Lars Dahle

16    71

Vårt Land svartmaler Francis Schaeffer

Idag publiserte VL (papir) dette innlegget fra Espen Ottosen og meg. Vårt Lands redaksjon inviterer til videre debatt om Schaeffer. Vårt innlegg gir bakgrunn for Rimehaugs "Schaeffers arv" og min "Schaeffers arv: Two Contents Two Realities".

Publisert: 24. aug 2011 / 2023 visninger.

----------------

I en på mange måter interessant artikkel om republikanske presidentkandidater blir den anerkjente kristne tenkeren Francis Schaeffer stemplet som en sær ekstremist (VL 20/8). Det er både misvisende og tendensiøst.

Dette er ikke et forsvar for Michele Bachmann (eller andre republikanske presidentkandidater). Vi vil nødig bli identifisert med høyprofilerte kristne politikere som har lav bensinpris, motstand mot helsereform og angrep på miljøbevegelsen som kampsaker.

Annerledes er det med Francis Schaeffer. Den amerikanske apologeten, som bygde opp nettverket L’Abri med Sveits som hovedbase fra 1955, har blitt regnet som en av1900-tallets ledende evangelikale apologeter. I en rekke kristne miljøer har Schaeffer øvet stor innflytelse. Bøkene hans har blitt solgt i millioner av eksemplarer – og flere har blitt oversatt til norsk.

Når Geir Ove Fonn skriver om Schaeffer i Vårt Land mangler imidlertid slik bakgrunnsinformasjon. Absolutt alt han skriver om Schaeffer er egnet til å fortelle leserne at mannen var en ekstremist med sans for konspirasjoner. Det kan se ut som om Fonn utelukkende har basert sin presentasjon av Schaeffer (og mye annet) på en større artikkel fra tidsskriftet The Yorker – som han krediterer to ganger. Men lite tyder på at han har registrert at artikkelen har blitt sterkt kritisert for feilinformasjon og manglende balanse, ikke minst når det gjelder fremstillingen av Schaeffer.

På sett og vis ville det ha vært ventet at andre aviser hadde sitert tendensiøst stoff om en amerikansk kristenleder. Langt mer skuffet er vi over at Vårt Land ikke bidrar med mer kvalitet, seriøsitet og etterprøving. Det faller inn i mønstret at artikkelen bruker feil fornavn på Francis (og kaller ham Frank, som er sønnens navn).

Så til de konkrete beskyldningene mot Schaeffer. Fonn skriver at han spekulerte «om at myndighetene i USA helte psykotiske stoffer i drikkevannet for å kontrollere befolkningen», promoterte «kristen aktivisme og dominans på alle samfunnsområder» og «argumenterte for å kaste regjerningen med makt dersom loven om fri abort ble reversert». I tillegg får vi høre om «Schaeffers demonisering av styresmaktene».

Disse beskyldningene er svært urimelig. Sitatene som benyttes er trukket helt ut av sin kontekst og har tydelig til hensikt i Fonns artikkel (og i The Yorker) å stemple Schaeffer som en politisert ekstremist. Han var ikke det. Først og fremst var han opptatt av å argumentere for Bibelens troverdighet og holdbarheten av kristen tenkning. Men han var rystet over at abort ble tillatt i USA i 1973 og oppfordret kristne til å kjempe for fostres livsrett.

Schaeffer tok kraftig avstand fra alle teokratiske idealer. Det vrimler av sitater hos Schaeffer som viser at han omfavnet demokratiske idealer og religionsfriheten. Når han i boken og filmen How Should We Then Live? snakker om muligheten for at mennesker kunne bli gitt beroligende medikamenter via drikkevannet (siden dette var blitt foreslått av en tenker som Arthur Koestler), inngår dette i en kritisk analyse av ulike typer mulig manipulasjon i et moderne samfunn, og er ikke beskyldninger mot amerikanske myndigheter. Han mente ulike former for sivil ulydighet kunne være legitimt for kristne som vil lyde Gud mer enn mennesker, men påstanden at han ville kaste regjeringen ved makt er tøvete.

Det er også andre sider ved artikkelen til Fonn vi stusser over. Det gjelder ikke minst bruken av ordet «fundamentalistisk». At ordet brukes om evangelikale kristne, uten klare presiseringer, er problematisk. Benevnelsen treffer for øvrig ikke Schaeffer i særlig grad. Som kjent mener mange kristne i USA at verden ble skapt på seks ordinære dager for under ti tusen år siden. Standpunktet blir ofte stemplet som fundamentalistisk. Schaeffer skrev mye om temaet og argumenterte for at det mulig å tenke at jorden var millioner av år – uten dermed å forkaste Bibelens troverdighet. En annen ting er at Schaeffer mente Bibelen var uten feil «i alt den fastslår». Men det er ingen sær oppfatning. Nøyaktig samme formulering har stått sentralt i Lausannebevegelsen. Schaeffer var for øvrig en av foredragsholderne på den første kongressen i 1974.

Mye mer kunne vært sagt om Francis Schaeffer. Han var aktiv i en årrekke, publiserte en rekke bøker, bidro i flere filmer, og ble intervjuet i en rekke medier. I likhet med mange andre, har han sagt ting som kan feiltolkes eller misbrukes. Vi ser ikke på Schaeffer som ufeilbarlig og har sikkert innvendinger mot et og annet. Men påstanden i Vårt Land om at han er en mann «med svært kontroversielle oppfatninger» er urettferdig og urimelig. Realiteten er at han i de aller fleste spørsmål fremførte et alminnelig kristent evangelisk budskap. Vi anbefaler at Vårt Land retter opp inntrykket med en seriøs artikkel om Schaeffer.

-----

Lars Dahle, rektor ved Mediehøgskolen

Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet

--------

(Innlegget publiseres her i en noe lenger versjon enn den som stod på trykk i dagens VL. Se også www.larsdahle.no )

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

The New Yorker, Fonn og Schaeffer

Publisert rundt 6 år siden

Takk til Lars Dahle og Espen Ottosen for en nyttig bakgrunnsartikkel!

Jeg reagerte umiddelbart da jeg leste Fonns artikkel fordi den var i urovekkende grad bygd på den tendensiøse artikkelen som sto i The New Yorker mandag 15.august. (Til orientering for Dahle/Ottosen: Magasinet heter "The New Yorker", ikke "The Yorker".)

Jeg setter pris på at Dahle/Ottosen presiserer følgende: "En annen ting er at Schaeffer mente Bibelen var uten feil «i alt den fastslår»." Uten å anerkjenne at Schaeffer hadde Bibelens ufeilbarhet som rettesnor og norm, blir hans tenkning like friflytende som mye av vår tids etiske refleksjoner. Schaeffer kan ikke ytes rettferdighet uten denne realitet i bunnlinjen.

Svar
Kommentar #2

Levi Fragell

82 innlegg  1095 kommentarer

Vårt Land

Publisert rundt 6 år siden

Her synes jeg dere tar litt hardt i, gutter, iallfall i overskriften. Det er åpenbart at Geir Ove Fonns artikkel var situasjonsbestemt på dette punktet. Rimehaugs og andres informative innlegg på VD har overbevisende bekreftet at det er god dekning for denne aktualiserte omtale. Man kan ikke skrive hele biogafier i hver gang en aktuell situasjon skal belyses.

Svar
Kommentar #3

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

Hva er det god dekning for?

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Rimehaugs og andres informative innlegg på VD har overbevisende bekreftet at det er god dekning for denne aktualiserte omtale.

Takk for din kommentar, Levi.

Vårt utgangspunkt er at VL er en seriøs avis og at den aktuelle VL-journalisten er en profesjonell og anerkjent journalist. Derfor forventer vi godt journalistisk håndtverk, selv i møte med de som VLs redaksjon og journalister måtte være dypt uenig med. Vi tror også at dette var et arbeidsuhell.

Men hovedsaken ble publisert, den ble gitt stor spalteplass og det ble brukt sterke formuleringer - ikke minst om Schaeffer. I vårt innlegg mener vi å kunne dokumentere hvorfor omtalen av Schaeffer ikke bare er feilaktig, men også tendensiøs og urettferdig. Effekten var derfor i realiteten en svartemaling av Schaeffer.

Det hadde derfor vært fint om du kunne presisere hva "i den aktualiserte omtalen" av Schaeffer som du mener det faktisk er god dekning for.

Svar
Kommentar #4

Levi Fragell

82 innlegg  1095 kommentarer

Konspiratoren

Publisert rundt 6 år siden

 

Sitat;

"Når Geir Ove Fonn skriver om Schaeffer i Vårt Land mangler imidlertid slik bakgrunnsinformasjon. Absolutt alt han skriver om Schaeffer er egnet til å fortelle leserne at mannen var en ekstremist med sans for konspirasjoner."

I forbindelse med de forhold Fonn omtaler i sin reportasje, er det etter min mening naturlig å vise til de forhold som flere andre gode kristne har pekt på som pinlige for kirken. Schaeffer var etter vanlige normer ekstrem når det gjaldt synet på våre demokratier (ifølge ham totalt underminert og delvis ødelagt av humanister). Han gikk arm i arm med Pat Robertson, som riktignok overgikk sin kollega med sin bok The new world order. Men Whatever happened to the human race ligger ikke mange hakk etter. Jeg har selv kommentert disse skandaløse allianser og utspill et annet sted på VD.

Francis Schaeffers sønn Frank har etter min mening gitt en langt på vei troverdig fremstilling av disse omstendigheter, selv om et visst forbehold må tas for emosjonelle traumer.  

 

Svar
Kommentar #5

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

Schaeffer og bibelsyn

Publisert rundt 6 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.

Uten å anerkjenne at Schaeffer hadde Bibelens ufeilbarhet som rettesnor og norm, blir hans tenkning like friflytende som mye av vår tids etiske refleksjoner.

Takk til Jan-Aage Torp for vennlige ord om vårt innlegg.

Ja, Schaeffer understreket sterkt Bibelens fulle troverdighet og dette stod sentralt i hans tenkning. Den ofte polemiske språkbruken hans på dette temaområdet - f.eks. i The Great Evangelical Disaster (norsk: Skjebnetime) - var imidlertid tydelig farget av sterke spenninger i amerikansk teologi og kirkeliv.

Men som kjent spilte Schaeffer en sentral rolle som en av hovedtalerne ved den første Lausanne-kongressen i 1974. Det er derfor interessant å merke seg at Cape Town-erklæringen (fra den tredje Lausanne-kongressen) også understreker Bibelens fulle troverdighet, men da med en annen og varmere tone enn Schaffers polemiske vektlegging:

"We love God's Word... [We love] 1) the Person the Bible reveals, 2) the story the Bible tells, 3) the truth the Bible teaches, and 4) the life the Bible requires".

Også på dette området utfordrer Cape Town-erklæringen norsk teologi og kristenliv.

Svar
Kommentar #6

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

Schaeffers unyanserte bruk av

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

I forbindelse med de forhold Fonn omtaler i sin reportasje, er det etter min mening naturlig å

Takk for presiseringen, Levi.

Jeg vil gi deg rett i at Schaeffers bruk av ordet "humanisme" er unyansert og ensidig negativt. Sekulærhumanismen og en kristen humanisme kan sammen bekrefte mange sentrale verdier, noe som ikke minst er blitt tydelig i kjølvannet av 22/7. Det er viktig å bekrefte dette, noe Schaeffer altså ikke gjorde.

Men dette endrer ikke på Schaeffers (etter min mening legitime) kritikk av sekulærhumanismens manglende fundament for objektive verdier, plikter og normer. En kritikk som vi forøvrig finner hos en rekke filosofer.

Både Schaeffers bruk av begrepet og hans kritikk av grunnlaget inviterer naturlig nok til videre debatt.

Nå stod jo ikke Schaeffers bruk av ordet humanisme sentralt i VLs hovedoppslag sist lørdag. Hovedpoenget med vårt innlegg var å plassere Schaeffer som en sentral, innflytelserik og på mange måter representativ evangelikal tenker fra 1900-tallet.

Svar
Kommentar #7

Levi Fragell

82 innlegg  1095 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er enig i at Francis Schaeffer var"en sentral, innflytelserik og på mange måter representativ evangelikal tenker fra 1900-tallet." Det er kan være problematisk når man må videreføre ikonene fra fordums tid. Sentrale moralske og vitenskapsteoretiske sentenser, såvel som deres opphavsmenn, krever ofte oppussing og restaurering - og de "objektive verdier" krever ofte adskillige professorater for å bli holdt i live, og drukner likevel i glemselens hav. Vi humanister har det greiere. Vi har ingen katekismer og trosbekjennelser, og sørger selv for å justere vår erkjennelse etter erfaring og fornuft - basert på Mennesket som mål, ikke middel, og vår forståelse og empati som målestokk og rettesnor i et korrigerende fellesskap. Ikke alltid så enkelt, men vi unngår endel problemer, som sagt.

 

Svar
Kommentar #8

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

Bibelsynet til Schaeffer & Co

Publisert rundt 6 år siden

Jeg tror du viser til en god endring av språkbruk med hensyn til bibelkampen, Lars. Jeg var selv ikke i Cape Town, dessverre, men som medlem av den utvidede internasjonale Lausannekomiteen i 1980-1990 fikk jeg førstehånds innsikt i datidens kamp og beveggrunnene for den. Jeg samtalte mye med den tyske missiologen Peter Beyerhaus (en venn av Misjonssambandet!) som var drevet av en intens forpliktelse mot Guds ords ufeilbarhet, og som mente det var nødvendig med kraftig avstandstagen fra Kirkenes Verdensråd. Samtidig hadde jeg gleden av å følge John Stotts mer forsonlige kommunikasjon, som nok førte til gnisninger overfor Beyerhaus, Schaeffer & Co, men som i hovedsak hadde samme hjerte og agenda. Vi bør anerkjenne disse åndskjempenes kamp.

Men idag er det nye utfordringer i kulturen og kommunikasjonen, og jeg føler meg veldig hjemme i det du beskriver fra Cape Town. Samtidig som vi ikke tillater en glidning vekk fra Guds ord som avgjørende norm og rettesnor.

Jeg syns at vi som evangelikalere på den ideologiske arena må være nøye med å vektlegge Bibelens autoritet (helst også ufeilbarhet), slik Francis Schaeffer gjorde. Jeg vil poengtere at det er Schaeffers bibelsyn som gjør at han 30 år etter sin død fortsatt er like aktuell og har påvirkningskraft. Evangelisk populisme må vi vokte oss for. Her er jeg overbevist om at Ottosen & du & jeg er på samme kurs.

Svar
Kommentar #9

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

Schaeffer, Lausanne og bibelsyn

Publisert rundt 6 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil poengtere at det er Schaeffers bibelsyn som gjør at han 30 år etter sin død fortsatt er like aktuell og har påvirkningskraft

I din kommentar gir du noen personlige inntrykk og glimt fra Lausanne-historien. Her kan sikkert andre også utfylle bildet rent historisk.

Mitt poeng var primært å understreke at anliggendet hos Francis Schaeffer om Bibelens fulle troverdighet er ivaretatt og videreført på en engasjerende og inviterende måte i Cape Town-erklæringen.

Jeg tror imidlertid du her (i den siterte teksten ovenfor) står i fare for å å forenkle Schaeffers rolle og innflytelse til et spørsmål om bibelsyn. Men bildet er mye større. Schaeffers bibelsyn er nemlig forankret i The God Who Is There, siden He Is There and He Is Not Silent.

Derfor ga det mening for Schaeffer på den første Lausanne-kongressen i 1974 å peke på Two Contents, Two Realities.

Svar
Kommentar #10

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

Cape Town

Publisert rundt 6 år siden
Lars Dahle. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng var primært å understreke at anliggendet hos Francis Schaeffer om Bibelens fulle troverdighet er ivaretatt og videreført på en engasjerende og inviterende måte i Cape Town-erklæringen.

Jeg tror du har helt rett. Å bare si det jeg fremhevet, ville vært en overforenkling. Mitt poeng var å understreke hans bibelsyn, da du & Ottosen hadde ivaretatt den andre side på en utmerket måte. Og jeg ville også ha frem at du & Ottosen ivaretar begge sider i Schaeffers ånd. Schaeffer & Co er forbilder på de evangelikales enhet, noe vi i Norge kan lære mye av.

Svar
Kommentar #11

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

Å forholde seg til fortidens helter

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Det er kan være problematisk når man må videreføre ikonene fra fordums tid.

Takk for en fin kommentar. Jeg setter pris på din anerkjennelse av Schaeffers store betydning for sentrale deler av den evangelikale bevegelse.

Uansett livssynsstandpunkt, har vi vel alle en utfordring i å forholde oss konstruktivt til våre helter og ikoner i fortiden. Forskjellen mellom å la seg inspirere og å være ukritisk kan jo ofte være en hårfin balanse!

Interessant å lese dine refleksjoner om at dere (sekulær)humanister har det "greiere" og "unngår en del problemer". Kanskje det.

Schaeffer ville vel derimot sagt noe i retning av at en (sekulær)humanist, uten en forankring i absolutte verdier og normer, er overlatt til majoriteten, eliten eller det politisk korrekte. Noe som i hvert fall er verd å reflektere over.

Svar
Kommentar #12

Lars Dahle

16 innlegg  71 kommentarer

"The New Yorker and Francis Schaeffer"

Publisert rundt 6 år siden

Dette er overskriften på New York Times-spaltisten Ross Douthats viktige blogginnlegg mandag 29/8.

Innlegget gir en inngående kritisk vurdering av Ryan Lizzas artikkel i The New Yorker som jo var en sentral kilde for den omtalte hovedsaken i Vårt Land 20/8. I likhet med innlegget vårt, tilbakeviser Douthat klart det bildet som gis av Francis Schaeffer i Lizzas artikkel som ekstrem, teokratisk og konspiratorisk. Dette skjer på grunnlag av flere fyldige og relevante sitater fra Schaeffers forfatterskap.

Det er vel verdt å merke seg siste avsnitt i Douthats innlegg:

"Schaeffer’s major contribution to American public life wasn’t any sort of sinister “dominionist” master plan, but rather a much more defensible blueprint for Christian political action: He argued that Christian values were under assault in contemporary American life, that the idea of secular “neutrality” was something of a sham, and that believers had an obligation to be 1) engaged with the culture rather than bunkered against it, and 2) engaged politically on issues (abortion, especially) where fundamental moral truths were at stake. One can dislike this blueprint and disagree with its premises, but its perspective on American politics is no more illiberal than the perspective of, say, the civil rights movement. And the fact that Schaeffer influenced a prominent evangelical politician like Bachmann isn’t nearly as surprising, strange or scary as Lizza’s piece often makes it sound."

Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 398 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1375 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6885 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3582 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 493 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 398 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1375 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
2 minutter siden / 1977 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
3 minutter siden / 1977 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
7 minutter siden / 1977 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
10 minutter siden / 1977 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
15 minutter siden / 1977 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
16 minutter siden / 1661 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
27 minutter siden / 612 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
31 minutter siden / 345 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
38 minutter siden / 345 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 175 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Show i kirken
rundt 1 time siden / 132 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 1 time siden / 850 visninger
Les flere