Dagfinn Høybråten

4

Afghanistan: Ingen fred uten kvinnene

Det er helt avgjørende at kvinnenes perspektiv blir hørt og får prege de pågående fredsforhandlingene i Afghanistan.

Publisert: 24. nov 2020

Afghanistan har igjen kommet i fokus de siste månedene på grunn av pågående forhandlinger mellom myndighetene og Taliban. Forhandlingene vekker både håp og frykt. Håp om at over 30 år med væpnet konflikt kan bli erstattet med stabilitet og et i alle fall et minimum av demokrati hvor politiske vedtak og maktskifter kan skje uten at det er våpenmakt som avgjør. Frykt for at rettigheter til utdannelse, rettigheter for kvinner til i større grad å bestemme over egne liv, rettigheter til at demokratiske valg skal reverseres. Status quo, en fortsettelse av vedvarende voldelig konflikt og omfattende korrupsjon er en tilsvarende lite ønsket utvikling.

Med forhandlingsparter, som gir inntrykk av at det er egen interesse og ikke folkets beste som er i fokus, skal det mye til at disse forhandlingene leverer det fremtidshåpet afghanerne sårt trenger. Men akkurat nå, så er det disse forhandlingene som gjelder. Det er dette folket, og verdenssamfunnet med dem, setter sin lit til.

Millioner i nød

Samtidig som forhandlingen pågår fortsetter kamphandlingene og landet er i krise. I følge FN er 14 millioner Afghanere avhenging av nødhjelp. Et tall som vil øke til 17 av totalt 39 millioner Afghanere de neste månedene dersom forholdene ikke bedrer seg. Etterdønninger av tørken i 2018, coronapandemien, og mer konflikt kan fort øke disse tallene ytterligere .

I et land hvor myndighetene bare har kontroll over en liten del av landet, og hvor væpnede opposisjonsgrupper i mange tilfeller ikke har søkelys på godt styresett i områder de kontrollerer, så er det sivilsamfunnet lokalt som forebygger konflikt, megler mellom parter når det er nødvendig og bidrar til motstandsdyktighet i forhold til humanitære og sikkerhetsrelaterte utfordringer. Vi har de siste årene blant annet sett at religiøse aktører, kvinner og menn, har engasjert seg i freds og utviklingsarbeid på en måte som har skapt tillit og blitt verdsatt i mange lokalsamfunn. Et viktig satsingsområde for Kirkens Nødhjelp de siste årene har nettopp vært å støtte og styrke lokale sivilsamfunns strukturer som ivaretar egen befolknings behov og rettigheter til fred og utvikling.

Dyktige meklere

Lokale kvinners engasjement og bidrag har vært helt avgjørende i dette arbeidet. I løpet av de siste årene har kvinner, både i urbane og mange rurale sammenhenger, engasjert og markert seg i arbeid for samfunnets beste. Dette til tross for at tradisjonelle og kulturelle verdier ofte har skapt utfordringer for kvinnelig lederengasjement utenfor den hjemlige arenaen. Men i dag har vi kvinner som mekler i konflikter mellom væpnede opposisjonsgrupper og lokale landsbyer for å sikre adgang til lokale markeder, tilgang til vannkilder, eller for å skåne lokale landsbyer fra å komme direkte i skuddlinjer mellom kjempende parter.  Disse kvinnene er også aktive i å målbære lokalbefolkningens rettigheter og behov overfor både formelle myndigheter, opposisjonsgrupper og religiøse ledere.

Samtidig som vi feirer disse positive utviklingstrekkene, er vi bekymret over at stemmene til afghanske kvinner i for liten grad blir etterspurt og hørt i tilknytning til forhandlingene mellom Taliban og myndighetene. Det er helt avgjørende at også kvinnenes perspektiv blir hørt og får prege de pågående forhandlingene. Slik vi har sett det i lokal sammenheng, så har kvinnene maktet å målbære anliggender til folk flest, og det tror vi de vil gjøre i de nasjonale forhandlingene også. Kvinnene vil kunne utfordre fokuset på egeninteresser som i stor grad har preget forhandlingene til nå.

Solidaritet og støtte

Midt oppe i denne situasjonen arrangeres Genevekonferansen i november, hvor fremtidig støtte til, og partnerskap, med Afghanistan skal drøftes. Vi tror det er helt vesentlig at det internasjonale samfunnet fremdeles viser solidaritet med, og ønsker å samarbeide med, afghanerne om den videre utviklingen av Afghanistan. Det er vel så viktig at internasjonale bidragsytere også legger press på partene om ha  folks grunnleggende behov og rettigheter som fokus for de videre forhandlingene.

Norge som pådriver

Vi er bekymret for at kvinner, fred og sikkerhetsagendaen (KFS) har fått mindre fokus de siste par årene av både afghansk myndigheter, av internasjonale donorer og FN. Vi tror at videre støtte til sivilsamfunnet og kvinners engasjement og lederskap innenfor både freds og utviklingsarbeid vil være helt vesentlig for et fremtidig, mindre splittet og bærekraftig afghansk samfunn.

Vi vil derfor sterkt oppfordre Norge og de andre giverlandene til å realisere og styrke KFS’s agendaen i Afghanistan politisk, men ikke minst også på sivilsamfunnsnivå.  Vi oppfordrer også Norge, nå med sin plass i FNs sikkerhetsråd,  til å være en pådriver for at de pågående fredsforhandlingene inkluderer meningsfull deltagelse fra både kvinner og menn i tråd med KFS agendaen. I motsatt fall risikerer en ny avtale å ende opp som lite inkluderende eller bærekraftig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere