Kjersti Toppe

16

Tilslørende om tvillingabort

Helseminister Bent Høie sitt innlegg i Vårt land onsdag 24. oktober kan ikke stå uimotsagt.

Publisert: 27. okt 2018

Selv om det nærmer seg KrFs landsmøte og Høyre velger å ta aktiv del i den prosessen, finnes det en grense for hvordan man framstiller saker. Både helseminister Høie og statsminister Erna Solberg fremholder at de nå er mot tvillingabort. Det er gledelig om de har ombestemt seg. Fosterreduksjon av friskt foster før 12. uke, er Norge alene om. Fagmiljøet er hoderystende. Det utsetter det gjenværende foster for stor helserisiko. Og det er etisk sett et enormt krevende.

Faktisk usant. 

Sp og KrF fremmet høsten 2016 sammen et forslag om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon. Nå hevder Høie at han og Høyre aldri har tatt stilling i saken. Det er faktisk usant. For regjeringspartiene stemte aktivt ned Sp og KrF sitt forslag i Stortinget, som kunne stoppet denne praksisen. Forslaget som ble fremmet, hadde som overskrift: «Representantforslag om å ikke tillate en praksis med fosterreduksjon». Klarere kan det vel ikke sies. Selve vedtaket som Høyre stemte imot, lød: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lov om svangerskapsavbrudd der det presiseres att fosterreduksjon ikke er tillatt».

Helseminister Høie mener at det å stemme ned forslaget, ikke var å ta stilling i saken. Ærlig talt. Om man stemmer mot å be regjeringen fremme forslag om lovendring slik at tvillingabort ikke blir tillatt, har man faktisk tatt stilling i saken. Her prøver Høie rett og slett å vri seg unna.

Høie skriver videre at når juristene vurderte at fosterreduksjon var innenfor dagens abortlov, kunne han ikke overprøve det. Vel, Høie kunne som landets helseminister når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring. Hvis han og regjeringen ville. Det skjedde aldri. Det var jo nettopp derfor Sp og KrF fremmet representantforslag i Stortinget for å tvinge gjennom en annen praksis.

Positivt med avklaring. 

Og dersom noen lurer på hva Høyre faktisk mente i saken, kan man lese innstillingen i saken. Der skriver Høyres representanter at de mente de var positivt at det nå var kommet en avklaring. Ikke en eneste setning om at dette var en avklaring de faktisk var imot. I saken skrev Høie rett ut at han ikke aktet å fremme forslag om å endre abortloven.

Mange mener i disse dager mye om verdier i norsk politikk. Det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal bare presisere at bioteknologiområdet er et område der de politiske skillelinjene har gått tvers gjennom flere regjeringskonstellasjoner. Jeg er stolt over hva Senterpartiet klarte få gjennom i de åtte årene vi satt og styrte.

Det er et faktum at nå har vi fått en regjering der det ene regjeringspartiet vil tillate altruistisk surrogati. Det er også et faktum at det er med Høie som helseminister og Erna Solberg som statsminister at tvillingabort ble godkjent praksis i norsk helsetjeneste og det ble lagt et løp for en historisk liberalisering av bioteknologifeltet. Begge deler er like beklagelig.


5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.
Høie skriver videre at når juristene vurderte at fosterreduksjon var innenfor dagens abortlov, kunne han ikke overprøve det. Vel, Høie kunne som landets helseminister når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring. Hvis han og regjeringen ville. Det skjedde aldri. Det var jo nettopp derfor Sp og KrF fremmet representantforslag i Stortinget for å tvinge gjennom en annen praksis.

Takk til Kjersti Toppe for et godt innlegg og en nødvendig presisering.

4 liker  
Kommentar #2

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Takk, Kjersti Toppe, Senterpartiet.

3 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Bra.

Vi får håpe at Høyre nå vil se at tvillingabort er galt.

Surrogati er heller ikke bra.  La oss også forsøke å bygge gode holdninger blant oss slik at når en blivende mor befruktes er hun glad for å få vite det og både den gravide og gravøren står klar med et godt hjem tll barnet.  Et foster har også en ansvarlig far.  

Kommentar #4

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Spørsmål til Kjersti Toppe

Publisert nesten 2 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.
Høie kunne som landets helseminister når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring. Hvis han og regjeringen ville. Det skjedde aldri. Det var jo nettopp derfor Sp og KrF fremmet representantforslag i Stortinget for å tvinge gjennom en annen praksis.

Spørsmålet om helsevesenet skal gjennomføre fosterreduksjon, dvs. avslutte svangerskapet for et antall av flere samtidige fostre i samme livmor, er interessant av mange grunner. Kjersti Toppe tar opp den politiske prosessen i Stortinget våren 2016, som fulgte etter medisinske og juridiske vurderinger i forvaltningen.

Representantforslaget fra Olaug Bollestad (KrF) og Kjersti Toppe (Sp) led nederlag i Stortinget fordi det bare var partiene KrF og Sp som støttet det med hele sin stortingsgruppe. Det interessante, som ennå ingen av partene ser ut til å ha vektlagt er bl.a. at en representant fra Høyre, en representant fra Frp og en representant fra Venstre også stemte for, henholdsvis Arve Kambe, Erlend Wiborg og Dag Helge Frøisland (vara for Ketil Kjenseth). 

Det er liten grunn til å tvile på at Regjeringen toet sine hender i frykt for å vekke abortlovfundamentalistene til strid. Dersom en ser denne stemmegivningen i sammenheng med Solberg og Høies forhandlingsvilje, jf. f.eks. Høies innlegg som Toppe går til felts mot ovenfor, åpner det seg likevel noen perspektiver.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har tilsammen 88 stortingsmandat og dermed flertall i Stortinget. Det er imidlertid grunn for å tro at en del av representantene vil ønske den samvittighetsfriheten de ikke tilkjenner fastleger, og derfor stemme mot et lovforslag. Da kan Senterpartiets 19 representanter bli avgjørende. Dersom Senterpartiet helhjertet støtter en lovendring kan hele 22 av representantene til Høyre, Frp og Venstre stemme mot og lovendringen likevel bli godkjent.

Et annet viktig spørsmål er fastlegers samvittighetsfrihet. I følge Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er samvittighetsfrihet et av fundamentene i et demokratisk samfunn, jf. menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 9. Høyesterett har i en nylig dom sitert EMD på dette og uttalt at avveiningene knyttet til reservasjonsretten må foretas på bakgrunn av at det mangfoldet som er uatskillelig fra et demokratisk samfunn, er avhengig av samvittighetsfriheten. Se siste halvdelen av dette innlegget av Håkon Bleken. 

Høyesterett hoppet riktig nok over gjerdet der det var lavest, dvs. på avtaleretten. Det betyr imidlertid ikke at de ikke kunne felt samme dom på et annet grunnlag. Retten har i avsnitt 75 - 92 gitt retningslinjer "om hva som må tillegges vekt ved vurderingen av EMK når en fastlege av samvittighetsgrunner reserverer seg mot innsetting av spiral". Høyesteretts argumentasjon har en retning som vel kunne endt med at dommen fikk samme resultat, men begrunnet i "tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet". 

Jeg har et håp om at det finnes politikere som er modige nok til å gå i front for samvittighetsfriheten i et spørsmål som gjelder livet. Samvittighetsfriheten er grunnleggende for å fastholde den liberale rettsstaten bygd på demokratiet i et stadig mer pluralistisk samfunn. 

Spørsmålet til Kjersti Toppe blir følgende: Dersom KrF går i forhandlinger med dagens Regjering og får gjennomslag for et større rom for samvittighetsfriheten eller for vern av flerlingesøsken mot fosterreduksjon, vil Senterpartiet da støtte opp om lovforslagene?  Senterpartiets støtte kan bli avgjørende dersom noen av Høyre, Frp og Venstre sine representanter får stemme mot av samvittighetsgrunner.

2 liker  
Kommentar #5

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Men hva mener egentlig Kjersti Toppe og SP ?

Publisert nesten 2 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.
Mange mener i disse dager mye om verdier i norsk politikk. Det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal bare presisere at bioteknologiområdet er et område der de politiske skillelinjene har gått tvers gjennom flere regjeringskonstellasjoner.

"Politikk er å ville".
Erna Solberg og Bent Høie åpner for å endre "sorteringsparagrafen" 2c i "abortloven" - dersom KrF krever det for å ha en samarbeidsavtale evt gå inn i en sentrum-Høyreregjering.

Men hva gjør SP da? Det lar Toppe bli hengende i luften ved å vise til at mange mener mye om verdier. Toppe, dette er politisk feighet!

Hadde Toppe virkelig stått opp for det hun en gang mente, ville hun selvsagt sagt at Ap må endre sitt syn dersom Sp og KrF skal inn i regjering med Støre. Og hun ville støttet KrF om de valgte å forhandle med Høyre.

Hun velger taushet. Det er til liten hjelp for oss som bekjemper sorteringssamfunnet:
KrF kan fortsatt forhindre sorteringssamfunnet

Kommentar #6

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Ignorant Kjersti Toppe?

Publisert nesten 2 år siden

Hun har fått flere spørsmål etter sitt innlegg, men velger å ikke å svare.

Det hadde jeg ikke forventet av en stortingsrepresentant.
Jeg viser til Asgeir Remø sitt velbegrunnede innlegg overfor, og hvor han stiller følgende spørsmål:
Dersom KrF går i forhandlinger med dagens Regjering og får gjennomslag for et større rom for samvittighetsfriheten eller for vern av flerlingesøsken mot fosterreduksjon, vil Senterpartiet da støtte opp om lovforslagene?

Kjersti Toppe, vil du ikke svare fordi SP har gitt opp kampen mot sorteringssamfunnet?


Kommentar #7

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Som Venstre-medlem kan du kanskje be Venstregruppa på Stortinget løfte denne saken der.

1 liker  
Kommentar #8

Kjersti Toppe

16 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Forstår ikkje kvifor du spør. Heile  innlegget mitt handla jo nettopp om kva Sp står for når det gjeld tvillingabort. Vi har forslått å forby det i stortinget og vi har programfesta at vi ikkje vil tillate ein slik praksis. . 

2 liker  
Kommentar #9

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Toppe svarer på noe annet

Publisert nesten 2 år siden

Jeg spurte selvsagt fordi jeg ikke vet om SP har et ufravikelig krav om at tvillingabort skal forbys under evt. forhandlinger med Ap.
Er svaret JA eller NEI ?
(Svar ønskes før landsmøtet i KrF starter slik at også de vet om det). 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere