Gerard Oord

5

En trist nyhet om Smiths Venner

Den nåværende ledelse foretar en drastisk endring i menighetens tross grunnlagog teologi. Hvor mange har vært med på å drøfte endringene?

Publisert: 24. okt 2018

En trist nyhet om Smiths Venner

På mandag den 3. september d.å. publiserte "Vårt Land" en artikkel skrevet av en av lederne i Smiths Venner, nå kalt BCC som burde fått oppmerksomhet i en langt større leserkrets enn tilfelle har vært. I innlegget tar forfatteren, Bernt Aksel Larsen, farvel, om enn på en forsiktig måte, med det læremessige og teologiske grunnlaget som har preget denne menigheten i godt over 100 år. I sin iver etter å imøtekomme Norsk Luthersk Misjonssambands kritikk at BCC fører en vranglære som er "såpass alvorlig at det har noe å si for om de kan bli sett på som kristne søsken i det hele tatt" virker det som om Larsen villig ofrer den bibelsk funderte læren "Kristus åpenbaret i kjød", som har vært bærebjelken i Smiths Venners teologi med noen få pennnestrøk og ender opp med å si " Jeg tror at den læremessige basisen egentlig er ganske lik mellom BCC og den lutherske tradisjonen".  Ja, den konklusjonen er helt riktig og dokumenteres  med nedenstående setning Larsen skriver i sitt innlegg. Mens på nettet har SV uttalt følgende: "Denne bibelske troen og forståelse (at Jesus tok på seg menneskets falne natur )er derfor en veldig nøkkel for selv å komme til et seirende liv slik at Kristi liv nå også kan komme i mitt og ditt legeme". Denne nøkkelen forkastes nå. Er det rart at man reagerer?

" Når vi vektlegger at Han ble fristet mener vi derfor ikke at dette skjedde på en måte som gjør ham til en del av den falne menneskeslekten".(Bernt Aksel Larsen.)

Dette er meget tragisk. Et spørsmål: Hvor mange i Smiths Venner har vært med på og drøfte denne forandringen i læren som Larsen presenterer?

Det er forståelig at BCC ønsker en større kundekrets, men er dere sikker på at dette er veien å gå? Istedenfor å forandre på det sentrale i trosgrunnlaget så finnes det flere andre muligheter til å øke omsetningen på. Prisen i seg selv er jo et viktig konkurransemiddel som folk er meget følsom for. Jeg ville tenkt meg godt om. Isteden for å få i pose og sekk så kan man risikere å miste i pose og sekk. Det går jo an å miste Guds velsignelse ved de valg vi gjør.

Litt historikk

Allerede i året rundt 400 etter Kristus skjedde det foruroligende ting i Kristenheten som fortsatt har dramatiske følger for vår forståelse av hvem Jesus var etter naturen og vår tro på Ham. Noen vil mene at det er helt irrelevant å snakke om dette tema, men det er fortsatt en del troende som ønsker å ha seier over synd, og som mener at dette også er et vesentlig aspekt ved frelsesverket, mens for de som kun tror på evangeliet om syndenes forlatelse er dette mindre aktuelt. Det siste har jeg full forståelse for.

Augustin ble født i år 354 i Nord Afrika. Faren hans var hedning og moren den kristne Monica. Augustin var selv aktiv Mankeist tilhenger (opprinnelig en hedensk religion) i sine unge år. Augustin ble kristen da han var 33 år og ble i år 391 biskop i Hippo.  Den særpregede Manikeismen slapp ikke helt taket på Augustins tenkning selv om han ble katolsk biskop. Augustin blir av mange ansett som kirkehistoriens største teolog. Andre er ikke så overbevist om dette. Det er flere tvilsomme teorier han har lansert fra sitt frodige sinn som har fått stor utbredelse, men som delvis også har blitt imøtegått av Luther. Jeg nevner: Læren om predestinasjon, engang frelst alltid frelst,osv.

Augustins fatale villfarelse.

Hans største problem var å forklare begrepet "Arvesynden" som i denne tiden var et omfattende diskusjonstema. Hans endelige konklusjon ble:" Vi er syndere fordi vi blir født med arvesynd". Nei, sier Bibelen: Vi blir syndere når vi overtreder Guds bud, arvesynden gjør oss ikke til syndere, det er først nå vi synder og faller i fristelsene som kommer fra vår falne natur at vi blir syndere. "Synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov" Rom 5, 13, Det virker som om Augustin ikke så forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd. Men så kom den tanken opp hos Augustin. Når alle mennesker blir født med arvesynd og av den grunn er syndere da blir jo ifølge denne tankerekke Jesus også en synder og det kan jo umulig være riktig, så Jesus må ha blitt født med en annen natur. Hans konklusjon ble at Jesus måtte ha samme natur som Adam før fallet i motsetning til Paulus som hevder at Jesus hadde Davids natur og kjød og derved hadde fått del i Adams falne natur etter syndefallet. Rom 1, 3. Majoriteten av kirkesamfunnene, inklusiv NLM,  synes å ha akseptert Augustins forklaring om Jesu syndfrie natur og dermed forkastet Apostlenes lære om dette tema.  Men når Jesus ikke hadde synd i kjødet, hvordan kunne Han da beseire synden? Er det noen som spør. Det er gjerne slik at kommer man med én villfarelse så må man dekke over med en annen.

Maria gjøres i stand til å bli himmelens dronning.

 Augustins videre tanke ble: men hva da med Maria hvordan kunne hun føde en sønn med en ren og syndfri natur , mens hun selv hadde en menneskelig,  fallen natur? Hun kunne jo ikke overføre noe til sønnen som hun selv ikke hadde. Vipps så kom doktrinen om at Maria selv ble unnfanget av den Hellige Ånd, og at hun i seg selv var syndfri og fullkommen fra fødselen av.   Det synes at de store kirkesamfunnene ikke klarer å innse det faktum at hverken vi eller Jesus blir urene ved å ha synd i kjødet. Det er for dem som å banne i kirken.  Urene blir vi først når vi følger den onde, kjødelige naturen. I motsetning til oss har Jesus aldri syndet hverken i ord, tanker eller gjerning. De mange som i dag påstår at vi mennesker har personlig syndeskyld i og med Adams fall og at vi må beskytte Jesus syndfrihet ved å si at han tok Adams natur før fallet, har simpelt hen akseptert en  katolsk tese, som står i direkte motsetning til bibelens lære i Rom 8,3  pluss mange andre skriftsteder.  Konsekvensene av denne vranglæren er enorm. Det er sammen med andre våkne og selvstendig tenkende mennesker og Guds Ånds åpenbaring at J.O. Smith gjennomskuet denne vranglæren og fikk  frem veien i Jesu fotspor. Det skal han ha ros for.  At den nåværende ledelse i BCC synes å velge den Jesus som Augustin klarte å innføre og som er et rent fantasi foster, er trist.

Gerard  Oord

26 år siden jeg var medlem i SV.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

I romerne står det at alle mennesker har syndet. Dersom Jesus var lik mennesker med samme natur må han også ha syndet? Det står også et annet sted at dersom vi sier vi ikke har synd bedrar vi oss selv.

Kommentar #52

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Da måtte Jesus også bedra seg selv.

Kommentar #53

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

"Det synes at de store kirkesamfunnene ikke klarer å innse det faktum at hverken vi eller Jesus blir urene ved å ha synd i kjødet. Det er for dem som å banne i kirken.  Urene blir vi først når vi følger den onde, kjødelige naturen. I motsetning til oss har Jesus aldri syndet hverken i ord, tanker eller gjerning. De mange som i dag påstår at vi mennesker har personlig syndeskyld i og med Adams fall og at vi må beskytte Jesus syndfrihet ved å si at han tok Adams natur før fallet, har simpelt hen akseptert en  katolsk tese, som står i direkte motsetning til bibelens lære i Rom 8,3  pluss mange andre skriftsteder."

Jeg er uenig med det du skriver. Alle mennesker er født med en fallen natur. Vi er alle fordømt, uavhengig av vår ferd. Vi kan ikke gjøre noe selv. Alle våre gjerninger er som urent tøy å regne. Alle dine gode gjeninger er som skitt og urent puss foran Gud. Kun i Jesus er vi tilgitt. 

«Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.  Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 5,18-21)

Du skriver, eller impliserer, at Jesus har synd i kjødet. Det mener jeg er blasfemi. Vi leser fra Jakobs brev; "Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."

Satan forsøkte å friste Jesus. Men mannen fra Nasaret ble ikke fristet av sitt eget syndige kjød. Om så var ville ikke Jesus være det lytefrie lam. Og da ville det heller ikke være noen frelse å få for elendige syndere. Kan hende mine kommentarer oppleves kjepphøye. Men det du skriver inviterer desverre ikke til dialog. Når det er sagt ønsker jeg ikke å fornærme. 

Jesus er Guds lam. Jesus Kristus er Gud fra evighet og til evighet. Han er uten forandring. I Ham finnes ikke mørke. 


2 liker  
Kommentar #54

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det ikke så vanskelig å være enig i mye av det Gerard Oord skriver i sitt innlegg, synes jeg.

Jeg kan ikke si meg enig eller uenig i hva han sier i innlegget fordi jeg kjenner ikke SV på en intim måte, og da blir det bare hva han sier opp mot hva eventuelle andre sier. Hva jeg reagerer på er at han sier at Herren har en fallen natur, og levde et syndig liv, slik jeg forstår ham. Han viser også til en person ved John Berglund som har skrevet en artikkel hvor de samme ting blir ymtet frempå. Det er dette jeg reagerer på, og som jeg oppfattet som vranglære. Et ord han selv bruker forresten. 

Om du er enig med mye av det han skriver, er det opp til deg, men jeg responderer på det jeg oppfatter som vranglære.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #55

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Gå til den siterte teksten. Hva jeg reagerer på er at han sier at Herren har en fallen natur, og levde et syndig liv, slik jeg forstår ham.

Da forstår du meg fullstendig galt når du mener at jeg påstår at Jesus levde et syndig liv. Det er bare helt utrolig. Da kan du ikke ha lest mye av det jeg har skrevet.  Det er jo helt opplagt at Jesus aldri syndet, les aldri. Men han ble fristet som oss i alle ting og seiret for å kunne bli en barmhjertig og miskunnelig yppersteprest. Hebr. 4, 15 og 16. 

Med andre ord, hvis Jesus ikke hadde hatt vår falne natur og blitt fristet som oss, kunne han ikke ha blitt vår miskunnelig yppersteprest. Ta deg litt tid og tenk over det. Det samme sier Hebreerforfatter i Kap, 2, 14-18.  

Hva sier Jakob, broren til Jesus, Kap 1, 13, Ingen må si når han blir fristet: Jeg blir fristet av Gud."  For Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister Han ikke noen. Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær." 

Det virker som om mange av dere ikke tror på inkarnasjonen som forteller at Jesus ble menneske som oss i alle ting. Jesus gav avkall på å være Gud lik. Phil. 2, Etter at Adam falt i synd og gav djevelen rom ble leiligheten Adam bodde i skitnet til noe veldig, for å gjøre denne leiligheten ren igjen, måtte Jesus  jo gå inn i denne skitne leiligheten til Adam får å rense bort all skitt!!!

Beklager, men de som ikke tror at Jesus ble fristet som oss ,har ikke  en ypperste prest som de kan henvende seg til. De vil istedenfor møte en streng Gud.

Jeg forstår at for mange her er dette helt nye tanker og det er et kjent faktum at nye tanker fører til motstand. Dette ser vi i alle sammenhenger. Mitt råd er les de skriftsteder jeg nevner om og om igjen og tenk etter. Det er ikke lett i vår tid. Vi ser en stor avkristning, men det verste av alt er at teologene og bibeloversettere driver med en avkristning av Bibelen. Jeg må fortelle en liten episode:

Etter at "Bibelen Guds Ord" kom ut i studieutgave ble jeg gjort oppmerksom på at ordet "Kjød" var blitt skiftet ut med "legeme, kropp eller kjøtt". Spesielt i 1. Peter 4, 1 fører dette til en tragisk, komisk situasjon. I 1930 oversettelse står det." Da nu Kristus har lidd for oss i" kjødet" så væpne dere med den samme tanke at den som har lidd i kjødet,  blir ferdig med synden. Hvis man da istedenfor bruker ordet legeme og sier at den som lider i legemet blir ferdig med synden, da blir det bare nonsens.

Det er veldig mange som har lidt i legeme, men aldri blitt ferdig med synden. Jeg kontaktet da en av de fire doktorer i teologi som var redaktører for oversettelsen. Etter å ha forklart ham situasjonen, sa han." Jeg likte ikke at ordet kjød var blitt oversatt med legeme". I en senere bibeloversettelse forandret han ordet legeme til kjød igjen. Jeg har takket ham for det. Dette er av den aller største betydning. Det er et kjempe bedrag å erstatte ordet kjød med legeme. Kjød betyr nemlig mye mer i åndelig betydning. Det betyr som oftest , kjødet med dets lyster og begjær. Det vil si vår falne natur. Da Jesus stod imot fristelsene,  oppstod det en lidelse i kjødet. Lystene og begjæret fikk ikke hva de ville ha. Vi oppfordres til å følge Jesus på denne veien. Han som aldri syndet og i hvis munn det ikke fantes svik. Vi trenger i høyeste grad en kvalitets sikring av Bibel oversettelser. Teologene forandrer på selve fundamentet i den kristne tro: Jesus.
1 liker  
Kommentar #56

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jeg synes

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Beklager, men de som ikke tror at Jesus ble fristet som oss ,har ikke  en ypperste prest som de kan henvende seg til. De vil istedenfor møte en streng Gud.

hele din kommentar 55 er en fin avklaring som jeg kan støtte helt ut. 

Jeg er også enig i din første setning i utklippet her. Men hvorfor skriver du, og hva mener du med, at "De vil istedenfor møte en streng Gud."?


Kommentar #57

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord, hvis Jesus ikke hadde hatt vår falne natur og blitt fristet som oss, kunne han ikke ha blitt vår miskunnelig yppersteprest.

Kjære deg, dette er jo en annen Jesus. Dette er et annet evangelium. 

"Da Jesus stod imot fristelsene,  oppstod det en lidelse i kjødet. Lystene og begjæret fikk ikke hva de ville ha. Vi oppfordres til å følge Jesus på denne veien."

Hva er dette?? "Fikk ikke hva det ville ha?" Hva eksakt var det mannen fra Nasaret ville ha eller begjærte? 

"Oppfordres til å følge ham på veien?"

Jeg er interessert å høre hva du mener med Evangeliet, Gerard. For ut fra det du skriver forstår jeg ikke helt hvordan du leser din Bibel. 

2 liker  
Kommentar #58

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Svært godt poeng

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Etter at "Bibelen Guds Ord" kom ut i studieutgave ble jeg gjort oppmerksom på at ordet "Kjød" var blitt skiftet ut med "legeme, kropp eller kjøtt". Spesielt i 1. Peter 4, 1 fører dette til en tragisk, komisk situasjon. I 1930 oversettelse står det." Da nu Kristus har lidd for oss i" kjødet" så væpne dere med den samme tanke at den som har lidd i kjødet,  blir ferdig med synden. Hvis man da istedenfor bruker ordet legeme og sier at den som lider i legemet blir ferdig med synden, da blir det bare nonsens.

som jeg ikke har tenkt over før! At Kristus led i "kjødet"! Det kan ikke erstattes med "legeme".

Jeg har selv en revidert utgave (1938) av 1930-utgaven, hvor det også står "kjødet" i 1.Pet. 4, 1. Men det samme står også i "Bibelen Den hellige skrift" 1988. Men her er mange ord oversatt annerledes enn min 1938-utgave, noe som kan få alvorlig stor betydning for hvordan vi forstår Guds ord. Feil oversettelser er etter mitt syn et stort problem.

 Den kjente forkynner, forfatter, professor og bibelskolerektor, Øyvind Andersen, mente at 1930-utgaven var den beste norske oversettelsen. 

1 liker  
Kommentar #59

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hva mener du om bortrykkelsen? Før, under eller etter trengselen.

Kommentar #60

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
(Efter den 16:e Aug. är det inte lätt att få in bibliska inlägg med andliga sanningar här på VD. Det synes inte längre vara önskvärt med andliga inlägg förankrade i Guds Ord. Har blivit stoppad en gång och har väl sedan inte försökt.)

jeg har selv opplevd det samme med 2 innlegg jeg skrev.

Det syn du har på Juda hus og Israels hus kan jeg ikke bare uten videre avvise, jeg tenker faktisk en del på det du har skrevet, men jeg vet for lite til å ta stilling til det. Har du ikke et innlegg du allrede har skrevet om dette hvor jeg kan se litt nærmere på hva du skrevet og eventuelt stille spørsmål/kommentere, også i håp om at andre kan bidra med sitt syn ut fra faglig historiske og bibelske fakta?

Kommentar #61

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Da forstår du meg fullstendig galt når du mener at jeg påstår at Jesus levde et syndig liv. Det er bare helt utrolig. Da kan du ikke ha lest mye av det jeg har skrevet.  Det er jo helt opplagt at Jesus aldri syndet, les aldri. Men han ble fristet som oss i alle ting og seiret for å kunne bli en barmhjertig og miskunnelig yppersteprest. Hebr. 4, 15 og 16. 

Jeg ser du svarer på en annen kommentar enn den jeg skrev til deg, og svarer på det jeg skrev til Åge. Det jeg reagerer mest på er at du skriver at Jesus har en fallen natur. Å ha en fallen natur innebærer for meg en som synder. Derav min forståelse av at du mener Kristus var en synder. Kan godt hende jeg gikk for langt i dette henseende ved å tolke for mye i dette. Som du sikkert forstår er jeg ikke enig med deg at Han har en fallen natur. Ja Han har en menneskes skikkelse, og som det står i Rom. 8:3, Han kom i syndig kjøds lignelse.

Hadde du lest min forrige kommentar (42), og svart på den, ville du sett hva det er jeg reagerer på.

GO>Med andre ord, hvis Jesus ikke hadde hatt vår falne natur og blitt fristet som oss, kunne han ikke ha blitt vår miskunnelig yppersteprest. Ta deg litt tid og tenk over det. Det samme sier Hebreerforfatter i Kap, 2, 14-18.  

Ja Kristus blir fristet, dette kommer svært tydelig frem i Matt.4:1-11

Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. Da fristeren kom til Ham, sa han: «Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. » Da tok djevelen Ham med opp til Den hellige by, stilte Ham på templets tinde. og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. » Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud .» Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene. » Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom og tjente Ham.

Jesus beseiret her Satan og Han gjorde det som menneske. Satan ønsket at Jesus skulle bruke Sin guddommelighet, og da ville Satan seiret over Ham. Bare ved å la Seg friste i Sin menneskelighet, kunne Jesus beseire Satan.

GO> Det virker som om mange av dere ikke tror på inkarnasjonen som forteller at Jesus ble menneske som oss i alle ting. Jesus gav avkall på å være Gud lik. Phil. 2, Etter at Adam falt i synd og gav djevelen rom ble leiligheten Adam bodde i skitnet til noe veldig, for å gjøre denne leiligheten ren igjen, måtte Jesus  jo gå inn i denne skitne leiligheten til Adam får å rense bort all skitt!!!

Jeg forstår Filiperne noe annerledes enn deg. Jeg ser at dette sinnelaget som bodde i Jesus, var Gud selv, Ånden, som gjorde Ham og Faderen til ett. Jesus var ledet av denne Ånden i alt Han gjorde. Det er denne Ånden som vi også kan få i oss når vi blir født på ny, som vi kan bli ledet av, som gir oss det rette sinnelaget.

Jeg er ellers enig med deg angående ordet kjød, det bærer med seg en større mening enn ord som kjøtt, legeme osv. Jeg satte pris på historien du fortalte om doktoren som endret mening om ordet kjød. På engelsk har de ikke samme problem som vi har, fordi det engelske ordet "flesh" bærer med så mye betydning. Det norske språket er ikke like allsidig. Og det er nok her i oversetting fra dette ordet at kjøtt er kommet, fra bibelen Guds ord.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #62

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

De vil istedenfor møte en streng Gud.

Publisert 5 måneder siden

Hei Åge!

Takk for positiv tilbake melding. " De vil istedenfor møte en streng Gud".

Her har jeg vært uheldig med formuleringen og burde heller ha skrevet " De vil istedenfor lett kunne oppfatte Gud som en streng Gud". 

Det er dessverre slik at mange kristne går med selvfordømmelse og anklager seg selv. Da er det godt å ha en barmhjertig yppersteprest som har medlidenhet med våre skrøpeligheter og som har vært fristet som oss.


Kommentar #63

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

For en del år siden var jeg med på et bønnemøte på Blindern. Der var en fra Smiths venner med. Han syntes ikke noe om møte for de ba om at andre må bli frelst. Han mente at det viktigste er frelst selv. Altså vet man ikke om man kommer til himmelen. For et strev det må være.

Kommentar #64

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
(Efter den 16:e Aug. är det inte lätt att få in bibliska inlägg med andliga sanningar här på VD. Det synes inte längre vara önskvärt med andliga inlägg förankrade i Guds Ord. Har blivit stoppad en gång och har väl sedan inte försökt.)

Jeg tror de foretrekker folk med bilder. Jeg ser at de fleste som får publisert sine innlegg har bilder av seg selv. Det har også vært et ønske fra verdidebatt at kvinnelige skribenter skulle få plass til å skrive, så moderatorene har nok gitt foretrede til dem, framfor mannlige skribenter.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #65

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Bortrykkelsen

Publisert 5 måneder siden

Hei Fredrik! 

Jeg er ikke så opptatt av om når bortrykkelsen skal skje. Om det er før, etter eller under den store trengsel.  For meg er det viktigst å være rede for å møte min Frelser. Åpenbaring 19, 7-8. Matteus 24, 24. For falske kristuser og falske profeter skal stå frem osv.

Det er meget viktig at vi oppøver våre sanser til å skille mellom ondt og godt, slik at når den tiden kommer vi klarer å skille mellom den ekte Kristus og de falske kristuser.  Det er ingen selvfølge at vi klarer å velge riktig uten denne oppøvelsen.

1 liker  
Kommentar #66

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Takk for oppklaringen!...."I KRISTUS"...

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Det er dessverre slik at mange kristne går med selvfordømmelse og anklager seg selv.

Jeg er helt enig i din kommentar!

Uttrykket "I KRISTUS" er ofte brukt i Bibelen, jeg mener det er svært sentralt. Alt som er gjort for oss, er gjort "I KRISTUS". Det er Guds gjerning I KRISTUS på korset som har både rettferdiggjort oss og helliggjort oss. Vi er både korsfestet, dødet, begravet og vårt syndelegeme er tilintetgjort...I KRISTUS. Og det Gud har korsfestet, dødet, begravet og tilintetgjort...selvsagt åndelig sett...det begraver han ikke opp igjen og vekker til live igjen for å se om det er bra nok. Gud ser oss BARE "I KRISTUS"...eller gjennom Kristus, om du vil. 

Derfor er heller ikke vårt syndekjød for Guds øyne/ansikt mer. Hadde Gud IKKE skulle sett oss I KRISTUS, men bare I OSS SELV, ville vi aldri kunne blitt "opphøyet og SATT (fortid! Ikke skal bli satt!) i himmelen med ham", slik det står i Ef. 2, 6. Jeg mener det er Kristus som har beseiret synden, det vil aldri vi kunne klare fullkomment, for vi lever fortsatt med dette syndekjødet til vi går i graven. "Kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike- Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet " sier Paulus i 1. Kor. 15, 50.

"I HAM HAR (ikke en gang skal få) forløsningen ved hans blod, SYNDENES FORLATELSE, etter HANS NÅDES RIKDOM" Ef. 1, 7.

"Men hedningene skal prise Gud (i sitt hjerte) FOR HANS MISKUNN, som det står skrevet. DERFOR vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn." Rom. 15, 9. 

Nei, det er så visst ikke noen grunn til at kristne skal gå med selvfordømmelse og anklage seg selv! Hvordan kan vi da være til hans pris? 

Å ha selvfordømmelse og anklage seg selv fører bare til mismot, og Jesus sier: Jeg kom ikke for å gi dere mismots ånd" (altså er ikke den fra ham!). 

"Vær glade!" sier både Jesus og Paulus, ja, Paulus sier det to ganger etter hverandre ("jeg sier det atter en gang, vær glade!")!

ALT har vi fått av nåde, ikke noe kan vi få av oss selv, det blir ikke nåde, men lønn! 

Jeg håper mange får se dette, da kan vi med frimodighet gå til Gud med alt og si: "Abba. Far!" Han tar seg av sine barn med større omsorg enn noen kjødelig far kan. Takk og lov. "All min ros er Kristus", sier Paulus.

Jeg vet ikke om du er enig med meg i dette, men slik ser jeg det. ALT av nåde. Nåde over nåde. Da skulle vi ikke ha dårlig selvbilde og anklage oss selv. Vår straff og dom som vi var skyldige i har Jesus gjort opp på korset i vårt sted, I HAM HAR VI forløsningen!  Gjelden er betalt av ham, en gang for alltid, fullkomment! DEFOR kan vi med frimodighet prise Gud i vårt hjerte og bare si: TAKK for alt du har gjort for oss I KRISTUS!

"Så er der INGEN fordømming for den som er I KRISTUS", Rom. 8, 1. Uten krav om gjenytelse.

Kommentar #67

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Gå til den siterte teksten."Så er der INGEN fordømming for den som er I KRISTUS", Rom. 8, 1. Uten krav om gjenytelse. Hei Åge. Det er mye bra du skriver. Flott at du er så positiv. Helt enig med deg at Gleden i Herren er vår styrke. Alt er av nåde, men det er godt å forstå at nåden ikke erstatter lydighet. I det verset som du refererer til er det i flere oversettelser et viktig tillegg nemlig: Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter syndens natur, men etter Ånden. Det siste er et meget viktig tillegg. Rundt omkring er det mange som refererer til dette skriftstedet, men så utelater de den siste delen og da blir det ikke riktig. Her står det faktisk om en betingelse.

Videre står det i vers 2. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Dette er et personlig vidnesbyrd fra Paulus. Paulus opplevde her frigjørelsen fra synd. I Kristus er det en stor frigjørende virksomhet. Opplever vi ikke denne frigjørelse er det spørsmål om vi er i Kristus. Det er ikke bare i teori vi er død og begravet, men Peter opplyser om at hensikten med rettferdiggjørelsen er at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten 1 Peter 2, 24. 1930 Oversettelse. Følges ikke rettferdiggjørelsen opp med dette er det fare på ferde.


Kommentar #68

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Rundt omkring er det mange som refererer til dette skriftstedet, men så utelater de den siste delen og da blir det ikke riktig. Her står det faktisk om en betingelse.

Jeg kjenner godt til Romerbrevet.

"Her står det faktisk om en betingelse" skriver du. Men da blir vel nåden også betinget?

"Det er så godt at nåden ikke erstatter lydighet"....lydighet til HVA?

Dette mener jeg er svært viktig å få avklart for en troende, hvis ikke er det fare for at kristen kan anklage seg selv og gå med selvfordømmelse, mener jeg. 


Jeg tror og mener bestemt at alt dette bunner i hvordan vi FORSTÅR hele Bibelen. Gud har en frelsesplan som ennå ikke er fullført. Han valgte seg ut et folk, jødene, til å være sitt redskap i denne frelsesplanen. Han sa til dem at de skulle få bli "et kongerike av prester for meg og et hellig folk (2. Mos. 19, 6). Det har de ennå ikke vært. Han sa også: "Da skal Herren bli kongen på jorden" (Sakarja 14, 9), det har heller ikke skjedd." Han skal "gjenopprette riket for Israel" (Apg. 1, 6), "gjenoppbygge Davids falne hytte" (Apg. 15, 16). Det har ennå ikke skjedd. 

Til dette folket har han gitt løfter som ikke vi troende hedninger har. Ved deres fall kom frelsen til oss. Men en gang "skal HELE Israel bli frelst. Når befrieren fra Sion kommer" Rom. 11, 26. Alt dette vil skje når "hedningenes fylde er kommet inn", v. 25, inntil da er det "Forherdelse for en del av Israel", også vers  25. Men ved Jesu gjenkomst vil "gjenopprettelsen av rikte for Israel komme" og hele Israel bli frelst . Vi troende hedninger er del i Guds menighet "INNTIL eiendomsfolkets forløsning" (Ef. 1, 14). Da vi løftene til Israel bli oppfylt, et jordisk rike hvor de skal være "kongerike av prester for meg og et hellig folk" og "Da skal Herren bli konge på jorden" og ALLE FOLKESLAG skal vende seg til Jerusalem hvor Jesus er konge på jord (teokrati) og jødene har en særstilling som prester på jord. Dette riket vil vare i 1000 år. Da vi vi få en ny himmel og en ny jord hvor død og synd ikke er mer. Det vil vi alle få del i. Men mens jødene er i "riket for Israel", er vi troende allerede satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6), noe som slett ikke er ringere enn å være i "den gjenoppbygde Davids falne hytte".

Ser vi ikke Guds frelsesplan for ALLE FOLKESLAGENE, blir det etter mitt syn vanskelig å forstå NT, hvor jødene er i en spesiell stilling nå (forherdet), og vi troende hedninger også i en spesiell stilling grunnet deres forherdelse...men hvor løftene til Israel vil bli oppfylt....så er det etter mitt syn vanskelig å forstå NT også. Men om vi ikke ser det, så tror jeg ikke det går ut over vår frelse, den ligger fast i troen på Kristus som Guds Sønn, korsfestet, død og begravet, og gjenoppstått og sitter nå ved Guds høyre hånd i himmelen. Derfor sier Kol. 3, 1ff at vi skal ha vårt sinn vendt mot det som er "DER OPPE", hvor "Kristus, VÅRT liv, er SKJULT MED KRISTU, I GUD" v. 3 og 4. 

Dette tror jeg kan være noe å grunne på. Men dette er etter mitt syn ikke et frelsesspørsmål, men et spørsmål om hvordan vi forstår GT/NT og om vi ser Guds frelsesplan. 


1 liker  
Kommentar #69

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Billig Nåde

Publisert 5 måneder siden

Hei Åge: Gå til den siterte teksten. "Det er så godt at nåden ikke erstatter lydighet"....lydighet til HVA?  Du sier at du kjenner Romerbrevet godt og det er flott. Mye handler om det jødiske folk i Guds frelsesplan. Det er sikkert og visst. Dessverre forkastet de Guds frelsesplan, men i endens tid får de en ny sjanse og det er jeg glad for. Du spør hva vi skal være lydig mot. I utgangspunkt skal vi være lydige mot alle formaninger eller oppfordringer i det NT. Paulus roser Romerne fordi  de av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsformen som de er blitt overgitt til. Rom 6, 17. I Rom 1, 5 skriver Paulus at han hadde fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag.  Videre avslutter han brevet med å referere til akkurat det samme i kap. 16,25-26.   efter den Evige Guds befaling, til troens lydighet. Gud fra sin side har ikke spart på nåde, men vi mennesker har ringeaktet Guds nåde og ikke omsatt den i praktisk handling. Det samme gjelder det jødiske folk. De nekte å gå inn i det lovede land og gjorde derved Guds plan til intet for seg. Hebr. 4, 16-19.

 Ja, det er en hovedbetingelse for å få nåde. Gud gir de ydmyke nåde, men de stolte står Han imot. I Hebr. 5, 8,9 står det faktisk at Jesus, selv om han var Sønn, måtte lære lydighet. Lydighet mot hva, spør du? Mot Guds vilje. Lydige barn er lykkelige barn.  Jesus ble opphavsmann til evig frelse for alle som lyder Ham. Ikke la deg lure av all slags nådeforkynnelse i dag. Nåde forkynnelse som ikke følges opp av å peke på lydighet er billig nåde i følge Bonhoefer.  Han skriver: Det finnes en billig og en dyr nåde. Den billige er kirkens dødsfiende, fordi den er en nåde uten etterfølgelse, uten kors og uten den levende Jesus Kristus. Syndenes forlatelse uten omvendelse. Billig nåde rettferdiggjør synden, ikke synderen. Billig nåde-tom religion.Kommentar #70

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hei Åge. Jeg svarte deg på ditt innlegg med artikkelen. BILLIG NÅDE., men jeg ser at mitt navn kommer opp og ikke ditt? Beklager.

Kommentar #71

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Billig nåde"

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Billig nåde-tom religion.

Takk for svar!

Grunnen til at jeg spurte om "lydige til HVA?" var om du mente loven, eller budene. Nå ser jeg du svarer "troens lydighet", "formaningene" og "Guds vilje". Når det gjelder de to første, så er jeg helt enig med deg, og glad for at du svarte det. Når det gjelder "Guds vilje" så har jeg inntrykk av at det er for mange "budene". Det mener jeg personlig er feil, de tilhørte det jeg kaller den messianske jødedom.

Jeg er også helt enig med deg at mye handler om Guds frelsesplan med det jødiske folk, og at "de skal få en ny sjanse i endens tid. Det vil etter mitt syn skje helt i slutten av den store trengsel, rett før Jesus gjenkomst og opprettelsen av "riket for Israel" ( populært kalt Tusenårsriket). Jeg ser du ikke nevner noe om det fra min kommentar. Er du ikke enig i det jeg skrev angående dette, så er det greit for meg, men personlig mener jeg da at det blir vanskelig  forstå NT og hele Guds frelsesplan rett. Her har jo gått noen tråder om hvor vidt kirken skal kutte ut GT i gudstjenesten eller ikke. Jeg mener de for all del ikke må kutte ut GT, nettopp for å kunne forklare Guds frelsesplan med ALLE folkeslag hvor Israel er han utvalgte redskap og brud, slik at vi kan forstå tekstene i NT i lys av dette. Og ikke minst forstå deler av Jesu forkynning (Bergprekenen) og de 12 jødiske apostlenes forkynning, som etter mitt syn ikke er helt det samme som det Paulus forkynte i sin siste tid som "hedningenes apostel" som skulle fullføre (Kol. 1, 25) Guds ord for oss hedninger. 

Det jeg jeg her har nevnt er et omfattende tema. Og slett ikke ukjent i store deler av den engelsktalende verden. Men kirken har et helt annet syn med sin erstatningsteologi, derfor har de heller ingen endetidsforkynning, og Paulus som hendingenes apostel blir etter mitt syn misforstått og blandet med messiansk jødedom hvor lov og nåde gjelder.

Ser vi på romerbrevet så mener mange at vi troende hedninger skal podes inn som ville kvister i oljetreet. Jeg mener dette gjelder "grekere". De var også hedninger, men som Paulus skulle omvende for å gjøre jødene "nidkjære"/misunnelige for at de skulle omvende seg som helt folk. Både Paulus og de messiastroende jøder forventet nemlig en snarlig gjenkomst av Jesus. Men jødene ville ikke omvende seg (se Apg. 28, 25 ff), da sa Paulus at "Nå skal dere da vite at denne frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre." Dermed avsluttes Apostelgjerningstiden, ca år 60-61. Ser vi også på Paulus sine brev (inkludert romerbrevet) i helt fram til da, mener jeg at det er tydelige spor av messiansk jødedom, og kunne ramset opp mange eksempler på det. 

Men ETTER denne tiden kommer etter mitt syn NYE tanker fra Paulus, hvor han etter mitt syn taler om oss hedninger generelt, og ikke "grekere" spesielt. Jeg mener vi ikke skal podes inn i oljetreet. Skal vi det, så skal vi også arve "riket for Israel", det jordiske Tusenårsriket, noe jeg mener er helt feil. Vi er satt i himmelen (Ef.2, 8) og Jesus er vår grunnvoll. 

Jeg ser ikke bort fra at dette er nye tanker for deg, i så fall er du ikke alene om det, og det har jeg i så fall full forståelse for. Jeg har hatt det samme syn som deg i mange år. 

Så tilbake til: 

"Det er så godt at nåden ikke erstatter lydighet." Ja, hva som ligger i denne uttalelsen er jo ikke helt greit å forstå...selv ser jeg ikke hva som er så godt med det. Vi som mener at budene aldri har vært gitt til oss hedninger (Salme 147, 19-20 og Rom. 2, 14), og at de også er "avskaffet" og "hengt på et kors" (Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14) blir jo ofte konfrontert med: "Er det så greit å bare synde, da?"...og så mener de vi lever på "BILLIG NÅDE". 

Nei, vi mener ikke det er greit å synde. Jeg er helt enig med deg at vår rettesnor er formaningene. Store deler av Paulus sine brever består av formaninger, de hadde han ikke behøvd å komme med hvis vi klarte å være lydige. Men ofte er halvparten av brevene hans bare formaninger (ikke bud, slik Jesus forkynte), og mange av dem avspeiler budene. I Titus 2, 11 ff ser vi at det er "Guds nåde" som opptukter og oppdrar oss. Jeg mener det er Gud som oppdrar oss, vi klarer ikke det selv. I troen på Kristus er det han som oppdrar oss, det står jo at "Vi er HANS VERK" (Ef. 2,10)", altså ikke vårt eget. Derfor setter vi også alle vår lit til at Gud hjelper oss til å "vandre varlig etter det kall vi er kalt til". Å gjøre dette med egenvilje og engen innsats blir etter mitt syn en lovisk tilstand som krever lønn, "se hva jeg har klart selv".

Men den messianske jødedom sier: "Så ARBEID med deres frelse MED FRYKT OG BEVEN", Fil. 2, 12.

Det er HELT RETT at nåden er billig, ja, vi får den faktisk gratis (uten grunn), bare ved TRO. Det er billig nåde det!

Men dessverre liker ikke alle at det ikke må egeninnsats, vi må yte for å nye, med et slik syn så blir jo slik jeg ser på frelsen og nåden, bare "billig" nåde. Det synes jeg er leit. 

Vi kan ikke helliggjøre oss selv, etter mitt syn, bare en hellig Gud kan helliggjøre, derfor sette vi også all vår lit til ham i ett og alt.

Dette ble mye og langt. Jeg ser det slik at vi er enige i mye, men også uenige i en del. Det er etter mitt syn greit, men da blir det jo det ene bibelsynet mot det andre, ut fra hvordan vi forstår Guds ord. Jeg mener det ikke tar frelsen fra noen av oss...derfor synes jeg det er litt leit når du mener: "Billig nåde -  tom religion."

Da svarer jeg: Nei, ALT av nåde!

Jeg synes for all del det er fint å kunne debattere alt dette med deg, selv om vi ikke er enige. Jeg er ikke utlært og har mye å lære. Innser jeg ut fra andres argumentasjon og ut fra Guds ord at jeg har tatt feil, så er jeg ikke redd for å innrømme det. Men slik er det jeg har forstått en del av Guds ord til nå.1 liker  
Kommentar #72

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det syn du har på Juda hus og Israels hus kan jeg ikke bare uten videre avvise, jeg tenker faktisk en del på det du har skrevet, men jeg vet for lite til å ta stilling til det. Har du ikke et innlegg du allrede har skrevet om dette hvor jeg kan se litt nærmere på hva du skrevet og eventuelt stille spørsmål/kommentere, også i håp om at andre kan bidra med sitt syn ut fra faglig historiske og bibelske fakta?

citat av tidigare inlägg;

"Israels 10 ”förlorade” stammar

Under de 2000 år som har gått sedan Jesus och apostlarnas undervisning, har Jesu fiender smugit in många otrosläror i den kristna menigheten. Det är falska läror som har förmörkat vår andliga syn, så att vi har förlorat Guds storhet ur sikte. En sådan lära är att Israels 10 stammar förkunnas vara förlorade, ännu 2000 år efter att Jesus har förklarat dem återfunna!

I Jesu liknelse om den förlorade sonen har Jesus uppenbarat Guds fördolda vägar med Israels 10 förlorade stammar.

Jesu lärjungar frågade; ”Varför talar du till dem i liknelser? Jesu märkliga svar var; ”Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog, men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se och med hörande öron intet höra och intet heller förstå.” Matt.13:11-13.

En av himmelrikets stora hemligheter är undren i Guds vägar med Israels 10 ”förlorade” stammar. Vill du att det skall vara dej givet att se dessa under och därmed se storheten i Guds vägar?

”Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde knorrade och sade: Denne tager emot syndare och äter med dem.” Luk.15:1-2.

I Luk. kap. 15 framställer Jesus 3 liknelser. I den 1:a och den 2:a liknelsen talar Jesus om ”en enda syndare som gör bättring.” Men vem talar Jesus om i den 3:e liknelsen? Han talar om; ”En man hade två söner”, Luk.15:11-32, där den yngre sonen var en förlorad syndare och den äldre sonen var den som, ”aldrig har jag överträtt något ditt bud”, självrättfärdig.

Jesus talar om dessa två söners förhållande till Fadern, det är deras förhållande till Jesus, ty Jesus sade; ”Den som har sett mig, han har sett Fadern.” Joh.14:9. Dessa två söner är inte vilka söner som helst, det är de två folken, Israels hus och Juda hus, som tillsammans utgör Guds egendomsfolk.

När Jesus framställde denna liknelse, då talade han till den ene av de två sönerna, han talade till den äldste, hemmavarande sonen, han talade till sitt eget folk, Juda hus. Jesus framställde dem i kontrast emot den yngre sonen. Judarna knorrade emot Jesus därför att han tog emot syndare och åt med dem. I liknelsen satte Jesus fingret på den ömma punkten när han beskrev den äldre sonens sinnelag, när Jesus tog emot syndaren, den yngre sonen (Israels 10 förlorade stammar) och åt med honom.

Eftersom den äldre sonen, Juda hus, knorrade mot Jesus så är det den yngre sonen i liknelsen som är huvudbudskapet.

I liknelsen har Jesus uppenbarat, för dem som det är givet att lära känna ”himmelrikets hemligheter” och fördolt, för dem som det icke är givet, dessa två söners förhållande till Jesus, inte endast under den tid Jesus var på jorden, utan deras förhållande till honom, alltifrån den tid då Jesus uttalade denna liknelse och ända intill Jesu återkomst. Den äldste sonen blev vred och ville icke gå in. Det var Juda hus som icke ville ta emot frälsningen i Jesus Kristus, det sade Jesus med dessa ord i Matt.23:37; ”Men I haven icke velat.”

Jesus sade att han har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare och det har Jesus gjort. Den yngre sonen, Israels 10 förlorade stammar, kom till besinning och sade; ”Jag vill stå upp och gå till min fader och säga till honom: ”Fader, jag har
syndat mot himmelen och inför dig .” Det är detta sinnelaget som kännetecknar vilket folk på jorden som var Israels förlorade, men återfunna stammar, som var andligen döda, men som har fått liv igen.

Ett annat kännetecken på Israels återfunna stammar är att det är bland dem, som det finns ett folk som har fått mycket förlåtet och därför finner vi ibland dem ett folk som älskar Jesus mycket och utifrån denna kärlek är det som de har burit frukt för Guds rike, helt enligt Jesu förutsägelse; ”Därför säger jag eder, (Juda hus) att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, (Israels 10 återfunna stammar) som bär dess frukt.” Matt.21:43.

Detta kände aposteln Petrus väl till när han skrev dessa underbara ord till Israels ”förlorade” folk; ”I åter ären ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, …..” Vad är Guds härliga gärningar och vilket folk på jorden är det som har förkunnat dem?

Guds härliga gärningar har aposteln Paulus förkunnat med dessa underbara ord; ”….. och att genom honom (Jesus) försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.” Kol.1:20. Vilket folk på jorden är det som har förkunnat Guds härliga gärningar, evangelium om Jesus Kristus, till jordens alla hednaländer? Det är Storbritannien och Amerikas Förenta Stater, (Manasse och Efraim) som har varit de främsta missionerande folken inom Israel, men även de övriga, mindre stammarna, inom Israel har varit med i arbetet som burit frukt för Guds rike. Vi finner dem bland de mindre länderna inom den protestantiskt kristna världen, såsom Norge, (troligen Benjamins stam) såsom Danmark och Sverige, (troligen Dans stam), med flera.

Att Israels återfunna tio stammar har burit Guds rikes frukt, är endast ett av många kännetecken på vilka folk de är. Det största tecknet är att det är inom Israels nationer som Simeon i templets profetia har gått i bokstavlig uppfyllelse. När Simeon hade tagit Jesusbarnet i sin famn profeterade han inte endast att Jesus skulle bli; ”….. ett ljus, som skall uppenbaras för hedningarna”, utan även; ”…….. en härlighet, som skall givas åt ditt folk Israel.” Luk.2:32.

Omkring år 720 f. Kristus bortfördes Israels hus (Israels 10 stammar) till fångenskap i Assyrien och blev därmed ”….. de förlorade fåren av Israels hus.” I liknelsen var den yngre sonen förlorad och död, andligt förlorad och andligt död. I den traditionsbundna förkunnelsen så är Israels hus förlorat intill denna dag. Jesu förkunnelse är långt mer underbar och sann. ”Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” 

Och om vi har samma tro som David, (Ps.139:1-12) så förstår vi även att Jesus var med Israels 10 stammar hela tiden, när de var ”långt borta
i främmande land.”

Jesus sade; ”Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.” Matt.15:24, och; ”Ställen icke eder färd till hedningarna och gån icke in i någon samaritisk stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus,” Matt.10:5-6."

MVH, Anders

Kommentar #73

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Be til bryllupet så mange dere finner.

Publisert 5 måneder siden

 "For en del år siden var jeg med på et bønnemøte på Blindern. Der var en fra Smiths venner med. Han syntes ikke noe om møte for de ba om at andre må bli frelst. Han mente at det viktigste er frelst selv. Altså vet man ikke om man kommer til himmelen. For et strev det må være.".

En sak har som regel mer enn en side. Tenker vi på kvinnen ved brønnen, så tok det ikke lang tid før hun gikk tilbake til byen etter at hun møtte Jesus og var blitt frelst, før hun var på sin første evangelist tur for å  fortelle andre om de gode nyheter og den opplevelsen hun hadde hatt. 

På den andre side så er det mange som drar ut for å frelse andre uten at de egentlig kan henvise til noen"frukter" i eget liv. De virker kanskje mer frastøtende enn innbydende. Helliggjørelsen har jo blant annet  til hensikt å gjøre en person  istand til å utføre sin tjeneste, hva det nå enn måtte være, på en bedre og Gud velbehagelig måte.  Helliggjørelsen har et mål.

Jeg forstår utmerket din reaksjon. Paulus sier." Gi nøye akt på deg selv og på  læren! Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og de som hører deg.1 Tim 4, 16. Dette verset består av to deler. Mange er veldig selvsentrert som kristne og føler seg aldri i stand til å formidle det glade budskap til andre fordi de identifiserer seg selv med sin egen synd ( I meg dvs i mitt kjød bor intet godt) og det som mangler. Pga av feil forståelse og mangelfull opplæring blir de handlingslammet ved den Onde istedenfor frimodige kristne.

En menighet som bryr seg svært lite om at andre skal bli frelst, kan i beste fall ende opp som en koseklubb og i verste fall som et bosted for hovmods  ånder som ser ned på syndere.


Kommentar #74

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd.

Publisert 5 måneder siden

Det jeg reagerer mest på er at du skriver at Jesus har en fallen natur. Å ha en fallen natur innebærer for meg en som synder. Derav min forståelse av at du mener Kristus var en synder. Kan godt hende jeg gikk for langt i dette henseende ved å tolke for mye i dette.

Hei Rolf. Takk for at du har tatt deg tid til å svare på mitt innlegg.

Dette er en meget vanlig misforståelse som da fører til steile fronter.  Vi mener kanskje det samme, men så er det en del elementære begreper som ikke er på plass, i dette tilfelle forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd.

1 Joh 1,8 og 10. Det er en vesensforskjell. I disse versene står det ikke noe om at vi må be om tilgivelse fordi vi har synd eller har en fallen natur. Det er ingen av oss som kan noe for.Vi er helt uskyldig.  Derimot når vi synder og overtreder Guds bud så trenger vi å be om tilgivelse for da blir vi skyldig. vers 9 og kap. 2, 1-2.

Vi fristes fordi vi har en fallen natur. Jakob 1, 14-15. Jesus ble også fristet som vi vet, men det gjorde Ham ikke til en synder!! Tvertimot Jesus seiret alltid og banet den nye og levende vei gjennom sitt kjød. Hebr. 10,20 og slik som jeg har prøvd å fortelle før så betyr "kjød" sarx på gresk, og betegner menneskets falne natur. Det er meget viktig å ha dette klart for seg.

Da Jesus døde på korset revnet forhenget i templet som bevis på at veien til Faderen var åpnet og vi kunne ha samfunn med Ham igjen. 

Mvh Gerard

Kommentar #75

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Omtaler ikke ikke versene du siterer i 1. Joh. brev tilgivelse for synder etter man er blitt født på ny eller frelst?

Kommentar #76

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus døde på korset revnet forhenget i templet som bevis på at veien til Faderen var åpnet og vi kunne ha samfunn med Ham igjen. 

Denne biten tror jeg også, men når du skriver fallen natur, så er jeg ikke enig med deg fordi bibelen skriver at Han kom i syndig kjøds lignelse. Du nevner at de skriver sarx, er det her i dette verset eller andre steder?

Jesus Kristus er det eneste menneske som er unnfanget av Guds hellige Ånd, vi mennesker kan bli pånyttfødt, men vi kan aldri bli unnfanget som Kristus. Dette viser til inkarnasjon, Gud inkarnert i menneske. 

Gud tåler ikke synd, og hvis Gud er inkarnert i menneske (Jesus), kan Han aldri ha vært inkarnert inn i fallent kjød, men Han kan ha blitt inkarnert inn i syndig kjøds lignelse.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #77

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

" Omtaler ikke  versene du siterer i 1. Joh. brev tilgivelse for synder etter man er blitt født på ny eller frelst?"

Hei, beklager sen tilbakemelding.  Jeg opplever det slik at disse versene om syndenes forlatelse også kan leses for syndere som søker frelse, men Johannes skriver her til sine barn, med ønske om at de ikke skal synde.1 Joh, 2,1-2.

Kommentar #78

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hei Rolf. "Denne biten tror jeg også, men når du skriver fallen natur, så er jeg ikke enig med deg fordi bibelen skriver at Han kom i syndig kjøds lignelse. Du nevner at de skriver sarx, er det her i dette verset eller andre steder?" 

Når det gjelder "syndig kjøds lignelse"  så er det et definisjons spørsmål. Hva menes med "syndig" i dette tilfelle.  Det er blitt sagt på følgende måte: Alle mennesker har et kjød og kjødet blir syndig når man synder. Jesus syndet aldri og kom derfor i syndig kjøds lignelse. Men det utelukker ikke at han hadde en fallen natur. I slutten av Rom. 8, 3 blir ordet sarx brukt.  I 1930 oversettelse står det. " Sarx blir også brukt mange andre steder. F.eks 1.Peter 4,1-2

"i det han sendte sin Sønn i syndig  kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet" Du kan gjerne være imot at Jesus hadde en fallen natur, men er du da ikke i opposisjon mot Guds ord? Her står det jo helt utvetydig  at Gud fordømte synden i "KJØDET". i Sønnens kjød!!!! Hvorfor oversetter man dette i dag med " i kroppen" Jo, i den katolske Bibel har man systematisk eliminert ordet "Kjød" Sarx med kropp, kjøtt eller  lignende.

Jeg anbefaler deg å Google på artikkelen: "Jesu natur og din frelse". Den vil kunne skape klarhet. 

Jeg er helt enig i det du sier at Gud ikke tåler synd, derfor ble synden dømt i Jesu kjød for at vi skal kunne akte oss døde for synden og seire i fristelsene. Jeg håper du ser den sammenhengen. Jesus gjorde den aller største gjerning som noen gang er gjort. Adam importerte synden, Jesus fjernet den pluss mye mer. De som tror på dette kan nå stå Djevelen imot i troen på Jesus verk.

Mvh Gerard

Kommentar #79

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
"i det han sendte sin Sønn i syndig  kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet" Du kan gjerne være imot at Jesus hadde en fallen natur, men da er du i opposisjon mot Guds ord. Her står det jo helt utvetydig  at Gud fordømte synden i "KJØDET". i Sønnens kjød!!!! Hvorfor oversetter man dette i dag med " i kroppen" Jo, i den katolske Bibel har man systematisk eliminert ordet "Kjød" Sarx med kropp, kjøtt eller  lignende.

Hei Gerard. 

Når du skriver dette verset i sin helhet, viser ordene Gud fordøm te synden i KJØDET til at Gud fordømte synden som bor i alt kjød, og som man kan lese om tidligere i Romerbrevet. Det er derfor Kristus kom i syndig kjøds lignelse, slik at Gud kunne henge denne synden på Kristus og fordømme synden i kjødet, og legge all synd på Sønnen som en stedfortreder for alle oss som egentlig fortjener døden. Synden ble lagt på Kristus når Han hang på korset, ikke fordi Han hadde fallent kjød, men fordi Han var det lytefrie lammet som ble ofret for oss alle, og Hans blod gjør at vi kan komme fremfor Gud, fordi Han aldri kom inn i den falne naturen som du og jeg har. Hadde Han hatt den naturen, ville Han ikke hatt mulighet til å stå imot djevelens fristelser i Matteus 4.

GO>Jeg anbefaler deg å Google på artikkelen: "Jesu natur og din frelse". Den vil kunne skape klarhet. 

Jeg har lest den. Jeg synes personen som skrev den ikke har noen ordentlig eller personlig troende innsyn, men skriver fra et "vitenskaplig" syn, der han legger mer vekt på hva ordene betyr enn essensen.

Skal man se hva bibelforskere mener om ordet sarx, altså kjød, bør du heller lese kommentarer fra mer anerkjente bibelforskere enn norske bibelforskere, som aldri har, såvidt jeg vet; bidratt til noen større konsensus utenfor Norges grenser.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #80

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Hvis det er så

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
og legge all synd på Sønnen som en stedfortreder for alle oss som egentlig fortjener døden.

at vi "fortjener" å dø, så er det for meg en retorikk og tankegang jeg ikke uten videre vil skrive under på. Heller ikke at de som ikke tror "fortjener" å dø. Etter mitt syn kan dette gi grobunn for et uheldig, og kanskje usant, syn på våre medmennesker. ALLE mennesker skal jo dø. Dette er ikke noe noen trenger å lære, alle vet det.

Selv Adam, som ble ikledd "skinnet" av Gud, etter mitt syn det første bildet på en teologi om et stedfortredende offer, måtte dø, Og Gud sa han måtte dø. Hadde ikke Gud sagt det, ville Satan kunne anklaget Gud for ikke å holde ord. 

Adam er en stamfar, det vil i bibelsk betydning si at slik Adam var, slik blir alle (hele menneskeheten) hans etterkommere. Vi må altså dø PÅ GRUNN AV at Gud hadde sagt at Adam måtte dø dersom han spiste fra kunnskapens tre om godt og vondt. Det gjorde han. Da kan vi ikke si at vi, HELE MENNESKESLEKTEN som hans etterkommer av vår stamfar, "FORTJENER" å dø. Det blir etter mitt syn feil, og det bør etter mitt syn ingen si. Vi er UFORSKYLDTE syndere, FORDI Adam syndet. Hvorfor Gud har gjort det slik, vet vel ingen egentlig? Vi kan vel bare etter Guds ord konstatere at slik Adam var, slik er alle mennesker.


"For LIKESOM alle dør I ADAM, slik skal alle bli levendegjort I KRISTUS." 1. Kor. 15, 22. 

Her står det ikke at noen "fortjener" å dø, noe jeg ikke har sett i min Bibel, en retorikk jeg ikke forstår.

1 liker  
Kommentar #81

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
at vi "fortjener" å dø, så er det for meg en retorikk og tankegang jeg ikke uten videre vil skrive under på. Heller ikke at de som ikke tror "fortjener" å dø. Etter mitt syn kan dette gi grobunn for et uheldig, og kanskje usant, syn på våre medmennesker. ALLE mennesker skal jo dø. Dette er ikke noe noen trenger å lære, alle vet det.

Å fortjene å dø viser til vår posisjon til Gud, fremfor Gud før Kristus kom og døde en stedfortredende død. Jeg mener at det faktisk står noe om dette i bibelen, men vet ikke eksakt hvor.

Så er det jo dette med å dø. I våres øyne er det å dø, det er jo å dø når kroppen vår dør, og vi farer ned til dødsriket, men Jesus snakker om dette som en slags søvn. 

Når Lasarus døde, sa han til disiplene at han bare sov, men når de ikke forstod hva Han mente med det, sa Han til dem at Lasarus var død. Paulus sa også at noen bare sov, når de faktisk var døde.

I Guds øyne er det altså to former for død, den død som bringer oss til dødsriket og den endelige døden.

At vi fortjener en endelig død, det vet ingen, kun Gud som fører en liste over livets bok. Bare de som står i den får leve videre og unngår den andre endelige døden.

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #82

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En prat i Perleporten

Publisert 5 måneder siden

Det er utrolig hva du vet, Rolf, både om den ene og den andre død, om hvordan ting ser ut fra Guds side (i Guds øyne) - og ditt store innblikk i Guds bokholderi.

Hvis vi skulle dø samtidig, så får vi ta en prat i Perleporten mens Sankt Peters sekretærer sjekker om vi står i boka. Allerede da kan det jo hende at vi har fått et større innblikk i saken. (Med etternavn på L begge to, står vi kanskje også i den samme køen foran den samme luka.) 

1 liker  
Kommentar #83

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Det er utrolig hva du vet, Rolf, både om den ene og den andre død, om hvordan ting ser ut fra Guds side (i Guds øyne) - og ditt store innblikk i Guds bokholderi.

Hvis vi skulle dø samtidig, så får vi ta en prat i Perleporten mens Sankt Peters sekretærer sjekker om vi står i boka. Allerede da kan det jo hende at vi har fått et større innblikk i saken. (Med etternavn på L begge to, står vi kanskje også i den samme køen foran den samme luka.) 

Jeg kunne vise til Guds ord i bibelen, men jeg tar det for slik det står. Det er ikke det at jeg vet, men jeg tror det jeg leser, og viser til det.

Ellers takk for en fin tanke om perleporten, fikk meg til å humre. (ikke ment som noen ondsinnet humring, bare det at jeg noen ganger visualiserer ting folk skriver, og da blir jeg glad og fornøyd, om du forstår?)

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #84

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Før og etter perleporten

Publisert 5 måneder siden

Jeg forstår din humring om perleporten. Da kan vi le av de samme tingene. Samtidig ser vi begge fram til det store som kommer etterpå. God søndag!  

Kommentar #85

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Fra evige tider av"

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Å fortjene å dø viser til vår posisjon til Gud, fremfor Gud før Kristus kom og døde en stedfortredende død. Jeg mener at det faktisk står noe om dette i bibelen, men vet ikke eksakt hvor.

Så er det jo dette med å dø. I våres øyne er det å dø, det er jo å dø når kroppen vår dør, og vi farer ned til dødsriket, men Jesus snakker om dette som en slags søvn. 

" 8 Til meg (Paulus) ….ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, 9 og å opplyse alle om den hemmelighet (at både jøde og hedning  - "de to" i kap. 2, 16 - har Gud forlikt seg med ved Jesu kors) som har vært skjult FRA EVIGE TIDER AV....11 Dette var hans forsett FRA EVIGE TIDER AV..." Ef. 3.

Da Gud kledde Adam i skinn (ikke fordi Adam trengte klær, men for å få "dekket over" sin synd så den ikke var for Guds åsyn mer), et bilde på Jesu stedfortredende offer, så var allerede lammet slaktet. Det står ikke noe om at Gud slakte lammet da for å få dette skinnet. Nei, det var slaktet "fra evige tider av", før jorden grunnvoll ble lagt. Jesu korsfestelse var altså ordnet før jorden grunnvoll ble lagt, hvis ikke kunne ikke Gud ha kledt Adam i skinn og slik forlikt seg med ham. Og hvis ikke kunne ikke denne hemmeligheten i vers 9 ovenfor, vært SKJULT fra EVIGE TIDER AV. 

Vår død, at Kristus både har korsfestet oss, dødet oss, begravet oss og tilintetgjort vår syndelegeme, ble altså ordnet fra evige tider av, sier egentlig Paulus her i versene ovenfor. Først ved Jesu synlige komme til jord og hans synlige korsfestelse, ble dette ÅPENBART for menneskene. Så har altså Paulus fått åpenbart av Gud at dette var en hemmelighet som har vært skjult fra evige tider av. Det egentlige Golgata skjedde fra evige tider av. HVORFOR Gud har gjort det slik, vet vi ikke. Vi kan ikke si  at "Å fortjene å dø viser til vår posisjon til Gud", slik du skriver. Dette vet vi ikke. Vi må kanskje kunne anta  at sidene dette skjedde fra evige tider av, før menneskene ble skapt, så var det Kristus som døde først (på korset). Men også dette blir bare spekulasjoner.

Vi tror jødene fikk loven for at Gud ville vise dem at de ikke kunne holde den (men som de selv i sitt hovmod mente de kunne klare). Men å leve kun etter loven fører bare til dom, fordømmelse og skrekk og gru. Den som gjorde de fortjente ikke noe annet. Selv om Gud hadde gjort seg til kjenne for jødene i GT på mange måter, valgte de bare å sette sin lit til seg selv, at de kunne holde loven og slik rettferdiggjøre seg selv ved lovgjerninger, et selvbedrag. De glemte Gud. De fortjente bare straff og dom.

Men ved at Gud har forlikt seg med menneskene bare ved TRO, uten gjerninger,  og uten forbindelser til den jødiske Torah, så viste han SIN rettferdighet, skjult fra evige tider av.

Ingen av oss troende i dag kommer ned i dødsriket, det er jødedom. Å bruke Lasarus som eksempel er også jødedom. Vi er satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6)….det er kristendom. Det sier Paulus, ikke jeg.

Blander vi jødedom og kristendom, som mange dessverre gjør, blir det bare sammensurium av Guds ord.

Gud har forlikt seg med oss mennesker ved Jesu kors. Det er vår "misjonsbefaling". Ingen som Gud har forlikt seg med kan falle ut av denne forlikelsen. Og den Gud har rettferdiggjort, har han også herliggjort (Rom. 8, 30). I troen på Kristus får vi leve, i denne troen får vi "vandre etter det kall han har kalt oss til...nemlig å tro på ham, det er kristendom. Jødedom er å tro på ham og gjøre gjerninger. Det er ikke den husholdning ( som har vært skjult fra evige tider) vi har nå, den tilhører den jødiske Torah, men en gang vil loven bli gjeninnført, i det gjenopprettede riket for Israel. 

Det eksistere heller ikke noen forbindelse for oss kristne mellom den gamle og den nye pakt, det er kun for jødene. Den nye pakt vil for dem fullt ut tre i kraft i riket for Israel, hvor deres misjonsbefaling også vil tre i kraft. 

1 liker  
Kommentar #86

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Den nye pakt i Jesu blod

Publisert 5 måneder siden

trådte i kraft under den messianske jødedoms menighet etter pinsedag under Peter og de jødiske apostlene. Derfor viser Peter til profeten Joel i Apg. 2, 16 ff, som du vi se ikke er fullendt ennå. 

Men fordi de som helt folk ikke ville omvende seg ("slik skal HELE Israel bli frelst, når redningsmannen fra Sion kommer" (Jesu gjenkomst) Rom. 11, 26), kunne ikke riket for Israel ikke bli opprettet da. Forutsetningen ser vi er at HELE Israel skal bli frelst, det er ikke oppfylt. Opprettelsen av riket for Israel ble derfor midlertidig utsatt..."INNTIL hedningens fylde". I denne "hedningenes fylde" blir derfor jødene også satt i himmelen med Kristus, Ef. 2, 16 "de to"=jøde og hedning, de er likestilt med oss hedninger uten at deres spesielle løfter om rikets gjenopprettelse blir innfridd..."inntil hedningens fylde er kommet inn" (Rom. 11, 25). DA vil HELE Israel bli frelst og forutsetningen for at riket skal gjenopprettes oppfylt, og DA vil den NYE pakt i Jesu blod tre i kraft, loven gjeninnføres (Bergprekenen) og utgytelsen av Ånden vil bli slik at ALLE kan holde loven. 

Vi hedninger er frelst i TROEN på Kristus, kun det, ikke ved sakramenter, ikke ved faste, ikke ved bot og anger, ikke ved gjerninger og ved krav om helliggjørelse...det er messiansk jødedom.  Om vi vil få noen oppgaver som utsendinger fra himmelen under det jordiske riket for Israel, er det delte meninger om. Hvis så blir tilfelle, vil vi sannsynligvis ha samme herlighetslegeme som Kristus etter hans oppstandelse, han kunne "forflytte" seg helt uavhengig av sted, rom og tid, både synlig og usynlig. Disse elementene er det all grunn til å tro at en allmektig Gud er herre over. Slik kan man jo tro at vi skal ha oppgaver i riket for Israel under den nye pakt.

1 liker  
Kommentar #87

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Livets bok"

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi skulle dø samtidig, så får vi ta en prat i Perleporten mens Sankt Peters sekretærer sjekker om vi står i boka

står faktisk nevn i GT, husker ikke i farten hvor. Etter mitt syn er den for jødene. Bare nevner det.

Kommentar #88

Gerard Oord

5 innlegg  20 kommentarer

Misforståelse på misforståelse.

Publisert 5 måneder siden

"Når du skriver dette verset i sin helhet, viser ordene Gud fordøm te synden i KJØDET til at Gud 1 )fordømte synden som bor i alt kjød, og som man kan lese om tidligere i Romerbrevet. Det er derfor Kristus kom i syndig kjøds lignelse, slik at 2)Gud kunne henge denne synden på Kristus og fordømme synden i kjødet, og legge all synd på Sønnen som en stedfortreder for alle oss som egentlig fortjener døden. 3) Synden ble lagt på Kristus når Han hang på korset, ikke fordi Han hadde fallent kjød, men fordi Han var det lytefrie lammet som ble ofret for oss alle, og Hans blod gjør at vi kan komme fremfor Gud, fordi Han aldri kom inn i den falne naturen som du og jeg har. 4) Hadde Han hatt den naturen, ville Han ikke hatt mulighet til å stå imot djevelens fristelser i Matteus 4."

Hei Rolf! Takk for ditt innlegg, men som du vil se har jeg merket 4 av dine uttalelser i denne replikken på mitt innlegg.

Jeg ser at det blir vel mye synsing fra din side i disse 4 setningene.

1) Du sier at Gud fordømte synden i alt kjød. I min Bibel står det som tidligere nevnt at Gud sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld fordømte synden i kjødet."  Jeg kaller det  for midt talt søkt når du forandrer dette til  " fordømte synden i alle menneskers kjød". Du leser noe i skriftstedet som ikke står der. Det er farlig og  misvisende. Men det har sin årsak. Se konklusjonen.

2) "Slik at Gud kunne hengen denne synden på Kristus". Kan du nevne et skriftsted hvor dette står? Jeg vil heller foreslå at vi tar en tur til Peter som var til stede under korsfestelsen. 1 Peter 2: 24. "Han som bar våre synder i sitt legeme opp på treet". Legg merke til at jeg skriver" i sitt legeme". I ettermiddag så jeg etter i 5 forskjellige oversettelser, både utenlandske og norske. I fire av dem stod det at Han bar våre synder I sitt legeme. En av oversettelsene var King James Authorized version. Dette gir mye mer mening og er i samsvar med at Jesus hadde vår falne natur. Jeg skal villig innrømme at jeg ikke har den fulle oversikten over alle uttalelsene i denne sammenhengen, men her står det i alle fall ikke at syndene våre ble lagt eller hengt på Jesus. Det er en viktig forskjell fra det Peter opplyser om.

3) Her gjentar du deg selv og kommer med  påstander uten å henvise til et skriftsted.  Selvfølgelig er jeg enig i at Jesus var det lytte frie Lammet som ble en soning for alle menneskers synder.

4. I denne setningen kommer du med en påstand som ikke virker overbevisende.

"Hadde Han hatt den naturen, ville Han ikke hatt mulighet til å stå mot djevelens fristelser."

Det er en påstand som det ikke er hold i, mens du uttaler den med  overbevisning. Gud forventer hvert fall av oss at vi skal stå imot Djevelens  fristelser, vi som har en fallen natur! Jakob 1, 12. underforstått med Åndens hjelp. 1 Peter 5, 9. Eller mener du at vi klarer mer enn Jesus?

Konklusjonen blir at hvis man aksepterer en villfarelse så må man fortsette med å forfalske andre skriftsteder i form av egne meninger for å bringe disse i harmoni med den første villfarelse, i dette tilfelle, at Jesus var lik Adam før fallet.

Mvh

GerardKommentar #89

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår din humring om perleporten. Da kan vi le av de samme tingene. Samtidig ser vi begge fram til det store som kommer etterpå. God søndag!  

Takk det samme dag, nå som søndagen er over og vi er over på mandag.

:-D

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #90

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gerard Oord. Gå til den siterte teksten.
Du sier at Gud fordømte synden i alt kjød. I min Bibel står det som tidligere nevnt at Gud sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld fordømte synden i kjødet."  Jeg kaller det  for midt talt søkt når du forandrer dette til  " fordømte synden i alle menneskers kjød". Du leser noe i skriftstedet som ikke står der. Det er farlig og  misvisende. Men det har sin årsak. Se konklusjonen.

Se kommentaren om synden i kjødet her, og her, og spesielt her. Det er mange flere kommentarer på Biblehub.com.

De viser til at loven kunne ikke fjerne fordømmelsen av synd fra vårt kjød, kun troen på Kristus, og ved å vandre ved Ånden som nevnes i et vers etter 8:3.

Anbefaler deg å lese kommentarene på Biblehub.com, mange fine kommentarer her.

Vil forsøke å finne tid til å besvare de 3 andre i morgen.

MVH

Rolf Larsen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere