Evy Ellingvåg

4

Faremos forskningskompetanse

I Vårt Land i dag, 29. mars kan vi lese at konstituert justisminister Grete Faremo sier nei til å finne ut av hvordan det går med tvangsreturnerte asylsøkere. Hun mener det ville være uetisk.

Publisert: 29. mar 2011

Jeg er ikke imponert over Faremo i dag. Enten har hun hatt dårlige rådgivere i denne saken, eller så må hun være utsendt med bud fra regjeringskontorene om å kaste blår i øynene på Den Norske Leser.

Faremos kunnskap om  forskningsmetode strekker seg åpenbart kun til kjennskap til kvalitativ metode og intervju.

"Faremo skriver at det kan antas at informasjonen man vil få kan være farget av at de tidligere asylsøkerne oppfatter at de kan få en fornyet mulighet til opphold i Norge."

Da kan det se ut som hun har skapt et bilde i hodet på leseren, om den litt lillakledde, myke antropologen som reiser land og strand rundt for å intervjue de tvangsutsendte, og med sitt triste, men forståelsesfulle blikk forleder intervjuobjektet til å fatte håp om en ny framtid - bare for i neste øyeblikk, på den aller mest uetiske måte, å få håpet revet vekk mellom fingrene på seg.

Et elegant triks for å få leseren til å forstå at å sikre kunnskap om hvordan det faktisk går med tvangreturnerte, ja det vil kunne likestilles med et overgrep!

"Hun viser også til at mange returnerte vil være vanskelig å finne og at mange ikke vil ønske kontakt med landet de søkte asyl i."

Dette er helt klart utfordringer. Slike utfordringer må alle forskere finne veier imellom. Det er aldri beint fram og enkelt å få til reliable data, og det er derfor at forskningskompetanse er noe som ikke hives etter folk etter brevkurs.

I denne saken tar konstituert justisminister et magaplask. Hun forteller oss at fordi det kan være vanskelig å finne fram til mennesker som er tvangsreturnert, og fordi, om de blir spurt, at svarene kan farges av et håp om ny asylbehandling - derfor er det ikke vits i å prøve å finne ut om avgjørelsene tatt av våre myndigheter er gode eller dårlige avgjørelser.

Hva er hun redd for at man skal finne ut?

Atle Dyregrov er åpenbart mer kjent i forskningsmetodenens irrganger;

"Vi kan sette sammen en forskningsgruppe med metodiske tungvektere fra flere europeiske land slik at de problemer som departementet påpeker kan møtes med hjernekraft og ikke ignorans, sier Dyregrov."

Det ville være en vei å gå. Tenk, Faremo, hvor fantastisk det hadde vært for denne regjeringen dersom forskningsgruppa med metodiske tungvektere fra flere europeiske land etter et forskningsprosjekt produserte en rapport som viste at UDI/UNE aldri har tatt feil, og at det er risikofritt å fortsette tvangsutsending på måten vi gjør i dag!

For en fjær i hatten!

Dersom det viser seg, derimot, at det er grunn til å endre på praksis, regner jeg med at det er i Norges og dermed regjeringens, interesse å endre denne praksisen, og ta inn over seg at vi ikke har visst.

Kanskje det finnes flere saker der ute som saken til Rahim Rostami? Kanskje det finnes flere Yussuf Suleyman? Og kanskje det fins flere Dritan Kreshpaj?

Og å sende noen ut, uten å vite om det går bra, det er å gamble med sårbare mennesker for selv å ikke tape ansikt. Slik kan vi ikke ha det, for å sitere en statssekretær ved justisministerens kontor.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jon-Øivind Storaker

1 innlegg  10 kommentarer

Redd for sannheten

Publisert nesten 8 år siden
Evy Ellingvåg. Gå til den siterte teksten.

Hva er hun redd for at man skal finne ut?

Svar: Hun er nok redd for å finne ut at regjeringens grunnmur i asylpolitikken er i ferd med å smuldre opp: UNEs og UDIs ufeilbarlighet.

UNE og UDI er ikke ufeilbarlige:

Menneskerettighetsdomstolen har pålagt Norge å ta tilbake returnerte asylsøkere fra Hellas.
Advokat Arild Humlen har vunnet 18 av 27 saker anlagt mot UNE.
De færreste asylsøkere har ressurser til å reise sak, det er antakelig store mørketall av uriktige utsendelser.
Jeg kjenner til to konkrete eksempler på at utsendelse fører til fengsling og tortur eller stor fare for tortur:

Yassin Suleyman fikk avslag på asylsøknad og ble returnert til Syria, tross klare advarsler om fare for tortur.  I Syria ble ganske riktig fengslet og torturert.  Amnesty aksjonerte og fikk, etter mye om og men, Suleiman tilbake til Norge som kvoteflyktning.  UNE og UDI har i ettertid koonkludert med at de ikke har gjort noen feil.

Rahim Rostami ble returnert til Iran 9. februar i år.  Tross dokument som viste dødsstraff mot søkeren, konkluderte UNE slik: UNE kan heller ikke se at det foreligger individuelle omstendigheter som tilsier at klageren ved en retur står i en reell fare for å å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling eller straff.

Avisen Ny Tid kunne etterpå avsløre at Rostami var fengslet.  Han har en dødsdom mot seg og det er stor fare for hans liv.

Direktør i UNE, Terje Sjeggestad vil ikke si noe som helst om saken.

Jeg oppfatter at regjeringen har pålagt UNE å granske seg selv.  Ikke usannsynlig kommer de fram til samme konklusjon som i Suleiman-saken: Ingen feil begått.

Det er uforståelig at justisministeren så lettvint avviser behovet for forskning på området.  Hun mener seg åpenbart så godt orientert om forskningsmetodikk at hun raskt kan konkludere: Det nytter ikke å forske på dette.

Hvis det ikke forskes på området, hvordan skal vi ellers få faglig holdbare tilbakemeldinger på hvordan vår asylpolitikk fungerer for de som er utsendte.  Vi er jo forpliktet til ikke å utvise personer til tortur, forfølgelse eller dødsstraff.  Hvordan vet vi at disse forpliktelsene oppfylles?  Husk: Det var ikke myndighetene sopm oppdaget hva som hadde skjedd med Rahim Rostami etter returen til Iran.  Det var avisa Ny Tid.  Dette henger selvsagt sammen med myndighetenes åpenbare mangel på interesse for hvordan det går med de utsendte.

Jeg konkluderer med at vi
1) i øyeblikket har en justisminister som ikke vil høre om dette,
2) en nemndleder i UNE som ikke kan se at det foreligger fare for dødsstraff eller tortur samt
3) en UNE-direktør som ikke vil si noe.

Jeg får assosiasjoner til et velkjent bilde av tre primater sittende ved siden av hverandre. Den ene holder for øynene, nestemann holder for ørene og sistemann holder for munnen.

 

Kommentar #2

Karl Eldar Evang

3 innlegg  22 kommentarer

Vil ikke vite-hvorfor

Publisert nesten 8 år siden

Jeg synes det er nedslående å høre forskning bli diskreditert på denne måten av en fremstående politiker, minister og del av regjeringen! All forskning innebærer metodiske dilemmaer og vanskeligheter, det innebærer ikke at man gir opp å forske! Jeg er spent på om regjeringen er interessert i en viktig forskningsrapport som faktisk foreligger. Det er den rykende ferske FAFO rapporten " No way in, no way out"  av forskerne Cecilie Øien og Silje Sønsterudbråten, og den handler om papirløses levekår i Norge. Forskningsrapporten er bestilt av UDI for å få bedre kunnskapsgrunnlag om de papirløse når politikken skal utformes. Forskerne kommer med klare anbefalinger til myndighetene ut fra de funn de har gjort. Blant annet sier de at barns rettigheter må ivaretaes bedre, det må gies  og organiseres bedre tilgang til helsetjenester og helsepersonell må informeres om rettighetene, det må ivaretaes bedre bomuligheter, og det bør arbeides med større fleksibilitet i forhold til å kunne regularisere forholdet til Norge for de som har vært her svært lenge. Denne rapporten kan man finne  og laste ned, om man går inn på FAFOs hjemmeside. Så- er denne forskningen verdifull og interessant for regjeringen, eller vil vi se samme forbløffende negative holdning til forskning på asylfeltet som Faremo gir uttrykk for også her? Jeg har skrevet flere innlegg om manglende rettigheter til vanlig helsehjelp til papirløse, og oppfatter det slik at regjeringens nye forslag til forskrifter på dette, nærmest ikke forholder seg til fagkunnskap om helsehjelp, forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og utredning og oppfølging, og faktisk sykdomssituasjon og behov for helsehjelp til denne gruppen mennesker. Det er altså også her en slags ugyldiggjøring av kunnskap ogs å her( om helse og helsehjelp), når regjeringen beveger seg i eller i nærheten av asylpolitikken. Er det et mønster her?

Kommentar #3

M G

1 innlegg  9 kommentarer

Det folk ikke vet har de ikke vondt av?

Publisert nesten 8 år siden

Alle velbegrunnede initiativer til forskning i denne sammenhengen burde selvfølgelig vært møtt med velvilje. Når det har blitt avdekket så graverende forhold i returpraksis at alt tyder på at internasjonale konvensjoner har blitt brutt, så er det opplagt at det ligger et problem et sted i systemet som må kles av og undersøkes grundig. Jeg forventer at dette blir gjort men tror ikke det vil skje uten høyt fokus, og når denne jobben er gjort så er det på tide å se på preventive tiltak.

Det er blant annet her dette forskningsprosjektet kunne kommet inn i bildet. Kartlegging av returforhold fremstår som en solid og rasjonell del av en ryddeprossess. Hvis det er ønskelig med preventive tiltak, så må jo disse også bygge på noen kjensgjerninger. Det er vanskelig å bygge opp god kvalitetssikring basert på tro, antakelser, revolverforsvar og dette noe ullne begrepet som kalles "regulerende føringer".

For å snu helt rundt på dette og ta utgangspunkt i at UDIs direktør har rett og at Justisdepartementets bunnsolide forsvar og tillit til både hans direktorat og klageinstansen er berettiget og velfundert, så kunne Faremo sett på dette som en gyllen mulighet til å avkrefte alle de knallharde beskyldningene som har blitt rettet mot UDI og UNE de siste årene og kunne benyttet dette som glimrende underbygging av den kategoriske påstanden om at det ikke begås feil, alt er i skjønneste orden, ingen sendes tilbake til forfølgelse og alle får en grundig og individuell og sikker behandling av sine søknader og anker. Da kunne hun (om enn konstituert) og eventuelle etterfølgere vist til denne forskningsrapporten i 20 år til og brukt den som knusktørr fakta på at denne delen av norsk praksis fungerer i henhold til konvensjoner, humanisme og regelverk.

Argumentasjonen Faremo bruker mot dette er vaklende og fungerer som lokkemat til tanken på hva den egentlige årsaken til å avvise dette er. Er de redde for hva som vil dukke opp og er dette informasjon de ikke ønsker dokumentert? Er ikke opplysningene om retur til fengsel og tortur sterk nok grunn til å gripe tak i dette? Seriøst?

Det er vel bare å ta utgangspunkt i avvisningen; dette er informasjon de ikke ønsker å vite. Dette er informasjon de ikke ønsker vi skal vite. Jo mindre folk vet, dess enklere er det å fortsette forsvaret av en praksis, holde pusten og vente på at stillheten legger seg igjen og noe annet fanger oppmerksomheten.

 

-Lytt nøye på det makta teier om

Arnljot Eggen (Forfatter 1923 - 2009)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere