Randi Moskvil Letmolie

1

«Tomme» kirker har også verdi

Mellom 150 og 175 av kirkene våre blir nesten aldri brukt. Likevel er det sjelden aktuelt for menighetsråd og fellesråd å foreslå å ta dem ut av bruk. Det sier mye om hvor viktig kirkebygget er for folk og lokalsamfunn.

Publisert: 12. nov 2018 / 333 visninger.

Det virker opplest og vedtatt at det finnes en rekke «tomme kirker» rundt i landet vårt, og at det blir stadig flere av dem. KA blir ofte kontaktet av journalister som ønsker en oversikt over kirker som ikke blir brukt, som skal legges ned, selges eller rives. Selv om vi ikke kjenner til kirker som aldri brukes, finnes det en del kirker som brukes sjelden. I høst har vi kartlagt omfanget av dette fenomenet gjennom en undersøkelse der vi har spurt alle landets kirkeverger hvor mange kirker i deres fellesrådsområde (kommune) som i gjennomsnitt brukes sjeldnere enn én gang i måneden.

Svarene tyder på at det finnes mellom 150 og 175 kirker i denne kategorien. Dette tilsvarer om lag 10 prosent av de byggene som er definert som kirke i Den norske kirke. Tallet inkluderer et ukjent antall kirker som ikke egner seg til vinterbruk og/eller er så dyre å varme opp at det bare gjøres til spesielle anledninger. Dette er for eksempel stavkirker, steinkirker fra middelalderen og andre gamle kirker. I tallet finnes også kirker som er blitt overflødige fordi bygda har fått ny kirke.

Handler mest om demografi

Det som oftest kjennetegner en kirke med lav bruk, er at den ligger i en liten kommune. Om lag 3 av 4 slike kirker befinner seg i en kommune med under 5.000 innbyggere. Særlig i Nord-Norge er dette tydelig, der dette gjelder om lag 9 av 10 kirker med lav bruk.

Nord-Norge har også den største andelen kirker med lav bruk. I Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og Finnmark) står cirka 35 kirker tomme mesteparten av tiden, noe som tilsvarer hver tredje kirke. I Sør-Hålogaland (Nordland) er antallet cirka 25, tilsvarende en femdel av kirkene.

KAs undersøkelse viser at kirker med lav bruk i all hovedsak handler om demografi. Folk bor og ferdes annerledes enn før, og de transporterer seg raskere og oftere over avstander. Vi har imidlertid ingen holdepunkter for å si at dette er en helt ny situasjon. De kreftene som påvirker utviklingen har vært virksomme i mange tiår, og vi har ingen tidligere undersøkelse å sammenligne 2018-tallene med.

Snakkes lite om

I undersøkelsen har vi også spurt hvor mange kirker den enkelte kirkeverge antar vil være tatt ut av vanlig bruk om ti år. Her er anslaget om lag 90. I tillegg kommer kirker i Oslo, der det allerede pågår en prosess knyttet til dette, men dette handler mer om økonomi, ikke om lav bruk.

Det er interessant å merke seg at i kommuner med få innbyggere (under 10.000) er det totale antallet kirker med lav bruk høyere enn det antallet kirker som man antar vil bli tatt ut av bruk. For kommunene med flere innbyggere er det motsatt.

Bildet av små kommuner som ønsker å ha sine kirker i drift til tross for at mange av dem brukes sjelden, bekreftes av et annet funn i vår undersøkelse: Temaet står i liten grad på dagsorden hos dem som eier kirkene, og særlig ikke hos dem som har den største forekomsten av lite brukte kirker.

Av de godt over 220 kommunene med mindre enn 10.000 innbyggere som har besvart undersøkelsen, oppgir bare om lag 30 at «salg, stenging, utleie, rivning eller andre måter å ta en eller flere kirker ut av bruk» har stått på dagsorden (formelt eller uformelt, administrativt eller i fellesråd eller menighetsråd). Av ni respondenter i de minste kommunene (0-1.999 innbyggere) der antall kirker med lav bruk er to eller tre, oppgir bare én at det har vært diskutert å ta kirker ut av bruk.

Kjenner politikernes prioriteringer

Det er viktig å bemerke at undersøkelsen ikke skiller på om kirkene har eller ikke har gravplass i tilknytning til seg. En gravplass som er nært knyttet opp til kirken, kan være en av flere grunner til at endret bruk/nedleggelse ikke er vurdert.

Undersøkelsen blant kirkevergene viser altså at de vurderer bare 6 prosent av landets kirker som sannsynlig «nedlagt» i løpet av de ti neste årene. Kirkevergene jobber lokalt og kjenner den lokale kirke godt. De vet også i hvilken grad lokalpolitikerne er villige til å prioritere kirkebygg og kirkelig aktivitet.

Det lave tallet på antatte «nedleggelser» i årene framover tyder på at kirkene er viktige både for og i lokalsamfunn. Selv om man bruker kirken lite, er det viktig at den er der når man trenger den. Ofte handler dette om markeringer og riter i folks liv.

Bruk er det beste vern

Samtidig utfordres vi av disse tallene. Når bruken av kirken er liten, bør vi spørre oss om vi kan bruke den mer og – i tilfelle – finnes det flere måter å bruke den på? Nå har det akkurat vært Allehelgensdag. Kunne kirken vært åpen for publikum og sørgende også der det ikke var gudstjeneste den dagen?

Veldig mange kirker er kulturhistoriske og arkitektoniske skatter og av interesse for mange både nasjonalt og internasjonalt. I denne sammenhengen utfordres vi ofte på tilgjengeligheten. Mange har løst dette på en god måte, mens andre leter etter gode løsninger.

Nå som vi vet mer om hva som kjennetegner kirker med lav bruk, er det også enklere å målrette tiltak for å møte utfordringen. Ballen ligger hos fellesråd, menighetsråd og lokalsamfunn over hele landet, der folk er glad i kirken sin og ønsker å bevare den. Et godt utgangspunkt er at bruk er det beste vern, også for kirkebygg.

Randi Moskvil Letmolie
direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

(Innlegget stod på trykk i Vårt Land 13. november 2018)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Når er Gud i kirkebygg?

Publisert 2 måneder siden

Gudstjeneste skjer i Guds tempel.

«Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?»
‭‭1 Korinter‬ ‭3:16‬ 

«Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer, - dette er eders åndelige gudstjeneste(-)»
‭‭Romerne‬ ‭12:1‬ ‭

Kirkebygg er vakre og sakrale, men denne kjærligheten til Kirkebygg, kommer den fra kjærlighet til Gud, gudsfrykt og et liv innviet til Ham.

Trenger egentlig Guds folk kirkebygg i dag?

De titalls millioner noen legger i kirkelokaler, er det rett bruk av økonomiske midler.


1 liker  

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 time siden / 35 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 71 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 9 timer siden / 68 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 9 timer siden / 29 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 10 timer siden / 105 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 10 timer siden / 170 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 14 timer siden / 438 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 15 timer siden / 380 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 911 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82160 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44624 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35541 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28869 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22867 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22496 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22020 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20391 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19443 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 9 timer siden / 68 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 9 timer siden / 29 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 10 timer siden / 105 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 10 timer siden / 170 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 15 timer siden / 380 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3078 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 375 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 162 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 420 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 time siden / 35 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 71 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 9 timer siden / 68 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 9 timer siden / 29 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 10 timer siden / 105 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 10 timer siden / 170 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 14 timer siden / 438 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 15 timer siden / 380 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 911 visninger
Les flere