Thor Bjarne Bore

135

Svindelforetaket

Publisert: 21. aug 2009

Organisasjonen “Kristenfolket” må arresteres for grovt tyveri og svindel, og for falsk markedsasføring-.

Tyveri - av et begrep som er langt videre, mer inkluderende, et begrep som ingen kan ta til inntekt for seg og sine.

Svindel - å lure seg til en status man ikke har rett til, for å å skape illusjoner hos den noe upresise begrepet motparten. Å fremstå som noe man ikke er - talspersoner for kristenfolket i Norge.

Den alminnelige strafferammen for tyveri og svindel er bøter eller fengsel inntil 3 år.

Falsk markedsføring - for nærmest uhemmet lovprisning av et Frp-program som hvis man skal ta det alvorlig innebærer en hån mot de kristne verdier som etter min mening ligger i kampen for å bevare Guds skaperverk og den medmenneskelige utfordring i utviklingshjelp og asyl- og flyktningepolitikk.

”Kristenfolket” er blant dem som snakker stadig oftere med stadig større bokstaver om kristne verdier og moral, grove overdrivelser ”Ap er i ferd med å avkristne Norge”, ”den rødgrønne regjeringen tenderer mot å forfølge kristne” (KrFs tredjekandidat i Vest-Agder).

Jeg stemmer ikke rødgrønt , jeg er uenig på flere områder med den politikk som føres. Jeg skulle ønske den i enkeltre sammenhenger hadde ført en politikk som ikke utfordrer gode kristne tradisjoner, samtidig som den skal ha ros for sin innsats når det gjelder å bygge et samfunn preget av bedre muligheter for de som har minst både hjemme og ute. Og i rettferdighetens navn må det sier klart og tydelig at det viktigste tiltak når det gjelder den norske kirkes fremtid, er vedtatt og videreført med stor rødgrønn, jeg hadde nær skrevet velsignelse.

Trosopplæringsreformen innebærer at kirken nå har fått et lovfestet grunnlag for å drive trosundervisning for alle døpte fra 1 – 18 år.

Når en slik reform kunne besluttes av Stortinget, med stor tverrpolitisk enighet, forteller det at vårt folk verdsetter sin kirke som en bred og åpen folkekirke som tar sitt trosgrunnlag på alvor. Det er ikke tilfeldig at dette kommer i en tid preget av et kulturelt og religiøst mangfold. Det er et bidrag til et tolerant samfunn at tros- og livssynssamfunn kan bevisstgjøre sine medlemmer.

Kirkeminister Giske har på mange måter vært en god mann for Den norske kirke, selv om han sporer av i sine, og regjeringspartner Senterpartiets, forsøk på å flytte kirkens sentrale organer, inkludert en ny fast preses, til Trondheim og Nidarosdomen. Politikere som vil gi kirkens større frihet, må overlate slike avgjørelser til Kirkemøtet.

Problemet med Bjarte Ystebø og og hans deler av det mangslungne norske kristenfolket, er begeistringen for det kristne høyre i USA og den innskrede definisjonen av ”kristne verdier”.

Jeg besøkte USA unde valgkampen i 2004. Der ble det snakket mye om kristne verdier og moral i forbindelse med abort, homofile ekteskap og kristendom i skolen, men lite om menneskeverd, forvalteransvar, rettferdighet for fattige og undertrykte. En teologisk professor fra Fuller Theological Seminary har pekt på at den nedadgående aborttrenden fra 90-tallet ble snudd under Bush, at det er blitt færre nye ekteskap og flere aborter. Forandringen tilskrev han de siste årenes økning i ledigheten, at minimumslønningene ikke har fulgt inflasjonen, og at 5,2 millioner flere amerikanere er uten helseforsikring. ”To av tre kvinner som aborterer sier at de ikke har råd til å bære frem barnet”, sier professoren.

En verbal innsats for ”Ja til livet” blir ikke troverdig hvis de konkrete konsekvensene av den politikk som føres på andre felter virker motsatt. Og er det uten videre enkelt å være ”Ja til livet i abortsaken” og samtidig være sterk tilhenger av dødsstraff?

I dag må det på norsk mark være viktigere med en virkelig gjennomtenkning av hva som er ”kristne verdier” i politikk og samfunnsliv, enn ukritisk å importere det amerikanske kristne høyres slagord og forenklinger.

Av de tre punktene ”Kristenfolket” fremmer som hjertesaker, er det stor enighet om å kjempe mot aktiv dødshjelp, med andre ord kjempe mot landsmøtevedtaket i Frp. Når det gjelder ny ekteskapslovgivning, er det nok et klart flertall mot endringene, men i med en del røster også andre veien. Og endelig - når det gjelder Israel: Det er en gedigen perspektivforskyvelse når man nærmest gjør det til en del av bekjennelsen å gi ubetinget støtte til enhver israelsk handling og bruke det gamle testamente som håndbok for grensedragninger anno 2009.

Selv de av oss som i alle år har vært varme venner av Israel og landets rett til å leve, må med stor sorg erkjenne at at nestekjærlighetsbudskapet ikke rettferdiggjør forsøkene på å bruke Bibelens ord som grunnlag for å forsvare en skammens mur bygget i strid med internasjonal lov og rett., kan ikke forsvare åpenbare brudd på menneskerettigheter, holdninger og handlinger i strid med alle religioners humanistiske verdier.

De samme reaksjoner måtte gjøres gjeldende da det ”kristne” USA holdt mennesker i år etter år uten lov og dom på Guantanamo og i amerikanske fengsler. Det var slik tortur verden protesterte mot da det skjedde i Sovjet. Og det var ”det kristne høyres” motstandere som måtte rydde opp i bruddet på menneskerettighetene.

I en tid da individualismen er satt i høysetet og folket er splittet i egoisme og gruppeinteresser, må kirken kalle til kollektiv etisk ansvarlighet – ut fra den tro at vi er skapt til fellesskap. Fortsatt preges det internasjonale finanssystemet av at de vestlige landene har alt for stor makt. De rike landene må være villige til å oppgi noen av sine privilegier for å skape mer rettferdighet i verdensøkonomien. Store vestlige økonomier ønsker å bevare sine posisjoner,

Dagens handelsregler er urettferdige og tjener først og fremst rike samfunn og mennesker.Vi må redusere subsidier som bidrar til dumping og kronisk prispress for verdens fattige bønder, u-land må få beskytte seg mot konkurranse som driver småbønder ut av hjemlige markeder.  Som kirke er vi moralsk forpliktet til å ta til motmæle mot et handelssystem som svekker menneskers sikkerhet og fører til større fattigdom og dårligere levekår for store deler av verdens befolkning

Vi har fått en situasjon der vi truer skaperverket. Vi har fått et samfunn med mennesket i sentrum, istedenfor Gud i sentrum.

Vi kristne har gjerne blandet oss inn i politikken ut fra vårt kristne ståsted når det gjelder fri abort, familievern, friskoler, livssyn og skole osv. Skulle det da være en så mye større fare å gjøre det samme når det gjelder rettferdighet, rett forvaltning, miljøvern?

 Hvordan kan kristne som klart ser at etisk holdning også må føre til konkrete standpunkt i enkelte politiske spørsmål og avgjørelser - hvordan kan de plutselig gjøre unntak når vi kommer til noen av verdens vanskeligste problem i første halvdel av det 21. århundre?

Et samfunn der vi overforbruker ressursene og der gjennom forurensning ødelegger skaperverket. Gud ga oss ikke naturen til egen vinning og utnyttelse.

“Kristenfolket” sier:

Den eneste måten å stoppe avkristningen av Norge på, er en borgerlig regjering. Ikke stem rødgrønt.

Jeg sier: Ta klar avstand fra “Kristenfolket” og dets tyveri, svindel og falske reklame.

Les partiprogrammer, se enda mer på politisk handling, og ta og velg det du føler er mest i tråd med livssyn, forhold til rettferdighet, medmenneskelighet osv. Ingen partier, ingen konstellasjoner kan gjøre krav på å være forvaltere og tolkere av den medmennekelighet som Jesus har gitt oss som vårt forbilde.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Hevet over alt

Publisert nesten 11 år siden

Jeg tror (heldigvis) Gud er en smule hevet over plaskingen i vår lille andedam, deri medregnet norsk partipolitikk, tross alle iherdige forsøk fra dette såkalte "Kristenfolket" om å trekke Gud inn i vår politiske sfære.

Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Respons.

Publisert nesten 11 år siden

Jeg tillater med dette å utvide ramsen du har for oppsiktvekkende forhold,og da vil jeg vise til  sak ,som jeg tidligere flere ganger har meldt her på Verdidebatt ,men som ikke er på moten å skrive om.

Det gjelder jordbrukspolitikken,og jeg nevner bare noen få av anførslene som verserer bakom kulissene.

1.På den årlige pressekonferansen om jordbruksoppgjøret blir vi presentert for  svært lave inntektstall i jordbruket. Den baserer seg på gjennomsnittsinntekten pr. årsverk . Hvis Hydro opplyste om gjennomsnittsinntekten,så ville renholderne komme ut som svært høytlønnet og direktørene mere på det jevne.                  Inkluderes attåtjobben  så får vi helt andre tall. i 2007,som er siste tilgjengelige tall,var gjennomsnittlig nettoinntekt for familien på deltagergårdene på Østlandet --- kr.725  400 etter fradrag av gjeldsrenter og kår.Forøvrig var gjennomsnittet på kr.624 100 .  Kilde:Årbok fra Driftsgranskninger fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

2.Jeg har tidligere her på bloggen vist til en spesifikk underlig fordeling av den mangfoldige jordbrukssstøtten. I liste som ligger på Nationens nettavis,står det at godseier Løvenskiold fikk over 1,4 millioner kr. i direkteutbetalt støtte i 2008.(direkte inn på konto).Produksjonsavhengig støtte/volumstøtte/prisstøtte(kodeord)betyr støtte pr.produsert slik at bønder på gårder som  produserer mest,også får mest. Arealstøtte gis pr. dekar.Støtten beholdes uavkortet,uavhengig av godt lønnet attåtjobb. Godseier Løvenskiold og andre bønder på store gårder med attåtjobb,er velsignet med inntekt fra gården+statsstøtte+ inntekt fra attåtjobb..Smålandbruket avspises med smuler,og underprioriteringen der fører selvfølgelig til nedleggelser av gårder som selvstendige driftsenheter.

3.Jordbrukspolitikken skaper altså økonomiske flyktninger i eget land. Det gjelder særlig strøk hvor det er mangel på attåtjobber.Sånn er Livet,NRK,hadde for endel år tilbake et program om fraflytning,og viste til at i mange grender er det bare pensjonister igjen, og de samles gjerne på den sentrale kafeen i bygda. Nærbutikker,grendeskoler,posthus osv. forsvinner i kjølvannet av politikken.                 Noen  forpakter bort jordveien sin i håp på bedre tider og reiser bort for å finne levemåten.Senterpartiet sto bak skjerping av  bo/driveplikten i Stortinget i våres,som betyr at bønder i nabolaget kan gå på og forsøke å tilegne seg jorda den forpakter. Det er like vondt for de som utsettes for politisk forfølgelse mot fedrenegården,som politisk forfølgelse av oss kunne ta fra oss hjemmet vårt.

Kommentar #3

Jan Inge Jenssen

1 innlegg  5 kommentarer

kristenfolket svindler?

Publisert nesten 11 år siden

Mange er visstnok indignerte over bruken av ordet ”kristenfolket”. Man liker ikke at noen uttaler seg på andres vegne. Vårt største kirkesamfunn kaller seg for Den norske kirke, eller enda verre Kirken, den norske. Jeg har aldri vært medlem der, selv om jeg har vært tvunget til å melde meg ut et par-tre ganger pga. medlemsrot, men jeg er absolutt en del av den norske kirke. Ikke sjeldent uttaler geistlige seg på vegne av denne kirken med synspunkter som jeg på ingen måte vil være bekjent av. Svindel kaller Thor Bjarne Bore den slags ser jeg. Litt sterkt sagt synes nå jeg, men….

Kommentar #4

Gunnar Skeid

84 innlegg  121 kommentarer

Engasjement

Publisert nesten 11 år siden

Det er jo bra at folk engasjerer seg både den ene og andre veien. Men ble nok litt trist av dette innlegget, som dro ting litt vel langt.

Vi har jo f.eks. Arbeiderpartiet, som ikke representerer alle arbeidere.

Den norske Kirke, er ikke den eneste kirken i landet.

Pinsevennene, har ikke enerett på pinsen.

Osv osv.

Men det er klart, det er lov å la seg engasjere. Og at det da av og til kanskje går litt for langt, får man skrive av på rausehetskontoen.

Guds fred!

 

Kommentar #5

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Utfordring.

Publisert nesten 11 år siden

Mitt innlegg om jordbrukspolitikken var  selvfølgelig ment som en utfordring til organisasjonen Kristenfolket,Kristent Samlingsparti mfl. som ser at KrF har vært sløv overfor undertrykkelsen av smålandbruket. Jeg vet ikke i hvilken lomme KrF er forsvunnet og blitt så stille av seg på områder som formelig har skreket etter fødselshjelp. Slikt usynliggjør KrF og godtfolk strømmer ikke til dem.

Runde positive formuleringer om stor innsatsvilje flytter ikke stener.

Høyre har hatt mot til å opponere. Næringspolitisk talsmann på Stortinget,Thorbjørn Hansen, kalte Senterpartiets forslag om å skjerpe boplikten for kynisk og hårreisende i Aftenposten 06.02.08.  Hansen nevner spesielt at personer med familiær tilknytning til et gårdbruk kan bli tvunget til å selge og kaller det et voldsomt inngrep mot folk som blir utsatt for dette. Opplegget kan minne om forhold i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Høyres Michael Tetschzner  har sådd spørsmål i oss om bukker passer havresekken? Han viser til landbruksminister Terje Riis Johansens store bevilgninger til storbonde Terje Riis Johansen. Aftenposten 13.06.08. Senere er Terje Riis Johansen, som bekjent, blitt statsråd i et annet departement.

Samlingspartiet trenger bare høyre om, om de vil slå seg sammen med andre for å gi jordbrukspolitikken er mer kristelig profil. Det er ikke kristenprofil å underproritere smålandbruket. Lykke til.

Enda en sak  som trenger fødselshjelp er biologisk medisin. Leger som var utdannet i Tyskland,Østerike og Sveits fikk kunnskap om biologisk medisin(naturmedisin) i studiet der og ble reiregg for virksomhet her,og det er utviklet sentre hvor leger og moderne naturleger samarbeider. Det blokkerer for evt."rare" behandlingsmetoder og filosofier som finner spillerom. Mangt der synes foresten å hjelpe mange. Kanskje spiller tid til omsorg fra  terapeutens side også en rolle.

En rimelig utvikling er at biologisk medisin (altså Skaperverkets apotek)inkluderes i sykehusvesenet

 

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Svindelforetaket

Publisert nesten 11 år siden

 

"Kristenfolket" er ytre-høyre erkekonservativt propaganda.  I tillegg har de vært ytterst sleipe i sin markedsføring ved å skape et inntrykk av at de egentlige kristne støtter deres syn i utvalgte politiske saker.  De som ikke støtter dem er i beste fall halvkristne.

Patetisk.

 

Kommentar #7

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: Svindelforetaket

Publisert nesten 11 år siden

 Jepp.  Og egentlige kristne ynder å smykke seg med betegnelsen "konservative".  Vi andre som ikke kommer gjennom dette nåløyet er i beste fall villfarne.  I verste fall "liberale"!  O skrekk og gru!

21.08.09 kl. 22:10 skrev Frode Meland:

 

"Kristenfolket" er ytre-høyre erkekonservativt propaganda.  I tillegg har de vært ytterst sleipe i sin markedsføring ved å skape et inntrykk av at de egentlige kristne støtter deres syn i utvalgte politiske saker.  De som ikke støtter dem er i beste fall halvkristne.

Patetisk.

 

 

Kommentar #8

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: Svindelforetaket

Publisert nesten 11 år siden

 Jepp.  Og egentlige kristne ynder å smykke seg med betegnelsen "konservative".  Vi andre som ikke kommer gjennom dette nåløyet er i beste fall villfarne.  I verste fall "liberale"!  O skrekk og gru!

21.08.09 kl. 22:10 skrev Frode Meland:

 

"Kristenfolket" er ytre-høyre erkekonservativt propaganda.  I tillegg har de vært ytterst sleipe i sin markedsføring ved å skape et inntrykk av at de egentlige kristne støtter deres syn i utvalgte politiske saker.  De som ikke støtter dem er i beste fall halvkristne.

Patetisk.

 

 

Kommentar #9

Dan Aksel Jacobsen

2 innlegg  179 kommentarer

Et lite svar

Publisert nesten 11 år siden

Jeg sier bare en ting jeg. http://www.jesusfolket.no

Kommentar #10

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

RE: Et lite svar

Publisert nesten 11 år siden

 

21.08.09 kl. 22:40 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Jeg sier bare en ting jeg. http://www.jesusfolket.no

Bra iniativ med nettsiden http://www.jesusfolket.no Ellers finnes jo Facebook - gruppa "Kristenfolket - det er vi det!"

Kommentar #11

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Et lite svar

Publisert nesten 11 år siden

 

21.08.09 kl. 22:40 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Jeg sier bare en ting jeg. http://www.jesusfolket.no

 

Touché.

 

Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Nok en svindel?

Publisert nesten 11 år siden

Kristenfolket...er ikke det de som har det felles at de tror på den oppstandne Jesus Kristius og følger Ham, slik som Paul Washer deler i denne linken

http://www.youtube.com/watch?v=cncEhCvrVgQ

eller er dette et svindelforsøk også?

Kommentar #13

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Nyttig informasjon.

Publisert nesten 11 år siden

Navnedebatt har overskygget org.Kristenfolkets budskap som bla. avklarte at 70% av Frpkandidatene sier Nei til aktiv dødshjelp. Terje Søviknes og flere andre fra Frp vil nå fjerne vedtaket om aktiv dødshjelp. Siv Jensen vil ikke lenger fronte denne saken.  Takket være debatt om navnestrid, slo jeg tilbake til presentasjonen av organisasjonen i DagenMagazinet og leste det nevnte. Var det ikke noe om at forslag om aktiv dødshjelp først kom frem på landsmøtet i Frp?,og altså ikke behandlet bredt over i partiapparatet i forkant. 

Kommentar #14

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Nyttig informasjon.

Publisert nesten 11 år siden

Navnedebatt har overskygget org.Kristenfolkets budskap som bla. avklarte at 70% av Frpkandidatene sier Nei til aktiv dødshjelp. Terje Søviknes og flere andre fra Frp vil nå fjerne vedtaket om aktiv dødshjelp. Siv Jensen vil ikke lenger fronte denne saken.  Takket være debatt om navnestrid, slo jeg tilbake til presentasjonen av organisasjonen i DagenMagazinet og leste det nevnte. Var det ikke noe om at forslag om aktiv dødshjelp først kom frem på landsmøtet i Frp?,og altså ikke behandlet bredt over i partiapparatet i forkant. 

Kommentar #15

Bernt Torvild Oftestad

120 innlegg  159 kommentarer

Protestantisk adrenalin

Publisert nesten 11 år siden

Det er vanskelig å forstå all den produksjon av adrenalin som organisasjonen "kristenfolket" har utløst på grunn av navnevalget. Hos Tor Bjarne Bore skummer adrenalinet over. Det vrimler jo av navn på mer og mindre politiske grupper og organisasjoner med navn hvis respresentativitet er omstridt: Det norske arbeiderparti, Kristelig folkeparti, Den norske kirke osv. Enhver vet at DNA ikke har dekning for å kunne tale på vegne av arbeiderne i Norge, at Krf ikke reprsenterer alle kristne, at det finnes flere norske kirker enn Den norske kirke". Enhver med litt gangsyn vet jo at "Kristenfolket" uttaler seg på vegne av "Kristenfolket". I hver stor grad organisasjonens synsmåter har dekning hos mennesker som mener om seg selv at de er kristne, er ikke uten videre klart. Å hevde at de har, eventuelt mangler dekning er en del av den politiske kampen. Aggresjonen mot "Kristenfolket" er interessant ut fra flere synsvinkler. Organisasjonen har tydeligvis skapt røre i det kristelige Jante. Selv om en slik påstand er rett, gir den lite kunnskap, fordi den er for moralistisk. Langt mere interessant er det å se de voldsomme reaksjonene som en refleks av vanskene med kirkebegrepet i deler av norsk protestantisme. Fordi kristendomssynet er sterkt individualistisk og vennesamfunn eller bibelgruppe er lite bærekraftige ekklesiologsik sett, trenger man et begrep som kan uttrykke kollektivitet, har en viss økumenisk dimensjon, og samtid ivaretar protestantisk inidividualisme. Statskirken blir i så måte for tvetydig. Dermed får begrepet kristenfolket en ekklesiologisk status. Når organisasjonen  "Kristenfolket"  gjør det til sitt, må man raskt karakterisere den som "sekterisk". Vi som som står utenfor alt dette, blir nysgjerrige på hva som er de teologiske karaktertrekk ved kristenfolket, noen må det jo ha, når man engasjerere seg så sterkt for begrepets renhet. 

Kommentar #16

Terje Tønnessen

148 innlegg  508 kommentarer

Forsiktig nå, Bore...

Publisert nesten 11 år siden

Jeg synes en som har vært leder for Kirkerådet i en statskirke som ut fra Det Nye Testamentet kan kalles både det ene og det andre - skal være veldig forsiktig med hvilke ord han velger å bruke om andre...

De i og for seg ållreite og nokså ukontroversielle kommentarene til enkelte tema, faller hjelpeløst fra hverandre i kontrast til de skarpe og uforsonlige ordene om andre kristne...

Er det virkelig blitt sånn at kristne er de kristnes verste fiender???

Kommentar #17

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Over kanten

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har nettopp lest blogginnlegget til Thor Bjarne Bore om Kristenfolket. Det var i drøyeste laget. Egentlig har det vært en litt sjokkartet erfaring å se hvor lovløse de blir som hevder synspunkter utenfor mainstream.

Bare for å skape litt uorden i Bores kategoriseringer: Da USA gikk inn i Irak var det to grupperinger foran den amerikanske ambassaden i protest: Blitz & Internasjonale sosialisert og undertegnede sammen med en annen kristen  bror. Noen måtte markere at misbruket av Guds ord og evangeliet i en okkupasjonskrig basert på ljug og skamløs opptreden av Powell i FN ikke kunne forsvares. Bore var ikke foran USAs ambassede.

Bore var heller ikke på pressekonferansen der Kristenforlket ble lansert. Jeg var der også. Ikke som medlem eller alliert av kampanjen, men for å kommentere reformen felles ekteskapslov.

Kunnskapsløshet er tydeligvis i orden. Plassering av folk i kategorier som så erklæres lovløse og fritt vilt for all mulig vulgærpropaganda likeså.

I motsetning til Bore så hørte jeg altså hva Bjarte Ystebø sa. Han tok ikke monopol på begrepet kristenfolket. Han krevde ikke at kristne må stemme på noen bestemte partier. Tvert i mot var hans oppfordring til alle at de må benytte stemmeretten i samsvar med egen overbevisning.

Pinsepastor Torsten Mentzoni var også til stede, og understreket i sitt innlegg at hans menighet rommer alle partitilhørigheter. Verken Mentzonis eller undertegnedes innlegg er referert noe sted. Vårt Land har ikke referert at kampanjen Kristenfolket har bidratt til å parkere FrP sitt prinsipprogramvedtak om aktiv dødshjelp. Mens KrF og Menneskeverd har alliert seg i en kampanje som bare handler om egenprofilering, har Ystebø og hans grurppe avdekket at FrP ikke engang vil få flertall i egen stortingsgruppe for forslaget.

Kristne engasjerer seg i samfunnsdebatten med forskjellige utgangspunkt. Kristne Arbeidere er et viktig forum for kristne sosialdemokrater. Ingen av oss kjenner hverandres dype beveggrunner og forutsetninger fullt ut. Vi har ingen grunn til å trekke hverandres oppriktige kristne tro og tilhørighet i tvil på den måten som Bore gjorde her. Derfor bør debatten handle om argumenter knyttet til det tema som diskuteres.

Etter å ha lest Vårt Land, DagenMagazinet, diverse blogger og facebookgrupper de siste dagene, er det min vurdering at sakligheten og invitasjonen til dialog denne gangen tilhører kampanjen Kristenfolket. Kampanjen mot dette tiltaket har derimot vært både kunnskapsløs, vulgær og lite inviterende til dialog - som en skriver på facebookgruppen "Kristenfolket - det er vi det": - Jeg er mot sensur men for søppelsortering...

Nordisk nettverk for ekteskapet går inn der vi blir invitert. Denne gangen var det kampanjen Kristenfolket som inviterte oss. Den rødgrønne regjeringen har med støtte av Høyre og Venstre deregulert familien. Det er åpnet for fri markedsøkonomisk flyt i den menneskelige tilblivelsen. Klinikker for assistert befruktning posisjomnerer seg i det internasjonale fertilitetsmarkedet med nye internasjonale eierkonstellasjoner, og norske medier har ikke peiling på hva som skjer. I stedet får vi en stupid fordømmelse av enhver som forsøker å rette et faktabasert søkelyst på utviklingen.

Det er ubegripelig at en progressiv venstreside har fått det for seg at utviklingen er i samsvar med radikale verdier. Aksjonærene i den voksende fertilitetsindustrien ler antakelig hele veien til banken av å ha hele venstresiden som sine beste talspersoner. Mens Nina Karin Monsen måtte ha livvakt da hun fikk Fritt Ords pris...

Beklager Bore, denne gangen synes jeg du bommet grovt...

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere