Ingrid Vad Nilsen

3

Sikrer likebehandling

Tilhørighetsordningen sikrer økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn, enten de døper barn, voksne eller ikke i det hele tatt. Det burde også Human-Etisk Forbund støtte opp om.

Publisert: 22. feb 2019

Skrevet av Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA og Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

Jens Brun-Pedersen skaper i sitt innlegg i Vårt Land 18. februar et feilaktig inntrykk av at tilhørighetsordningen bare gjelder for Den norske kirke. Paragraf 5 i Lov om trudomssamfunn og ymist anna og paragraf 3 i kirkeloven slår imidlertid fast at alle barn fra fødselen tilhører det trossamfunnet foreldrene er medlem av. Ordningen ble innført for å bidra til rettferdig fordeling av offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Les også: Ingen trossamfunn ønsker informasjon fra Folkeregisteret om nye fødsler. De vil heller ikke at Den norske kirke skal få det.

Registrerte barn. 

Human-Etisk Forbund (HEF) er imot at tros- og livssynssamfunn kan motta tilskudd også for barn. De opererer likevel med en
kategori som heter registrerte barn for å nyttiggjøre seg dagens tilskuddsordning. Den norske kirke har en egen tilskuddsordning og mottar ikke
offentlige tilskudd basert på medlemstall – hverken døpte eller tilhørige.

Videreføring av ordningen med tilhørige handler blant annet om å legge til rette for at barn kan regnes med som en del av fellesskapet i tros- og livssynssamfunn. Tilknytning til et trossamfunn handler ikke primært om den individuelle tilslutningen til troslære og organisasjon. Slik tilknytning kan omhandle tradisjoner, fellesskapstilhørighet og en sammenheng for markering av livsriter, årstider og høytider. Vi tror det er mulig med ordninger som anerkjenner barns likeverdige plass i tros- og livssynssamfunn, samtidig som barns individuelle rettigheter, slik de blant annet kommer til uttrykk i barnekonvensjonen, blir ivaretatt.

Les også: 1. oktober mister Den norske kirke tilgang til registeret som viser når medlemmer får barn.

Endringer i regler. 

Brun-Pedersen kan leses dit hen at han tror Den 
norske kirke ønsker å videreføre forrangsbestemmelsen som fastslår at barnet automatisk blir tilhørig i Den norske kirke dersom én av foreldrene er medlem av denne. Denne bestemmelsen har imidlertid kirkelige organer ønsket å avskaffe i flere år. Senest i høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov høsten 2017 gikk både Kirkerådet og KA inn for å fjerne denne delen av tilhørighetsordningen.

Konsekvensen av vårt standpunkt vil være at den tidligere automatiserte løsning må erstattes. En ny ordning må også sikre at de skjerpede krav til personvern blir ivaretatt. Vi ønsker derfor fornyede bestemmelser som ivaretar både hensynet til likebehandling, personvern og barns rettigheter.

Tilhørighetsordningen sikrer at for eksempel pinsemenigheter, der man ikke døpes som barn og dermed ikke oppnår fullt medlemskap før man er i stand til å velge dette selv, mottar tilskudd for tilhørende barn. Slik fører tilhørighetsordningen til likebehandling av tros- og livssynssamfunn, uavhengig av barnedåp, troendes dåp eller ingen dåp.

Ny lovhjemmel. 

Bortfallet av ordningen med tilgang til informasjon om tilhørige rammer Den norske kirke
spesielt. Tilgangen har sikret informasjon om medlemmers barn, som det selv med en betydelig lokal arbeidsinnsats ikke vil la seg gjøre for en folke­kirke med 3,7 millioner medlemmer å erstatte.

At det i Granavolden-plattformen gis signaler om at tilhørighetsordningen skal forbedres, er vi derfor glade for. Vi ønsker en tilhørighetsordning som
understøtter at også barn regnes med når staten skal gi tilskudd til tros- og livssynssamfunn og en lovhjemmel som sikrer at vi på en enkel, men forsvarlig måte kan sikres informasjon som mulig­gjør at medlemmer kan inviteres til dåp av sine barn og til trosopplæring.

Les også: Gudstjenestenes gode rykte lokket Trygve Hagen tilbake til kirken. Det resulterte i en filmdokumentar.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere