May-Britt ­Sundal

2

Regjeringen nøler

Øystein Dahle etterlyser en større respekt for spesialkompetansen lokalkirken har bygd opp innen dette tjenesteområdet over tid. Vi stiller oss bak den etterlysningen.

Publisert: 19. aug 2019

Gravplassforvaltningene, både kirkelige som kommunale, er virksomheter som stiller særlige krav til kunnskap, ferdigheter og holdninger. Gravferds­tjenestene ivaretas i dag stort sett av ansatte som deler arbeidsdagen m­ellom gravferd, kirkebygg og andre kirkelige oppgaver. Disse yrkesutøverne utgjør størsteparten av Fagforbundets medlemmer ansatt i Den norske kirke.

Utmerket måte

Avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle, skriver godt om ­ordningen med gravplassforvaltning i Vårt land 15. august. Vi i Fag­forbundet støtter Dahles beskrivelse av dagens ­situasjon hvor kvalitet og verdighet er ivaretatt på en god måte. I 417 ­kommuner har fellesrådet ansvaret, og de ivaretar sin oppgave som gravferdsforvaltningen for alle på en utmerket måte.

Regjeringen viderefører derimot ­dagens ordning med halvt hjerte, og på utydelig grunnlag. Argumentasjonen for hvorfor de vil videreføre den kirkelige modellen går de ikke inn i. Det skaper uro og gir ikke den nødvendige forutsigbarheten som de ansatte og forvaltningen behøver.

For Fagforbundet er det viktigst at gravferdsforvaltningen som velferdsoppgave ivaretas på en måte som s­ikrer alle innbyggere en verdig gravferd og grav, uansett. Hverken kirkelig ­eller kommunal forvaltning kan trygge 
dette, i seg selv. Det kan bare en ­tydelig lovgivning, flinke fagfolk og forutsigbare, formålstjenlige ramme-
betingelser. Bortfaller forutsigbar­heten, minskes mulighetene til å utvikle ­tjenestene og fagligheten til de ansatte som skal løse oppgavene. Uten solid faglighet svekkes tryggheten lovverket skal gi.

Gjennomtenkt hvorfor

Kvalitet i gravferdstjenestene handler om ­ivaretakelse av menneskeverd. Det er avgjørende at eventuelle endringer i rammene for denne velferdstjenesten kommer med et tydelig, gjennomtenkt hvorfor. Regjeringen har utformet trossamfunnsloven med blikket på like­stilling mellom trossamfunnene og selvstendiggjøring av Den norske ­kirke sentralt. Rammene for forvaltningen av gravferdstjenestene derimot synes å ha kommet ad hoc. Det er et feil og lite gjennomtenkt hvorfor.

Dahle etterlyser en større respekt for spesialkompetansen lokalkirken har bygd opp innen dette tjeneste­området over tid. Denne etterlysningen ­stiller Fagforbundet seg bak. Med regje­ringens forslag frykter Fagforbundet at våre medlemmer mange steder vil gå fra et ordnet arbeidsforhold med en arbeidsgiver, til i beste fall to deltids-
stillinger. Dette i en sektor hvor deltidsproblematikken allerede er prekær.

Svekket soliditet

For noen fellesråd vil tapet av gravferds­forvaltningen ­resultere i en svekket soliditet som umuliggjør opprettholdelse av stillings­hjemler av levelige størrelser. Dette kan føre til svekkede muligheter for å holde kirkebygg i allsidig bruk. ­Konse-
kvensen av regjeringens forslag kan med ­andre ord bli en oppsmuldring av grunn­laget for både soliditeten i gravferds­forvaltningen og en ­svekkelse av ­faglig livskraft i den lokale folkekirken. Fagforbundet håper at Stortinget ser ­disse svakhetene og sikrer muligheten for forutsigbare rammer og et ­tydelig ­mandat for den lokale gravferds­forvaltningen.

May Britt Sundal

Leder for yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere