Erling Birkedal

12

Åpen folkekirke er utydelig om hvordan kirken bør organiseres

Jeg har forsøkt å finne ut hva Åpen folkekirke (ÅF) sier i sitt valgprogram om ulike sider ved kirkeordningen. Jeg ser ikke at velgere kan vite hva de her får ved å stemme på ÅF.

Publisert: 22. jul 2019

Takk til Karin-Elin Berg og Halvor Moxnes som kommenterer mitt innlegg om kirkevalget i VL 10.07. Det gir meg mulighet for å presisere og samtidig stille nye spørsmål.

Jeg vil at kirken skal være åpen og inkluderende for alle, slik Moxnes påpeker. ÅF har vært til hjelp for å sette fokus på holdninger til LHBT-personer. Når jeg omtaler likekjønnet ekteskap som en «sak» omtaler jeg ikke LHBT-personer som «saker», slik Moxnes tillegger meg. Jeg refererer til at dette har vært en sak med tilhørende saksnummer i Kirkemøtet. Kirken trenger fortsatt å arbeide med holdninger og praksis knyttet til LHBT-personer.  

Berg og jeg er enige om mye, og vi har et godt kollegaforhold i Borg bispedømmeråd. Det er sjelden jeg tenker på hvilke list de ulike representanter er valgt på. Berg mener at hun eller andre representanter for ÅF har argumentert ut fra det programmet de er valgt inn på også i andre saker enn likekjønnet ekteskap. Det vil jeg ikke benekte. Mitt poeng er at det i praksis ikke skjer som samlet gruppe, og at det ikke er klare skillelinjer mellom personer fra de to listene. Når det gjelder kirkeordning er det i Borg faktisk personer fra ÅF sin liste som står lengst fra hverandre i sine forslag.

 

Kirkeordning, hvordan kirken skal organiseres i en fri stilling til staten, blir en hovedsak i neste valgperiode. Jeg har derfor forsøkt å finne ut av hva ÅF sier om dette i sitt valgprogram for 2020-23. Jeg har da tatt utgangspunkt i de sakene Karin-Elin Berg refererer til med referanse til deres program: kirkeordning, valgordning og ordning for tilsetting av biskop.

 

Kirken som arbeidsgiver for de som arbeider i kirken lokalt, er det mest sentrale og vanskelige spørsmålet som må løses i kirkeordningen. Nå er bispedømmet arbeidsgiver for prestene mens de andre ansatte har soknet (ved kirkelig fellesråd) som arbeidsgiver. ÅF sier i sitt program at en vil at «alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver.» Dette er noe kirkemøtet allerede har vedtatt flere ganger, som jeg har støttet. Videre sier ÅF at tilsetting skal skje «i de organer som best kan sikre respekt for stillingenes særpreg, og best mulig samspill og samarbeid mellom alle kirkelige ansatte.» Det er gode anliggende, men hva betyr det? Jeg forstår ikke hva ÅF mener om det mest brennbare dilemma: skal alle ha det nasjonale rettssubjektet (bispedømmet) som arbeidsgiver, eller er det et organ på vegne av det lokale rettssubjektet? Vil en ha et organ på prostinivå / stor-fellesråd? Hvor skal eventuelt et slikt organ hente sitt mandat fra? – den lokale kirke eller nasjonalkirken?

Jeg mener vi bør ha ett arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt og som henter sitt mandat fra den lokale kirke. Samtidig må dette skje på en slik måte at det biskoppelige tilsyn blir ivaretatt. Er ÅF enig i dette?

Valgordning: Jeg leser i ÅF sitt program at en vil utvikle «en demokratisk kultur» og at «valgordningen blir forenklet, slik at alternativene blir synlige og tydelige». Jeg forstår det slik at en ønsker et permanent listevalg og vil avvikle nominasjonskomiteens lister. Jeg spør hvor en slik permanent «parti-dannelse» vil føre oss. Vil det gå i retning av en modell, der også prester og andre ansatte må velge et parti/gruppering for å bli valgt til kirkemøtet, eller få innflytelse i kirkepolitikken? Hva vil det eventuelt gjøre med den norske modellen, der vi har et samspill mellom prest/biskop og valgte kirkemedlemmer (ofte omtalt som samspill mellom embete og råd). Her skal prest/biskop opptre ut fra sin ordinasjon, og ikke som representant for ansatte og i enda mindre grad fra en gruppering i kirken.

Jeg tenker at den norske modellen bør beholdes, der prester får opptre ut fra stillingens særpreg. En kirke er i seg selv en verdibasert institusjon og bevegelse, der det vil være unaturlig å splitte opp i permanente grupperinger / partier. Det vil ikke fremme enheten i kirken. Samtidig må det være rom for stor bredde og engasjement og gjerne egne lister fra grupperinger i de situasjoner der man opplever det avgjørende viktig.

Tilsetting av biskop. Jeg finner ikke noe om tilsetting av biskop i ÅF sitt program (?!?) Erfaringen fra siste periode tyder på at ÅF ønsker å fortsette praksis fra tidligere  statskirke-ordning. Nemlig at øverste organ i kirken (tidligere departement og nå Kirkerådet) står fritt til å tilsette en av de tre som har fått flest stemmer i en innledende avstemningsrunde. Andre alternativer som har vært utredet og drøftet er: enten å ha en bred avstemning som blir endelig, eller ha et eget tilsettingsorgan der det gjeldende bispedømme også har en innflytelse.

Jeg mener at det i en selvstendig, åpen og demokratisk folkekirke vil være mest naturlig at det er en valgordning der en avstemning blir endelig. Hvem som har stemmerett og hvordan stemmer skal vektes må naturligvis drøftes. Men det er viktig at de som deltar i en avstemningsprosess opplever at deres mening har reell betydning. Det er vanlig i demokratiske prosesser i samfunnet ellers. Vil ikke det være «en demokratisk kultur», slik ÅF ønsker?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere