Lillan Støen

5

Stiftelsesklagenemda beviser at Stortinget ble ført bak lyset. Taternes kulturfond renvasket!

Stortingets vedtak i 2017 om at den kollektive oppreisningen til Romanifolket/taterne ikke lenger skulle forvaltes av Romanifolket/taternes kulturfond bygger på feil fakta! Nå forvaltes den kollektive oppreisningen Taterne fikk for de grove overgrep staten begikk mot dem av staten ved KMD!

Publisert: 9. nov 2018

Den kollektive erstatningen gitt til Romanifolket/taterne for de overgrep staten begikk mot folkegruppen gjennom statens assimileringspolitikk - Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond(Stiftelsen).

Den kollektive erstatningen ble vedtatt i 2004 og et fond pålydende 75 millioner ble opprettet hvor avkastningen skulle benyttes til å bevare, synliggjøre og formidle Taternes kultur, historie og språk og til drift av et sekretariat/rådgivingssenter som kan tilby juridisk og annen bistand til tatere som trenger det. I 2007 ble stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond opprettet og skulle forvalte erstatningen. I 2014 ble fondet på 75 millioner trukket tilbake, på lik linje med Samefolkets fond, og erstattet med årlige bevilgninger over statsbudsjettet, mot folkegruppens ønske som følte at deres erstatning ble frarøvet dem og at de ble prisgitt «godviljen» til den til enhver tid sittende regjering.

Stiftelsen opprettet i 2014 Romanifolket/taternes senter som blant annet hadde en veiledningstjeneste som tilbød gratis juridisk og annen bistand som hjelp til erstatningssøknader og gjeldsrådgivning til Tatere som trengte det. Disse institusjoner gjorde en enorm innsats for bevaring av språk, kultur og historie og for å hjelpe de som har lidd gjennom overgrep begått av stat og kirke. De bistod med råd, veiledning, søknader, advokat bistand mm. De var også de eneste institusjoner som hadde full kompetanse angående Romanifolket/Taterne, og som ble styrt av folket selv.

I 2015 ble de årlige utbetalinger til Stiftelsen fryst uten noen form for konkret begrunnelse foruten «mistillit i folkegruppen». KMD hadde mottatt «bekymringsmeldinger fra Romanimiljøet» uttalte statssekretær Anne Karin Olli til bladet Kapital.  Disse bekymringsmeldinger viste seg å være grove, udokumenterte påstander og beskyldninger uten hold i virkeligheten. 

"Ola Nordmann" ville vel tro at et departement forholdt seg til bevis?  Men bevisbyrden veier ikke like tungt  for alle grupper mennesker.

I mars 2015 startet Stiftelsestilsynet granskning av Stiftelsen og leverte sin rapport 13.02.2017.

Bakgrunnen for at Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn med stiftelsen var at Stiftelsestilsynet var blitt gjort kjent med at en styreleder i 2015 ble anklaget av stiftelsen Romanifolket/taternes Kulturfond for å ha utnyttet sin posisjon som styreleder til å få utbetalt urettmessige godtgjørelser i perioden han hadde fungert som styreleder i stiftelsen. (Les klagenemdas rapport).  Resten av styret i denne Stiftelsen besluttet å avsette styrelederen og å granske styrelederens godtgjørelser.

I mangel på en konkret begrunnelse for tilbakeholdelse av de årlige bevilgningene stevnet Stiftelsen staten ved KMD for retten.

21.juni 2017 gjorde Stortinget vedtak om at den kollektive erstatningen ikke lenger skulle forvaltes av Stiftelsen. Et vedtak som fjernet grunnlaget for å gjennomføre rettsaken som var berammet til september 2017.
Stortinget fratok dermed Stiftelsen og hele folkegruppen muligheten til å få belyst saken for domstolene.  

Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted,  jeg  kan ikke se at hans utnyttelse av systemet har fått lignende konsekvenser for Stortinget som samme handling fikk for Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond.

2. november 2018 kom Stiftelsesklagenemdas rapport om Stiftelsestilsynets rapport om Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond.https://lottstift.no/wp-content/uploads/2018/11/Vedtak-i-klagenemda-Romanistiftelsen-nov18.pdf

Den tilbakeviste all kritikk i Stiftelsestilsynets rapport og opphevet vedtak om styreavsettelse av tre styremedlemmer. Den beviste også at Stortingets vedtak om å frata Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond retten til å forvalte den kollektive erstatningen til Romanifolket/taterne ble gjort på feil grunnlag.

I en e-post 5. november 2018 fra ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard i Same- og minoritetspolitisk avdeling erklærte han seg inhabili saker som angår Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond og "tilknyttede organisasjoner"  på bakgrunn av Stiftelsesklagenemndas vedtak 2. november 2018. Departementsråd Eivind Dale overtar derfor ansvaret som ekspedisjonssjef i disse sakene.
 
Det er Taternes Landsforenings oppfatning at departementsråd Eivind Dales befatning med saken gjør at også han må anses som inhabil. Bakgrunnen er departementsrådens fremferd forut for Stortingets behandling av revidert statsbudsjett for 2017, hvor Stortinget vedtok å trekke tilbake bevilgningene til Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond.  Statsråden er varslet om krav om å erklæres inhabil.

Pr. dags dato forvaltes den kollektive erstatningen den norske stat ga til Romanifolket/taterne for de grove overgrep staten begikk mot folkegruppen av staten ved KMD. 
Privatpersoner fra folkegruppen er utestengt fra å søke midler til prosjekter til bevaring, formidling og synliggjøring av SITT språk, SIN kultur og SIN historie.  Slike prosjekter er nå forbeholdt museer, organisasjoner og instanser registrert i Brønnøysundregistrene. Snart overføres erstatningen til Kulturrådet som er underlagt Kulturdepartementet – altså staten.

Kapital skrev en rekke artikler om denne saken.  

Ansvarlig journalist var Siri Gedde Dahl som nå er ansatt hos Dagbladet. Gedde-Dahl vant SKUP-prisen for fremragende undersøkende journalistikk i 2005 for avsløringene om «Vannverksaken». Dette er også kåret til «tidenes SKUP». I tillegg har Gedde-Dahl vunnet to SKUP-diplomer, men saken om Taterfondet  var ikke preget av gravende journalistikk.  Den var preget av feil fakta og jus og tydelig forutinntatthet. "Vær varsom plakaten" stod nok tildekket, lengst bak i kontoret til Gedde Dahl i denne saken

Siri Gedde Dahl skrev blant annet at Taterfondet ble tilbaketrukket grunnet mislighold noe som var blank løgn.

Undertegnede sendte en kort mail til Kommunal og moderniseringsdepartementet etter å ha lest påstanden fra Gedde Dahl i Kapital:

"Hei

Jeg leser i siste utgave av Kapital at Romanifolket/Taternes kulturfond ble trukket tilbake grunnet mislighold. Kan jeg få enforklaring på hvorfor dette fondet ble trukket tilbake,  og om det stemmer at det var grunnetmislighold?" 

"Hei

Fra 2014 ble avkastningsmodellen for Romanifolket/taterneskulturfond erstattet med ordinære årlige bevilgninger.  Dette skjedde samtidig med at ogsåavkastningen fra Samefolkets fond ble erstattet med årlige bevilgninger.Fremstillingen i artikkelen i Kapital er ikke korrekt.

Undertegnet: Avdelingsdirektør Kristin Ryan - same ogminoritetspolitisk avdeling".

Jeg er ingen gravejournalist.  Jeg er INGEN form for journalist, men jeg trengte ikke å grave særlig dypt for å få vite sannheten.  Jeg visste for øvrig sannheten fra før, men jeg ville bevise for Gedde Dahl hvor enkelt det var. Denne saken ble ikke nok et SKUP for Gedde Dahl.  Det kunne den ha blitt om hun hadde valgt å grave litt, men dårlige holdninger og forutinntatte meninger møter jeg ikke så rent sjelden i mitt arbeid som sekretær for TaternesLandsforening.  En forening for en av Norges minste og mest sårbare minoriteter.

Les Stiftelsesklagenemdas rapport og tenk tilbake på hvilke holdninger du følte på den gang du muligens leste om denne saken i Kapital.


Fortsettelsen i denne saken venter jeg på i spenning!

 


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lillan Støen

5 innlegg  4 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Linken i innlegget innehar feil!  Her er korrekt link til Klagenemdas rapport som renvasker Taterfondet.


https://lottstift.no/nb/om-oss/aktuelt/vedtak-om-romanistiftelsen-omgjort/?fbclid=IwAR1ywnwlXV_GBSCzktSUc85nng-CACBhwHaifyUjtA2iQni5hOiSLMkbMEQ

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere