Tor Tjeransen

4

Truer koronaloven menneskerettene?

Regjeringen har foreslått en ny lov som skal gi utvidete fullmakter til å håndtere koronakrisen. Truer en slik lov religionsfriheten og rettigheter til minoriteter? Det må vurderes nøye når lovforslaget behandles.

Publisert: 20. mar 2020

Sunn fornuft er utilstrekkelig

Når grupper og enkeltpersoner opplever det vi oppfatter som urimeligheter fra forvaltningens side, sier vi nordmenn ofte at «det er lov å bruke sunn fornuft.» Men i et gjennomregulert samfunn som Norge, kan vi ikke overlate forvaltningsvedtak til tilfeldige byråkraters sunne fornuft og skjønn. Det kan lett vise seg at den sunne fornuft ikke er så sunn som vi håpet. I norsk forvaltning skal embetsverket holde seg til lover og forskrifter.

Nå trenger vi nye forskrifter på en rekke områder. Og vi trenger dem fort. Men myndighetene har ikke adgang til å gi forskrifter uten at det er hjemmel for det i norsk lov. Den foreslåtte koronaloven skal gi regjeringen hjemmel til å gi forskrifter som ved behov kan gå på tvers av gjeldende lovgivning.

Forslaget til en midlertidig koronalov er et uttrykk for myndighetenes respekt for gjeldende lover og forskrifter. Den pågående koronakrisen vil utvilsomt kreve tiltak som ikke er nedfelt i gjeldende lover og forskrifter.

Hva er klokt nå?

Statsminister Erna Solberg forsikret i sin tale til nasjonen onsdag kveld, at regjeringen vil bruke fullmaktene i koronaloven med klokskap. Nordmenn har stor tillit til landets regjering og vil trolig også ha tillit til at regjeringen vil bruke de vide fullmaktene klokt.

Men oppfatningen av hva som er klokt, påvirkes av krisen vi står i. Nå samler Stortinget seg om tiltak med usedvanlig tverrpolitisk enighet. Det er en styrke i krigen mot koronaviruset at politikerne ikke krangler om virkemidlene. Men den rørende politiske enigheten har en negativ side. De motforestillinger vi er vant til å høre i behandlingen av politiske saker, er nærmest blitt borte. Det kan være negativt for minoritetsgrupper.

Jussprofessor Hans Petter Graver uttrykte sterk skepsis til lovforslaget da han kommenterte det i Dagsnytt 18 onsdag kveld. Han mener fullmaktene er for vide og at det bare er fantasien som setter grenser for hva regjeringen kan vedta med hjemmel i denne loven. Selv om forskrift gitt med hjemmel i ny koronalov, kan oppheves dersom en tredel av Stortingets representanter stemmer for det, er Graver bekymret for om politikere klarer å holde hodet kaldt i den situasjonen vi er i.

Menneskeretter og Grunnloven

Forskriftshjemmelen i koronaloven vil omfatte svært mange sider ved samfunnslivet, og er «ikke begrenset til ivaretakelsen av kritiske samfunnsfunksjoner og tungtveiende samfunnsinteresser» skriver regjeringen i proposisjonen. Lovforslaget er tydelig på at selv om loven vil gi regjeringen vide fullmakter, skal det være klare grenser. Fullmaktene skal «ikke kunne benyttes på en måte som utfordrer rettsstatsprinsipper og rettssikkerhet», heter det i proposisjonen

Lovforslaget har en eksplisitt begrensning av forskrifter gitt i medhold av den foreslåtte loven: «Forskriftene kan ikke fravike regler i Grunnloven. Innskrenking av rettigheter kan bare gjøres så langt det er forenlig med Grunnloven og menneskerettsloven.» Det betyr at de rettigheter som er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon, gjort til norsk lov i menneskerettsloven § 2, ikke kan fravikes. Disse formuleringene skal være tilstrekkelige til å sikre borgernes grunnleggende rettigheter. Likevel er det god grunn til årvåkenhet.

Dagene som ligger foran, krever at både politikere og publikum følger nøye med på hvordan regjeringen bruker fullmaktene i en ny koronalov. Vi har alle et ansvar for at rettsstatens prinsipper ivaretas også i krisetid.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere