Christina Kloster

1

Når politiet møter barn

Politiet møter barn i mange ulike situasjoner gjennom asylsak-kjeden, fra ankomstregistrering og til en eventuell uttransport. Da gjelder det å jobbe kunnskapsbasert og helhetlig.

Publisert: 20. des 2018

Skrevet av Christina Kloster, barnefaglig koordinator og prosjektleder­ ­for prosjekt Barnefaglig kompetanseheving i PU, Thale Moen, prosjektmedarbeider i PU, Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø og Åse Langballe, dr. polit.

Veilederen er en sammensetning av politiets beste praksis og ny forskning. Vi mener kunnskapen vil være nyttig for å ivareta barna, altså alle de vi møter som ennå ikke har fylt 18 år. Veilederen skal gi støtte og trygghet til politiet i et krevende arbeid overfor denne gruppen.

Videre har veilederen også stor overføringsverdi for andre situasjoner der politiet møter barn, utover­ saker som PU har ansvar for.

Krevende oppdrag. 

PUs samfunnsoppdrag er å registrere asylsøkere, avklare deres identitet og uttransportere utlendinger som oppholder seg her ulovlig. Utlendinger med endelig avslag på søknaden sin plikter å for-
late landet frivillig, men der dette ikke skjer, er det PUs lovpålagte ansvar å iverksette tvangsretur, og om nødvendig ved bruk av et tvangsmiddel som pågripelse.

I oppdragene med pågripelse og uttransport av barnefamilier vil vi som politi bestandig måtte ta hensyn til sikkerhet, og gjøre operative og taktiske vurderinger både i forkant og underveis.

Et formål med veilederen er hvordan man kan integrere det barnefaglige i disse vurderingene, og tilrettelegge for barns behov underveis i situasjonen, så langt det er mulig.

Minimere bruk av makt. 

De aller fleste tvangsreturer foregår med høy grad av samarbeid. I en liten andel saker kan situasjonen tilspisse seg, og det blir behov for å bruke maktmidler.

Barnefaglig kunnskap blir her et bidrag til hvordan man kan søke å minimere bruk av makt, og unngå å gjøre vondt verre. Saker­ som involverer barn er spesielt krevende ettersom barna er uskyldig part, og prisgitt det valget som foreldrene har tatt.

Barna kan heller ikke bære ansvar­ for foreldrenes reaksjon under en pågripelse. Det er derfor viktig at politiet har gode, konkrete hjelpemidler til hvordan man kan roe ned situasjonen for både foreldre og barn.

Politiet tilstreber dialog og samarbeid i vår oppgaveutfør-
else. Politiet skal alltid forsøke mildere virkemidler først, men dersom det ikke er tilstrekkelig kan det i enkelte tilfeller være både legitimt og nødvendig å ta i bruk et maktmiddel som for eksempel­ håndjern.

Belastende arbeid. 

Pågripelser og uttransport av barnefamilier og enslige mindreårige kan i tillegg være personlig og følelsesmessig belastende arbeid for politiansatte. Det kan være krevende å pågripe barn som kanskje er på alder med dine egne barn, og som brått tas ut av en hverdag der de er integrert i et lokalsamfunn med skolegang og venner.

Veilederen er her tenkt som et nyttig verktøy i politiets gjennomføring av oppgaven, og bidrar­ til å ivareta profesjonalitet i følelsesmessig krevende situasjoner.

Vi tror også det gir økt trygghet i rollen dersom man vet hvordan man kan gjøre det beste ut av situasjonen­ for det aktuelle barnet man møter.

Barn er sårbare.

Barn har en rekke nasjonale og internasjonale rettigheter i kraft av at de er barn. Rettighetene gjelder uavhengig av barnas utlendingsrettslige status. Det vil altså si at rettighetene er like gyldige for barn som har fått avslag om beskyttelse (asyl), som de er for de som har fått innvilget søknad.

Barn er sårbare fordi de mangler kognitiv kapasitet og livserfaring til å forstå verden rundt seg. Barn som politiet møter i asylsaker er ekstra sårbare, fordi mange tidligere har hatt skremmende opplevelser i hjemlandet eller på reisen til Norge.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker der barn er berørt. Dette fremgår både av Barnekonvensjonen og utlendingsloven. Men hva innebærer dette i praksis for politiet – for eksempel ved ankomstregistrering av en enslig mindreårig asylsøker på tolv år, eller henting av en barnefamilie for uttransport?

Prosjekt barnefaglig kompetanseheving ønsket å gi et konkret innhold til barnets beste, og gi råd om hvordan dette kan utøves i våre oppgaver.

Dette gjelder både i våre oppgaver der vi fysisk møter barn, og der vi tar beslutninger som berører barn – direkte og indirekte.

Veilederen.

De spesifikke tiltakskortene i veilederen er utviklet­ i tett samarbeid med PUs ansatte i hver del av asylsakskjeden. Solid forankring i alle ledd av organisasjonen er et viktig premiss for vellykket implementering, og vi erfarer at mange ansatte både i og utenfor PU ønsker slik kunnskap velkommen.

Prosjektet planlegger en skreddersydd og grundig implementering i egen organisasjon. Vi håper videre at våre samarbeidspartnere i politidistriktene også får ta del i denne kunnskapen, ettersom de er tungt involvert i det operative utlendingsarbeidet.

Så vidt vi kjenner til, eksisterer det ikke noe barnefaglig vei-
leder i andre europeiske land som på tilsvarende vis konkretiserer utøvelsen av barnets beste i de politioperative oppgavene. Det er allerede utvist interesse for veilederen fra andre land og institusjoner, og PU stiller seg positive­ til å bidra internasjonalt for å sikre ivaretakelse av barn i dette krevende arbeidet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere