Marit Halvorsen Hougsnæs

8

De kirkelige fellesråd er demokratiske

Jeg deler engasjementet for sterke menighetsråd. Men påstanden om at de kirkelige fellesråd er ikke-demokratiske, er fortsatt feil.

Publisert: 5. jul 2019

Skollevoll og Brekke fastholder sin påstand om dette i sine svarinnlegg i VL 01.07.19. Jeg er uenig. I en demokratisk styringsform tas beslutninger direkte av et folk eller en gruppe (direkte demokrati), eller gjennom valg av representanter som tar beslutninger på folkets eller gruppens vegne (representativt demokrati). Valg av representanter kan skje ved direkte eller indirekte valg.
Kirkedemokratiet i DnK er et representativt demokrati. Styringsorganer sammensettes dels ved direkte valg, dels i en kombinasjon direkte/indirekte valg. Kirkelig fellesråd velges indirekte hvert fjerde år blant representanter direkte valgt inn i menighetsrådene. Både menighetsråd og kirkelige fellesråd er dermed demokratiske organer, men valgt på ulik måte.

Sidestilte organer.

Det er samtidig riktig, slik både Skollevoll og Brekke skriver, at menighetsrådene ikke kan utøve «demokratisk kontroll» over fellesrådet.
De kirkelige fellesråd blir ikke av den grunn «ikke-demokratiske». Kirkeordningen etablerer menighetsråd og kirkelig fellesråd som sidestilte organer. Begge opptrer på vegne av den juridiske person «soknet», men på hvert sitt kompetanseområde. Ingen av rådene vil derfor kunne instruere det andre innenfor den andres ansvarsområde. Begge råd har mandat til å gjøre sine politiske beslutninger ut fra det ansvar som er tillagt dem som demokratisk valgte organ.
Heller ikke det nye, nasjonale rettssubjekt for Den norske kirke er generelt sett etablert «over» de lokale kirkelige organer. På noen saksfelt er Kirkemøtet likevel gitt hjemmel til å kunne gripe inn i soknenes autonomi. Det gjelder overfor begge soknets organer – både menighetsråd og fellesråd. Kirkemøtet innehar også en rolle som trossamfunnet Den norske kirkes øverste representative organ.

Balansert styringsform. 

Bakgrunnen for at det er slik er at Den norske kirke ikke har forstått seg selv verken som en nedenfrastyrt «forening» eller en hierarkisk, ovenfrastyrt organisasjon. Med basis i sitt lutherske læregrunnlag, en sterk lokal forankring og langvarig statskirkelige historie, har trossamfunnet Den norske kirke utviklet en særegen organisatorisk- rettslig form. Den har fanget opp i seg elementer både fra klassisk luthersk kirkeforståelse (menigheten som grunnenhet, prestetjenesten mv), politiske ideer om lokalt selvstyre, statsforfatning (Kirkemøtet som en form for storting) og et tydelig bispeembete. Kirkens nåværende ordninger har hatt som intensjon å balansere mellom ulike styringsformer og nivåer.

Veien videre. 

Det knytter seg derfor mange og viktige utfordringer til den videre utvikling av Den norske kirkes styringsform. Noen ønsker seg - slik jeg leser Brekke - en fremtidig modell med sterke, autonome sokn. Andre - slik jeg leser Skollevoll - ønsker seg en sterkere nasjonalt styrt kirkeordning. Begge synspunkter lar seg fremme uten å tillegge dagens kirkelige fellesråd feilaktig status som ikke-demokratiske organer.

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør 
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere