Tor Martinsen

44

1844, et bemerkelsesverdig år.

Dette året markerte slutten på en profetisk periode og starten på noe nytt.

Publisert: 14. sep 2011

Sett fra et kristent ståsted så burde 1844 være et bemerkelsesverdig år. Det var fire store begivenheter som inntraff dette året som har påvirket verden og mennesker, og jeg nevner dem i vilkårlig rekkefølge.

1) Den ikke helt ukjente Karl Marx begynte i 1844 å skrive sitt verk, ”Det kommunistiske manifest” dette året. Gjennom dette manifestet forsøkte Marx å avlive Gud, og dette manifestet kom til å spille en stor rolle for kommunismens utbredelse, i første rekke i Øst-Europa, Russland og senere også i Kina, samt en del land i Asia. Disse landene hadde/har, ikke helt uventet etter innholdet i manifestet, ikke-kristne eller anti kristne regimer. Vi kan vel i dag slå fast at kommunismen klarte å sette en stopper for utbredelsen av evangeliet der kommunismen ble enerådende, selv om det fantes/finnes undergrunnsgrupper i de fleste land.

2) En annen, heller ikke ukjent størrelse, Charles Darwin, begynte i 1844 å samle sine notater og tanker til en bok som senere fikk tittelen ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” som i følge Wikipedia er bokens fulle tittel. Det Darwin prøver gjennom denne boken er å spenne beina under Bibelens skapelsesteori, og avlive Guds påstand om at Han skapte himmelen og jorden og alt levende på seks dager og hvilte på den syvende dag som han lyste hellig og velsignet. Darwins evolusjonsteori, som bygger på denne boken, har gjennom 150 år blitt hamret inn i skoleverket og man forutsetter at det ikke skal reises kritiske spørsmål til teorien. Allerede fra barnehagestadiet blir barn i dag lært opp i (indoktrinert) denne lære mens kristendom har blitt forbudt å lære (forkynne). Kristendommen har effektivt blitt kneblet til taushet med hjelp av de såkalte menneskerettighetene. Evolusjonsteorien har etter hvert også fått innpass i flere liberale trossamfunn, ja den er neste blitt implementert som et trosdogme mange steder.

3) Samme året, 1844, grunnla en iraner men navn Baha´u´llâh Baha´i religionen. Dette er i dag den religionen som flest delegater til FN bekjenner seg til. Denne religionen har som hovedmål å forene alle religioner, og kan kalles opprinnelsen til det økumeniske samarbeidet.

Dette er tre av fire strømninger som oppsto i 1844, og som alle har felles sak og felles mål: De går mot den Gud vi finner i Bibelen for om mulig å avsette Ham.

 

Før jeg går videre må jeg legge til at denne tråden ikke skal være en diskusjon om Marx, Darwin eller Baha´u´llâh, heller ikke om kommunismen, evolusjonsteorien eller Baha´i. Disse tre elementene er med for å sette 1844 inn i en større sammenheng.

 

For å komme til den fjerde begivenheten som fant sted i 1844 vil jeg først ta med en forbannelse uttalt av jødiske rabbinere over fire av versene i Daniels bok. Forbannelsen kalles ”Den rabbinske forbannelse” og siden jeg ikke fant en norsk oversettelse må jeg dessverre ty til den engelske.

#May the bones of the hand and the bones of the fingers decay and decompose of him who turns the pages of the book of Daniel to find the time of Daniel 9,24-27, and may his memory rot from off the face of the earth for ever.# (Talmud lov side 978, del 2, linje 28).

Disse fire versene, Dan. 9,24-27, er den første delen av den lengste tidsprofetien (de to tusen tre hundre kvelder og morgener i Dan. 8,14) i Bibelen, og (de 70 ukene) tar for seg historien fra da Artaxerxes i år 457 f.Kr. (Esra 7,11 ff) ga jødene sitt dekret om å kunne vende hjem til sitt land, det eneste av tre dekreter gitt til jødene som inneholder alle nødvendige fullmakter og utstyr og midler - også økonomiske - til å kunne bygge opp igjen Jerusalem og Tempelet, og fram til den siste av de sytti ukene der Jesus fra Nasaret gjennom sin dåp, sitt liv, og sin død midt i den siste uken viste at han var den ventede Messias, og at evangeliet ble spredd ut til hedningene. Det siste skjedde i år 34 e.Kr. Altså 490 år (=70 uker av år) etter dekretet ble gitt. Rabbinerne må ha sett at denne profetien, de sytti ukene, oppfyller alt i forbindelse med Jesus Kristus første komme. Derfor har de forbannet disse versene slik at jødene ikke skal finne ut at Messias har kommet første gang. Jesus kom jo ikke som krigsherre som skulle frigjøre jødene fra det romerske åket men som den frelseren som hele GT forteller om, den Jesus som jødefolket forkastet og de skriftlærde korsfestet. Når da rabbinerne oppdaget dette uttalte de den forbannesen som er nevnt foran her over alle de som studerer dette skriftstedet, så må jo dette skriftstedet være signifikant i forhold til Messias og da må det også være riktig at Jesus kom til fastsatt tid. På grunnlag av dette kan vi også trekke den slutningen at den første delen av den lange tidsprofetien må være riktig, for den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener er den samme tidsperioden som de 70 ukene av år som er nevn i Dan 9,24-27, og som kulminerer med Jesu død på korset og evangeliet gitt til hedningene. Er så den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener som leder fram til Messias riktig, kan vi være sikre på at også resten av profetien er riktig. Vi kommer da fram til 1844, noe som sikkert ikke overrasker noen siden det er overskriften i denne tråden. Den fjerde store begivenheten i 1844 kom i kjølvannet av den skuffelsen tusenvis av mennesker som kalte seg advent troende opplevde på grunn av en feilslått profeti, noe som skyldtes feil forståelse/tolkning av et ord. Men av restene etter denne skufflesen vokste det fram en ny bevegelse som i deg er verdensomspennende, SDA eller syvende dags adventistene, en kirke som har sitt utspring nettopp i skuffelsen de opplevde i 1844. Det var mange som falt fra bevegelsen høsten 1844, men de som var sikre på at de var inne på det riktige fortsatte å studere Bibelen og fant til slutt ut hvor de hadde gått feil. Denne gruppen fortsatte nå å forkynne de tre englers budskap som er Bibelens endetidsbudskap, og som i korthet går ut på:

a) Det evige evangelium, at timen for Guds dom har kommet. #6 Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk, 7 og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!# (Åpenbaringen 14,6-7)

b) Babylon har falt. #Og en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin.# (Åpenbaringen 14,8)

og c) Dyrets merke. #Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet.# (Åpenbaringen 14,9-10)

 

Og det er her krigen mellom det gode og det onde står. På den ene siden Guds Ord mot Marx, Darwin og Baha´u´llâh på den andre siden. Det er selvfølgelig mange flere organisasjoner og mennesker som er i opposisjon til Gud, men de tre spesielt nevnte oppsto alle sammen/samtidig med adventbevegelsen. Alle de tre nevnte går alle til krig mot evangeliet da de angriper Guds posisjon på hver sin måte og prøver å fjerne fokus fra endetidsbudskapet, noe som har den tragiske konsekvensen at mennesker som egentlig er oppriktig søkende ikke finner sannheten fordi de blir forført.

Det gode er jo det evige evangelium som bl.a. forteller oss hvem Gud er, hva han er og hvor han regjerer. Det er dette de tre andre går til krig mot.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er vår Herre og den eneste som er verdig tilbedelse. 

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er den som skapte himmel og jord og alt levende i luften, på jorden og i vannet.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud regjerer i hele universet inkludert jorden.

For å lede menneskenes oppmerksomhet bort fra det faktum at det nærmer seg en ende på verden slik vi kjenner den i dag så har djevelen regisert eller gitt støtet til kommunismen, evolusjonsteorien og Baha´i religionen for å ta fokus vekk fra sannheten. Kommunismen sier i korte trekk at Gud ikke finnes, evolusjonsteorien sier i korte trekk at Gud ikke skapte, og Baha´i religionen sier i korte trekk at vi skal forene oss uansett hva vi tror.

Ved å ta bort fokuset fra Gud som skaper av universet vil også menneskene fort glemme eller la være å tro at det vil komme en dommedag som de tre englers budskap forteller om. Fokus blir også tatt bort fra hvem Babylon er og hva dyrets merke er.

Hvordan er den allmenne lære og forkynnelse i verden i dag? Jo, mer og mer læres det og forkynnes det i stadig større del av verden at Gud ikke finnes, og der det forkynnes en Gud så forkynnes det fred og ingen fare, og samarbeid. Men hvordan harmonerer dette med Bibelen? Dette er stikk i strid med hva Bibelen forteller oss. Guds ord, Bibelen, sier selv at Herren er vår Gud og skaper og at det ikke finnes noen annen, og at en plutselig dom skal komme da alle sier fred og ingen fare, og at vi ikke skal forene oss i et verdensomspennende samarbeid.

#Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset.# (2. Mos. 20,2)

#Jeg har dannet jorden, og menneskene på den har Jeg skapt. Jeg - Mine hender - strakk ut himmelen, og hele dens hær har Jeg innsatt.# (Jesaja 45,12)

#Derfor skal du i dag vite, og ta det til hjertet, at Herren Selv er Gud i himmelen der oppe og på jorden her nede. Det finnes ingen annen.# (5. Mos. 4,39)

#For når noen sier: "Fred og ingen fare," da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna.# (1. Tessaloniker 5,3)

og… #Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.#(Åpenbaringen 18,4)

 

1844 er året da ”timen for hans dom er kommet”. Det betyr at Jesus gikk inn i det aller helligste i den himmelske helligdommen. 1844 er året da de tre englers budskap for første gang ble forstått og forkynt i verden.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan ser du på Immanuelprofetien?

Vet du hva Immanuel betyr så løser du også "gåten".

Det finnes en arkeolog som daterte restene i Jeriko til ca. 1400 år f.Kr. Dette ble jo for voldsomt for vitenskapen så denne dateringen måtte jo selvfølgelig bli motsagt fordi det er jo ikke bra det at Bibelen blir bekreftet gang etter gang.

Så er spørsmålet om du tror på Gud og det han forteller eller om du tror på et system som vil avsette Gud og fjerne kristendommen fra verden. Det er ditt valg...

Kommentar #202

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Grunnkreftene i verden (Gal.4.)

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Så er spørsmålet om du tror på Gud og det han forteller eller om du tror på et system som vil avsette Gud og fjerne kristendommen fra verden. Det er ditt valg

Triste greier at vitenskapen klarer å datere riktig årsakssammenheng. Det er ikke mer bra enn det så en kan få sannheten på bordet, for jeg har studert skriftene så pass lenge så jeg vet at der er en sammenheng i mellom alt i Bibelen, og det er ikke slik at man gjemmer bort det verset for det tilhører noe annet – der går tråder gjennom hele Bibelen på kryss og tvers, så du vet ikke sannheten før du har studert sammenhengene, da vil du se at Bibelen er skrevet helt og holdent billedlig. Skulle det dukke opp en bekreftelse på en sann profeti som er oppfylt, så vis meg gjerne den.

Henvisningen til Jes.46.10 som jeg viste deg i kommentar #196, gir deg en pekefinger på hva skriften egentlig er ment til å forstå. Og det hele beror jo på at alt sammen skjer på en og samme dag – vel og merke en Guds dag. Jeg siterer fra Jes.66. og håper at jeg ikke avsporer alt for mye fra temaet, men dette hører jo med til at helligdommen kommer til sin rett.

5 Hør Herrens ord, I som er forferdet over hans ord! Eders brødre som hater eder, som støter eder fra sig for mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan få se eders glede! Men de skal bli til skamme. 6 Hør! Bulder fra byen! En røst fra templet, Herrens røst, han som gjengjelder sine fiender det de har gjort! 7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. / 8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner. 9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren. Eller skulde jeg som lar føde, lukke den igjen? sier din Gud. 10 Gled eder med Jerusalem og juble over henne, alle I som elsker henne! Fryd eder storlig med henne, alle I som sørger over henne! 11 Så skal I få die og mettes av hennes husvalende bryst, suge og glede eder ved hennes store herlighet.

Spørsmålet er ikke om en tror på Gud, men hvordan en tror på Gud – det er jo ikke meningen at vi skal lage oss vår egen sannhet fordi en ikke klarer å ta inn over seg hva skriften sier. Jeg har ingen problemer med å tro på Jesus selv om han ikke er kommet – det er hva skriften sier vi skal tro på, ikke hva andre har funnet ut. Ditt valg det også. Det er nødvendigvis ikke kristendom og tro på noe som ikke er i samsvar med bibeltekstene, det er vel en oppkonstruert tro, og det er vel derfor at vi har så mange trossamfunn, nettopp fordi de har baserer sin tro på det som sektens grunnlegger selv har funnet ut å tro på – men er den nødvendigvis riktig? Da skulle alle trossamfunn kunne ha rett, uansett hva de måtte tro på?

Kommentar #203

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Tor M. og Leif

Publisert over 8 år siden

Hvor lenge skal det gå før det går opp for dere hvem dere prøver å snakke til fornuft?

1 Joh 2,22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Kommentar #204

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Fornuft

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Hvor lenge skal det gå før det går opp for dere hvem dere prøver å snakke til fornuft?

Fornuft Roger? Fornuften ligger her 2 Pet 1,20

Kommentar #205

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Du har rett Roger, jeg tror de fleste her på VD ve at Kjel fornekter Jesus som Kristus og er med det antikrist fullkonme ånd.

Kjell, omvend deg til rettferden!

 

1 Pet 1,10-11 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;

2 Pet 1,20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning;

 

Du Kjell Kristensen tyder til egen tydning, gang på gang, på gang viser SDA at vi IKKE tyder selv men lar Gud selv forklare sin profetier ved å også se på verdens historie om det er noe som helst som passer til Hans ord!

Selvfølgelig gjør Antikirst Ånd alt han kan for å dekke over 100% oppfyllelse men mystikk og Nostradamus digger han! Vanvidd!

Kommentar #206

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kjell, omvend deg til rettferden!

Du skrev: Det gamle pakts Israels tid er forbi, den nye pakt gjelder nå, Kommentar #1

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread186346/#post_186346

Heb.8.

   10  Nei, slik er den pakten jeg vil opprette
           med Israels hus i dager som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn
           og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg vil være deres Gud,
           og de skal være mitt folk.
          
    11  Da skal ingen lenger undervise
           sin landsmann eller sin bror
           og si: «Kjenn Herren!»
           For de skal alle kjenne meg,
           fra den minste til den største blant dem

Hvis du mener det du skriver så holder du kjeft?

 

Kommentar #207

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Ut i periferien

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Du Kjell Kristensen tyder til egen tydning, gang på gang, på gang viser SDA at vi IKKE tyder selv men lar Gud selv forklare sin profetier ved å også se på verdens historie om det er noe som helst som passer til Hans ord!

Det var en litt drøy påstand som du kommer med Leif Gunnar Opheim, du tilhører vel ikke SDA du vel? Kan du for ordens skyld vise til hvor jeg har tydet noe selv? Henviser jeg ikke til bibelversene når jeg hevder noe?

Er det ikke SDA’s propaganda og hele tiden angripe den katolske kirke og pavedømmet? Og hvor står det i skriften at pavemakten er antikrist? http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread38881/#post_38881

Når jeg henviser til antikrist, hender det at jeg henviser til 2.Tess.2.3 (se kommentar #8 i linken), men dere i SDA vil ikke vedkjenne seg det faktum at ingenting av profetiene er oppfylte, der er ikke fremkommer noe bevis hittil om dette, det er jo bare påstander. Så hvis vi følger antikrists navn som er utrolig mange, finner vi bl.a. at han også er djevelen og satan, den gamle slange, var Paven i Edens hage og lurte Adam og Eva til å spise av treet som stod midt i hagen? Slike spørsmål svarer du aldri på, men gyver løs på paven, pavemakten, katolikker og Roma som skjøgen, er ikke det å tolke Bibelen ut av sammenheng? Jeg prøver jo og vise til at skrift forklarer skift, men den saken har du visst ikke forstått noe av enda, siden du fortsatt holder på ditt og tolker Roma som hedninger? Hva sier skriften om hedninger Leif?

Sier den ikke at den som ikke hører på menigheten er en hedning og toller? Hvem spiste og drakk sammen med syndere og tollere? Storeteren? Jeg kan ikke gi deg hele sannheten, den får du finne ut selv – jeg har aldri sagt at den siste time er nå, eller at den har vært – det er i så fall din påstand:

1.Joh.2.18: Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Det er bare du og SDA som tolker skjøgen til Roma, helt ut av bibelske dimensjoner, hvor Bibelen selv tolker skjøgen til Jerusalem (Hele Esek.16.) Esek.23.4 begrunner dette med at Den eldste hette Ohola, og søsteren hette Oholiba. De ble mine og fødte sønner og døtre. – Navnet Ohola står for Samaria og Oholiba for Jerusalem. 5 Ohola drev hor og var utro mot meg. Hun lengtet begjærlig etter sine elskere, assyrerne...

Jeg skjønner enda ikke hva jeg tolker ut av Bibelen Leif Gunnar, og jeg lurer på om du forstår selv hva du mener, jeg har ikke tolket Nostradamus inn i noe av det som det handler om her, så det er vel bare et smålig personangrep? Kanskje fordi du blir matt over skriftens store ordforråd om disse tingene? Du vet at antikrist er også beskrevet som ”løgneren” og følger du bibelens tema om løgneren som Tor kan bedre enn deg, vil du komme frem til 1 Joh 2,22, forføreren og mange forførere 2 Joh 1,7, som leder oss til Jes.9.12 : syrerne forfra og filistrene bakfra, og de eter Israel med full munn. Men med alt dette vender hans vrede ikke tilbake, og ennu er hans hånd rakt ut 13 Men folket vender ikke om til ham som slår det, og Herren, hærskarenes Gud, søker de ikke. 14 Derfor avhugger Herren av Israel både hode og hale, både palmegren og siv, alt på en dag. 15 Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen. 16 Og dette folks førere er forførere, og de av folket som lar sig føre, er fortapt. Jes 9,16

Dette er hva jeg hevder er antikrist og har gjort det hele tiden, og hva er feil med det? At Roma ikke er nevnt? Men dette som jeg hevder, vil du ikke forstå, fordi det står i Bibelen, og tolker den selv som historie, da det er det lettere og tro på noe håndgripelig som Roma og pavemakten du lissom?

Nå er vi langt ute på sidelinjen for debatten, og får bare beklage til Tor Martinsen, men jeg ser meg nødt til å svare på Leif Gunnars usaklige personangrep.

Kommentar #208

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Forførere forfører

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Du har rett Roger, jeg tror de fleste her på VD ve at Kjel fornekter Jesus som Kristus og er med det antikrist fullkonme ånd.

Forførere behøver tilhørere og deltakere, for ellers kan de ikke forføre. Kjell skriver provoserende for å appelere til rettferdighetssansen, som er å forsvare det som er sant og rett. Men forførere er ikke interessert i sannhet, de fortsetter med sin agenda som er å bryte ned slik Satan gjorde overfor Eva og Jesus.

"Har Gud virkelig sagt" (1 Mos 3,1)

"Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig" (Mat 4,9)

Dess mer provosert du blir, dess bedre er det for Kjell. Han ber deg være en god Guds disippel ved å være en som svarer på hans gudsfornektelser. Vårt svar bør være det samme som Jesus uttalte:

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

Kjell er en mesterforfører. Flere ganger, senest i går, skrev jeg ferdig et svar fordi jeg ble mektig provosert over noe han skrev. Men like før jeg skulle trykke "Publiser", kom jeg til sans og samling. Jeg tenkte med meg selv: "Hva i granskauen er det du holder på med, Roger".

Kommentar #209

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Takk til deg Roger

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Kjell er en mesterforfører. Flere ganger, senest i går, skrev jeg ferdig

Ja, Roger, den var god - forføre med innlimte bibelvers? Hvordan skal det gå an? Predikeren snakker om dåren, men dette var visst noe av det samme. Skrives det ikke noe om å legge noe til eller trekke noe fra? I tilfelle er dette SDA' s eget ansvar hvem de selv plukker ut som antikrist? Det var bare det jeg ville fremheve.

Kommentar #210

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Hvor lenge skal det gå før det går opp for dere hvem dere prøver å snakke til fornuft?

Du har så rett Roger. Takk for påminnelsen.

Kommentar #211

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Men like før jeg skulle trykke "Publiser", kom jeg til sans og samling. Jeg tenkte med meg selv: "Hva i granskauen er det du holder på med, Roger".

Ja, nå er det over. Ikke før han viser logiske evner, så vender han om igjen og kjører på, helt ut av all sunn fornuft. Han sitter nok der i sit eget og ler av oss.

Kommentar #212

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

;-)))

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Han sitter nok der i sit eget

Ja, he he, hva annet skal en gjøre av slike dumme kommentarer ? Ha ha ha ha... selv Gud i himmelen ler og spør hvorfor folk grunner på det som fåfengt er, han har nok sett denne tråden? Sal 2,4

Kommentar #213

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Straks etter de dager

Publisert over 8 år siden

Joh.4.5: Omkring den 6. time:

Da nu Herren fikk vite at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes  2 - dog var det ikke Jesus selv som døpte, men hans disipler - 3 da forlot han Judea og drog atter bort til Galilea.  4 Han måtte da reise gjennom Samaria. 5 Så kom han til en by i Samaria, som heter Sykar, nær ved det stykke land som Jakob gav sin sønn Josef;  6 og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nu der ved brønnen; det var omkring den sjette time. (Alle husker hva som hendte med Josef da han falt i Jakobs brønn?)

Pussig, det var i den samme timen hvor Jesus sa til den ene røveren mens han hang på korset:Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis. 44 Og det var omkring den sjette time, da blev det mørke over hele landet like til den niende time, og solen blev formørket

Ser vi ikke sammenhenger her ved at solen ble formørket?

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, der skal ørnene samles*. 29 Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

(* Ørnene samles i Esek.17., der hvor "vintreet" tar til og vokse...)

Det er jo helt tydelig at Lukas 1.1 ff. har rett i at de tidligere ting som var blitt fullbyrdet blant tjenerne av ordet og som skrev ned - det som den gang skjedde, og ikke ble det skrevet ned i sammenheng – derfor må vi som leser ordet granske tekstene – finne sammenhengene og sette dem sammen slik at en får summen av alle ting som nevnes innenfor et tema. Summen av Guds ord er sannhet.

Når en setter sammen sammenhenger mellom det som skjer i mellom timene – finner en fort ut at dette ikke er snakk verken om menneskers dager, eller timer, men Guds. Og vi ser også at Jesus var på en reise i mellom den 3. time da han ble korsfestet, Mark 15,25 og den 6. time, og som også berører lignelsen om Guds rike ved den 3. time da noen stod ledige ved torget – men alle fikk den samme betaling om de så ikke ankom før ved den 11. time, Mark 15,25. I denne sammenheng med Guds rike fortelles det at husbonden (Jesus) i dette tilfellet overlot vingården ( Israel, - som er som druer i ørkenen, som igjen er Jerusalem) til noen arbeidere (som er soldater Job 7,1) .og husbonden selv drar utenlands mens vinpersen går, Matt 21,33  – skumle greier, for vinpersen er igjen et eget tema, og Jes 63,2 undres det på hvorfor klærne er så røde fra en som kommer fra Edom og Bosra, de er rent som de skulle vært lik ham som tråkker vinpressen. Og Joel 3,18 snakker om høsten når sigden sendes ut for å sanke inn til vinpressen fordi ondskapen er blitt stor.

Det kan vel aldri være slik fatt at Jesus har tilgitt all denne synd som kommer på forhånd? Han skulle jo komme for å redde verden - ikke for å spå om det som ville komme?

Det blir en real fight, verset henviser til Åp.14.15-17 hvor høsten på jorden er blitt overmoden, og det kommer en som sitter på skyen med sigden sin (noen kaller ham mannen med ljåen, andre ser én med en gaffel med tre tinder på, eller en fork.) Men så kom der en engel ut fra selve himmelen (ikke fra skyen) med en sigd han også. Og enda kom der en engel til som hadde makt over ilden (omtrent som gudesønnene i jernovnen hos Dan 3,23 ) og den høstet druene av vintreet på jorden. (Nå var det jo Jesus som sa at han var det sanne vintreet, så det kan jo tenkes at en del forståsegpåere har misforstått tiden Jesus skulle vise seg på? Og i hvilken skikkelse?) 

 I hvert fall så ble vinpressen tråkket utenfor byen, slik at blodet som gikk ut av vinpressen (til husbondens arbeidere) gikk like til bisselet på hestene, så langt som tusen og seks hundre stadier.(Det er vel omtrent som det står i Jes.8.8 til Immanuel om at vannet (storelven / folket) som trengte inn i landet når folket der like til halsen – hvilket betyr at det som er over halsen er det som er igjen, nemlig hodet, det som er forføreren i Jes 9,15, og omtalt under vintreet i Esek.17, (hvor ørnene samler seg) og hvor de tok kongen og førte ham til Babel - hodet - eller kongen) Nå er det slik at den som egentlig satt på skyen med sigden var Menneskesønnen Åp 14,14, uansett om man kaller ham mannen med ljåen eller noe annet, så er det ham som må komme før Jesus i alle fortellinger uansett – og da blir det liksom litt rart for meg å lese om kjedelige årstall fra år 457 f.v.t., år 27, 34, eller 36, eller 18 44 e.v.t. for den saks skyld, da ikke historien enda har fanget opp slike drømmebilder.

 

Jeg  har i hvert fall ingen tro på at menneskesønnen har vist seg enda, med de alvorlige store tegn som han skulle gjøre, så at både sol og måne sortnet. Men dette blir i samme kategorien som da de 3 bukkene bruse skulle til seters for å gjøre seg feite! Først kommer menneskesønnen (han var jo før Johannes, Joh 1,30 : Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg) Den som var før Johannes er menneskesønnen som spiste og drakk, og kom slik det var ved Noahs sine dager med flom og hele pakka. Men et halvt år etterpå (6 mndr. = 500 år, Luk 1,36) kommer Johannes (som betyr Gud kommer med nåde) han skal stå frem i de dager i Judas ørken og forkynne om Guds rikes nærhet (om vintreet og vingårdsmennene) og han ble sendt for å rydde Herrens vei (eller populært kalt Jesus er veien) slik at de blir jevne. Matt 3,3, og som en kuriositet blir han også kalt for Elias, Matt 11,14, om noen vil tro på det – han som kom med gjødende hester og vogner på himmelen. 

Luk 4,25 Og i sannhet sier jeg eder: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det blev en stor hunger over hele landet - eller var det i den siste uken i Dan.9.27 hvor slaktoffer og matoffer opphørte? En uke er jo som sagt 7 år, og en halv uke er 3,5 år, så dette er vel omtrent en og samme sak, som at Jerusalem skal være nedtråkket av hedningene i 1260 dager - det er jo også 3.5 år ved å dele 1260 på 30 dager? ( Åp 11,3 - Åp 12,6 - Dan 12,7

Men trollet venter enda på den siste som kommer – verst for ham, for nå kommer Jesus og begynner med sin nye lære – som vi ikke har skjønt noen ting av enda. Dette blir mer bemerkelsesverdig enn 1844.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere