Karl Øyvind Jordell

175

Ja til enda klarere kirkevalg

I realiteten er minst 59 av Kirkemøtets 77 lege mandater valgt fra partier. Når Vårt Land gir ‘tips’ til potensielle kirkemøtedelegater om å snakke sammen for bli enige om et valgprogram, retter det seg derfor dels mot de ca 11 fra ikke-partiet Frimodig kirke, og de ca 18 partiløse.

Publisert: 13. mar 2020

Vårt Lands lederartikkel 10. mars sier «Ja til klarere kirkevalg». Det er gledelig. Det mest gledelige er at man klart sier fra om at «… dagens hybridordning er svært forvirrende». Det er den, men den er mer enn forvirrende, den innebærer fare for såkalt pervers effekt – på grunn av valgordningen kan en velger risikere å sikre mandater til kandidater man er helt uenig med.

Man peker på at 48 av de 77 mandatene til Kirkemøtet allerede er valgt fra partiene Åpen folkekirke og Bønnelista. Dette er ikke helt presist. I realiteten finnes der et tredje parti, Frimodig kirke, med minst 11 mandater. Dette ikke-partiet stilte ikke egne lister, men anbefalte kandidater på listene fra nominasjonskomiteene. Det er denne anbefalingsaksjonen som er hovedårsaken til faren for pervers effekt.

Når de frimodige bare anbefalte en enkelt, nådde de ikke fram, da brukte velgerne heller Bønnelista. Når jeg ikke kan oppgis et helt eksakt tall for hvor mange frimodige som ble valgt, er det fordi man ikke har villet offentliggjøre hvilke kandidater man anbefalte i Oslo, som jeg derfor vil se bort fra. Men i fem bispedømmer var resultatet slik:

I Nord-Hålogaland og Agder fikk nominasjonskomiteens liste to mandater, begge gikk til kandidater anbefalt av Frimodig kirke. I Møre og Stavanger fikk lista tre, alle tre gikk til anbefalte. Bare i Bjørgvin lyktes man ikke: Lista fikk tre mandater, og Frimodig kirke hadde anbefalt tre, men bare en av dem kom inn. I sum: I disse fem bispedømmene fikk nominasjonskomiteens lister 13 mandater, 11 av dem gikk til kandidater som var anbefalt av Frimodig kirke, det tilsvarer 85 prosent.

Dermed er minst 59 mandater valgt fra partier. Når Vårt Land gir ‘tips’ til potensielle kirkemøtedelegater om å snakke sammen for bli enige om et valgprogram, retter det seg derfor mot de ca 11 fra ikke-partiet Frimodig kirke, og dels mot de ca 18 partiløse.

Lederskribenten refererer til Kirkerådets nestleder Harald Hegstad, med referanse til at lister kan oppfattes som sikkerhetsventiler, på ulik måte, avhengig av perspektiv. Det er en lite fruktbar tilnærming. Når det nå foreligger to partier, ett ikke-parti, og en løs gruppering, er det sannsynlig at det i alle bispedømmer vil foreligge tre-fire lister. Hvis det mot formodning skulle bli slik at det i ett bispedømme bare ble fremmet en enkelt liste, vil det være til å leve med, fordi det gjenspeiler reelle maktforhold i bispedømmet. Da blir det kunstig å skulle stable på beina en ikke-partiliste, gjennom en nominasjonskomite.

Lederartikkelen går ikke inn på to andre viktige spørsmål. 1. Man må snarest endre regelen om at alle bispedømmer skal ha sju delegater, det innebærer at velgerne i de tre minste bispedømmer har omtrent dobbelt så stor innflytelse som velgerne i de tre største bispedømmene. 2. Ansatte har totalt 22 mandater, altså nokså 20 prosent av de valgte delegater; det fremtrer som en over-representasjon, og  forverrer den allerede skjeve fordelingen mellom bispedømmer.

Selv om jeg sikkert vil hisse opp Magne Lerø, som i samme avis hevder at biskopene er blitt gallionsfigurer, vil jeg fastholde noe jeg har antydet før: Jeg ville tro at det ville være tilstrekkelig at f eks preses eller bispemøtets arbeidsutvalg møtte. Men alle biskopene bør ha møte- og talerett, for å sikre at mulige divergerende oppfatninger i bispekollegiet kan komme til uttrykk, ved direkte deltagelse i debatten, ikke bare i form av uttalelser. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere