Bjørn E. Engstrøm

2

Er fristilling av soknekirker lovlig?

Det er holdepunkter for å hevde at såkalt «fristilling» av soknekirker er i strid med kirkeloven.

Publisert: 7. aug 2019

I et vedtak i Kirkelig Fellesråd i Oslo 13. juni 2019 og vedtak i Oslo Bispedømmeråd 20. juni 2019 ble det bestemt at Ellingsrud kirke skal «fristilles» for utleie til Kirkens Bymisjon i Oslo (Bymisjonen). I vedtak i desember 2018 ble også andre kirker i Oslo «fristilt» for utleie.

«Fristilling» er ikke et begrep som brukes i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven). Begrepet må likevel forstås slik at «fristilling» av en soknekirke innebærer at kirken ikke lenger er å anse som en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3. Dette følger av kirkeloven paragraf 17 første ledd.


Tilfaller Fellesrådet

Fristilling innebærer også at soknekirken ikke lenger ligger under lokalmenigheten, men er plassert direkte under Fellesrådet, at alle leieinntekter fra utleie av kirken tilfaller Fellesrådet i sin helhet (100 prosent), og at kirken ikke lenger har rett til ressurser til forordnede gudstjenester. En fristilt kirke blir å anse som et utleiebygg, selv om Fellesrådet fortsatt har valgt å kalle fristilte kirker for «kirker», og selv om kirken fortsatt er vigslet.

Etter kirkeloven paragraf 18 annet ledd kan soknekirker «ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det». Etter kirkeloven paragraf 21 må «nedleggelse» av en soknekirke «godkjennes av departementet». Kirkeloven paragraf 18 første ledd fastsetter at «forvaltningen» av kirkene, det vil si soknekirkene, hører under kirkelig fellesråd. Hvem som forvalter såkalte «fristilte» kirker er ikke regulert i loven.


Vederlagsfritt

Kirkeloven setter som nevnt forbud mot blant annet «avhendelse» av soknekirker. En såkalt «fristillelse» av kirken innebærer at den overføres vederlagsfritt fra soknet/lokalmenigheten til Fellesrådet i Oslo. Dette betyr at soknekirken er «avhendet» og overført til Fellesrådet, mens kirken tidligere ble drevet og ble daglig forvaltet av soknet. Før fristillingen gikk 70 prosent av utleieinntektene til menigheten og 30 prosent til Fellesrådet.

Fristillingen innebærer som nevnt at kirken er omgjort fra en soknekirke til et utleieobjekt. Det kan reises spørsmål om ikke dette er en form for «avhendelse» av kirken som kirkeloven ikke gir adgang til. I noen kirker i Oslo er underetasjen og for eksempel orgelet helt eller delvis finansiert av menigheten selv. «Fristilling» innebærer at Fellesrådet tilegner seg/overtar disse verdiene uten vederlag og deretter leier dem ut. Fellesrådet tar til og med alle leieinntektene selv. Det er et spørsmål om dette er en form for «avhendelse» som kirkeloven ikke tillater.


Bruksretten

Det er vedtatt i Fellesrådet og i Bispedømmerådet at Ellingsrud kirke i sin helhet skal leies ut til Bymisjonen. Det skal forhandles om en leieavtale om slik bruk av kirken. Det kan reises spørsmål om ikke dette vil innebære at soknekirken påheftes en «bruksrett» for en tredjepart (Bymisjonen) som kirkeloven setter forbud mot. Kirkeloven setter et generelt forbud mot å påhefte en soknekirke bruksretter uavhengig av hvor lenge bruksretten skal vare.

Kirkeloven bestemmer som nevnt at en soknekirke ikke kan nedlegges uten at godkjennelse først er innhentet fra departementet. En fristillelse innebærer også en form for «nedleggelse». Kirken er «nedlagt» som soknekirke ved at den som nevnt ikke lenger tilligger soknet og er blitt et utleieobjekt. Det er også en konsekvens av fristilling at soknekirken ikke lenger har rett til ressurser fra biskopen og Fellesrådet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det kan reises spørsmål om ikke dette kan ses på som en form for «nedleggelse» av kirken, i alle fall sett fra soknets og lokalmenighetens perspektiv. Det er ikke fremlagt informasjon om at det er innhentet godkjennelse fra departementet i forbindelse med vedtakene i desember 2018 og i juni 2019.


Vedtak om avhending

Det er et spørsmål om Fellesrådet, som kan «forvalte» soknekirker, kan ha gått utover sin myndighet i disse sakene. Vedtak om avhending og nedlegging av soknekirker slik vi ser her, er vel å gå lenger enn å «forvalte»?

Spørsmålet oppstår også fordi fristilling medfører at soknekirken ikke lenger er å anse som «kirke» etter kirkeloven, og ikke lenger er beskyttet av lovens regler om soknekirker (selv om kirken fortsatt er vigslet). Å frata kirken status som soknekirke etter kirkeloven med de konsekvensene dette har, må trolig anses som å gå utover adgangen til å «forvalte» soknekirker.

Fristilling av soknekirker gjelder flere kirker i Oslo. I desember 2018 ble både Bakkehaugen kirke, Sofienberg kirke, Lilleborg kirke og Klemetsrud kirke «fristilt». Sist ut var Ellingsrud kirke som ble fristilt for utleie til Bymisjonen i juni 2019. Hva som vil skje med Østre Aker kirke er inntil videre ikke endelig avgjort.

Det er en alvorlig situasjon dersom vedtakene om fristillelse av soknekirker bygger på et sviktende rettslig grunnlag. Slik vi ser det, er det behov for å se nærmere på disse spørsmålene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1845 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1552 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 1217 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1092 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
22 dager siden / 836 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere