Sigurd Eikaas

29

Andreassen stadfester sitt uvitenskapelige vitenskapelige premiss.

Andreassen stadfester i sitt svarinnlegg til meg sitt uvitenskapelige premiss for sitt vitenskapelige syn. Han bekjenner seg som ateist, og skriver: "Så, nei jeg tror ikke at det finnes noe utenfor dette univers som kan påvirke oss". Dermed bekrefter han også at han har et materialistisk/naturalistisk verdensbilde.

Publisert: 2. apr 2020

(Andreassens svarinnlegg finnes her.)

Implisitt bekrefter Andreassen da også at han legger dette materialistisk/naturalistiske verdensbildet som premiss for sitt vitenskapelige syn. Det er med andre ord ikke riktig som Andreassen skriver, at han ikke har konkludert angående Gud som en handlende aktør i vårt univers, og at han "vet ikke". Han har så absolutt konkludert, og han har så absolutt lagt et forhåndsbestemt premiss for sine vitenskapelige svar og konklusjoner.

Men dette materialistiske/naturalistiske premisset har ingen vitenskapelig begrunnelse. Det finnes ingen vitenskapelige evidenser for å avvise at noe utenfor vårt univers kan påvirke oss. Tvert imot så vet vi at dette universet har en begynnelse, og vi vet at både tid og rom og alt annet som er vitenskapelig målbart i dette universet, er skapte fenomener. Alt er med andre ord relativt, - det finnes intet vitenskapelig målbart i dette univers som er absolutt. Personlig vil jeg da mene at det er logisk og rasjonelt rimelig å anta at vårt univers derfor må ha sin ultimate årsak i noe som faktisk er absolutt, dvs noe altomfattende og uforanderlig, og som er utenfor og uavhengig av vårt univers.

For, som jeg påpekte i mitt forrige innlegg, så kan vi logisk vite at alt som har en begynnelse må ha en årsak. Andreassen benekter da heller ikke dette, men skriver om dette: "En tankerekke som aldri vil kunne logisk lede til en gud. Den vil lede til mange ”vet ikke”, og tilsvarende ”tro / ikke tro” som i mitt punkt 1. Men aldri til en gud uten at man allerede har påvist/bevist at han eksisterer". 

Men Andreassen; du begrunner ikke hvorfor en slik tankerekke ikke logisk vil kunne lede fram til Gud, - du bare påstår det. Jeg etterlyser en begrunnelse. Dette fordi jeg i mitt svarinnlegg nettopp begrunner hvorfor disse faktaene logisk må lede fram til slutningen om en levende (og absolutt) Gud. Men du imøtegår ikke dette resonnementet på noen måte, - du bare lar være å nevne det, og du bare gjentar din påstand om at Gud ikke kan påvises. Men altså uten noen begrunnelse eller imøtegåelse av mitt logiske resonnement. Jeg utfordrer deg derfor til å begrunne din avvisning, og argumentere logisk for ditt standpunkt. For det har du så langt på ingen måte gjort. Din debattform er ikke å imøtegå motargumenter med vitenskapelige fakta og logiske og rasjonelle resonnementer, men kun å gjenta de samme benektelsene og påstandene, - uten begrunnelser, - som du allerede har gjentatt mange ganger i tidligere innlegg.

Jeg har vitenskapelig og logisk påvist at Universet ikke er syklisk, men at det har en begynnelse. Du har ikke vitenskapelig eller logisk begrunnet hvorfor dette resonnementet kan være feil.

Jeg har begrunnet hvorfor dette logisk peker på en levende årsak til vårt univers, - at intet livløst kan starte en helt ny årsaksrekke, som Universet dermed representerer. Du har ikke imøtegått dette på noen måte, bare henvist til at det finnes flere vitenskapelige modeller. Ok, så redegjør da for den/de modellen(e) som er relevante i forhold til mine resonnementer!

Jeg har vitenskapelig og logisk begrunnet hvorfor den høyteknologiske kompleksitet og teleologi som finnes i den levende celle og i det biologiske liv, gir evidens for at dette må ha sitt opphav i intelligens og informasjon. Du har bare besvart dette med at jeg ikke vitenskapelig og logisk kan tillegge dette opphavet til "små grønne menn fra Mars".


Du mener at vann fungerer som et signal for ulike organismer, og at det dermed inneholder informasjon. Jeg påpekte at når en organisme reagerer på bestemte måter på vann, så kommer det av informasjonen som finnes i organismen, og ikke i vannet (for det inneholder ingen informasjon). Og la meg utdype: Et signal inneholder per definisjon en informasjon som sendes fra en avsender til en mottaker. Det kreves med andre ord både en avsender og en mottaker for at noe skal kunne bli betegnet som et signal, dvs en informasjon som blir sendt mellom to "aktører". Men hvem er avsenderen i ditt eksempel? Hvem var det som sendte vanndråpen? Et signal er dessuten en kodet informasjon, dvs at signalet i seg selv ikke inneholder noen informasjon, men signalet inneholder en bestemt informasjon fordi avsender og mottaker er enige om hva signalet skal bety. Påstanden din om at en vanndråpe er et signal, og at det inneholder informasjon, er derfor bare nonsens.

Du har fremdeles ikke gitt meg ett eneste eksempel på at et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig har oppstått ved mutasjon av et annet protein. Når det gjelder de nylonspisende bakteriene, så hadde de allerede et enzym som hadde en viss evne til å oppløse nylonet, - altså at dette enzymet kunne løse opp nylon allerede før nylon ble til. Dette enzymets evne til å løse opp nylon er siden blitt forbedret gjennom mutasjoner. Bakteriens evne til å spise nylon er derfor ikke en helt ny egenskap, men en egenskap som er blitt forbedret etter at bakterien kom i et miljø der det var nylon. Denne mikroevolusjonen har derfor gjentatt seg flere ganger, på forskjellige steder, uavhengig av hverandre. Det samme gjelder for antibiotikaresistens. 

Jeg var vel litt unøyaktig når jeg skrev at vi har ca 98% proteiner til felles med aper/sjimpanser. Det helt korrekte er selvfølgelig at vi har ca 98% av de genene som koder for protein til felles. På den andre siden så kan det ikke være så helt galt, for hvis 98% av proteinoppskriftene er felles..... Men la meg likevel ta forbehold, i og med at vi vet at de samme gener kan komme ulikt til uttrykk i forskjellige organismer. Vi skal jo ikke glemme at det bare er noen få (et par) prosent av vårt samlede DNA, som faktisk koder for proteiner. Resten koder for blant annet hvordan disse kommer til uttrykk. Poenget mitt består likevel, at hvis det er slik at nye proteiner med helt nye egenskaper ikke oppstår tilfeldig, så kan vi også konkludere at mennesket ikke kan stamme fra apene (eller en felles forfar). Men som jeg allerede har poengtert, så kan du tilbakevise dette mitt argument ved på påvise at det faktisk har oppstått et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig, ved mutasjoner. Det er tross alt du som har bevisbyrden, da det er du som påstår at det har skjedd. (En link til en nettside med mange ny linker, er ikke noen slik påvisning. Det er du som må plukke ut, og fortelle om, det eller de eksemplene som evt er relevante. Du kan ikke forvente at jeg, eller andre lesere, skal gjennomsøke alle linkene for å forsøke å lete opp det du trenger av bevis)

Når det gjelder min påstand om at dersom man dupliserer ett gen, så må dette gå på bekostning av et annet gen i organismen, så burde det være helt logisk. Men jeg brukte ordet "genom" og det er feil, siden dette begrepet favner hele artens samlede genforråd. Jeg snakker selvfølgelig på individnivå.

Når ett eller flere gener slutter å fungere, så vil jeg absolutt betegne det som degenerering og devolusjon. Så når jeg erkjenner at mine blå øyne skyldes degenerering og devolusjon, så gjør jeg det uten å føle meg skyldbetynget av din brunbeising og dine nazi-antydninger. Heller ikke føler jeg noen slik skyld overfor blomkålen. Det er rett og slett en erkjennelse av de vitenskapelige fakta. Jada, jeg forstår også at blå øyne medfører en økt diversitet i arten mennesker. Men isolert sett, så handler det om en degenerering og en devolusjon. 

Og observerer man hvordan evolusjonen går i et helhetsperspektiv, så er det degenerering og devolusjon som er den tydelige og entydige tendensen. Akkurat slik Michael Behe påpeker.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1470 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1029 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 920 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 793 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 586 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere