Svein Ole Hansen

100

Nytt navn

Hvorfor tviholder kristne kun på navnet Jesus?

Publisert: 6. jan 2014

Det er ikke i tråd med bibelsk forventning å knytte tro til kun ett spesielt profetisk navn for evig og alltid - slik som kristne synes å tilkjennegi med å fremheve kun navnet Jesus for frelse.

Hos Jesaja finner vi vers som viser at Herren skal kunngjøre et nytt navn (og som nå er oppfylt).

 Folkeslag skal se din rettferdighet

Og alle konger din herlighet.

Du skal få et nytt navn

Som Herren selv skal kunngjøre. Jesaja 62:2.

Altså bør oppmerksomheten rettes til den Herren sender for nevnte kunngjøring eller åpenbaring. Et navn som gjelder den rettferdighet folkeslag skal se, og alle konger likeså se navnets herlighet. Verset som nevnt fra Jesaja kunne tidsmessig peke til Jesu komme i den forstand at Jesajas profeti kom før Jesu tid. Innholdet i verset synes å by på større problemer med hensyn til å relatere nevnte profeti til Jesu komme. Ikke minst fordi jødenes skjebne i diaspora frem til vår tid ikke harmonerer med at folkeslag skal ha sett Guds rettferdighet og alle konger Guds herlighet, men Jesus innvarslet dette og ga de troende et eksempel til etterfølgelse – ikke minst for den tiden nevnte profetier skulle komme til oppfyllelse. Slik sett kan vi si at Jesu ord gjelder til oppfyllelse for troende også på Herrens dag, slik vi kan lese i Bibelen:

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Lukas 21:33.

Et vers fra Johannes Åpenbaring bør imidlertid tas til etterretning. Spesielt når det kommer til det som synes å være de kristnes teologiske binding til navnet Jesus for evig og alltid:

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna.

Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn

som ingen kjenner uten den som får det. Åp. 2:17.

Åpenbaringen ble skrevet etter at navnet Jesus var gjort kjent. Altså peker verset til den som seirer, men i en fremtidig oppfyllelse for troende på Johannes tid. Om vi betrakter innholdet i de to versene, er det tydelig at versene kan sammenfalle mht det vi kan uttrykke som seierens tid. Seierens tid kommer når Herrens dag innledes og folkeslag skal se Guds rettferdighet og alle konger likeså Guds herlighet med de følger og omveltninger det vil ha innledningsvis. Det bør nevnes at oppfyllelsen av profetier som gjelder innledingen av Herrens dag kan være tilsynelatende ganske forvirrende å forstå:

Dagen er nær,

Herrens dag er nær,

En skytung dag.

Tiden er inne for folkeslagene. Esekiel 30:3.

Profetiene om innledningen av Herrens dag er til nå oppfylt.

Så avslutningsvis; hvorfor setter kristne denne forventning om det nye navn til side og bare ser navnet Jesus med en slik teologisk standhaftighet at selv vår tids Guds Manifestasjon blir oversett – han som er kommet i det nye navn? De kristne er riktignok i selskap med ateister, agnostikere, muslimer og mange andre troende som synes til å ha oversett betydningen av denne åpenbaringsdag, slik innledningen av den har vært til nå.

 Jerusalems rettferdighet som lysglans og hennes frelse flammer som en fakkel etter Herrens lovnad (Jfr. Jesaja 62:1) gjelder ikke den geografiske byen Jerusalem, men det nye Jerusalem vi kan finne beskrevet slik i Åpenbaringen:

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:

”Se, Guds bolig er hos menneskene.

Han skal bo hos dem,

og de skal være hans folk,

og Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som en gang var, er borte.

Med det nye Jerusalem, som nå er kommet ned fra himmelen, siktes det spesielt til Lovboken – noe jeg har skrevet om i tidligere innlegg. Det seremonielle øyeblikk knyttet til Lovbokens billedlige beskrivelse for dens bindende pakt for alle folkeslag (pyntet som en brud), er ennå ikke kommet. Denne Lovboken er tilsvarende sentral for Herrens dag, slik som arkens steintavler var det i fordums tider i det gamle Jerusalem.

Med andre ord er den metaforiske bruken av ordet Jerusalem, i hellige skrifter, viktig for en tilnærming og forståelse av profetisk oppfyllelse. I denne sammenheng har nevnte by i Midtøsten ingen spesiell betydning lenger.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Jerusalem's Sobering Future!

Publisert nesten 7 år siden

"Jesus Christ revealed an even greater significance of these Old Testament prophecies. When asked by His disciples, "what will be the sign of Your [second] coming, and of the end of the age?" (Matthew 24:3), Jesus said, "when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near" (Luke 21:20). He went on to say "Jerusalem will be trampled by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled" (Luke 21:24)"

Hele artikkelen; 

http://www.tomorrowsworld.org/magazines/2001/mar-apr/jerusalems-sobering-future

Jerusalem er nok ingen luftspeiling, - "omgitt av armeer", - eller kanskje armeene og er en luftspeiling, - bomber, tanks og kuler ? 

Kommentar #2

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg skriver om pakten for Herrens dag. For denne nye pakten, har ikke byen Jerusalem i Midtøsten noen spesiell betydning. De bibelversene du har tatt med gjelder tegn til oppfyllelse i forkant av Herrens dag. I den sammenheng kan selvsagt det som har skjedd med byen Jerusalem ha betydning - som profetiene viser til.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fordi

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tviholder kristne kun på navnet Jesus?

Det er intet annet navn gitt til oss mennesker som kan lede oss til Gud for å bli født på ny til et levende håp for evigheten.

Så enkelt er det.

Dette har jeg sjøl opplevd ved å påkalle Jesu navn. 

Kommentar #4

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er intet annet navn gitt til oss mennesker som kan lede oss til Gud for å bli født på ny til et levende håp for evigheten.

Så enkelt er det.

Dette har jeg sjøl opplevd ved å påkalle Jesu navn.

Jo da, dersom du søker litt vil du finne navnet. Du trenger faktisk ikke bevege deg vekk fra skjermen du leser denne kommentaren for å finne svaret, men du må søke litt på andre sider.

Jeg underkjenner ikke at det å hevde at en er født på ny i Jesu navn sikkert kan oppleves sterkt, men i denne sammenheng ville det være greit om du kunne forholde deg til det bibelske grunnlaget mitt innlegg hviler på; nemlig versene fra Bibelen jeg har tatt med angående profetier om et fremtidig komme (fra bibelsk tid) av en ny åpenbaring under et nytt navn, altså ikke under navnet Jesus.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Shem

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tviholder kristne kun på navnet Jesus?

Det hebraiske ordet Shem betyr "Your revelation of Yourself".

Når Bibelen sier vi skal få et nytt Navn er det slett ikke meningen at vi skal tilbe navnet til en annen person (det er avgudsdyrkelse), men at vår egenskap (egoismen) skal bli ny, bli korrigert til i balanse med altruisme, som er Skaperens egenskap. Når vi så har fått dette Navnet er vi i mål, lik den Adam Gud sier han skal skape. Adam kommer av ordet Domeh som betyr Lik Skaperen.

Josef sa, når han oppdaget hvem han i virkeligheten var: "Jeg Er", i betydningen; Jeg Er En, Gud er En og Hans Navn er Ett, skapningen og Skaperen var erkjent å være en Enhet.

Kristne tviholder på Jesunavnet all den tid de ikke vet/våger å la Gud endre deres egenskaper, det oppleves som å gi fra seg sitt liv og man vet ikke hva man får -derfor sammenligningen med et hvetekorn som dør :-)

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Når Bibelen sier vi skal få et nytt Navn er det slett ikke meningen at vi skal tilbe navnet til en annen person (det er avgudsdyrkelse), men at vår egenskap (egoismen) skal bli ny, bli korrigert til i balanse med altruisme, som er Skaperens egenskap.

Det er slik at vår guddommelige kunnskap er fremkommet gjennom formidlingsstrukturen Gud – profet/sendebud – oss mennesker. Altså er det budskapet formidlet av et sendebud/ profet vi må forholde oss til om vi ønsker kunnskap om Gud. De som er profeter/sendebud - etter det som eksempelvis er opplyst oss i Bibelen - har ikke oppdaget en lære og heller ikke utviklet en fremgangsmåte i sitt lønnkammer for å kunne bli Gud lik.

Dersom det var slik at de vi kjenner som profeter bare (tilfeldig) skulle ha oppdaget en lære og utviklet en fremgangsmåte, uavhengig av og fullstendig på siden av en sammenhengende progresjon i guddommelig åpenbaring, ville ikke formidlingsstrukturen være tilstrekkelig klarlagt til at mennesket skulle kunne bli ledet på guddommelig vis. Å bli ledet av en menneskelig oppdaget, utviklet og fremlagt lære, er ikke veien å gå for å bli Gud lik (i Ånden) – slik du skriver. Altså at læren ikke tilkjennegir nevnte formidlingsstruktur, men peker kun tilbake på den som fremsetter læren.

De større profetene har og formidler til fastsatte tider - etter Guds vilje - et nytt budskap fra Gud. Det de formidler peker ikke tilbake til profetene selv, men til budskapets avsender. Jeg vurderer å publisere et innlegg om nødvendigheten av denne formidlingsstrukturen. Vi får se hva det blir til. Jeg har vært innom dette i et tidligere innlegg (mener jeg å huske).

Det navnet peker til (i denne sammenheng) er ikke personen som sådan – altså et menneske under samme vilkår som deg og meg, men navnet refererer til den spesielle formidlingsoppgaven et slikt menneske er blitt valgt til. Er navnet gitt av Gud – hvilket vi har å forholde oss til etter det vi er opplyst i hellige skrifter om at Herren selv opplyser navnet, og som jeg har referert til i innlegget mitt innledningsvis; ja, så blir det søkt (for ikke å si uforståelig) å forbinde avgudsdyrking til dette navnet. Du ser vel dette klart selv.

Jeg tviler sterkt på at du virkelig mener at det vi trenger mest av alt i dag er fornyet egoisme, men du kan jo selv klargjøre - helst i eget innlegg – hvordan fornyet egoisme kan bli altruisme – muligens bare med et nytt snitt i draktens materiale.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ikke et nytt budskap

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
De større profetene har og formidler til fastsatte tider - etter Guds vilje - et nytt budskap fra Gud. Det de formidler peker ikke tilbake til profetene selv, men til budskapets avsender. Jeg vurderer å publisere et innlegg om nødvendigheten av denne formidlingsstrukturen. Vi får se hva det blir til. Jeg har vært innom dette i et tidligere innlegg (mener jeg å huske).

Det er godt at du kom med denne presiseringen, Svein-Ole. Skjønt jeg må påpeke at det IKKE handler om et nytt budskap, men en fornyelse av den ene sanne læra,  - som også SveinN viser til.

Profetene kommer ikke for at vi skal tilbe dem, men for at vi skal lære å vende oss mot budskapets avsender! Å dyrke et annet menneske er avgudsdyrkelse i seg selv har jeg forstått? -Alle de store profeter er således sendt oss fra den ene Gud, og det vi opplever som motsetninger mellom dem bunner i at vi ikke forstår budskapet, tenker jeg? Det kan rett og slett ikke være noen motsetning mellom Guds store profeter, da budskapet er gyldig fra begynnelsen til enden. Slik sett er jeg både kristen, jøde og muslim...

De har alle forkynt om lovene, kjærligheten, kunnskapen og enheten (i Gud), og hvordan vi kan velge å gå på den veien som fører oss mot større altruisme. De store profeter har vektlagt budskapet ulikt ut fra behovene på den tiden åpenbaringen skjedde.  Ulike er de også de lover de fremhever som skal styre samhandlinger våre ut fra den hensikt å skape fred mellom svært ulike grupper.

Det fantastiske slik jeg ser det, er hvordan baha'i-læra vektlegger prinsippene som må få gyldighet i vår egen tid? Slik som rådslaging og rådslagingprinsippene! Og så sterkt slår fast at vold i alle former er uforenelig med sann tro! - Likeledes som det aldri kan finnes noen motsetning mellom sann vitenskap, kunnskap og gudstro! - Troen oppfordrer til å søke kunnskap! Og å holde seg borte fra alle former for dogmer og overtro!

Slik sett har jo også Svein ha rett i ordenes betydning? Men det er nok ikke mange av oss som tilegner oss budskapet uten å gå veien om de profetiske utlegninger? Spørsmålet er hvilke bøker vi egentlig har i bokhylla som vi tillegger vekt? De fleste har nok mer enn bibelen?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Nâbı̂y

Publisert nesten 7 år siden

«Profet» (Nâbı̂y', første gng. omtalt i Gen 20:7) er Ordet (stemmen) fra Punktet. Dette avslører at en Profet ikke er en fysisk person som sier el skriver synlige ord på fysisk papir, men en stemme i vårt indre (fra Punktet i hjertet)som veileder til nytt liv om den høres og gjøres.

Spiser vi Ordet slik som barn spiser mat så vil kunnskapens lys utvikle vår stadig økende egoisme til altruisme. Uten innrømt egoisme (ondskap) vil vi ikke kunne korrigeres til givere lik Giveren, når egoet blir stort nok vil vi ønske å "drukne" det slik som Moses druknet Farao.

Kommentar #9

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er godt at du kom med denne presiseringen, Svein-Ole. Skjønt jeg må påpeke at det IKKE handler om et nytt budskap, men en fornyelse av den ene sanne læra, - som også SveinN viser ti

Et nytt sendebud kommer selvsagt ikke med nøyaktig samme budskap som foregående sendebud. Tematisk er sendebudenes budskap forskjellig i den forstand at de er tilpasset den tiden de kommer og tiden frem til neste sendebud, menneskenes nivå av mottakelighet, menneskenes behov og kulturelle betingelser osv. I tillegg oppfyller et hvert guddommelig sendebud innvarslingen i foregående budskap.

Med hensyn til opphav er det ikke bare en klar sammenheng mellom budskapene. Profetene fremstår faktisk med en slik guddommelig enhet – ja, som om de var en og samme person. Dette selv om personlighet og fysiske karakteristika kan være forskjellige fra profet til profet. Det dreier seg jo om forskjellige mennesker av kjøtt og blod som har formidlet et mottatt budskap til ulike tider og kulturer.

Det dreier seg selvsagt om den samme læren, men tematisk er denne læren så omfattende og rik at intet menneske er tilnærmelsesvis i nærheten av å kunne motta alt på en gang. Dernest angår porsjoneringen av budskapene en progresjon som til denne dag har ført oss til menneskehetens enhet – noe som av innlysende grunner ikke kunne ha kommet for flere tusen år siden.

Selvsagt er det ikke snakk om å tilbe personene som formidler Guds vilje. For meg er det ikke spesielt interessant å kunne se et fysisk bilde av Moses, Jesus eller Muhammed, hvordan de gikk kledd, personlige karakteristika og lignende. Men dette ser det ut til at vi alle tre er enige om.

Når det gjelder det Svein N formidler er det for oversiktens skyld at jeg presiserer formidlingsstrukturen som nevnt ved dette tilfellet. Det er ikke problematisk for meg å være enig med Svein N i ei setning her og ei setning der … og slikt. Det samme kan jeg faktisk si om de fleste som skriver på dette forumet. Men har jeg med det nødvendigvis gitt et oversiktlig bidrag for nyansen i det som stenger for de som ikke ser tydelig og klart henvisning jeg selv ønsker å formidle. Neppe! Slik opplever jeg det. Derfor kan det sikkert tilsynelatende virke som om jeg står i motsetning til alt og alle. Men det er i så fall bare tilsynelatende …

Min linje er å gjøre så godt jeg kan med å formidle så klart og tydelig en henvisning eller invitasjon, slik at ingen går i feil retning etter å ha lest det jeg skriver, men finner frem til Bahá’u’lláh. Dersom jeg skulle være uklar i den forstand at jeg støttet alle i alt de skriver, bare de fremfører sitt anliggende på en hyggelig og høflig måte, vil jeg ikke være like komfortabel med om min henvisning/invitasjon er til stor hjelp – eller om jeg har nådd frem med noen som helst klarhet om Bahá’u’lláhs komme - for de som ikke ser den siste biten av veien til menneskehetens enhet like tydelig.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #10

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
«Profet» (Nâbı̂y', første gng. omtalt i Gen 20:7) er Ordet (stemmen) fra Punktet. Dette avslører at en Profet ikke er en fysisk person som sier el skriver synlige ord på fysisk papir, men en stemme i vårt indre (fra Punktet i hjertet)som veileder til nytt liv om den høres og gjøres.

Spiser vi Ordet slik som barn spiser mat så vil kunnskapens lys utvikle vår stadig økende egoisme til altruisme. Uten innrømt egoisme (ondskap) vil vi ikke kunne korrigeres til givere lik Giveren, når egoet blir stort nok vil vi ønske å "drukne" det slik som Moses druknet Farao.

Vi bør passe oss for å skrive så esoterisk at vi bare ender opp med å viske ut alt og alle. Det blir dårlige kår for altruisme dersom mennesker ikke eksisterer annet enn bare som symbol for knagger vi kan hekte egne tanker på, og som kun gir mening i hvert vårt tankeunivers.

Dersom profeter ikke er profeter og mennesker ikke er mennesker er vel heller ikke vi annet enn en rekke digitale signaler som har det ”morsomt” med hverandre. Det skulle vel i så fall bare være tegn på at det er på tide å gi oss i denne tråden.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Så lenge det er liv i egoismen-

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Vi bør passe oss for å skrive så esoterisk at vi bare ender opp med å viske ut alt og alle.

så er det ingen fare med at du forsvinner i løse luften :-))

Egoismen er steintung, det er den onde kraften (slangen) som forteller oss hva vi "må" ha.

Bibelen snakker utelukkende om den kommende verden, vårt mål, hvor vi kommer når vi lærer å kjenne Skaperen. Det er selvsagt ikke snakk om å tilintetgjøres, men det motsatte -virkeliggjøres.

Det har vært vanlig at vi i generasjoner har mistrodd Bibelen å snakke om fysiske personer, materielle ting og geografiske steder, derav fremvekst av ulike religioner, men den underviser om vårt indre, om hvordan gå bort fra våre begjær (den tunge materien) og ved det motta kunnskap om skaperkreftene og tanken. Den virkeligheten som er lett, over den vi har vært fanget i hittil.

Religioner har i sin uvitenhet trodd på profeter (andre; såkalte sendebud) og ved det blitt holdt fanget i materien. Fra Adam av så har "Læren om hvordan motta kunnskap", om vårt neste utviklingstrinn, ledet mange fram til erkjennelsen "Jeg Er", det vanlige har vært at studenter med punktet i hjertet (kalles også Moses, punktet som løfter) har brukt 2-3 år på å oppnå kontakt med virkeligheten og lært Skaperen å kjenne. Det er da ikke snakk om å lære å kjenne en annen, men lære å kjenne hvem vi virkelig Er, Gud er som kjent ikke delt opp, det er ikke skaperen og skapelsen, meg og deg, men En. Dette krever lydighet til "den tause stemmen, den stille hvisken", kalles omskjærelse.

Det er kun egoisten som oppfatter delingen, korriger denne oppfattelsen og alt oppfattes Helt.

Læren, beskrevet i Deu 31:30 og flg er læren om hvordan vi skal motta å bli Menneske.

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Enhetstanken

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Et nytt sendebud kommer selvsagt ikke med nøyaktig samme budskap som foregående sendebud. Tematisk er sendebudenes budskap forskjellig i den forstand at de er tilpasset den tiden de kommer og tiden frem til neste sendebud, menneskenes nivå av mottakelighet, menneskenes behov og kulturelle betingelser osv. I tillegg oppfyller et hvert guddommelig sendebud innvarslingen i foregående budskap.

Dette har du rett i. - Den evige visdom forandrer ikke sitt innhold. - Men "Enhetstanken" har i vår tid dårlige vilkår innenfor tidligere åpenbaringer og deres organisatoriske strukturer, splittet opp som de er i utallige sekter og tillike med deres vanskelige historiske ballast.

Igjen velger jeg å svare med en link fra kabbbalisten, som formidler at det å unngå en fatal sjebne for vår verden, bare lar seg gjøre når det ligger en egen kraft i selve organisasjonsstukturen? - Det er vel her vi ser de virkelige utfordringene i denne vår verden i dag?

Les denne linken og spør deg selv om det kanskje er på dette nivået, nemlig den enhetlige organisasjonsstukturen, som er vår tros virkelige fordel fremfor tidligere åpenbaringer i dag?

For det aller viktigste er vel ellers, at vi verdens baha'ier er forenet i troen på én Gud, at menneskeheten er én, og at verdens store religioner er som kapitler i én og samme bok? 

Kort sagt:  "Guds Enhet", "de store profeters enhet" og "menneskehetens enhet" er selve grunnlaget for den fred vi en gang har håp om å skape her på jord - i henhold til alle tidligere løfter.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Når?

Publisert nesten 7 år siden

Svein Ole Hansen:

Folkeslag skal se din rettferdighet

Og alle konger din herlighet.

Du skal få et nytt navn

Som Herren selv skal kunngjøre. Jesaja 62:2.
________________________________________________

Fint spor du har funnet deg her Svein Ole - du sitter antakelig og vet navnet allerede, så jeg skal ikke spørre deg om du vet det nye navnet, men om du vet når det har kommet når jeg nå viser til 4.Mos.24.17 først? Da skjønner du sikkert med det samme grunnen til navneendringen? (Jes.9.5-6, Jes.63.3-4, Klag.4.14)

Det at jeg spør er fordi du skrev dette:

Hos Jesaja finner vi vers som viser at Herren skal kunngjøre et nytt navn (og som nå er oppfylt).

Nå gjenstår det bare tidsbefestelse av hendelsene i 4.Mos.24.17-24. Når ble det oppfylt?

Kommentar #14

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Hm...Hæ?

Publisert nesten 7 år siden

Jeg oppfatter det slik at Svein N ikke ser betydningen av denne formidlingsstrukturen jeg har nevnt. Altså at Guds vilje blir presentert oss via Guds sendebud. Svein N skriver:

”Religioner har i sin uvitenhet trodd på profeter (andre; såkalte sendebud) og ved det blitt holdt fanget i materien.”

Det er ikke helt klart for meg hva han egentlig mener. Setningen jeg har sitert har et mildes talt uklart meningsinnhold, men jeg forutsetter at det ser ut til at han kan mene at han ikke anerkjenner den formidlingsstrukturen jeg har nevnt.

Ser du, Mette, problemet med å forholde deg anerkjennende til det Svein N skriver.  Problemet med det kan være at det synes som om Svein N mener at du i din uvitenhet anerkjenner at du er holdt fanget i materien ved å forholde deg til Bahá’u’llàhs ord. Og materien du er fanget i er (antakeligvis) din egen egoisme – og du synes med det å være ute av balanse. Hva er så redningen for deg?

Det som er redningen for deg synes å være at Ordet spises slik et barn gjør, men Svein N skriver ikke hvor Ordet kommer fra. Han skriver riktignok at Ordet kommer fra en stemme i vårt indre (fra Punktet i hjertet) og at en Profet (eller profet?) ikke er en fysisk person som sier eller skriver synlige ord på fysisk papir. Likevel synes han ikke det er problematisk at han hevder å finne støtte for sitt syn i Gen 20:7. Altså et skriftsted.

Hva er det egentlig Svein N uttrykker med at vi må spise Ordet som kommer fra en stemme i vårt indre? Forhåpentligvis mener han ikke at vi bør leve av å spise vårt eget oppgulp. Vanligvis forbindes vel det å spise med å tilføre kroppen næring fra … utsiden.

Det som fremkommer som en stemme i vårt indre er av næring vi HAR spist eller er blitt gitt etter det som er nedlagt i oss fra skapelsen for å kunne ta til oss slik næring. Og Den sanne Kilden for denne næring er uuttømmelig og gitt oss i Manifestasjonen av Guds ord.

Det synes for meg som at Svein N ikke vektlegger spesielt å formidle et klart meningsinnhold til leseren, spesielt når det likevel bør forventes at han selv har frigjort sine hender fra egoismens seige materie, og i det minste har grepet altruismen med den ene hånden slik at den andre hånden kan berette et klart og meningsfullt innhold av det hans hånd har grepet tak i.

Og hvordan skulle du, Mette, kunne komme ut av din (for anskuelighetens skyld) egoisme, om næringen du trenger for dette KUN kommer fra deg selv (stemmen i ditt indre) uten å gjøre ordene til vår tids sendebud fra Gud til din indre ledelse – ord som har og er sann næring.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #15

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nå gjenstår det bare tidsbefestelse av hendelsene i 4.Mos.24.17-24. Når ble det oppfylt?

Du verden, Kjell! Det blir sikkert spennende å følge det du har å bygge på for å trekke inn skriftstedene (som sitert) i denne sammenhengen. I én forstand er det slik at om du nevner ett sendebud så nevner du alle for de står alle enhetlig for Gud. I en annen forstand kan det være grunn til å vektlegge et spesielt sendebud, etter opplysninger som er gitt, Så igjen, det blir sikkert spennende å lese argumentene du legger til grunn for det du ønsker å presentere her på forumet. Kanskje bør du vurdere å skrive et eget innlegg om det du har kommet frem til.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #16

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

En ny organisasjon for Jesu eget legeme?

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ser du, Mette, problemet med å forholde deg anerkjennende til det Svein N skriver. Problemet med det kan være at det synes som om Svein N mener at du i din uvitenhet anerkjenner at du er holdt fanget i materien ved å forholde deg til Bahá’u’llàhs ord. Og materien du er fanget i er (antakeligvis) din egen egoisme – og du synes med det å være ute av balanse. Hva er så redningen for deg?

Det som er redningen for deg synes å være at Ordet spises slik et barn gjør, men Svein N skriver ikke hvor Ordet kommer fra. Han skriver riktignok at Ordet kommer fra en stemme i vårt indre (fra Punktet i hjertet) og at en Profet (eller profet?) ikke er en fysisk person som sier eller skriver synlige ord på fysisk papir. Likevel synes han ikke det er problematisk at han hevder å finne støtte for sitt syn i Gen 20:7. Altså et skriftsted.

Hva er det egentlig Svein N uttrykker med at vi må spise Ordet som kommer fra en stemme i vårt indre? Forhåpentligvis mener han ikke at vi bør leve av å spise vårt eget oppgulp. Vanligvis forbindes vel det å spise med å tilføre kroppen næring fra … utsiden.

En ting er helt sikkert, og det er at du og jeg leser svært forskjellig :-) Dette er i seg selv morro og illustrerende, da vi med så store forskjeller og meninger, likevel dypt i oss vet at vi tilhører den samme livssynsorganisasjonen! - Det illustrerer hvordan denne organisasjon er demokratisk oppbygd, og bygger på rådslaging på alle nivå. En rådslaging som pålegger oss å lytte til de andres argumenter, og være mottakelig for endring. 

Jeg leste med glede Sveins ord, om å "spise ordet" - og leste inn forståelsen, at "de hellige ordene" er, og til alle tider, har vært "mat for vår sjel". - Mens alt for ofte forstår religionene ordene bokstavelig, som om de tilhører vår verden.  Hellige ord får sin kraft når de når hjertets eget punkt, og vi gjenkjenner det vi selv holder for sant.

Så når du spør: "Og hvordan skulle du, Mette, kunne komme ut av din (for anskuelighetens skyld) egoisme, om næringen du trenger for dette KUN kommer fra deg selv (stemmen i ditt indre) uten å gjøre ordene til vår tids sendebud fra Gud til din indre ledelse – ord som har og er sann næring"

Dette var vel akkurat poenget? At jeg trenger å få tilført åndelig næring, "mat for min sjel"? Den henter jeg mye fra baha'iæra, men den lærte meg også at det var mye å finne om jeg gravde i min egen hage (kristne tradisjon)  Dette er antagelig den beste og eneste veien som er gitt mennesker for deres utvikling mot større altruisme?

Men hva er altruisme, om du bare er opptatt av din egen frelse og ikke ser at hele denne jord og menneskehet trenger til frelse i dag?  Jeg tar pause men kommer (formodentlig tilbake til dette)  I mine ører hører jeg KjellK.  siterer Jesaia og henviser nettopp til den organisasjonsstuktur som medfører at alle konger ser dens herlighet og alle folkeslag dens rettferdighet. - (og jeg sikter ikke til FN, men til vår organisasjon Svein-Ole) "Det Nye Navnet" tilhører antagelig en ny og rettferdig verdensorden, og ikke en ny profet.

Slik går nå mine tanker i dag, - så får vi ta det derfra.

Beste hilsen Mette

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Villfarelse

Publisert nesten 7 år siden

Det er ikke gitt oss mennesker noe annet navn til frelse en navnet JESUS.

Alt det uforståelige babbelet dere liker å spre om dere har ingen som helst verdi.

Evangeliet er enkelt. 

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jesus er hjernen i legemet

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke gitt oss mennesker noe annet navn til frelse en navnet JESUS.

Alt det uforståelige babbelet dere liker å spre om dere har ingen som helst verdi.

Her er du tilbake ved Svein-Oles utgangspunkt. - Hvorfor tviholder kristne på navnet Jesus? - La ellers gå at du opplever mine ord som babbel - selv om det er det motsatte jeg faktisk prøver på. - Nemlig at alt babbelet vi har havnet med, evner å samle seg om det sentrale; vårt oppdrag på denne jord, og det forvalteransvar vi er pålagt; - som "Guds egne barn".

"Det er ikke frelse ved noe annet navn", sier de kristne, og jeg spør meg også hvordan de kan påstå dette? For sannsynligvis har de rett også? En vil aldri komme utenom evangeliene?

.........

"Mennekets velbefinnende, dens fred og trygghet, lar seg ikke oppnå med mindre og før dens enhet blir fast grunnfestet", sier mine skrifter.

Og jeg gjenkjenner i disse ordene evangeliet om Jesus og "Hans legeme", enheten i Gud, som vi alle må tilhøre. "Så ta dette brød og del det, og gjør dette til minne om meg"! - Hvorfor har vi spist disse oblatene på søndager i 2000 år på søndager om vi har glemt hva det handler om?

Det er godt for individet og finne sin frelse i Jesu ord! Men handler ikke troen om å løfte blikket til den totalitet som omslutter oss? Som vi selv bare en en mikroskopisk del av?

Problemet er at de kristne er opptatt av sin egen frelse, men har mistet perspektivet på at budskapet gjelder hele verdens frelse. - Dette er et organisasjonsspørsmål, der Jesus selv er hjernen og alle de andre cellene finner den plassen der de hører hjemme.

Slik går nå mine tanker, mens jeg tenker på "Det Nye Navnet"

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Var det alt?

Publisert nesten 7 år siden

Svein Ole Hansen:

Du verden, Kjell! Det blir sikkert spennende å følge det du har å bygge på for å trekke inn skriftstedene (som sitert) i denne sammenhengen
______________________________________________

Nei, du tar feil Svein Ole, skikkelig feil, jeg har intet opplegg i denne saken, jeg hevder ingenting, jeg bare viser til bibelsitater og ber om en mulig redegjørelse for oppfyllelse? Det er jo ikke jeg som sier at det er oppfylt? Det er vel den som hevder at en oppfyllelse har skjedd som alltid har bevisbyrden? Har du sett noe til stjernegalleriet som Bibelen snakker om?

Kommentar #20

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke gitt oss mennesker noe annet navn til frelse en navnet JESUS.

Alt det uforståelige babbelet dere liker å spre om dere har ingen som helst verdi.

Evangeliet er enkelt.

Jo, det er gitt meg et nytt navn til frelse. Det har du vel registrert, selv om jeg ikke ønsker å bruke et såpass assosiativt belastet ord som frelse i denne sammenheng.

Jeg synes det er greit at du kommer med kommentarer i denne tråden, men kunne du prøve å forholde deg til argumentene som er gitt, og ellers underbygge dine egne påstander med argumenter det er mulig å forholde seg til.

Når jeg publiserer et innlegg, vet ikke jeg hvem som vil komme med kommentarer til det jeg skriver. Etter hvert har det nok befestet seg en anelse hos meg om hvem som sannsynligvis kommer med kommentarer. Så har Bjørn, Rune, Svein N, Mette og Kjell har skrevet kommentarer etter innlegget mitt ved dette tilfellet.  Det viser seg så ganske raskt at jeg kommer til et valg om ikke å svare og med det avslutte min deltakelse på tråden, eller gi svar etter forutsetningene nevnte bidragsytere gir uttrykk for.

Jeg valgte det siste denne gangen. Dermed synes det klart at jeg selv har gitt bidrag så det suser mot den ytterste avgrensning av innleggets tema, men slik ble det denne gangen (også).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #21

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, du tar feil Svein Ole, skikkelig feil, jeg har intet opplegg i denne saken, jeg hevder ingenting, jeg bare viser til bibelsitater og ber om en mulig redegjørelse for oppfyllelse? Det er jo ikke jeg som sier at det er oppfylt? Det er vel den som hevder at en oppfyllelse har skjedd som alltid har bevisbyrden?

Ser du ikke av det jeg allerede har skrevet til deg at profetord er blitt oppfylt mange ganger etter Moses ved Guds enhetlige sendebud. Det er endelig oppfylt med Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh nedstiger også fra Abraham og Jakob. Kongestav er et uttrykk for kongsmakt.  Det som kommer fra Herren har billedlig talt stått i en åndskamp mot avgudsdyrkende motstand og forfeilet gjenstridighet opp gjennom historien. Med Herrens dags komme, vil all denne motstand etter hvert opphøre og Den Største Fred vil enhetlig komme for alle folkeslag. Dette vil skje i løpet av Herrens dag som ble innledet med Bahá’u’lláhs komme.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Jeg ser hva du har skrevet...

Publisert nesten 7 år siden

Svein Ole Hansen:

Ser du ikke av det jeg allerede har skrevet til deg at profetord er blitt oppfylt mange ganger etter Moses ved Guds enhetlige sendebud
________________________________________

Det betyr jo ikke automaisk at en profeti er blitt oppfylt fordi at du hevder dette? Trengs det ikke noen form for beviser i slike påstander? Eller er det fritt til å kunne påstå noe uten selv å kunne gjøre rede for dette? Nå er jo Bibelen en profetisk bok, og ingen historiebok, og en profeti blir vel ikke besannet før den er skrevet inn som historie og ikke som en myte?

La oss ta for oss Åp.2.17:Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.

Hva innebærer det å få et nytt navn i følge teksten Svein Ole? - Jo, at seieren oppfylles; Den som seirer, vil jeg gi...

Så sier du at dette er oppfylt, skjønner du ikke at jeg er nyskjerrig på tiden når dette ble oppfylt på? Det ville gitt meg stor tro på at alle bibelens profetier er oppfylt, noe jeg ikke pr i dag kan se antydninger til ennå.

Angående oppfyllelsen om seieren i Åp.2.17 (Den som seirer - futurum), står det ikke mer om dette i 1.Kor.15? Nå ser det faktisk ut som at det er meg som må bevise, at du som fremlegger av påstanden; "det er oppfylt" - må bevise at du ikke har et eneste bevis for din hevdelse. Kan en påstand være noe bevis? Neppe! Det er jo bare en påstand så lenge bevis ikke kan forevises.

Nå hevder 1.Kor.15.22 ff at alle dør i Adam og at alle får liv i Kristus, men at dette skjer etter tur, som i en rangorden, førstegrøden først, dette handler selvsagt om oppstandelsen på oppstandelsens dag... og så vil Kristus komme igjen og hente de andre som venter på ham... men... der er et men... dette gjelder slutten når Kristus overgir sin makt til Gud etter å ha nedlagt alle typer makter, myndigheter (lands regjeringer) og krefter (stridigheter). Så overgir han disse makter, myndigheter og krefter til Gud, som er hans seier over verden, og dette er slutten. Sønnen underlegger nå alt (seieren) under Gud, fordi han er underordnet ham slik alle nå er blitt det.

Jeg ser ikke dette som en realitet i dag Svein Ole... det står at døden er den siste fienden som ble beseiret (v22), der er ingen seier så lenge døden råder. Der er ingen oppstadelse, og ingen av basunene har gitt lyd fra seg (se Åp.8. - 10.7) og således heller ikke den siste basun i 1.Kor.15.52, som skulle gi Kristus seier i 5 vers senere... (v57)

Så desverre Svein Ole... så ser jeg ikke noe i det du skriver som oppfylt, bare i troen på de som tror dette, men ikke i den virkelige verden som vi allikevel til daglig må forholde oss til når man ikke i ånden skriver skrøner her på vd.

 

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er endelig oppfylt med Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh nedstiger også fra Abraham og Jakob. Kongestav er et uttrykk for kongsmakt. Det som kommer fra Herren har billedlig talt stått i en åndskamp mot avgudsdyrkende motstand og forfeilet gjenstridighet opp gjennom historien. Med Herrens dags komme, vil all denne motstand etter hvert opphøre og Den Største Fred vil enhetlig komme for alle folkeslag. Dette vil skje i løpet av Herrens dag som ble innledet med Bahá’u’lláhs komme.

Kanskje du skulle forklare oss hvem denne Bahaullah er  ?

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Denne tråden handler om navn

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jo, det er gitt meg et nytt navn til frelse. Det har du vel registrert, selv om jeg ikke ønsker å bruke et såpass assosiativt belastet ord som frelse i denne sammenheng.

Jeg synes det er greit at du kommer med kommentarer i denne tråden, men kunne du prøve å forholde deg til argumentene som er gitt, og ellers underbygge dine egne påstander med argumenter det er mulig å forholde seg til.

Og når det hevdes at Jesus ikke er navnet,må du regne med at det kommer motsigelser på et forum som dette.

Kommentar #25

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ser ut for at Mette klarere seg bra,

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ser du, Mette, problemet med å forholde deg anerkjennende til det Svein N skriver.

hun forholder seg ikke til det jeg skriver men til det hun kjenner når hun les hva som skrives :-)

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og når det hevdes at Jesus ikke er navnet,må du regne med at det kommer motsigelser på et forum som dette.

Å hevde at et personnavn frelser bygger på vår opptatthet av oss selv -Jeg vil frelses og det uten kostnad for selvet.

Da er det perfekt å ha en annen som kan ta jobben slik at jeg kan skli inn uten å måtte gi mitt liv, når noen da pirker borti dette navnet vil man blant tilbederne få motbør, de føler seg og sin frelse truet, de har bygd seg opp et stort mentalt byggverk som rystes.

Vår verden er i dag i ferd med å kollapse og det på grunn av vår egoistiske væremåte, når det er i ferd med å skje vil vi måtte utvikle en ny egenskap der alle innlemmer alle til enhet, det er denne nye egenskapen som kalles "Et nytt Navn", en menneskelig egenskap som vil sette oss fri fra undergangen truer.

Et "Navn" i Bibelsk forstand er ikke navnet på en person, men egenskapen til Ett Nytt Menneske, en menneskehet i enhet som En kropp.

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er forsøkt

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Å hevde at et personnavn frelser bygger på vår opptatthet av oss selv -Jeg vil frelses og det uten kostnad for selvet.

Mennesker har alltid prøvd med forskjellige metoder å frelse seg selv i historien.Det ender alltid med store nederlag.
Har du prøvd å løfte deg sjøl etter håret ?

Jesus er ikke bare et navn,men en person som kan oppsøkes idag av den som vil.Og han frelser den som av hjertet søker han. 

Kommentar #28

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Fullbyrdelsen av tidligere religionsordninger

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Vår verden er i dag i ferd med å kollapse og det på grunn av vår egoistiske væremåte, når det er i ferd med å skje vil vi måtte utvikle en ny egenskap der alle innlemmer alle til enhet, det er denne nye egenskapen som kalles "Et nytt Navn", en menneskelig egenskap som vil sette oss fri fra undergangen truer.

Dette er et diskusjonsforum, så jeg tillater meg å gå videre med min forståelse her, og fremheve denne setningen din som jeg ser som helt sentral! Godt å få det belyst fra mange sider (les ulike kulturers skrifter).

"Der alle innlemmer alle til enhet", skriver du, og beskriver samtidig hvordan vår egoistiske væremåte styrer oss mot større og større problem, inntil det må ende i en kollaps. Stillstand  - eller det å bevare tilstanden som den er i dag, slik mange tror på, er og blir en umulighet. Derfor må vi se på kursen vi har, som menneskehet.

Da må vi ha vårt håp og vår tro på at vi evner å skape en bedre verden! - Denne "Nye Verden", "Det Nye Jerusalem", forventer de kristne at skal ramle ned fra en blå himmel, samtidig som de frykter "falske profeter" og tviholder på Jesu navn. - Men som Svein-Ole så korrekt formidler:

"Med Herrens dags komme, vil all denne motstand etter hvert opphøre og Den Største Fred vil enhetlig komme for alle folkeslag. Dette vil skje i løpet av Herrens dag som ble innledet med Bahá’u’lláhs komme."

Denne nye dag ble innledet av Baha'u'llah! - Vi er vel inne i en åndelig oppvåkning fra vår "materielle tornerosesøvn" slik det er? Dette er ikke en trussel mot tidligere religioner, men en fortsettelse mot fullbyrding av det som forener oss, tenker jeg.

Så hva er grunnen til at vi våger å fremheve Baha'u'llah fremfor tidligere store religionsstiftere? Budskapet er jo det evige, som alle tidligere religionsstiftere har utgått fra? -  - Det er den "Enhetlige verdensomspennende organisasjonsstukturen", som styres av demokratiske frie valg. Den står i seg selv som hinder for personlig maktutfoldelse og egen materiell rikdom. Det er faktisk en god grunn til at vi kaller vårt verdenssenter i Haifa for "Universelt Rettferdighetens Hus", og at trappene på Karmelfjellet kalles "kongetrapper". 

Det eneste verdensomspennende valget, "The Only Worldwide Election"; - mer å lese.

.........

Til Svein-Ole: Jeg forstår at du opplever at jeg taster alt for mange ord som ikke leder fram til Baha'u'llah. Jeg har valgt å være "bare meg" og har vel egentlig vært redd for å bli oppfattet som en misjonær? Det vil jo lett bare føre til mer konflikt? Da de 18 levende bokstavene fulgte Bab, så fant de jo fram til han på egenhånd? Jeg tenker at den som er nyskjerrig selv må kunne fram til mer stoff i vår tid.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg får spørre deg da

Publisert nesten 7 år siden

Jeg spurte Hansen hvem denne bahaullah er,men fikk ikke noe svar.

Helst konkret svar. 

Kommentar #30

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Baha'u'llah

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte Hansen hvem denne bahaullah er,men fikk ikke noe svar.

Jeg forventer faktisk at han svarer deg selv når han får anledning?

Mens du venter vil jeg gi deg denne korte, men vakre billedfortellingen om baha'ihistorien:

Kort illustrert baha'i-historie 

Den formidler historien mye enklere og bedre enn jeg makter med få ord på kort tid. Litt enkelt lesestoff her.

Det er samtidig viktig å huske på, at bahaiene tilhører den største religiøse minoriteten i Iran (sitt opprinnelsesland) og at tilhengerne der blir grovt forfulgt i våre dager av landets myndigheter. Kan lese mer om dette på bahaisider. 

"Vit du med visshet at alle Guds profeters innerste vesen er ett og det samme. Deres enhet er absolutt"

Denne setningen må vi anerkjenne, om vi skal ha tiltro til å skape mer fred i denne vår verden, er min forståelse. Vold og maktmisbruk vil aldri være en sann forståelse av noen religion.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #31

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og når det hevdes at Jesus ikke er navnet,må du regne med at det kommer motsigelser på et forum som dette.

Jo da! Selvfølgelig regner jeg med det. Men når du nå fortsatt fremholder navnet Jesus – til tross for at dette navnet var kjent da Johannes skrev Åpenbaringen, bør du altså ta med og argumentere etter det som står i Åpenbaringen:

Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet ET NYTT NAVN som INGEN KJENNER UTEN DEN SOM FÅR DET.

Du må altså svare for hvordan dette navnet kan være Jesus. Menigheten i Pergamon var jo allerede godt kjent med navnet Jesus. Likevel gjelder lovnaden ET NYTT NAVN. Skjønner du problemstillingen nå.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #32

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du skulle forklare oss hvem denne Bahaullah er ?

Dette blir litt utenom trådens tema, men i dag er alt så meget enklere. Du trenger ikke fysisk bevege deg nevneverdig eller gå ut av ditt hus for å starte med å undersøke den saken. Du er jo tilkoblet internett og noen tastetrykk er alt som trengs og du kan fort ha tilgang til mengder av informasjon om Bahá’u’lláh. Jeg ser nå at Mette har gitt deg en grei startlink, om du ikke begynner med og google navnet. Det er slik at jeg vegrer meg litt av flere grunner for å gi deg informasjon. Den viktigste grunnen er at du bør finne informasjonen med dine egne øyne og helst ikke se eller lese den gjennom mine øyne.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #33

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke troverdig

Publisert nesten 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
"Vit du med visshet at alle Guds profeters innerste vesen er ett og det samme. Deres enhet er absolutt

Jeg har lest gjennom dine anvisninger i innlegget,og det som slår meg er det totale fravær av noen slags bekreftelse på en sammenheng som du har sagt flere ganger med Jesus og denne Bahaullah.

Det er forutsagt i Bibelen at det vil komme falske "profeter" som vil føre folk bort fra troen på Jesus som verdens frelser.
Dette er en av de eksemplene.

Det står som en klar advarsel i Bibelen at : Det er ikke gitt oss noe annet navn til frelse enn navnet Jesus Kristus. 

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvor i Joh. åpenbaring ?

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet ET NYTT NAVN som INGEN KJENNER UTEN DEN SOM FÅR DET.

Du må altså svare for hvordan dette navnet kan være Jesus. Menigheten i Pergamon var jo allerede godt kjent med navnet Jesus. Likevel gjelder lovnaden ET NYTT NAVN. Skjønner du problemstillingen nå.

Kapitel og vers.

Kommentar #35

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet ET NYTT NAVN som INGEN KJENNER UTEN DEN SOM FÅR DET.

Det betyr vel at vi alle skal få et nytt navn når vi har seiret. Slik Simon Peter fikk det.

Kommentar #36

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er forutsagt i Bibelen at det vil komme falske "profeter" som vil føre folk bort fra troen på Jesus som verdens frelser.

Hyggelig at du leste linkene Rune Holt.

Ja, jeg er klar over hvordan dere kristne ser gjennom slike briller på deres medmennesker. Det er dette som er så vanskelig å forholde seg til, for jeg ønsker jo ikke å ta fra noen mennesker det livssyn som har berget dem selv? - Denne læra førte meg selv tilbake til en ny og god forståelse av Jesu lære? - Men her har du i allefall fått litt informasjon om den nyeste verdensreligionen.

Det mest naturlige er kanskje at islam og kristendommen slår seg sammen for å bekjempe denne nye åpenbaringen? Dette er i allefall et tema for gjensidig god forståelse?

Så kan jeg lure på hvorfor farriseerne, med Paulus i spissen, først motarbeidet de kristne da han ville forene jøder og grekere i en felles tro? Tilhører ikke begrepet "Jesu legeme" den religiøse enhetstanken?

Vennlig hilsen Mette 

Kommentar #37

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Søk først Guds Rike

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus er ikke bare et navn,men en person som kan oppsøkes idag av den som vil.Og han frelser den som av hjertet søker han.

Dette har du rett i. - Men det handler vel om å løfte blikket opp til den "Guds Verden" som omgir oss, og ikke ha et så ensidig fokus på seg selv og sin egen frelse?

"Søk først Guds Rike"....., heter det vel?

Slik er min forståelse i dag.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #38

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Du finner informasjon om kapittel og vers i innlegget innledningsvis. Ellers benytter jeg anledningen til å nevne at jeg ikke kommer til å gi flere bidrag i denne tråden. Skulle denne forsiktige hentydningen ikke hjelpe, er det vel best at moderator kommer og stenger tråden. Jeg takker alle som har bidratt etter beste evne og innstilling. 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #39

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

PS!

Publisert nesten 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det betyr vel at vi alle skal få et nytt navn når vi har seiret. Slik Simon Peter fikk det.

Denne kommentaren glemte jeg å svare på. Nei, jeg oppfatter det ikke slik at alle skal få et nytt personlig egennavn – dersom det var det du tenkte på. I alle fall er ikke det en følge jeg ser av bibelverset. Det dreier seg om et nytt navn gitt av Gud til den som seirer.

Min forståelse av teksten i Åpenbaringen (2:17) er at den som seirer blir bestyrket med Guds ord ved Den hellige ånd (den skjulte manna). Den som seirer blir gitt Guds plettfrie, hvite åpenbaringsstein. På denne åpenbaringssteinen er det skrevet et nytt navn. Og dette navnet er Bahá’u’lláh. Slik sett kan det nevnes at troende som seirer selvsagt også blir gitt dette navnet og Guds herlighets åpenbaring for sine liv.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #40

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Denne kommentaren glemte jeg å svare på. Nei, jeg oppfatter det ikke slik at alle skal få et nytt personlig egennavn – dersom det var det du tenkte på. I alle fall er ikke det en følge jeg ser av bibelverset. Det dreier seg om et nytt navn gitt av Gud til den som seirer

Da tolker vi nok det bibelverset forskjellig. Jeg tror Jesus er alfa og omega, begynnelsen og enden, og at vi ikke trenger andre navn enn hans. Han er lammet som kan åpne livets bok. :-)

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Dette er troverdig

Publisert nesten 7 år siden

Svein Ole Hansen:

Du må altså svare for hvordan dette navnet kan være Jesus. Menigheten i Pergamon var jo allerede godt kjent med navnet Jesus. Likevel gjelder lovnaden ET NYTT NAVN. Skjønner du problemstillingen nå.
_______________________________________

Nei, problemet er at du ikke har funnet noe svar på mitt siste innlegg til deg, og jeg kan gi deg flere av samme slag.

Apg.4.9-12: Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette: Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Ellers er jo skriften krydret med noe som kalles verdens ”grunnvoll” som er Kristus; 1.Kor.3.11: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus…

Nokså underlig kanskje for deg med flere, er at denne grunnvollen ble nevnt ved det navnet den skulle få før den ble laget, altså navnet var kjent før det egentlig skulle komme, 1.Pet.1.20: Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt

Altså som jeg så mange ganger tidligere, (nesten hver gang) har antydet, at han er menneskenes frelser (og ikke et idol/ symbol/ klistermerke) Navnet betyr rett og slett frelser (Matt.1.21)

Hva betyr så navnet ”Bahá’u’lláh” ? Vet du det?

Jo, det betyr kort og godt ”Guds Herlighet

http://rle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1280539

, det er Guds ”farkost” (Les Esek.1.1-28 Stormvind / (h)virvelvind- slik så Gud herlighet ut) også beskrevet som ”Israels herlighet” (Esek.8.4, 43.2) eller ”Guds Ark” (1.Sam.4.21) Kjært barn har mange navn. Så når du neste gang leser om Bahá’u’lláh, så vet du at det er Herrens sendebud (kjeruber) det er snakk om. Salm.18.7: I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører. 8 Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt. 9 Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham. 10 Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter. 11 Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.

Kommentar #42

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

"Guds Herlighet"

Publisert nesten 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Skulle denne forsiktige hentydningen ikke hjelpe, er det vel best at moderator kommer og stenger tråden. Jeg takker alle som har bidratt etter beste evne og innstilling.

Å snakke sammen er vanskelig. - Spesielt når vi bare har ord, og ikke sitter i et virkelig møte og rådslår med hverandre.

Det er lett å forstå at vi ikke tilfredsstiller dine forventninger med våre kommentarer. - Likevel mener jeg moderator gjør sin jobb utmerket, slik at overstyring her fra din side kanskje henger litt i løse luften?

Essensen av det vi må komme fram til uttrykkes ganske godt i setningen:

"Hele verden er en del av oss alle" - Denne enhetstanken (I Gud) har vært formidlet til ulike kulturer tidligere. - I dag ser vi at det gjelder hele verden, og de ulike religionene er i ferd med å anerkjenne denne sannhet! (I linken ser vi kabbalisten sitere Dalai Lama. )

Eller som våre tekster selv formidler det: "Menneskets velbefinnende, dens fred og trygghet, lar seg ikke oppnå med mindre og før enn dens enhet blir fast grunnfestet.”

Det er denne verden jeg vil være en del av, slik Jeg er - "en verdensborger". Baha'u'llah betyr rett og slett: "Guds Herlighet"

I all vennskapelighet,  Mette

og med takk til Svein N. som presenterte meg for www.laitman.no

Kommentar #43

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvilket språk snakker vi?

Publisert nesten 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Baha'u'llah betyr rett og slett: "Guds Herlighet"

Det virker litt, hva skal vi si -egoistisk, å starte en tråd og så ville at moderator skal stenge den når den ikke utvikler seg som tenkt, kanskje den utvikler seg akkurat som nødvendig for vår felles utdannelse ;-)

Språket vi snakker formidler mentale bilder og ikke det det utenpå ser ut som, da spørs det om vi er villig til å lete bak bokstaven, knuse "steinene" og finne betydninger, krefter og egenskaper som fyller oss med nettopp herlighet.

Mette sier Baha'u'llah (hvilket språk er det -Arabisk?) betyr Guds Herlighet. På hebraisk blir det; Kabod Elohiym. Elohiym kan oversettes med Naturen el Skaperen.

Kabod betyr riktigvekt,i overført betydning engod følelse,altså balanse. Vekten er i Bibelen symbolisert med korset, ikke et torturredskap men en balansert vektstang. Når vi balanseres, vår egoisme korrigeres, kan det for den motvillige oppleves som forbigående tortur, men korset er en loddrett stang med en balansert tverrstang. Å "henge på korset" blir da en behagelig følelse, personen er korrigert og i samsvar med Skaperen, hans egenskap er endret til å inneholdepraktellerrikelighet, en giver medære og herlighet.

Dette betyr at hemmeligheter i Torah er avslørt bare til dem som frykter Hans navn, som holder hans herlighet med sine hjerter og sjeler, og som aldri begår noe blasfemi. Blasfemi er bla å tilbe en person el hans navn, uansett hvor høyt det henger i enkelte religioner. En slik tilbedelse vil hindre oss i å balanseres - korsfestes.

Kommentar #44

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

En natur i ballanse - det evige målet?

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Mette sier Baha'u'llah (hvilket språk er det -Arabisk?) betyr Guds Herlighet. På hebraisk blir det; Kabod Elohiym. Elohiym kan oversettes med Naturen el Skaperen. Kabod betyr riktigvekt,i overført betydning engod følelse,altså balanse. Vekten er i Bibelen symbolisert med korset, ikke et torturredskap men en balansert vektstang.

Du treffer meg med dine ord som sier: "....kanskje den (tråden altså) utvikler seg akkurat som nødvendig for vår felles utdannelse ;-)"

Hvis jeg trodde jeg bare kunne skrive her som et 100% opplyst menneske, så ville det ikke gitt mening å ytre et eneste  ord! - Men jeg akseptere at jeg har en (om enn) liten stemme, og tillater den å være med, nettopp fordi den ikke er viktig i seg selv! - Det spennende og utfordrende er om den treffer noen andre sjeler og finner en grobunn for å vokse videre i møtet med deres kunnskap og viten? - Og noe nytt kommer tilbake til meg. Som fra deg :-)

Språk er vanskelig. Først har det både en konkret og en billedlig forståelse. Så er det alle de ulike språkene, det blir lett "babbel"! ;-)

Så til det virkelig spennende:

Utrolig interessant den koblingen du gjør mellom Baha'u'llah, "Guds Herlighet", og Kabod Elohiym, - som fører oss rett på det sentrale: "Ballansen i naturen". - Representert med vektskålen, korsets symbol, som korrigerer vår egoisme nettopp når vi strever som verst. - 

Vi snakker vel om de to motsatte impulsene i alt liv; dag og natt, lys og mørke, yang og yin, feminin og maskulin som må ballanseres? Årsaken til at de religiøse tradisjonene trekker oss inn i lønnkammeret før vi går aktivt ut i verden som handlende individ. 

Dette ballanserte "Gudsriket" blir et evig mål. - Vi må se "Guds Herlighe"t foran oss i all vår daglige ferd antagelig? En verden i harmoni og ballanse, og selvfølgelig begynne med, akkurat meg selv.

Beste hilsen  Mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere