Per Arne Sandvold

17

Foreldrebetaling og offentlige tilskudd til barnas beste?

Selv om konsernbidrag også kan flyttes til en barnehage fra andre deler av konsernet, mener jeg at konsernbidrag helst bør forbys for private barnehager med tilskudd fra det offentlige.

Publisert: 21. aug 2019

I en større artikkel i Vårt Land 19. august blir departementets forslag om å stille krav til hver barnehage at de er eget rettssubjekt problematisert. Det hevdes at ideelle aktører blir påført mer omfattende administrasjon og kostnader. Dette er nok korrekt, men må veies opp mot det offentliges behov for å sikre at de midlene som foreldre og det offentlige skyter inn i barnehagene, faktisk går til barna.

Det har vært satt fokus på barnehagekonsernene når det gjelder store overskudd fra barnehagedriften. Det er etter reglene fullt lovlig å ha overskudd i barnehagedriften. Forutsetningene er at den private barnehagen ikke skal belastes med andre kostnader enn til barnehagedriften, at eventuelle ytelser fra eierkonsernet er prissatt etter markedsmessige vilkår og at barnehagen har en bemanning på linje med de kommunale i samme kommune. Likevel rapporteres det om store overskudd. Hva kan det skyldes?

Jeg hadde mitt arbeid hos Fylkesmannen i Rogaland fram til 2016, og arbeidet spesielt med dette. Med erfaring fra behandling av flere tunge klagesaker, mener jeg at ikke alle midlene fra foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna i barnehagen til gode slik de skulle.

Det ene området gjelder om transaksjoner med andre selskap i konsernet er fastsatt etter vanlige markedsvilkår, eller som reglene sier «mellom uavhengige parter». Nærmere kontroll av dette viste seg å være svært vanskelig, fordi transaksjonene var sammensatt av en rekke ulike type tjenester som kunne ha ulike markedsvilkår. Sammenligningsgrunnlaget med markedet var derfor ikke til stede. Her mener jeg at konsernene har mulighet til å hente ut midler som finansierer andre deler av deres virksomhet. Løsningen er at det offentlige sterkt begrenser muligheten til slike transaksjoner.

Det andre området er ordningen med konsernbidrag som gjør det mulig lovlig å flytte overskudd mellom selskap innen samme konsern. Flyttes midler ut av en barnehage til et annet selskap som kanskje driver med noe helt annet, mener jeg det kan være et brudd på regelen om at midlene skal komme barna i barnehagen til gode. Selv om konsernbidrag også kan flyttes til en barnehage fra andre deler av konsernet, mener jeg at konsernbidrag helst bør forbys for private barnehager med tilskudd fra det offentlige. Først da kan vi i større grad sikre at innbetalte midler fra foreldrene og det offentlige blir der de var ment å være, hos barna.

Per Arne Sandvold, Egersund

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere