Lise Tørnby

2

Fremtidens frivillighet

Hvis alle eldre skal ha en hånd å holde i når de dør, må vi ha flere frivillige i helse- og omsorgssektoren i årene som kommer.

Publisert: 5. des 2019

Denne uken er det FNs internasjonale dag for frivillighet. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer ufattelige 150 000 årsverk og 125 milliarder kroner, ifølge tall fra Frivillighet Norge. Dugnadsånden står sterkt hos nordmenn, og vi har et aktivt sivilsamfunn med en viktig ideell og frivillig sektor. Frivillige over hele landet driver språkkafeer, er leksehjelpere og patruljerer påskefjellet. Men kan frivillige også bidra inn hos alvorlig syke? Hvor går egentlig grensen mellom frivillighet og fag?

De neste tiårene vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. I takt med det vil behovet for omsorg og helsehjelp øke. Det er enkelt å forstå at spørsmålet om økt frivillig innsats i helse- og omsorgsektoren vil komme.

Omsorg for syke og døende har opp gjennom historien primært vært ivaretatt av familien og de nærmeste pårørende. Fortsatt er det slik i store deler av verden. I Norge og i resten av Europe ble omsorg for alvorlig syke allerede på 1800- og 1900-tallet forbundet med utviklingen av sykepleiefaget. Palliasjon, lindrende behandling, har vokst frem som et eget fagfelt de siste 50 årene. Målet med palliativ behandling, pleie og omsorg er ikke å gjøre pasienten frisk, men å gi best mulig livskvalitet og lindring. Da eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug åpnet jubileumskonferansen til Hospice Lovisenberg tidligere i høst, understreket hun at hun ønsker at flere skal få muligheten til å dø hjemme i årene som kommer, dersom de selv ønsker det. I dag dør ca. 13 prosent av befolkningen hjemme. Trolig er ministerens ønske om å tilrettelegge for valgfrihet i spørsmålet om døden ikke bare ideologisk motivert, men også politisk og økonomisk begrunnet i møte med demografiske endringer og sprengt kapasitet både på sykehus og i sykehjem.

Hvis flere skal dø hjemme, vil det kreve økte ressurser og endring i måten å organisere det palliative tilbudet på. Det vil også kreve en økt innsats fra pårørende. Mest sannsynlig er det også nødvendig å trekke inn frivillige for å få kabalen til å gå opp. Den første stortingsmeldingen om palliasjon i Norge, «På liv og død» fra 2017, påpeker nettopp at behovet for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet er økende. I Nederland er det i dag 12 000 frivillige medhjelpere tilknyttet omsorg for alvorlig syke og døende. I Norge har vi ikke tall på dette, men vi har erfaring med bruk av frivillige i Fransiskushjelpens hjemmehospicearbeid. Frivillige utfører ikke medisinske oppgaver, men utfyller og avlaster pårørende. De frivillige har en tydelig definert rolle med fokus på psykososial støtte og tilstedeværelse for både pasienter og pårørende. Ingen skal dø uten en hånd å holde i.

Å være et frivillig medmenneske i møte med disse behovene, er både mulig og svært fruktbart. Det forutsetter god opplæring, veiledning og oppfølging underveis for å kvalitetssikre frivilligheten. Fagpersoner må selvsagt utføre de medisinske oppgavene, men frivillige kan gjøre en viktig del av arbeidet. Slik vil man også frigjøre ressurser til den medisinskfaglige delen av den palliative pleien. Dialog, samarbeid og god kommunikasjon mellom frivillige organisasjoner og de offentlige helsetjenestene er en forutsetning for å få det til.

Selv om man i livets siste fase får god medisinsk oppfølging og behandling, kan opplevelsen av sykdom og tap være svært belastende. Da gjør det godt med et frivillig medmenneske som har tid til å lytte og være tilstede. Fremtidens Norge trenger både ansatte og frivillige, og heldigvis finnes det mange medmennesker som ønsker å bidra. Vi kommer forhåpentligvis til å se mer av frivillighet i helsesektoren i årene fremover. Det må vi, for å kunne møte behovene som ligger foran oss. Da må også frivillig og ideell sektor prioriteres tydelig av politikerne i årene som kommer.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere