Sigurd Eikaas

29

DNA er formidabelt intelligent designet.

Særlig intelligent skrevet, var derimot ikke Morten Christiansens svar til Rune Aas den 12. mars her på VD. Verken i filosofisk eller vitenskapelig henseende.

Publisert: 20. mar 2020

Det første Christiansen gjør, er å avfeie Aas med påstanden om at han er bias. Og jada, det kan godt være at Aas, - som kristen, - allerede har som forhåndspremiss, at de svarene som omhandler tilværelsens og livets opprinnelse, må inneholde Gud. Men da angriper Christiansen person, og ikke sak. Han tar mannen, i stedet for ballen. De viktige spørsmålene er imidlertid gyldigheten av de saklige argumentene og påstandene, og deres eventuelle forhåndspremisser. Og her har Aas flere gode poenger, selv om Christiansen forsøker å avfeie dem med en rekke dogmatiske, udokumenterbare og tildels feilaktige påstander.

Når Christiansen dessuten forsøker å avfeie Aas med at han legger forhåndsbestemte premisser til grunn for sine vitenskapelige svar, så slår denne minst like mye tilbake på Christiansen selv. For som ateist, så forbyr Christiansens eget materialistiske/naturalistiske verdensbilde ham en gang å vurdere muligheten av andre vitenskapelige svar enn de rent materialistiske. Som feks av Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring på livets opprinnelse. Alle årsaker til ting i vår verden må, ifølge hans forhåndspremiss, per definisjon forklares med årsak-virkning innenfor vårt fysiske univers. Han har med andre ord på forhånd avvist Gud som forklaring på noe som helst i vårt univers. Helt uten vitenskapelig grunnlag. Tvert imot!

For vi vet vitenskapelig i dag at Universet har en begynnelse. Vitenskapen peker her mot Big Bang, samt det faktum at Universet bare synes å komme til å ekspandere for all framtid. Vi kan derfor konkludere at Universet ikke er syklisk, og at det har en begynnelse. Vi kan dermed også forkaste alle slike sykliske modeller, inklusive alle multiversmodeller. 

Tvert imot kan vi logisk vite at Universet må ha en årsak utenfor det selv, da alt som har en begynnelse logisk sett må ha en årsak. Vi kan videre slutte at denne årsaken må være levende, siden intet livløst kan sette i gang en helt ny årsaksrekke, som Universet dermed representerer. 

Det er derfor ingen som er så bias som Christiansen og andre ateister med et materialistisk/naturalistisk verdensbilde, da de i dette henseende hevder et verdensbilde og et vitenskapssyn som går stikk i strid med vår vitenskapelige og logiske viten. Å legge det materialistiske/naturalistiske verdensbildet som forhåndspremiss for sin vitenskapelige forståelse og for alle sine vitenskapelige forklaringer og konklusjoner, er med andre ord svært uvitenskapelig.


Christiansen sammenligner DNA med sandkorn i Sahara og med vanndråper i havet, og mener at argumentet om design er like ugyldig for DNA som for de to andre. Igjen viser Christiansens innlegg manglende forståelse for det det omtaler. For i motsetning til sandkorn og vanndråper, så inneholder DNA informasjon. Store mengder informasjon. Om alt fra hvordan den spesifikke organismen (feks mennesket) skal være bygget opp, til i detalj hvordan hver celle i den skal fungere og samhandle. Og i den befruktede kjønnscelle finnes all informasjon om hvordan organismen skal se ut og hvordan den skal fungere når den er blitt voksen. DNA inneholder med andre ord teleologi, dvs målrettethet og hensikt, og det på et uhyre avansert nivå. Noe slikt finnes verken i sandkorn eller i vanndråper, om de er aldri så mange. Christiansens sammenligning imponerer med andre ord ikke!


Christiansen henviser videre til mutasjoner og (naturlig eller framavlet) utvalg som kilden til alle endringer. Og det er riktig nok, hvis man ser bort fra epigenitikken. Det han derimot ikke skriver om, er at man til dags dato ennå ikke har observert så mye som et protein som ved mutasjoner har blitt til et nytt protein med en helt ny funksjon. Mutasjoner kan riktignok forbedre et enzyms/proteins allerede eksisterende funksjon (feks nylonspisende bakterier og antibiotikaresistens), men man har altså aldri observert at et protein har blitt til et annet protein med en helt ny funksjon. En organisme kan dermed ikke bli til en annen organisme som krever helt nye proteiner, feks ape til menneske. Påstanden om felles avstamning er således intet annet enn en trosposisjon, - en trosposisjon som er tvunget fram av ateistens forhåndsbestemte premiss om det materialistiske/naturalistiske verdensbildet. Denne trosposisjonen har intet vitenskapelig grunnlag.

Ja, vi kan se evolusjon i naturen, det være seg antibiotikaresistente bakterier eller Londons T-bane mygg. Men disse endringene skyldes ene og alene utvelgelse og rekombinasjoner av allerede eksisterende genetisk materiale. Utvelgelse av gener er som sagt en faktor, duplisering av gener er en annen. Feks skyldes forskjellen i langhårethet hos hunder rett og slett at langhårete hunder har flere av samme "hår"-gen. Men da alltid på bekostning av andre egenskaper, siden antallet gener i genomet jo forblir det samme. Videre spiller epigenitikken en stor rolle, - dette at gener skrus av eller på, og således påvirker organismens utseende og/eller funksjon. Endatil kan ren degenerering øke det biologiske mangfoldet. For eksempel er menneskers blå øyne kun et resultat av at de genene som koder for øye-pigment har sluttet å virke. Likedan er blomkål et resultat av at to gener i brokkoli sluttet å fungere. 

Mutasjoner fører i realiteten alltid til degenerering i en eller annen forstand, selv når feks et protein forbedrer sin funksjon, som i antibiotikaresistens eller hos nylonspisende bakterier. En slik forbedring vil alltid gå ut over en annen funksjon, og slik vil de muterte bakteriene bli mindre levedyktige ved en videre endring av miljøet. 

Likedan vil mutasjoner hos feks mennesker i det lange løp også forverre levedyktigheten hos dets etterkommere. Heldigvis vil mutasjonen som oftes skje i et ellers friskt genpar, og det friske genet vil dermed være dominant, slik at individet forblir friskt/uendret (feks mennesker som arver et brunt øyegen fra en forelder og et blått gen fra den andre, - de får brune øyne). Men på et eller annet tidspunkt vil begge genene i et genpar bli mutert, og da vil individet oppleve en nedsatt funksjon (feks vi mennesker med blå øyne). Så jo, Michael Behe har helt rett i at evolusjonen er degenererende. Christiansen kan forsøke å gjøre narr av denne observasjonen så mye han vil, og han kan forsøke å idiot-forklare dets representanter så mye han vil. Men han kan ikke ved dette forandre observasjonene og fakta. Det eneste han oppnår med sine harselleringer, idiotforklaringer og fornektelser av fakta, er at de slår tilbake på ham selv.


Christiansen beskylder altså kristne for å legge et religiøst forhåndspremiss for sin vitenskapelige forståelse, men han har selv et minst like sterkt forhåndspremiss for sin egen. For mens kristne tror at det finnes en Gud som er utenfor og uavhengig av tid og rom, - av vårt skapte univers, - og som har skapt og som kan agere inn i vårt univers og i vår tilværelse, så forbyr ateistens materialistiske verdensbilde ham på noen måte å regne med slike årsaker som ligger utenfor dette vårt univers, - utenfor tid og rom. Dette til tross for at vi nå vet at tid og rom er relative og skapte størrelser.

«Intelligent design» betegner derimot en bevegelse som har avvist alle slike religiøse og ideologisk forutinntatte posisjoner, men som mener at de vitenskapelige funn best forklares med en intelligent designer. De mener altså, at hvis man vurderer evidensene uten å være bundet av noen livssynsmessige eller ideologiske paradigmer, - og anvender de samme vitenskapelig kriterier og logikk som man bruker innen andre vitenskaper, feks arkeologi, rettsvitenskap og språkvitenskapene (herunder også SETI-prosjektet), - så peker evidensene klart mot en intelligent designer. Betegnelsen «intelligent design» gjør at mange beskylder dem for at denne posisjonen er forutinntatt, men det er feil. Betegnelsen er kun et resultat av deres vitenskapelige konklusjoner, og henviser derfor bare til at deres konklusjoner skiller seg fra darwinistenes.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere