Morten Magelssen

14

Abortlov uten diskriminering

Selv om man er enig i prinsippet om kvinnens rett til å bestemme, så har dagens abortlov tre viktige svakheter som bør rettes opp.

Publisert: 15. nov 2018

Skrevet av Eivor Andersen Oftestad, forsker, MF Vitenskapelig høgskole, Jan Helge Solbakk, professor, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Morten Magelssen, forsker, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

I Norge er det et vidt ­spekter av syn på abort, foster­diagnostikk og fosterets ­verdi gjennom svangerskapet. Heller ikke vi som ­skriver dette har sammen­fallende syn. Mange er tilfreds med ­dagens kompromiss, der kvinnen ­bestemmer selv uten å måtte oppgi grunn frem til og med uke 12, men må søke abortnemnd og begrunne valget deretter. Ordningen vekter kvinnens ­interesser og hensynet til fosteret, som får økende vern i takt med svangerskapets varighet. Men også fra dette perspektivet har ­dagens abortlov tre viktige svakheter som bør rettes opp.

1. Abort bør anerkjennes som ­dilemma

Abortlovens paragraf 1 ­beskriver behovet for «en ansvars­bevisst holdning» slik at formålet kan oppnås, ­nemlig at «antallet svangerskaps­avbrudd blir ­lavest mulig». Paragrafen underslår imidlertid at abort er et etisk ­dilemma, og det gis dermed ingen forklaring på hvorfor hensynet til den ­gravide og til fosteret er ­vektet som de er. Abortloven trenger derfor en ny formålsparagraf som ­eksplisitt anerkjenner at abort er et etisk dilemma, der både fosterets ­verdi og den gravides interesser er tungtveiende hensyn.

2. Fosterreduksjon av friske fostre bør forbys

Da loven ble utformet på 70-­tallet var såkalt foster­reduksjon – prosedyren der man reduserer antall fostre i et flerlingesvangerskap – ingen aktuell problemstilling. Navnet tilslører at det her er snakk om selektiv avliving av et eller flere friske ­fostre under en pågå­ende graviditet. Dette er ­risikabelt for ­gjenværende ­fostre (selv om det, hvis det går bra, ­reduserer risikoen som hefter ved ethvert flerlingesvangerskap). Stortinget har ikke tatt stilling til «tvilling­abort», og Norge er i dag eneste land i Europa som offentlig praktiserer «selvbestemt» foster­reduksjon. Lovens smutthull bør tettes – ­fosterreduksjon av friske fostre bør eksplisitt forbys.

3. Sorteringsparagrafen 2c bør endres

Abortloven åpner for ­senabort når «det er stor fare for at ­barnet kan få alvorlig sykdom». Men ­praksis i dag er at ikke bare ­«alvorlig sykdom», men også ­påviste egenskaper hos ­fosteret – som Downs syndrom – ­anføres som selvstendig abortgrunn med hjemmel i 2c. Én enkelt egenskap ved fosteret – en ­diagnose, en gruppetilhørighet – blir ­avgjørende for dets rettsvern og moralske verdi. Det er et problem at loven på denne måten forskjellsbehandler ut fra egenskaper og graderer ­fostres menneskeverd og rettsvern. ­Dette er ikke primært et problem for mennesker som lever med Downs syndrom, men et problem for oss alle: Det innebærer en avvisning av prinsippet om alle ­menneskers likeverd uavhengig av helse, sykdom eller egenskaper. Dette prinsippet er en hjørnestein i vårt ­liberale demokrati.

Diskriminerende ordlyd. 

Mange er enig i at paragraf 2c er problematisk. Men blant oss som mener dette, er det uenighet om hva konsekvensen bør bli. For noen er det et viktig mål å redusere antallet aborter. De vil derfor ønske en reell inn­skrenking av adgangen til abort velkommen. Andre, derimot, som helse­minister Bent Høie, ønsker å fjerne lovens diskriminerende ordlyd og signaleffekt, samtidig som adgangen til abort i de tilfeller der fosteret har fått påvist en alvorlig diagnose eller et avvik, beholdes som i dag.

Den balansegangen som sistnevnte gruppe ønsker, er fullt mulig å oppnå. Allerede i dag­ ­åpner lovens paragraf 2b for sen­abort der «omsorgen for ­barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon». ­Fosterets eventuelle diagnoser er et relevant hensyn her. Videre heter det at «Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv ­bedømmer sin situasjon». Hvis paragraf 2c endres til et kriterium om ­manglende levedyktighet, vil mindre alvorlige diagnoser fortsatt kvalifisere til abort. Men en svært viktig forskjell er at ­fokus da blir på kvinnens/parets livssituasjon og deres egen vurdering av det å skulle ha omsorg for et barn med spesielle behov. Barnet og dets egenskaper trer i bakgrunnen, og med det den diskriminerende signaleffekten.

Ikke i proporsjon. 

De ­siste ukene har avstedkommet et sterkt engasjement for dagens abortlov. Det brukes retorikk om angrep på kvinners rettigheter, formynderi, fare for abort­turisme og massiv nedvurdering av kvinner. Reaksjonene står ikke i proporsjon til forslagene som luftes. Ønsket om å fjerne eller endre abortlovens paragraf 2c er ikke et angrep på kvinnens selvbestemmelse. Det er imidlertid på høy tid at abortloven oppdateres og vurderes ut fra den nye virkeligheten. I dag er foster­reduksjon og fostersortering to sider ved denne virkelig­heten. De tre åpenbare svak­hetene i dagens lov som vi har pekt på, svekker abortlovens troverdighet og robusthet som nasjonalt kompromiss. Det er all grunn til å diskutere dette på et saklig grunnlag.

En nesten identisk tekst ble ­første gang publisert i Dag­bladet. ­Gjengitt med tillatelse.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
9 dager siden / 5067 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
20 dager siden / 4759 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 2703 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
25 dager siden / 2322 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
23 dager siden / 1806 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
10 dager siden / 1779 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
4 dager siden / 1630 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
22 dager siden / 1528 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
15 dager siden / 1399 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
14 dager siden / 1313 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere