Roar Mikalsen

20

Legalisering og folkerett

Politikerne fortsetter å motsette seg utredning av legaliseringsspørsmålet. Dette er ikke bare trist for de forfulgte grupperingene som rusreformrapporten bekrefter har et uavklart rettighetsbilde. Det er også uforenelig med politikernes ansvar for ruspolitikken, og Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) minner om folkerettslige forpliktelser.

Publisert: 3. aug 2020

I Klassekampen 23. juli har SV-nestleder Kirsti Bergstø lite til overs for utredning av legalisering. Mens ungdomspartiet (SU) hevder at dette må være neste skritt etter avkriminalisering er hun og mange andre «sterkt imot» å vurdere det empiriske belegget for dagens politikk. Dette er meget alvorlig for de forfulgte grupperingene. Som lederen for landets største brukerorganisasjon (FHN) påpeker, er det bare fordommer som står i veien for en utredning, og det er viktig å huske på folkerettslige forpliktelser.

Som FN sier om dette: Hver stat har plikt til å respektere og beskytte menneskerettighetene. I samsvar med disse forpliktelsene, bør statene «sikre uavhengige, objektive, raske og grundige undersøkelser av påstander om brudd på menneskerettighetene i forbindelse med narkotikalover». De bør ikke bare «forsikre seg om at de ansvarlige blir stilt til ansvar for slike brudd», men «om at adekvate, passende og effektive retts- og oppreisningsmidler er tilgjengelige for alle individer og grupper hvis rettigheter har blitt funnet å være krenket som følge av lover, retningslinjer og praksis for narkotikakontroll».

Det er altså her norske politikere må legge lista. Rusreformrapporten er klar på at for å være forenelig med menneskerettighetene «må inngrep i retten til respekt for privatliv mv. fremme et legitimt formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn». Og selv om statene har en viss skjønnsmargin ved vurderingen av om inngrep er forenelige med menneskerettighetene, «innebærer kravet om nødvendighet like fullt at det må påvises at inngrepet svarer til et presserende samfunnsmessig behov. Det må også vises at inngrepet er forholdsmessig holdt opp mot formålet med inngrepet, tatt i betraktning relevante interesser som må avveies ved vurderingen».

Som rapporten minner om «påhviler det i første rekke statsparten å foreta disse vurderingene».

Allikevel, til tross for at brukerorganisasjoner har påpekt omfattende menneskerettsbrudd og Europarådet har kommet med de samme anbefalingene som FN, har rettsstatens beskyttelse sviktet. I 10 år har norske brukere, selgere, og produsenter ønsket å få avklart rettighetsbildet sitt uten at staten har anerkjent problemstillingen. Vi har derfor et problem med internasjonale konvensjoner, og heller enn å agitere for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser bør Bergstø og andre forbudsideologer gå i seg selv.

Det er nemlig ikke opp til den enkelte politiker å avvise utredning av et så viktig politisk spørsmål. Som rusreformutvalget dokumenterer, er ikke bare et rettighetsbilde men også offentlig panikk involvert. Ord som «uproporsjonalt bilde», «misvisende forestillinger», «feilinvestering i straff», og «virkelighetsresistent misgjerning», oppsummerer ruspolitikkens utvikling. Vi har å gjøre med en politikk preget av «moralsk indignasjon og hevnmotiver», «stereotype fremstillinger», og hvor «vitenskapelige konstruksjoner av narkotikaproblemet har spilt en underordnet rolle». Det er en nær sammenheng mellom dette fenomenet og menneskerettighetsbrudd, og politikerne kan ikke nekte forfulgte grupperinger en avklaring uten å gjøre seg til menneskerettighetsforbrytere.

Uavhengig av utfall er nemlig politikerne forpliktet til å vurdere legaliseringsspørsmålet opp mot menneskerettslige hensyn. Når sivilbefolkningen og brukerorganisasjoner kjører menneskerettighetstoget er statens tjenestemenn forpliktet til å bidra—og gjør ikke Bergstø det, setter hun seg selv effektivt opp på den listen over ansvarlige som internasjonale konvensjoner krever et oppgjør med.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3285 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1215 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1057 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 876 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 803 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 617 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
20 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere