Andreas Aarflot

Biskop emeritus
4

Et vingeklippet Kirkemøte?

Publisert: 23. jan 2019

Kirkerådet behandler denne uken et revidert utkast til ny Kirkeordning for Den norske kirke, etter at høringsrunden ble avsluttet i desember. I hovedsak følger utkastet opp det fremlegg som ble sendt ut til høringsinstansene.

Men på ett avgjørende punkt har forslaget gjort en endring som er egnet til å skape usikkerhet om Kirkemøtets reelle myndighet som kirkens øverste organ. I det forrige utkastet ble Kirkemøtet omtalt som Den norske kirkes «øverste representative, besluttende organ», og i saksfremstillingen ble det pekt på at dette var for å tydeliggjøre at møtet har den avgjørende retningsgivende normgivningskompetanse for alt kirkens arbeid. Det har i hele det forutgående arbeid med kirkereformen vært en forutsetning at statens tidligere lovgivningsmyndighet i kirkesaker blir avløst av Kirkemøtets styringsmyndighet når Den norske kirke blir selvstendig.

I det siste utkastet som Kirkerådet behandler denne uken er imidlertid det viktige ordet «besluttende» sløyfet. I saksfremlegget vises det til at Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har ment at dette ordet er «unødvendig», og at dette har blitt fulgt opp av et stort antall høringsinstanser.

Men det store spørsmål blir da om fremlegget som skal behandles av Kirkemøtet i vår faktisk innbyr til en umyndiggjøring av Kirkemøtet som kirkens øverste instans når det gjelder å fastsette den rettslige ordning for kirken. Det henvises til at en rekke av Kirkemøtets oppgaver er fastsatt i paragraf 35. Men disse oppgaver, som i stor grad er videreført fra den gjeldende Kirkeloven. kan oppfattes som en avgrensning, slik at Kirkemøtet ikke har myndighet ut over det som er uttrykkelig nevnt. Spørsmålet som reiser seg blir da: betyr endringen at Kirkemøtet ikke har den øverste besluttende myndighet i kirken? Det vil være underlig hvis Kirkerådet med det siste fremlegget til Kirkeordning skulle innby Kirkemøtet til å avskjære sin egen innflytelse på Den norske kirkes rettslige orden.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
22 dager siden / 5216 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 3249 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
24 dager siden / 2364 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2289 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2223 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
20 dager siden / 1788 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
25 dager siden / 1766 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
22 dager siden / 1748 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere