...

Kommentar #168

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Står i Bibelen

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har mitt "orienteringspunkt" for å bruke ditt uttrykk, Bibelen

Jo, ser du, det var faktisk Bibelen jeg hentet dette fra, Apg.2.31: Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne.

Og dødsriket kom ved åpningen av det fjerde segl:

Åp.6.8: Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

Tror ikke SDA på Bibelen Tor?

Kommentar #169

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Tror ikke SDA på Bibelen Tor?

Du har fritidsproblemer også..

Kommentar #170

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Fritiden

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Du har fritidsproblemer også..

Ne-ei, jeg har ikke slike fridtidsproblemer at jeg sitter og finner opp årstall som ikke står i Bibelen. Jeg har ingen påstander som ikke er forankret i skriftene. Så fritidsproblemene er det nok andre som har?

Kommentar #171

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Årstallene og regnestykkene er det mattamatisk og skriftelig underlag for som ingen realist sier imot om de etterspør dette grunnlag. Sir Isaac Newton stod også for dette men de som ikke vil vite av det svartmaler og gjør alt hva de kan for å få dette til å virke usannsynlig.

De etterspør aldri de faktiske forhold.

Kommentar #172

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Velkommen til å etterprøve Oppheims dom over Desmord Fords forkynnelse.

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Desmond Ford kjenner ikke til/ vil ikke tro den reelle individuelle

Her er det nok å ta av:

http://vimeo.com/user4818382/videos

 

mvh Svein

Kommentar #173

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Syvendedagsfavoritter

Publisert rundt 8 år siden

Det er jo litt pussig at SDA sitter og regner på tall som det ikke finnes grunnlag for i Bibelen, og de har virkelig ikke skjønt noen ting av det som står der. Hadde de det hadde de skjønt at de 70 ukene som det står om i Dan.9.24 handler om slik det står, Israels frafall, som det står om i 2.Tess.2.3 syndens menneske,han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.

Har SDA noen favoritter her kanskje? – Joda, paven i Roma er syndens menneske - sier de! Bevares!!! Men SDA glemmer og sjekke Bibelen om dette stemmer, og det gjør det ikke, fordi skriften fører sin egen agenda, og 2.Tess.2.3 henviser direkte til Åp.13.1 ff – og det ble gitt dyret makt til å holde på i 42 måneder – det er samme tiden som den hellige stad skal være nedtråkket av hedningene – 1260 dager/42 måneder – den hellige stad som for SDA betyr Roma, betyr i Bibelen Jerusalem. - Og - kanskje er de 1260 dager en del av de 2300 aftener og morgener ? Fra den ødeleggende vederstyggeligheten blir stilt opp  (i Dan.12.11) skal det gå 1290 dager (midten av uken i Dan.9.27 - salig er den som når frem til 1335dager (Dan,12.12) som er  slutten av uken, og da er en vel ved det 1000 årige riket kan jeg tenke meg, da en først har blitt salig?

Har SDA regnet på hvor lenge Jerusalem har ligget nedtråkket av hedningene? Nei de er opptatt av vatikanet, Peterskirken og paven! De har jo et så gedigent fritidsproblem at de glemmer rent av Bibelen i sin iver. Men slik er verden, den vil alltids la seg bedra. Lykke til videre med regnestykkene, jeg har hjulpet dere et stykke videre med det, men obs, obs, ikke glem Roma, den kan bli involvert likevel! Er det virkelig ingen sekter eller trosformer som har skjønt at en profeti er en profeti inntil den går over til sann historie?

Kommentar #174

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Desmond Ford var det, beklager skrivefeil.

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Desmond Ford kjenner ikke til/ vil ikke tro den reelle individuelle

Og overstående sitat er en av Oppheims påstander om denne mannens evangelieformidling.

Nuvel!

Kommentar #175

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo litt pussig at SDA sitter og regner på tall som det ikke finnes grunnlag for i Bibelen, og de har virkelig ikke skjønt noen ting av det som står der. Hadde de det hadde de skjønt at de 70 ukene som det står om i Dan.9.24 handler om slik det står, Israels frafall, som det står om i 2.Tess.2.3 syndens menneske,han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.

Har SDA noen favoritter her kanskje? – Joda, paven i Roma er syndens menneske

Du klarte nesten å friste meg, men æ sto han av.

Kommentar #176

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

For ordens skyld.

Publisert rundt 8 år siden

Denne linken som inneholder program 3 på amerikansk tv vedrørende 1844, Desmond Ford m.m. ble ved en feiltagelse postet i en annen tråd.

Men her er det litt tankevekkende stoff for de herrer i tråden her som har klassifisert Desmond Ford som en farlig mann. Her går det fram at de slett ikke har vært  er alene om den dommen.

Men spørsmålet er om de har rett, og på hvilket grunnlag de feller en slik dom.

http://video.google.com/videoplay?docid=-7848045645013111224&hl=en

 

Kommentar #177

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Be hersket

Publisert rundt 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Du klarte nesten å friste meg, men æ sto han av

Ja, du kan virke som et behersket menneske :-)

Kommentar #178

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Du viser til en haug uten konkretitet Svein. Jeg sa "Desmond Ford kjenner ikke til/ vil ikke tro den reelle individuelle forsoningen i Guds verk. Han fornekter desverre virkningen av Guds Ånd i Tempelet, Guds ord der inne og nådestolen innenfor dette tempel"

 

Og det er korrekt, han fornekter forsoningslæren og Guds kraft i oss likt Jesus viste oss Faderen arbeidet i Ham. Han er ikke i Tempelet og vendt mot Det Aller Helligste for å komme Ham nær ved at Gud taler til Ham og skriver loven i sinn og hjerte så vi gjør Faderens vilje fordi han ikke tror på det. Dette er teorien og Jesus gikk denne praktiske vei i syndig kjøds likhet og bestod i Faderens kraft. Det samme skal vi, i Jesu tro og navn og gjør vi det får vi kraft som Jesus fikk. 

Det står om veien, sannheten og livet i GT, der står det om Jesus. Hvis vi tror noe i NT som ikke underbygges og støttes i GT vet vi at veien er feil Svein. Hva er det Tempelet forteller oss og hva er det Gud lover oss på Hans vei der alene?

Det er bare en vei selv om man tror man er kristen..

Matt 22,11-12 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde.

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.
Joh 1,45 [DNB30: 46] Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!

Matt 7,22-23 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

  

Å ikke gjøre rett er å gå en annen vei enn det Jesus gikk, det er også å ikke holde den moralske lov og mennesker gjør ikke det som ikke elsker Ham. Hvordan virker Guds krafts intensjon tror du? Hvordan virket den på Menneskesønnen? Det er veldig enkelt, ta imot men tro Ham ellers bommer du på målet.

Kommentar #179

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Har SDA regnet på hvor lenge

Det er det ikke nødvendig å regne ut for det forteller Bibelen oss.

Ellers så er resten av din kommentar en ren avsporing.

Kommentar #180

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Forholdsregning

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er det ikke nødvendig å regne ut for det forteller Bibelen oss.

Ellers så er resten av din kommentar en ren avsporing.

Ja, jeg skjønner at du mener det, men synes det var nødvendig å minne deg på om dette, og jeg kan jo ikke noe for at du er tilhenger av denne sekten? Og det var vel ditt regnestykke som jeg tok fatt på, ikke? Da tror jeg ikke du vil komme særlig langt med en klage over at dette var en avsporing. Det jeg mente var om SDA hadde regnet på forholdet mellom nedtråkkelsen av den hellige stad i forhold til 1844 og år 457 f.v.t.?

Kommentar #181

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

De 70 uker og den hellige stads nedtråkkelse

Publisert rundt 8 år siden

Etter som jeg forstår så regner SDA tiden fra år 457 da det ble gitt en ordre om å bygge opp Jerusalem og frem til år 31 da angivelig det påstås Jesu død. Denne død påstår SDA skulle foregå midt i den 70 uke. For å utfylle den siste uken som altså består av 7 år, sier Tor Martinsen at evangeliet ble forkynt etter Jesu død i 3.5 år og dermed ente uke 70 i år 34 e.v.t. og dette skulle utgjøre 490 år fra år 457.

Selve regnestykket er det ikke noe å si på, men opplysningene om de 70 ukene stemmer overhode ikke, dessverre!

De 70 ukene gjaldt en tid som var fastsatt for Jerusalem til ondskapen hadde nådd sitt mål, og til synden blir strøket bort og frem til det kommer evig rettferdighet og alle profetenes syner har gått i oppfyllelse og det aller helligste blir salvet. Selv en unge forstår at dette ikke er oppfylt – folk lever fortsatt i sine synder så lenge de er kjøtt og blod. Synden er ikke strøket bort, den tiltar. Og den evige rettferdighet (Jesus) er ikke kommet til sin rett og profetiene er heller ikke oppfylte . for menneskesønnens komme skal være som i Noahs dager… osv.

Da kan vi jo ta for oss Daniels oppdeling av de 70 ukene (490 årFra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker.

Den salvede er her Jesus som står frem, følgelig etter Tor Martinsen’s og SDA’s starttidspunkt – år 457 f.v.t. skulle den salvede altså i følge Daniel stå frem 49 år etter begynnelsen av de 70 uker, og i SDA’s regnskapsbok skulle dette bli i år 408 f.v.t.

Så følger nye 62 uker: I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde

62 uker tilsvarer 434 år og i følge SDA skulle en da befinne seg i år +26 e.v.t. og deretter skulle den salvede dø og ikke være mer til og byen ødelegges av hæren til en fyrste som kommer.Han skal ende sine dager i en flom.
Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt.

Her mener nok SDA at dette er Jerusalems ødeleggelse år 70 e.v.t. v / Alexander den store, men i hvilken flom omkom han i?

Den siste uken beskrives slik: Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Den siste uken beskriver Satans makt og at han i slutten av uken er beseiret og nedkjempet, og fengslet i sin grav. Dommen er kommet og rettferdigheten har kommet – men dette stemmer jo aldeles ikke med år 34 e.v.t. for da skulle vi for lengst ha vært ute av det tusenårige riket også.! (nå 2000 år etterpå)

Når det så gjelder tiden hvor byen skulle ligge nedtråkket av hedningene, gjaldt dette en periode på 1260 dager eller 42 mndr, innenfor disse 490 år, og det må være tiden da Jerusalem ble ødelagt etter de 49+434 år, altså i midten av den 70. uke, eller etter år 496 (noe som etter SDA’s regnemetode ville begynt i år 29! – For 1260 dager eller 42 mndr (Åp.11.2) tilsvarer den siste halve uken av de 70 uker altså 3,5 år. Og så kommer tusenårsriket, Men noen ordinære årstall vil jeg ikke blande inn. Jeg vil bare vise at SDA’s regnemetode er helt absurd!

Kommentar #182

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dommen er kommet og rettferdigheten har kommet – men dette stemmer jo aldeles ikke med år 34 e.v.t. for da skulle vi for lengst ha vært ute av det tusenårige riket også.! (nå 2000 år etterpå)

Kjell det er noe du utalater, om det er med viten og vlje vet jeg ikke men her er utelatelsen.

I kap. 2, 7 og 8 ender alle profetier med den nye jord, altså ett tidsperspektiv fra -600 fvt. til noe sm kommer etter vår tid. Det samme gjelder i kap. 9, 10, 11 og 12. 

Hva står skrevet  kap. 9?

Dan 9,26-27 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes* og intet ha**, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.

27 Og én uke skal gjøre pakten* fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre**, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme***, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Det står altså ikke at enden er innenfor de 70 uker men at enden på visa er de følger det får. Kapitlen etter 9 forklarer utfyllede mere og Åpenbaringens bok forklarer tiden etter korset hvor Jesus ble myrdet. Husk at Jesus ba oss lese Daniels bok for å forstå den, Han kommer så igjen for å gi mere kjøtt på beinet i den tid etter korset via Johannes.

Åp 1,1 Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

Hvem er gitt å definere Guds tegn i Guds ord?

Kommentar #183

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Ingen utelatelse

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kjell det er noe du utalater, om det er med viten og vlje vet jeg ikke men her er utelatelsen.

I kap. 2, 7 og 8 ender alle profetier med den nye jord, altså ett tidsperspektiv fra -600 fvt. til noe sm kommer etter vår tid. Det samme gjelder i kap. 9, 10, 11 og 12.

Hei Leif Gunnar!

Jeg unnlater ingen ting, det er bare du som enten misforstår eller leser feil - jeg skriver at den siste uken og den siste halve uken gjelder nedkjempelsen av Satans makt:

Den siste uken beskriver Satans makt og at han i slutten av uken er beseiret og nedkjempet, og fengslet i sin grav. Dommen er kommet og rettferdigheten har kommet – men dette stemmer jo aldeles ikke med år 34 e.v.t. for da skulle vi for lengst ha vært ute av det tusenårige riket også.! (nå 2000 år etterpå)

Dan.9.27 Én uke gjør han pakten tung for mange,
               midt i uken gjør han ende
               på slaktoffer og grødeoffer.
               På styggedommens vinger
               kommer det en som herjer,
               helt til ødeleggelsen som er fastsatt,
               strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Sitat: "Det står altså ikke at enden er innenfor de 70 uker men at enden på visa er de følger det får"

Leif Gunnar, det står i Dan.9.24 om 70 uker - ukene er tydelig oppregnet slik

7 uker

64 uker

1 uke

sum 70 uker - det står ikke 71 uker, de 7 uker, 64 uker og den siste uke er tilsammen 490 år som ikke deles opp og kastes hit og dit for at oppfyllelsene skal stemme med SDA,s regnestykke. Du tar bare ikke desember måned 2011 og flytter til 2009 eller 2015. Det går bare ikke.

Kommentar #184

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

E. G. White's presentasjon

Publisert rundt 8 år siden

Jeg kan godt ta E.G. White’s regnestykke opp til vurdering, (i "Mot historiens klimaks"). Hun starter sitt utgangspunkt fra år 457 f.v.t. da hun mener at det utgikk en ordre om å bygge Jerusalem opp igjen. Det er en ren forvrenging av hva Dan.9.25 sier om utgangspunktet for de 70 ukene.; Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker

Den salvede som kommer er ingen andre enn Jesus som skulle komme 49 år fra starten av de 70 ukene – i følge White ville Jesu komme vært i år 408 f.v.t. – Dessuten handlet ikke ordet om gjenoppbyggelse av byen, men om at folks skulle føres tilbake fra eksil og begynne arbeidet med å gjenreise byen.

Den neste opplysningen går ut på at byen så skulle stå oppreist i 62 uker etter dette som utgjør 434 år – etter denne tid skal den salvede (Jesus) utryddes og ikke være til. Byen og helligdommen skal også ødelegges av hærer som en kommende fyrste sender ut, men han skal omkomme i en flom. Ødeleggelsen skal vare helt til det er slutt – eller som Leif Gunnar hevder, at inntil enden er det krig. Kommer tilbake til perspektivet om den nye jord, som har med helligdommens opprettelse, eller som det står i Dan.9.24:Det aller helligste blir salvet. (Det kunne jo heller ikke være Alexander den store dette hander om, han omkom vel ikke i en flom?)

I følge White sitt regnstykke i forhold til de opplysninger som kommer frem av de 70 ukene, skulle Jesus utryddes 483 år etter år 457 f.v.t. som gir oss år 26 e.v.t. Byen skulle også ødelegges før disse 70 ukene var til ende): Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til. Byen og helligdommen skal ødelegges. Nå gjenstår det altså bare 1 uke igjen:

Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vingerkommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Helligdommen er intet annet enn byen Jerusalem som ødelegges og tredes ned av hedningene i den siste tid, nedtredelsen gjelder for 1260 dager eller 42 måneder ( Åp 11,2 ) som er det samme som Dan.9.27’s halve uke på 3,5 år

Etter de 70 uker kan en forvente et Jerusalem (helligdommen) som kommer dalende ned fra himmelen, slik det står i Åp.21.2 hvor også den nye jord og den nye himmel åpenbarte seg (v1) Helligdommen kommer til sin rett igjen.

Men før den kan komme til sin rett, må den renses Hebr 9,23 , og som det fremgår av Salm.12.7 er Guds ord rene ord, etter å ha blitt renset 7 ganger, like mange ganger som den rettferdige (Jesus) kan falle 7 ganger og reise seg igjen. Ordsp 24,16

Sammenligner vi opplysningene med Pred.1-9-11 og 3.15 med at Gud lar fortiden gjenta seg som i en renselsesprosess, skjønner vi at vi er ute av stand til å regne oss frem til tiden. Akkurat som Kain skulle hevnes syv ganger sier Matt 18,22  «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! – da det blir spørsmål om hvor mange ganger en skal tilgi ens bror som synder.

Hvis de 70 uker hos Dan.9.24 skal gjenta seg 7 ganger, så er det ikke mer å regne på, og når det gjelder de 2300 aftener og morgener har de samme betydning som en skapelsesdag på 1000 år, og vil utgjøre 2 300 000 år, og selv om vi deler disse antall år på 7, så får vi allikevel et tidsvindu pr periode på over 300 000 år, så jeg synes ikke det er så rart at ikke Daniel forstod dette, men ble syk i flere dager etter at engelen Gabriel hadde forklart ham synet. Så hvem som har åpenbart seg for E.G.White er det vel bare hun selv som vet?

Kommentar #185

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Sammenligner vi opplysningene med Pred.1-9-11 og 3.15 med at Gud lar fortiden gjenta seg som i en renselsesprosess, skjønner vi at vi er ute av stand til å regne oss frem til tiden. Akkurat som Kain skulle hevnes syv ganger sier Matt 18,22

Ja du har noen spenstige fortolkninger av ordet. Ditt sitat fra Matt. 18,22 har ikke noe å gjøre med de 70 ukene, men det forteller oss at vi aldri skal slutte å tilgi hverandre.

Kommentar #186

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Fortolkninger

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja du har noen spenstige fortolkninger av ordet. Ditt sitat fra Matt. 18,22 har ikke noe å gjøre med de 70 ukene, men det forteller oss at vi aldri skal slutte å tilgi hverandre

Ja, ikke sant? Sitatet mitt fra Matt.18.22 var ikke direkte koblet til Dan.9.24, men like mye til Ord.24.16 og Salm.12.7, Pred.1.9-11 og 3.15. Det er jo klart at dersom Gud tar fram igjen det som allerede har skjedd opp til 7 ganger, så vil de 70 uker i Dan.9.24 også måtte skje  samme antall ganger, om du forbinder det direkte med Matt.18.22, eller Ord.24.16. Men du har rett i at det og bli renset, tvettet og prøvet frem til endens tid har med å tilgi hverandre og finne frem kjærlighetsbudet, det er vel derfor at det må gjentas hele 70x7? Nettopp fordi Kain ble hevnet hele 7 ganger 1 Mos 4,24.

Eller som det står hos Job 5,19 :Seks ganger berger han deg fra trengsel, den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Kommentar #187

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

En ide er kanskje å ta et språkkurs, analyser av setningsopbygning og meninger?

Kommentar #188

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Språkkurs

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

En ide er kanskje å ta et språkkurs, analyser av setningsopbygning og meninger?

Tenker du på et språkkurs for å forstå deg? Håper du ikke mener at jeg burde melde meg inn hos SDA!

Kommentar #189

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Dan.9.27 Én uke gjør han pakten tung for mange,
midt i uken gjør han ende
på slaktoffer og grødeoffer.
På styggedommens vinger
kommer det en som herjer,
helt til ødeleggelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Kommentar #190

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Hører med til Dan.9.24

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Dan.9.27 Én uke gjør han pakten tung for mange,
midt i uken gjør han ende
på slaktoffer og grødeoffer.
På styggedommens vinger
kommer det en som herjer,
helt til ødeleggelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»

        Sytti uker er fastsatt
        for ditt folk og din hellige by,
        til ondskapen har nådd sitt mål
        og synden tar slutt.
        Da blir skylden strøket ut,
        det kommer en evig rettferd,
        profetenes syner blir stadfestet,
        og Det aller helligste blir salvet.

Kommentar #191

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Ja nettopp, 70 uker er en sammenhengende profeti. Det står som du selv har limt inn i vers 24: 70 uker er fastsatt… Det er ikke 69 uker og så en eller annen gang i fjern framtid en uke til for det er futurisme. (Vi ta med i betraktningene at det ikke fantes tegnsetting da Daniel skrev sine profetier, syn og drømmer.) Dette verset inneholder hele profetien, og neste vers (vers 25) gir en utdypning av de 69 ukene før Kristus, mens de to siste versene av denne profetien (vers 26 og 27) tar for seg den siste av de 70 ukene.

Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste. (Daniel 9,24)

Har framstiller profetien som en enhet. Jødefolket fikk sin ”nådetid” fra da Artaxerxes ga dekretet om hjemreise og fram til tiden for Jesu død på korset som inntraff midt i den 70 uken. Det som skjedde i Jerusalem under påskehøytiden den gangen var at de jødiske religiøse lederne dømte Jesus til korsets død og folket forkastet ham da de sa at de ikke hadde annen konge enn keiseren. Det var da de ”innelukket frafallet og forseglet sine synder”. Så Døde Jesus på korset og med sitt blod ”dekket han over misgjerning, og førte fram en evig rettferdighet” For ved Jesu blod blir våre synder tilgitt, de blir ikke borte med dekket til, og frelsen er noe som gjelder for alle som tar i mot Jesus som sin frelser. Dette beseglet ”syn og profet” på den måten at alle de profetier i GT som omhandler Jesus Kristus ble oppfylt i løpet av hans liv, og de gjerninger som han skulle gjøre for oss etter sin himmelfart. Han er jo vår øversteprest i den himmelske helligdom, og i disse profetiene fortelles det han bl.a. skal salve det aller helligste noe som øverstepresten i gammeltestamentlig tid gjorde en gang i året.

#Og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det og la det bli til soning for ham.# (3. Mosebok 1,4)

#Han skal gjøre med denne oksen slik som han gjorde med den første syndofferoksen. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse.# (3. Mosebok 4,20)

#De slaktet den, og Moses tok blodet og strøk det rundt om på alterhornene med sin finger og renset alteret for synd. Resten av blodet helte han ut ved alterets fot. Slik gjorde han soning for det og helliget det.# (3. Mosebok 8,15)

Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. (3. Mosebok 16,17)

Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. (Daniel 9,25)

Her er det en mer spesifikk oversikt over de 69 ukene. Og her kommer det klart fram at de 70 ukene er en sammenhengende profeti. Det fortelles om en periode på 7 uker hvor templet og byen skal settes i stand og om 62 uker med trengsel, og så følger en uke hvor en Fyrste står fram, og dette er Jesus. Vi vet fra historien at det jødiske folket var en kasteball for stormaktene som fulgte hver andre som erter på en snor. De ble frigitt under det Medo-Persiske riket. Så kom Aleksander den Stor og la ”verden” under seg og herjet med jødene, så kom Rommeriket og gjorde det samme, og det var andre som også plaget jødefolket denne perioden. Etter den 69. uken skal den salvede (en Fyrste) bli ryddet

Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer - og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. (Daniel 9,26)

Etter den 69. uken skal den salvede (en Fyrste) bli ryddet av veien. Vi vet at Jesus ble drept tre og et halvt år etter slutten av den 69. Så ble Jerusalem totalt ødelagt av romerne, ikke med det samme Jesus døde på korset, men noen år senere, i år 70 e.Kr. og byen ble oversvømt – ikke av vann men av folk fra alle verdens hjørner, noe den fortsatt er. Selv om det har vært gjort mange forsøk bare siden 1948 på å skape fred i og rundt Jerusalem så har det alltid (siden år 70 e.Kr.) vært krig og uroligheter i forbindelse med byen Jerusalem. Det vil det også fortsette med å være helt til enden. Det står så i dette verset.

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. (Daniel 9,27)

Her fortelles hva Jesus skal gjøre. Han skal bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre, fordi disse ofringene var kun et skyggebilde av den tjenesten som Messias har utført og utfører i himmelen. Det var det han gjorde i det han død på korset. Da ble Guds eget offerlam slaktet en gang for alle, og gjennom Jesu død ble matoffer og slaktoffer brakt til opphør. Vi trenger ikke lenger slik offer for Jesus er vårt offer.

Det siste leddet i versene 24, 26 og 27 er et eksempel på jødisk kiasme. (Bibelen var ikke inndelt i vers da de enkelte bøkene ble skrevet, så det er en mulighet for at vers 25 og 26 skulle vært et og samme vers.) Disse tre forteller alle om hendelser i endetiden:

24 – … og til å salve et Aller-helligste

26 – … Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet

27 – … og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.

Kommentar #192

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Gjerninger?

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja nettopp, 70 uker er en sammenhengende profeti. Det står som du selv har limt inn i vers 24: 70 uker er fastsatt… Det er ikke 69 uker og så en eller annen gang i fjern framtid en uke til for det er futurisme.

Vel, jeg ser jo at vi ikke blir enige og det kan jeg respektere, men jeg vil måtte påpeke en rekke profetier som ikke akkurat tilsier at Jesus har levd i den perioden som fremsettes i E.G.White's regnestykke. For det første sier Dan.9.25 at til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker...

E.G.White nevner ikke denne salvede som kommer etter 7 uker med et ord, fordi det stemmer ikke overhode med at Jesus kom i år 408 f.v.t. Det passer heller ikke nærmere vår tid heller fordi denne byen Jeriko (palmebyen) som Jesu var i og dro igjennom heller ikke eksisterte og heller ikke eksisterer mellom år 1325 f.v.t. inntil nå hvor en ny Jeriko by reises på vestbredden i regi av Osloavtalen.

Vi har Immanuelprofetien som nevner et land som legges øde som er styrt av to konger samt profetien i Jes.8.8 om storelven som kommer inn over Juda

        Den kommer inn over Juda,
        velter fram og flommer utover,
        den når helt opp til halsen på folk.
        Dens utspente vinger fyller ditt land
        så vidt som det når, Immanuel!


Denne profetien om Immanuel måtte oppfylles for at profetien om Jesus skulle oppfylles - enligt Matt.1.22 -23.

Men jeg vil jo også påpeke at de 70 uker ble fastsatt til å gjelde perioden ut, helt til ondskapen har nådd sitt faste mål slik at synden tar slutt slik det står i Dan.9.24 og viser til  den siste uken hvor syndens mål blir nådd. Det står faktisk at de 70 ukene er satt til å gjelde fra ondskapen begynner helt til den har nådd sitt mål. Dersom det leses annerledes kan det være snakk om ordblindhet. Har du boken av E.G.White "Mot historiens klimaks" slår du opp på s.256, der vil du se at heller ikke hun har delt opp disse 70 uker men trekker dem feilaktig fra år 457 f.v.t. til år 34 e.v.t., mens hun trekker 2300 aftener og morgener til å gjelde år, frem til 1844. Det er fantasi, og har ingenting med bibelprofetier å gjøre. Og du har verken kors eller oppstandelse eller hellig ånd og vise til, og heller ikke en historisk bokstav å vise til, så jeg aner ikke hva du prøver å bevise? Skulle Jesus liksom dø uten å få gjort noen av sine gjerninger og bare skal komme tilbake for å hente sine i Heb. 9.28?

 

Kommentar #193

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det passer heller ikke nærmere vår tid heller fordi denne byen Jeriko (palmebyen) som Jesu var i og dro igjennom heller ikke eksisterte og heller ikke eksisterer mellom år 1325 f.v.t. inntil nå hvor en ny Jeriko by reises på vestbredden i regi av Osloavtalen.

#Det "romerske" Jeriko, den byen som er omtalt i NT først og fremst i forbindelse med Jesu besøk der, lå et stykke sørvest for det gamle Jeriko. Der hadde kong Herrodes den store sin vinterresidens og der døde han i år 4 f.Kr.Sønnen hans Arkeleus residerte i Jeriko hele året... #

Kilde: Illustrert bibelleksikon bind 4, side 72.

Så du er nok på ville veier også i dette spørsmålet.

Kommentar #194

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Mere gjerninger

Publisert rundt 8 år siden


Nei, det var snakk om "Palmebyen", den byen hvor Jesus som "Menneskesønnen" blir ført til etter å ha blitt "velsignet" / "salvet"  etter å ha fått de oppfyllelsene som står i Matt.25.34 ff;

 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' 37 Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' 40 Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.'

Oppfyllelsen av denne profetien skjer i 2. Krøn. 28.12 ff:

Da var det noen av de ledende menn i Efraim som trådte fram: Asarja, sønn av Johanan, Berekja, sønn av Mesjillemot, Hiskia, sønn av Sjallum, og Amasa, sønn av Hadlai. De vendte seg til dem som var kommet hjem fra hærferden, 13 og sa: «Dere skal ikke føre fangene hit! Dere tenkte visst å føre større synd og skyld over oss som allerede er skyldige for Herren. Stor er vår skyld, og Herrens brennende vrede er over Israel.»
 15 Krigerne slapp da fangene fri og gav fra seg det byttet de hadde røvet, rett for øynene på høvdingene og hele folkemengden. 15 Så kom de mennene som nettopp er nevnt, og tok seg av fangene. De tok klær fra byttet og hadde på alle dem som var nakne. De gav dem både klær og sko, mat og drikke og salvet dem. Alle som hadde vondt for å gå, satte de opp på esler, og de førte dem til deres landsmenn i Jeriko, Palmebyen. Så vendte de tilbake til Samaria.

 Denne Palmebyen er verdens elste by og hadde en bymur, men der finnes ingen rester etter bymuren etter år 1325 f.v.t. http://snl.no/Jeriko , Heb.11.30 forteller at bymurene falt ved tro da folk hadde gått 7 ganger rundt bymuren. Men nå sier Jakob 2.20 at tro uten gjerninger er til ingen nytte. 26For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Kommentar #195

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Oppfyllelsen av denne profetien skjer i 2. Krøn. 28.12 ff:

Det er det du driver med her jeg kaller spirituell futuristisk preterisme, og slikt sett befinner vi oss i hver vår verden. Profetier som ennå ikke har hatt sin oppfyllelse setter du til fortiden og profetier som er oppfylt til punkt og prikke setter du til fremtiden...

Kommentar #196

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Et hint

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er det du driver med her jeg kaller spirituell futuristisk preterisme, og slikt sett befinner vi oss i hver vår verden.

Du får ta det som et hint: Jes.46.10: jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg...

Dessuten har jeg aldri benektet at alt som står skrevet i Bibelen har hendt før, men så er det det med å forstå at Det som er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant. (Pred.3.15)

     9 Det som var, skal alltid være,
        og det som skjedde, skal atter skje.
        Det fins ikke noe nytt under solen.
    10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
        har det likevel vært der før,
        helt fra eldgammel tid.
   11 Ingen tenker på slekter som var;
        og slekter som en gang kommer,
        vil heller ikke leve i minnet
        hos dem som siden skal følge.  (Pred.1.)

Så her gjør jeg det vanskelig for deg å avgjøre hva som har vært og hva som skjer på nytt igjen? Jeg setter ingen ting inn i fortid, men jeg setter fortid inn i fremtid - slik er det.
Hvis Gud sier at det han forkynner, gjelder enden, er det du som setter fremtid som fortid, Bibelen kan ikke leses historisk.

Kommentar #197

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Bibelen kan ikke leses historisk.

Dette er nok en veldig forenklet måte å se det på. Bibelen er mangfoldig, og den er bl.a. jødenes historie, og da må dette leses historisk. Historien om Jesus må leses historisk. Bibelen er full av profetier, hvorav de fleste er oppfylt og noen venter på å bli oppfylt, i framtiden. De venter ikke på å bli oppfylt i fortid - det går ikke an. Den er full av bud, lover, regler og forskrifter. Guds ti bud er av evig gyldighet mens Moseloven har vært gjenstand for forandringer. Også Jesus forandret Moseloven. Mange av disse lovene (Moseloven) ble gitt eksplisitt til jødefolket under den 40 år lange ørkenvandringen, mens mange av morallovene som ble gitt under denne marsjen er gyldige den dag i dag. Det samme er tilfellet med helse og renhetslover som ble gitt under denne tiden. Den er full av liknelser og disse må settes inn i sin rette kontekst, slik som for eksempel fikentreet Jesus forbannet. Fikentreet er som mange hevder et bilde på jødene som nasjon. Deres religiøse ledere underviste ikke folket i evangeliet slik det skulle gjøres. Jødefolket var som fikentreet; fullt av blader men bar ikke frukt.

 

Nå er tråden helt sporet av, men det var kanskje en del av hensikten… Eller?

 

Kommentar #198

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Hva med?

Publisert rundt 8 år siden

Dan.9.25 at til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker...

Jeg har tatt opp mange ting du ikke har svart på, du kan jo gå gjennom det materialet jeg allerede har utsmykket debatten med før du beskylder meg for avsporing, jeg har bare svart på dine henvendelser, så du får virkelig unnskylde!

Hvorfor tar ikke E.G.White opp i boken sin om den salvedes komme i den 7 uke, og hvordan ser du på denne profetien?

Jerusalem skulle også bare bli stående oppreist i 62 uker, hvordan ser du på denne opplysningen?

Og hva med Immanuelprofetien som måtte oppfylles før Jesus?

Kommentar #199

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tar ikke E.G.White opp i boken sin om den salvedes komme i den 7 uke, og hvordan ser du på denne profetien?

Nå må du lese hele verset da i hvert fall. Det står: ”Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker.” Syv uker og 62 uker er lik 69 uker. Altså skulle den Salvede eller Messias ikke komme eller syv uker av denne profetien men eller 69 uker. At det er delt opp i to deler med hhv syv uker og 62 uker henspeiler på det at man skulle bruke 7 profetiske uker (=49 år) på å gjenoppbygge tempel og by, og fra dette var ferdig og til Jesus sto fram skulle det gå ytterligere sekstito profetiske uker (=434 år) uker, altså 69 profetiske uker (= 483 år) totalt. Når Jesus sto fram begynte den 70. uken.

Kommentar #200

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

En salvet kjerub?

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Nå må du lese hele verset da i hvert fall. Det står: ”Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker.” Syv uker og 62 uker er lik 69 uker. Altså skulle den Salvede eller Messias ikke komme eller syv uker av denne profetien men eller 69 uker. At det er delt opp i to deler med hhv syv uker og 62 uker henspeiler på det at man skulle bruke 7 profetiske uker (=49 år) på å gjenoppbygge tempel og by, og fra dette var ferdig og til Jesus sto fram skulle det gå ytterligere sekstito profetiske uker (=434 år)

Ok, Dan.9.25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde.Dan 9,25

Hvordan ser du på Immanuelprofetien? Og hvordan ser du på profetien om Jerikos mur som falt etter folk hadde gått syv ganger rundt den? Den fantes jo ikke?

Og hvordan ser du på Esek.28.12: Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge og si til ham: Så sier Herren, Israels Gud: Du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet!13 I Eden, Guds have, bodde du; kostbare stener dekket dig, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull; dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos dig; den dag du blev skapt, stod de rede.14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte dig på det hellige gudefjell; der gikk du omkring blandt skinnende stener.

Var dette på Eva og Adams tid? Eller?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere