Torbjørn Greipsland

108

Ordet = Jesus = verdensfornuften

I en spalte kalt «HELT GRESK» i Vårt Land for 31. august skriver Glenn Øystein Wehus at Logos er ett av de mest elastiske ordene i det greske språket. Det kan bety alt fra enkeltord til tale og også den universelle fornuften.

Publisert: 20. nov 2018

Jeg synes det var positivt å lese det. At Logos kan bety verdensfornuften, hører jeg sjeldent og leser sjeldent. Tror bare jeg husker en gang, nemlig i en tekstgjennomgåelse Odd Sverre Hove hadde i Dagen.

I prekener nevnes ofte Logos fordi det står i Johannes evangeliet 1,1: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud». Det er en uhyre viktig avklaring. Den som var hos Gud, er Jesus, han er Gud.

Så har jeg gang på gang hørt i prekener en veldig understreking av at Jesus er Ordet. Ordet, Ordet. Ja, Jesus er Guds ord til oss, Guds tale til oss. Greit. Men jeg sitter igjen med et inntrykk av at den veldige understrekning av at Jesus er Ordet uten at det forklares, blir det som han er en samling bokstaver, men en viktig samling. Det kan godt være min egen oppfattelse som ikke er god nok, men jeg fant et så påfallende at jeg spurte Anfin Skaaheim om et intervju om dette, om betydningen av Ordet.

Skaaheim svarte blant annet dette:  - Johannes skrev sitt evangelium til mennesker som levde i en hellenistisk kultuell og religiøs sammenheng. Derfor bruker han ord og begreper som var kjent i samtiden for å formidle sitt budskap. I begynnelsen av sitt evangelium ønsker han å si at Jesus fra evighet er guddommelig, og at alt det skapte står i forhold til ham. Han kom for å gi oss evig liv ved å gjøre og si det som skulle til for at vi skal bli frelst.

For å gjøre dette begripelig for hellenerne, brukte han begrepet logos som var godt kjent fra gresk filosofi og religion. Logos kunne rett og slett bety ord, men det ble også brukt om det de kalte verdensfornuften eller det bærende livsprinsipp i tilværelsen. Fordi logos hadde en slik dobbel betydning, var det anvendelig for å få fram hvem Jesus er og hva han kom for å gjøre.

Det betyr ikke at han henter innholdet i det han sa om Jesus fra gresk religion. Bakgrunnen for innholdet i ordet finner vi i Det gamle testamente (GT). Der møter vi det hebraiske begrepet dabar, som betyr ord, og som betegner det middel Gud brukte da han skapte. Dette univers har Gud talt fram. Han sa: Bli Lys! Og det ble lys. Ordet brukes videre om det Gud åpenbarer seg gjennom og virker ved, sa Skaaheim. I sin tekstgjennomgåelse av Johannes-evangeliet i Bibelverket nevner Skaaheim også at ordet kan betyr verdensfornuften.

Må skjelne

- Noen ganger hører vi forkynnere si st Jesus er Ordet, noe som lett kan oppfattes som om Jesus er en samling bokstaver, eller samling av ord i Bibelen. Hva er nødvendig å understreke når dette sies?

- Da må det sies at Jesus selvsagt ikke er en samling med bokstaver eller er ordene i Bibelen. Det kobles av og til for lett over fra Ordet til de skrevne ord, slik vi finner dem mellom to permer. De to betydningene av Logos hjelper oss her. Jesus er den alt liv er blitt til ved, og han er den som formidler evig liv. Dette kommer han til oss med gjennom ordene i Bibelen. For disse ordene inneholder et budskap som ikke bare er om Jesus eller fra Jesus, men som formidler Jesus på en realistisk måte.

Jesus er ikke ordene i budskapet, på samme måte som han ikke er Bibelen. Men han kommer til oss med liv fra Gud, gjennom ordene som former budskapet i Bibelen. Det er dette som ligger i det Johannes skriver om at Ordet (logos) ble menneske og tok bolig iblant oss. De to betydningen av ordet logos går sammen i han som person. Han er en levende person som kommer til oss med livet fra Gud og åpenbarer seg liketil gjennom menneskelige ord som vi han høre og forstå, sa Anfin Skaaheim.

Jeg synes det er en god klargjøring, som kanskje også andre har interesse av.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gud sa og det skjedde.

Publisert 5 måneder siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.

De to betydningene av Logos hjelper oss her. Jesus er den alt liv er blitt til ved, og han er den som formidler evig liv. Dette kommer han til oss med gjennom ordene i Bibelen. For disse ordene inneholder et budskap som ikke bare er om Jesus eller fra Jesus, men som formidler Jesus på en realistisk måte.

Jesus er ikke ordene i budskapet, på samme måte som han ikke er Bibelen. Men han kommer til oss med liv fra Gud, gjennom ordene som former budskapet i Bibelen. Det er dette som ligger i det Johannes skriver om at Ordet (logos) ble menneske og tok bolig iblant oss. De to betydningen av ordet logos går sammen i han som person. Han er en levende person som kommer til oss med livet fra Gud og åpenbarer seg liketil gjennom menneskelige ord som vi han høre og forstå, sa Anfin Skaaheim.

Språket kan vel ikke helt beskrive Ordet, vi trenger samtidig å forstå det på Åndelig vis. Der språket egentlig ikke strekker til, men da kommer jo Den Hellige Ånd oss til hjelp. Ord kan også bli noe teknisk rasjonelt, eller intellektuelt filosofisk som fenger de intellektuelle. 

1 I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: "Hvem er den største i himmelriket?"
 2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3 og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.
4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. 
Matt 18,1-4

Barnet vet at det ikke klarer seg selv alene og trenger kjærlighet, mat, klær, rettledning, omsorg og hjelp av noen som er både større, sterkere og som vet mye mer enn det barnet vet. Barnet vet at det er hjelpeløst i og av seg selv, og trenger en trygg favn å søke tilflukt til. Barnet vet også at det trenger noen det kan stole fullt og fast på, også for å spørre om alt det dette lille barnet undrer seg over og vil vite mye mer om. Barnet lærer også at det er mye bedre å være de omsorgsfulle foreldrene lydig og høre godt etter hva de har å si, for da er det så mye bedre å være sammen.

1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
Joh 1,1-5

 LIVETS ORD
1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord.

 2 Og livet ble åpenbaret, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss.

 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.
 4 Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.
1 Joh 1,1-4

Problemet med at noen forteller oss hvordan de oppfatter hva Ordet menes som, er jo når disse ikke når fram til resten av jordens befolkning. Heller ikke alle har teologisk utdannelse eller høy nok utdannelse og viten om ordenes forståelse  i de forskjellige kulturene. Et ord kan gi oss andre assosiasjoner og betydning (positivt eller negativt) enn i en annen kultur, eller ordet finnes ikke i språket, slik at betydningen krever flere ord eller symbolikk og lignelser.

25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26  Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.

 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.

 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.

 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.
1 Kor 1,25-31

Tror derfor i all enfold at Kristus Jesus Selv må åpenbare Skriftene for oss og at vi får se og forstå mer og mer underveis på Livets veg. Det er jo når Kristus Jesus Selv åpenbarer Skriftene for oss at vi kan forstå hva Jesus sier til oss , - slik Han vil vi skal forstå dem -. Slik som for mennene på veien til Emmaus,  i ettertid også på Åndelig vis ved Den Hellige Ånds hjelp. Noe som medfører at en da  - får det samme syn og den samme tanke -, hvis en - ikke - lar det kjødelige mennesket av forskjellige årsaker begynne å rote det til.

Skriftene er jo Hellige også  slik Jesus sier at Han er Veien, Sannheten og Livet, i den betydning at det som står der er gitt oss av Herren, Allhærs Gud og er Ånd og Liv. Sannheten, Veien og Livet. En kilde av Levende vann og i tillegg næringsrik føde som gir sunn vekst. Som gir oss nok føde til alt vi trenger for å kunne nå hjem til Faderhuset. Samtidig som Jesus også er Den Gode Hyrde som leder Sin dyrt kjøpte flokk og kjenner veien hjem til Faderhuset.

Når Jesus ble fristet av Satan, da brukte Han Åndens sverd som er Guds Ord: Det står skrevet.... . Til lærdom for oss slik at vi også kan bruke Guds Ord som Åndens sverd, også når vi blir fristet.

 ..... Åndens sverd, som er Guds ord. Ef 6,17 

Frelsens hjelm og Åndens sverd er jo deler av Guds fulle rustning, ment til å brukes:

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.
 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.
 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
Ef 6,10-18

Gud sa og det skjedde, alt til sin tid.

For meg er Skriftene også Mariaplassen, der Kristus Jesus taler direkte til meg og dem jeg deler skriftstedene med.

Kristus Jesus som også ransaker vårt hjerte og nyrer, vet jo om vi er mottakelige eller ikke, alle er ikke like mottakelige til å høre på det Kristus Jesus har å si.

Ordet er også Kristus Jesus som gav oss de forskjellige språkene, husk hva som skjedde når mennesket i sitt hovmod ville bygge Babels tårn.

Kristus Jesus er også Ordet, som er Levende og Virkekraftig som utfører Guds vilje.

Gud sa og det skjedde.

11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.

 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for.
Hebr 4,11-13

For noen er nok Skriftene bare ord som også kan virke helt lukket , for andre blir det som står skrevet levende og virkekraftig. Også slik at Kristus Jesus Selv taler direkte til en, der noe enkelte ganger (i vanskelige situasjoner eller andre forhold) blir spesielt talende og når hjertet, nøyaktig etter behov angående den aktuelle situasjonen.

Ikke alle kan forstå det som står i Skriftene, som da er helt lukket inntil tiden er der. 

 Hør på fars formaning, mine barn,
 lytt, så lærer dere å forstå.
Ordsp 4,1

9 Og han sa:
 "Gå og si til dette folket:
 Dere skal høre og høre, men ikke forstå,
 se og se, men ikke skjønne!

 10  Gjør hjertet sløvt hos dette folket,
 gjør ørene tunghørte, klin øynene til,
 så det ikke kan se med øynene
 og ikke høre med ørene,
 ikke forstå med hjertet
 og ikke vende om og bli leget!" 
Jes 6,9-10 


Folk som farer vill i sine tanker,
 skal lære å forstå,
 og de som murrer av misnøye,
 skal få større innsikt.
Jes 29,24

  De som ikke tenker seg om,
 skal lære å forstå;
 de som stammer, skal tale lett og klart.
Jes 32,4

 Jeg vil gi dem et hjerte så de kan kjenne meg, og forstå at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til meg av hele sitt hjerte. Jer 24,7

Kommentar #2

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom....

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
For meg er Skriftene også Mariaplassen, der Kristus Jesus taler direkte til meg og dem jeg deler skriftstedene med.

Ser i ettertid at dette meget lett kan misforstås og er temmelig unøyaktig skrevet. Mariaplassen er selvsagt den plassen der Kristus Jesus, Ordet Selv taler direkte til oss, da ment som at Mariaplassen er der  - en sitter å leser eller hører tekstene lest - i og utfra Skriftene. For meg er dette helt opplagt, men kjente sterkt for å presisere dette.  - Mariaplassen er jo der en er ett i Kristus Jesus og hører på Ham og tar i mot alt det Kristus Jesus sier til oss  -. Maria hørte og fortsatt hører jo Kristus Jesus til, dyrt kjøpt av Kristus Jesus Selv på Golgata Kors.

Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 2 Tim 3,16

Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn." Matt 4,4

 Men Jesus sa til dem: "Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. Joh 4,34

 Men Jesus svarte: "Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matt 22,29

  Jesus svarte dem: "Dere farer vill! Og kommer ikke det av at dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt? Mark 12,24

 Da sa de til hverandre: "Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?" Luk 24,32

 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, Luk 24,45

 Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og nettopp de vitner om meg! Joh 5,39

 og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Apg 17,2


Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte. Apg 17,11

 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Rom 15,4

 For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,
 at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 
1 Kor 15,3

For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.
Jud 1,4

Skriftene, Ordet retter jo også blikket vårt opp mot Himmelen og der Kristus Jesus nå befinner Seg ved Faderens høyre side, der Kristus Jesus  også går i forbønn for alle Sine og alle som kommer til å høre Ham til. Samtidig som blikket også blir rettet mot vår neste og ikke minst misjonsbefalingen og profetiene.

 41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev  og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den  gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Luk 10,38-42

18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. 19  Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter.

 20  Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.
2 Pet 1,18-21

Tar en seg tid til Mariaplassen og tar i mot det Kristus Jesus sier til oss, uansett hvor  Kristus Jesus taler til oss også via skriftsteder i bøker, på nettet eller i taler eller gjengitt i samtaler o.s.v.; så får det sin virkning i det daglige. Desto mer en blir kjent med Skriftene, desto oftere vil en gjenkjenne hva andre skriver eller sier som samstemmer med Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene.

Slik kan det også meget godt skrives og oppfattes:

Du skal ikke velge og vrake
..."Gud er både nidkjær og kjærlig. Det er vanskelig å forstå, ja visst. Men det er ikke min fornuft som skal avgjøre hva jeg vil holde for sant."....

..."Hvordan han kan være både nidkjær og kjærlig hører til disse  ubegripelige spørsmål. Det nærmeste jeg kommer et slags svar på et slikt  spørsmål er når jeg minnes fortvilelsen og raseriet hos et foreldrepar  da de møtte­ ham som hadde forårsaket at deres­ elskede barn ble revet  bort. Da fikk jeg se at kjærlighet og vrede godt kan være to sider av  samme sak. Det samme­ ser jeg når jeg leser om Jesu fortvilte gråt, når  han taler om at han gjerne ville samle alle – men hans kall ble ikke  tatt imot."....

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705440-du-skal-ikke-velge-og-vrake

Fortsatt gjelder det å høre og gjøre, tror også at x-antall av oss går inn i de på forhånd ferdiglagde gjerningene uten å fatte det med fornuften og forstanden. Det å gå inn i de på forhånd ferdiglagte  gjerningene er jo da til Guds Ære!

Guds ufattelige store agape Kjærlighet og Guds vrede er faktisk to sider av samme sak. Nettopp derfor er også Mariaplassen både viktig og nødvendig, for nettopp der får vi også vite hvorfor og hvordan Herren, Allhærs Gud tilkjennegir også Sin vrede.

Nei, vi skal ikke velge for så å vrake ut det som ikke klør i øret, viktig å bli påminnet om og ta i mot dette også og huske på dette:

  Tukter ikke han som fostrer folkene,
 han som gir menneskene forstand?
Sal 94,10

  Se her, den Herren tukter er også salig:

Salig er den du tukter, Herre,
 den du gir lærdom ved din lov.
Sal 94,12

 En rettferdig mann kan slå meg,
 han tukter meg i kjærlighet.
 Men gudløse skal aldri få salve mitt hode.
 Stadig setter jeg min bønn
 opp mot deres ondskap.
Sal 141,5

  For Herren tukter den han elsker,
 som en far refser den sønn han har kjær.
Ordsp 3,12

Jeg tar en hard hevn over dem når jeg tukter dem i min harme. Og de skal få sanne at jeg er Herren, når jeg lar dem rammes av min hevn. Esek 25,17

  For Herren tukter den han elsker,
 og refser hver sønn han tar seg av.
Hebr 12,6

 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Åp 3,19

Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jesu gråt var fyllt av smerte.

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Det samme­ ser jeg når jeg leser om Jesu fortvilte gråt, når  han taler om at han gjerne ville samle alle – men hans kall ble ikke  tatt imot."....

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705440-du-skal-ikke-velge-og-vrake

Kan vanskelig se for meg Jesu fortvilte gråt, men heller at Jesu gråt var fylt av smerte. Det hører vel mer menneskenaturen til å bli fortvilet. Rakk ikke å lagre dette før de ti minuttene var gått ut. Som medførte at jeg ble påminnet og fikk påminne om dette:

Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet, 2 Kor 4,8

6 For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.
 7  Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.

 8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet,
 9 forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut. 10 Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. 11 For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp.

 12 Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. 13 Det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og vi taler, fordi vi har den samme troens Ånd.
2 Kor 4,6-13

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere