Øystein Dahle

6

Endret bruk er ikke nedleggelse

Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående diskusjoner i Den norske kirke.

Publisert: 28. nov 2018

'En rekke Oslo-kirker står i fare for å bli nedlagt', heter det i
ingressen i Hovedsaken i Vårt Land sist lørdag. Bakteppet er den pågående prosessen i Oslo kirkelige fellesråd og Oslo bispedømme, der forslag om endret bruk (ikke nedleggelse) av ni av hovedstadens kirker nylig har vært på høring.

Prosessen er primært motivert av at det ikke er nok penger til å drive alle kirkene som soknekirker, men også av en erkjennelse av at endret bosettingsmønster gir nye behov.

Ingen i Oslo. 

En undersøkelse som KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter gjennomførte blant landets kirkeverger i høst, bredt omtalt i Vårt Land 13. november, viser at mellom 150 og 175 kirker brukes mindre enn én gang i måneden. Ingen av disse befinner seg i Oslo, og de fleste ligger i kommuner med lavt innbyggertall og flere kirker.

I undersøkelsen stilte vi også følgende spørsmål: «Hvor mange av fellesrådets kirker tror du vil være tatt ut av vanlig bruk om 10 år? (med dette menes stengt, utleid, solgt, avhendet e.l.)» Anslaget her er totalt 90 kirker på landsbasis.

Kirkevergene kjenner det
lokale kirkelivet, de kjenner
lokalpolitikerne og deres prioriteringer, og de ser utviklingen i lokalsamfunnet på nært hold. Derfor har vi spurt hva kirkevergene tror vil skje. Det er imidlertid viktig å understreke det er menighetsråd, fellesråd,
bispedømmeråd og biskop i fellesskap som involveres i en slik beslutning.

Kun ett tilfelle. 

I paragraf 18 i dagens kirkelov slås det dessuten fast: «Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det.» Å stenge, leie ut, selge eller på annen måte avhende en kirke er med andre ord en svært møysommelig prosess. Vi kjenner faktisk bare til ett eneste tilfelle av nedleggelse av kirker i Norge i nyere tid.

For noen år siden ble tre kirker i Oslo tatt ut av bruk som sokne­kirker. Én ble leid ut til Oslo katolske bispedømme (Bredtvet kirke), én ble leid ut til en pinsemenighet (Markus kirke), mens den tredje disponeres av Kirkens Bymisjon (Gamlebyen kirke). Fra før er Kulturkirken Jakob og bymisjonssenteret i Tøyenkirka godt kjent.

Mer sakssvarende. 

Det som i Vårt Lands artikkel flere ganger betegnes som «nedleggelse», handler i realiteten om ny bruk. Der er derfor nødvendig å bruke andre og mer sakssvarende ord når menighetskirker blir kulturkirker, diakonisentre, ungdomskirker, kirker for andre kirkesamfunn eller benyttes til andre kirkelige formål. Dette vil kunne bli aktuelt flere steder i Norge de kommende årene.

Vårt Lands artikkel illustrerer godt hvordan kirkebygget symboliserer identitet og tilhørighet for folk langt utover menighetskjernen, ja til og med blant dem som har valgt å stå utenfor kirken. De beste løsninger på endret bruk av kirkebygg vil slik kunne letes fram i dialog mellom lokale brukere, menighetsråd og biskop og de organer som sitter med forvaltningsansvar og økonomisk ansvar – det vil si kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og kommune.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere