Karl Øyvind Jordell

175

Kandidater og velgere blir lurt

I det øyeblikk det settes i gang en anbefalingsaksjon, blir nominasjonskomiteenes lister lister for Frimodig kirke. Dette må komiteene gjøre klart for kandidatene. Ellers vil komiteene føre kandidatene bak lyset, og kandidatene vil føle seg lurt

Publisert: 4. mar 2019

Dette er en utvidet versjon av et innlegg som er trykket i Vårt Land 4. mars 2018.

1. Det er nå gått over en måned siden jeg spurte Kirkerådets avdelingsdirektør Bekkelund om hvor i saksdokumenter til Kirkemøtet man kan finne den ‘ belysning’og ‘avveining’ (hans uttrykk) av ulike (valg)modellers ‘fordeler og ulemper’, som han viser til. Det dreier seg her om belysning av den del av modellene som kan medføre at velgere kan komme til å sikre mandat til kandidater med stikk motsatt syn av det de ønsker å støtte. Han har ikke svart, følgelig må man gå ut fra at ‘belysningen’ og ‘avveiningen’ ikke finnes i disse dokumentene. På s 41 i saksdokumentet KM 06/18 beskrives problemet, men jeg har ikke funnet noen ‘avveining’ som munner ut i f eks en klar konklusjon om at kirken av andre hensyn må eller bør akseptere en valgordning som kan gi såkalte perverse effekter. Dette er problematisk: Når Kirkemøtet nå er øverste beslutningsorgan for kirken, må forarbeider for svært viktige vedtak være lett tilgjengelige.

Siden det ikke foreligger noe svar, har Bekklund heller ikke kommentert mine innsigelser til hans noe vindskjeve forståelse av nøytralitet. Mitt poeng er at Kirkerådets administrasjon ikke kan være så ekstremt nøytral at man ikke engang kan gjøre aktørene og velgerne oppmerksomme på helt spesielle forhold ved valget: Siden Frimodig kirke har meddelt at de vil anbefale kandidater på nominasjonskomiteenes lister, vil det finne sted en skjult forhånds-kumulering, som innebærer at kandidater som ikke blir anbefalt, har små sjanser for å bli valgt. Ved en overflatisk vurdering kan man komme til å tro at listene er et slags sentrumsalternativ, med bred sammensetning. Men i det øyeblikk det settes i gang en anbefalingsaksjon, blir listene lister for Frimodig kirke. Dette må nominasjonskomiteene gjøre klart for kandidatene. Ellers vil komiteene føre kandidatene bak lyset, og kandidatene vil føle seg lurt. Senere må velgerne informeres.

De innlegg jeg tidligere har hatt om det kommende valget, 14. og 22. januar, har jeg sendt som vedlegg til eposter til kirkerådet, partiene og bispedømmerådene, med anmodning om at de informerer nominasjonskomiteene, kandidatene, og senere velgerne. Bare Borg har kvittert, så jeg vet ikke hva som skjer. Jeg har tatt epostene inn nedenfor – det er viktig at flest mulig av aktørene blir gjort kjent med problematikken.

 

2. Epost av 14.1.19 til Kirkerådet , partiene og bispedømmerådene

Valgprosessen er allerede i gang, og folk må få vite hva de 'egentlig' er med på.

Det fremgår at det nå er mulig å få rimelig klarhet i hvilken rolle nominasjonskomiteene og de lister som fremmes av dem, vil få ved det kommende valget - komitemedlemmene vil i realiteten være partifunksjonærer for Frimodig kirke, og ved valget vil de som ikke blir anbefalt av de Frimodige, bli listefyll.

Vedlagte fremstilling [‘Kirkevalget …’, publisert 14.januar. ikke vedlagt her] er nært beslektet med det å forkorte en komplisert brøk - når man skreller bort eller forenkler, ser man hva brøken egentlig sier.

Frimodig kirke vil kanskje reagere på siste avsnitt. Jeg skal derfor få utdype litt:

Ved forrige valg ble jeg forsikret av Kjøde d e, som var en sentral aktør innen Levende folkekirke, om at man ikke hadde hatt taktiske overlegninger da man valgte ikke å stille egne lister. Fordi svært mange, meg selv inklusive, ikke innså konsekvensene av valgordningen før etter lang tid, har jeg ikke grunn til å mistro ham. Angående forvirringen har jeg vist til Anne Enger; det kan jeg trygt gjøre, fordi jeg førte en debatt med henne i Klassekampen. I Hamar var der tilsvarende effekter ved valget av Landmark, og i Oslo måtte Trond Skard Dokka i spissen for to andre like før valget be om at velgerne ikke brukte den lista de sto på.

Nå har imidlertid evalueringen av forrige valg foreligget lenge. Der heter det (s 128), om Levende folkekirke: "Med fasiten i hånd er det lett å se at dette var en vellykket strategi. Det er mindre grunn til å tro at grupperingen hadde klart å oppnå like stor innflytelse ved å stille egne lister, da det er langt vanskeligere å kapre mandater enn å påvirke personvalget." (Min kursivering.)

Det vil ikke stå til troendes dersom Frimodig kirke nå hevder at ikke har vært klar over dette. Taktiske hensyn trenger ikke å være eneste motiv for ikke å stå åpent fram med egen liste, men kan ikke være uten betydning.

Etter dette vil jeg be om at Kirkerådet
- snarest gjør det klart overfor menighetsrådene, valgrådene og nominasjonskomiteene hvilken faktisk rolle komiteene vil få,
- informerer kandidatene om at de er listefyll, med mindre de blir anbefalt av Frimodig kirke
- og senere informerer velgerne mot muligheten for perverse effekter av en valgordning som er helt forskjellig fra det de er vant med fra andre offentlige valg.

Kirkerådets helt overordnede ansvar er overfor velgerne, som må få full innsikt i valgprosessen. Kirken har ingen ærerik historie angående valg - sist hadde man perverse effekter, ved valget i 2011 ordning som var så komplisert at altfor mange stemmer ble forkastet.

Tilsvarende ber jeg bispedømmerådene
- informere sine menighetsråd, valgråd, nominasjonskomiteer, kandidater, og etterhånden velgerne om virkningene av valgordningen. Det er særlig aktuelt dersom kirkerådet ikke etterkommer min anmodning.


3. Epost av 22.1.19 til bispedømmerådene med kopi til Kirkerådet og partiene

I dagens Vårt Land svarer Kirkerådets administrasjon; det er tvilsomt at Kirkerådet eller dets arbeidsutvalg har vært inne i bildet.

Vedlagt følger mitt tilsvar [‘Kirkevalget er for velgerne, ikke for partiene’, ikke vedlagt her], som er lagt ut på Verdidebatt; jeg håper det blir trykket en av de nærmeste dagene. [Trykket 25.1.]

Det fremgår at jeg mener avdelingsdirektøren overbetoner nøytralitet, og underbetoner ikke bare hensynet til velgerne, men også hensynet til kandidatene og nominasjonskomiteene:
- Velgerne må få vite at de kan komme til å fremme det stikk motsatte av de ønsker å fremme,
- Kandidatene må få vite at valget er rigget på måte som innebærer at de har ulike sjanser for å bli valgt;
- Nominasjonskomiteenes medlemmer må få så mye informasjon at de kan formidle til dem de spør om å stille, at de har systematisk ulike sjanser.

Så langt jeg har kunnet finne, er det ikke mulig for velgerne, kandidatene, og nominasjonskomitemedlemmene å finne informasjon om mulige perverse effekter av valget i de mest tilgjengelige forarbeider for Kirkemøtets vedtak om valget. Det jeg i min forrige henvendelse refererer fra s 128, vedrører resultatet av valget, ikke mekanismene bak.

De fire linjene som jeg i det vedlagte viser til fra evalueringsrapporten, er ikke klargjørende, så meget mer som man umiddelbart går over til å drøfte virkningen av såkalte slengere, altså at velgerne helt bevisst fører en kandidat fra en en liste til en annen. Da må man regne med at velgeren er helt ut innforstått at han svekker vekten av den listen han benytter, og øker vekten av den andre listen tilsvarende - dette er kjent fra andre offentlige valg.

Som fremhevet i min forrige henvendelse, er det jeg har vært opptatt av, nemlig såkalt pervers effekt, ikke kjent fra og ikke mulig ved offentlige valg, og fordrer derfor særskilte informasjonstiltak.

Hva angår evalueringsrapporten, er den altså meget uklar. Jeg vedlegger utskrift av pkt 6 i et innlegg på Verdidebatt for ca tre år siden [tatt inn nedenfor], der det fremgår rapporten er svak også som følge av en lite problematisert sammenlikning med kommunevalget. Forut for dette hadde jeg overfor KIFO i to omganger kommentert bl a denne sammenlikningen, men fikk etter siste runde til svar fra hovedforfatteren: "Jeg ønsker ikke å gå inn i en detaljdiskusjon om rapporten og valgreglene." Dermed forble rapporten uklar, selv om det er mulig man tok hensyn til noen av mine kommentarer.

Sammenfattende fremgår det at denne saken har en uryddig forhistorie - som nå forlenges ved at Kirkerådet ikke går inn i den og informerer aktørene, under henvisning til en forkjært forståelse av sin rolle.

I denne situasjonen må bispedømmerådene ivareta informasjonen.

 

4. ‘Uklarheter om valget i KIFOs rapport’

I det som viste seg å være en foreløpig rapport fra valget, tok et avsnitt (2.4.4.b) utgangspunkt i en disputt jeg hadde hatt med Anne Enger i Klassekampen (men den foregikk også i Vårt Land).

Problemet var imidlertid at KIFO fullstendig hadde misforstått mitt anliggende – det handlet ikke om såkalte ‘slengere’ – personer som føres over fra en liste til en annen.

Mitt anliggende var at vi ved dette valget hadde noe som knapt kan oppstå ved andre valg, nemlig at velgere som benytter en liste, og der kumulerer dem de ønsker fordi disse har et standpunkt man ønsker skal vinne fram, kunne oppleve at de sikret ytterligere mandater for kandidater med et standpunkt de IKKE ønsket å støtte, altså et STIKK MOTSATT resultat av det de ønsket.

At de man kumulerer ikke blir valgt, er vanlig ved alle valg. Men når KIFO i sin endelige rapport skriver at «det er imidlertid vanskelig å se det demokratisk problematiske med at noen velgere ikke når frem med sine kandidatpreferanser», synes det som man ennå ikke har grepet problemet.

Det handler nemlig om mer enn ‘ikke å nå fram’ med sine kandidater på en liste hvor de øvrige kandidater har omtrent samme syn (som på en partiliste ved et kommunevalg), det handler om at resultatet kunne bli det stikk motsatte av den man ønsket.

Det som nemlig var enestående, var at ved dette valget ville 1) liberale velgeres bruk av nominasjonkomiteenes lister, og 2) kumulering liberale kandidater på denne listen, kombinert med 3) aksjonen fra Levende folkekirke om å stemme på visse kandidater på denne listen, og 4) det faktum at de mange liberale velgere ikke benyttet listen i det hele tatt, fordi de benyttet listen fra Åpen folkekirke, innebære at de liberale velgerne bidro til å sikre flere mandater til listen – som alle ville kunne gå til Levende folkekirke, som følge av denne grupperingens aksjon, og fordi ikke tilstrekkelig mange liberale velgere kumulerte liberale kandidater på listen.

Dette kommer ikke klart fram i den endelige rapporten fra KIFO, fordi man som utgangspunkt benytter en sammenlikning med kommunevalget, hvor man aldri bare har to lister, hvor den ene er fremmet av ett parti, og den andre inneholder BÅDE kandidater som støtter dette partiet i en avgjørende viktig sak, OG kandidater som har det stikk motsatte standpunkt, og hvor de foreligger en organisert aksjon for å kumulere de sistnevnte.

At dette avviket fra kommunevalget ikke kommer skikkelig fram, skyldes nok at rapporten ikke har vært underkastet kritisk lesning fra eksperter før den ble publisert – det er bare vist til innspill i forbindelse med korrektur. At jeg kom til å lese et utkast, og kunne utvirke delvise forbedringer, er ikke godt nok – det var en tilfeldighet. Slik manglende kvalitetssikring hører fortiden til.

Rapporten går ikke inn på hvorfor valgordningen ble som den ble, nemlig at Kirkerådets flertall ikke ville utrede forholdstallsvalg forut for kirkemøtet i 2014. Det er tvilsomt om Kirkemøtet overså konsekvensene av sitt kompromiss, dere det ble åpnet for forholdstallsvalg, nemlig at velgere kunne komme til å sikre mandater for den gruppe de ikke ønsket å støtte.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere