Bjørn E. Engstrøm

2

Er såkalt «fristilling» lovlig?

Kirkevergen går ikke inn på alle de rettslige grunnlagene jeg anførte for at fristillingen kan være i strid med kirkeloven og derfor kan være ulovlig/ugyldig.

Publisert: 21. aug 2019

Kirkeverge Robert Wright svarte i Vårt Land onsdag 14. august på mitt innlegg i avisa fra torsdag 8. august. Kirkevergen skriver i sitt innlegg at fristilling er lovlig. Han viser til det i grunnboka er angitt at Fellesrådet i Oslo er hjemmelshaver til kirkene i Oslo. Fristillelse betyr derfor ifølge kirkevergen at det ikke er skjedd en «avhendelse» av kirkene.

Kirkevergen går imidlertid ikke inn på alle de rettslige grunnlagene jeg anførte for at fristillingen kan være i strid med kirkeloven og derfor kan være ulovlig/ugyldig. Jeg anførte disse grunnlagene for at fristilling kan være ulovlig:

1. Kirkeloven tillater ikke at en soknekirke blir avhendet (men den kan selges med samtykke fra departementet når det foreligger særlig grunn). Avhending er altså et videre begrep enn salg.

Det som er skjedd med de «fristilte» kirkene i Oslo, er at de ikke lenger er en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3, og at kirkene ikke lenger hører under lokalmenigheten. De fristilte kirkene er derfor «avhendet» på en slik måte at de ikke lenger til daglig styres og disponeres av de lokale menighetene. Kirkene er avhendet fra lokalbefolkningen og er lagt direkte under Fellesrådet. Dette er en vesentlig endring for de kirkene og de lokalmenighetene som er berørt. Gode grunner taler for at en slik «avhendelse» ikke er lovlig slik kirkeloven er utformet, uansett hvor grunnbokshjemmelen ligger.

Forbudet i kirkeloven mot avhendelse (som ikke er salg) er absolutt, slik at heller ikke departementet kan dispensere fra dette. Som man skjønner, gir kirkeloven soknekirker et sterkt vern. Dette må vi forutsette er et bevisst valg fra lovgivers side.

2. Etter kirkeloven kan det kan ikke påheftes bruksretter i en soknekirke. Det er imidlertid lagt opp til at Kirkens Bymisjon vil få full bruksrett over hele Ellingsrud kirke. Det kan reises spørsmål om kirkeloven gir anledning til dette.

3. Fellesrådet har trolig ikke rett til vederlagsfritt å tilegne seg kirkens underetasje og orgel som i hovedsak er finansiert av lokalbefolkningen på Ellingsrud.

4. Nedlegging av en soknekirke krever samtykke fra departementet. De «fristilte» kirkene i Oslo er nå nedlagt som soknekirker dersom vi skal følge vedtakene i Fellesrådet og Bispedømmerådet. Så vidt jeg kjenner til, har departementet ikke gitt samtykke til dette.

5. Fellesrådet har bare myndighet til å «forvalte» soknekirker. Det er et spørsmål om myndigheten til å «forvalte» omfatter rett til å disponere over en soknekirke slik at den ikke lenger er en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3 og slik at kirken ikke lenger hører under lokalmenigheten. At kirken ikke lenger er en soknekirke etter kirkeloven kapittel 3 innebærer blant annet at kirken er blitt et utleieobjekt som ikke er beskyttet av kirkeloven. Det må antas at dette er noe Fellesrådet ikke har myndighet til å bestemme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere