Finn Ragnvald Huseby

2

Rådgivende avstemming

Vi bør ikke bruke ordet "bispevalg" om dagens utpeking av biskoper i Dnk

Publisert: 12. feb 2019  /  627 visninger.

En kamerat av meg opplevde å bli stoppet av politiet og få en bot fordi han kjørte for langt i en påkjøringsfil, slik at han endte med å kjøre i kollektivfeltet. Da han ga uttrykk for at påkjøringsfilen var for kort, svarte politimannen: «Jaha, så De er altså uenig i skiltingen?»

Tilsetting av ny biskop i Stavanger har medført mange innlegg i Vårt Land, senest i dag. Flere av innleggene kritiserer Kirkerådet på en måte som jeg synes er helt uberettiget. Så godt som alle innleggene gir uttrykk for at de mener Anne Lise Ådnøy vil være en god biskop! Men mange kritiserer likevel at ikke kandidaten med størst oppslutning i avstemmingen tilsettes. Jeg oppfatter det slik at enkelte dypest sett er «uenig i skiltingen» og ønsker omkamp og innføring av en valgordning ved utpeking av biskoper.

Kirkemøtet vedtok med stort flertall (67 mot 38 stemmer) i 2018 at en ikke vil innføre en ren valgordning. En valgordning innebærer mange spørsmål, ikke minst: hvem skal ha stemmerett? Alle kirkens medlemmer? I Kirkemøtet var flertallet dessuten overbevist om at valg er et meget usikkert grunnlag både for å sikre den best kvalifiserte kandidaten, og for å ivareta de varierende vurderinger som kan være der rundt tilsettinger: Hvilke kvalifikasjoner trengs nå, lokalt eller nasjonalt? I komiteen som behandlet saken i Kirkemøtet var flertallet av oss derfor opptatt av at det må gjøres tydelig at når noen bes om å avgi stemme, er det ikke et valg de deltar i, men de er med i en rådgivende avstemming. Ordbruken «bispevalg» gir fort misforståelser og bør ikke benyttes! Avstemmingen får riktignok en avgjørende betydning for hvilke tre av de nominerte kandidatene som kan tilsettes, men bispetilsettingen skal ikke avgjøres av den rådgivende avstemmingen. Kirkemøtets flertall valgte å opprettholde den ordningen vi har hatt i noen år, der Kirkerådet, som kirkens fremste demokratisk valgte styringsorgan mellom kirkemøtene, fatter den endelige beslutningen om hvilken av de tre kandidatene med størst oppslutning, som de vurderer som den best kvalifiserte for den aktuelle stillingen. At Kirkerådet fatter beslutningen innebærer at det kirkelige representative demokrati er tydelig ivaretatt. Kirkerådet representerer hele landet, og har samlet sett en stor oversikt over Den norske kirke. Kirkemøtet understreket at det skal være en best mulig opplyst prosess fram mot det endelige tilsettingsmøtet, der Kirkerådets arbeidsutvalg gjennomfører intervjuer og legger fram sin skriftlige anbefaling for Kirkerådet på grunnlag av disse.

Hensikten i Kirkemøtet var nettopp det Kjetil Aano refererer at kirkerådets direktør har gitt uttrykk for i Dagsnytt atten: Vi trenger en ordning som sikrer gode ledere, at vi får biskoper med variert teologisk profil og ulik erfaringsbakgrunn, som både hver for seg og samlet kan framstå som gode ledere for en mangfoldig kirke. Et godt tilsettingsarbeid er krevende. Men min opplevelse er at Kirkerådet i begge tilsettingene i Stavanger har gjort nettopp det Kirkemøtet har bedt dem om, og at Kirkerådets medlemmer ved begge anledninger har gjort sine vurderinger etter beste skjønn med sikte på å foreta et best mulig tilsettingsvedtak. Jeg vet ikke hva rådets flertall har vektlagt denne gangen. Men jeg ville tenkt at det vil ha betydning for mange i kirken at det også i Stavanger bispedømme er mulig å tilsette en kvinne som biskop. Og jeg tenker at en har fått en biskop som – i tillegg for å roses for sin sentrale Kristus-forkynnelse – også framheves for sin evne til å nå bredt ut blant kirkemedlemmene, også ut over menighetskjernene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
rundt 1 måned siden / 1956 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
29 dager siden / 1708 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
22 dager siden / 1657 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 1610 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
21 dager siden / 1499 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
19 dager siden / 1450 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
23 dager siden / 1380 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 971 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere