Stig Ellingsen

1

Historieløs debatt i forhold til KrF´s veivalg

Ap og Senterpartiet er et helt naturlig veivalg. Partiene har vært konsekvente og stabile pådrivere for det velferdssamfunnet vi har i dag.

Publisert: 20. okt 2018

Det er 73 år siden slutten av 2. verdenskrig. Arbeiderpartiet har styrt landet i ca 43 av disse 73 årene. De borgerlige, med skiftende koalisjoner, i 30 år. Ingen av oss kan mene at Ap har vanstyrt landet i disse 43 årene. Da hadde vi ikke vært der vi nå er.

Vi bor i et av verdens best fungerende demokrati.  Av flere grunner. Selvsagt aller mest på grunn av det demokratiske politiske styresettet hvor dyktige politikere har tatt avgjørende beslutninger til rett tid og sted. 

Selv med skiftende regjeringer er det noen ting som ligger fast. En rask oppramsing av politiske linjer vitner om et Norge som er velfungerende og uten grunnleggende skiftinger fra regjering til regjering. Enda til i den opphetede drakampen om kommune- og regionreformen er det med noen få unntak vanskelig å se avgjørende forskjeller. 

Det er stort sett enighet om bistandsbudsjettene. Partiene på ytre venstre og høyrefløy trekker i forskjellige retninger. 

Oljepengebruken varierer noe med skiftende regjeringer, men er hele tiden godt innenfor rammen - det såkalte 4% målet. Høyre og venstresiden er i noen grad uenige om hva oljepengene skal brukes til. Men alltid innenfor en rammen. Og langsiktige prosjekt gjør at den faktiske bruken i relativt liten grad er skiftende fra regjering til regjering.  

Natomedlemsskapet er en med få unntak enige om. Og en er enige om 2% målet for bidraget til Natomedlemskapet. 

Helsevesenet er stadig til debatt. Uavhengig av debatten er det et stabilt velfungerende apparat. Skole- og utdanningspolitikken skiller seg noe fra parti til parti, men i praksis er den velfungerende.  Pensjonsreformen er et framforhandlet tverrpolitisk prosjekt. Kirke- og kulturpolitikken ligger stort sett fast. Den utfordres rett nok gjentagende ganger, partiene har ulike prioriteringer. Familiepolitikken like så.

KrF-ere viser til risikoen med å gå i regjering med Ap. En regjering som må styre med SV som støtteparti. Hva som svært skjeldent nevnes er KrFs muligheter i en slik regjering. Enkelt sagt: påvirkningsmuligheter.  Et Ap i regjering har alltid styrt ansvarlig. Med KrF i regjering vil en Ap-ledet regjering selvsagt måtte styre også på KrFs premisser. KrF vil være i en unik posisjon med mulighet til å påvirke venstresiden. Hvor det allerede er store saker som det i et  sosialetisk perspektiv vil være enighet om. Solidaritet, rettferdighet, miljø, trosfrihet, likebehandling. Også KrFs hjertesaker vil kunne styrkes i et slikt regjeringssamarbeid hvor gjensidighet vil måtte være et bærende element. 

Retorikk er et undervurdert fenomen. Språk og uttrykksformer har en iboende kraft som ikke bare handler om meninger eller ytringer der og da. Retorikken i seg selv er både menings- og holdningsskapende. Og det er alvorlig hvis KrF går i allianse med et FrP som høylytt skyver grensene for hva som er akseptabel retorikk i det offentlige rom. FrPs retorikk utfordrer på fundamentalt vis KrFs kjerneverdier. Enten ved det som uttales, men også ved det man ikke sier. Mer enn noe parti vet KrF hvilken påvirkningskraft som ligger i ordene, fortellingene og samtalene. Dette kan KrF ikke gå på akkord med. 

KrF står ved et veivalg hvor det er om å gjøre å sikre partiets verdier. Går veien mot venstre ligger mulighetene der for påvirkning av en politikk som i utgangspunktet ligger nært opptil KrFs egne verdier. Solidaritet, rettferdig fordeling, miljø og familie. Og søndag vil være søndag!


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Mye rett her, men

Publisert 5 måneder siden
Stig Ellingsen. Gå til den siterte teksten.
Og det er alvorlig hvis KrF går i allianse med et FrP som høylytt skyver grensene for hva som er akseptabel retorikk i det offentlige rom. FrPs retorikk utfordrer på fundamentalt vis KrFs kjerneverdier. Enten ved det som uttales, men også ved det man ikke sier.

din beskrivelse av FrP stemmer ikke.  Jeg ser ikke at moralen i KrF er bedre enn hos FrP.  Siv og Sylvi er strålende eksempler.

Men jeg er enig i at KrF kan gjøre mye bra på venstresiden.  

Kan AP da f.eks. stoppe konkurranseutsetting av jernbanen er den reddet fra total kaos som SJ nå har.

Moral får folk ta hånd om selv, og det gjør vi da også?

1 liker  
Kommentar #2

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

krf og kristenfolket

Publisert 5 måneder siden

Krf står i et veivalg der det er om å gjøre å sikre kristne verdier og sikre en fremtid i norsk politikk. Veivalget innebærer også ledervaget, av partileder og statsminister.

Vi har sett at begge sider i Krf kan finne grunner til å velge både rød og blå side. Krf kan være på både Høyre og Venstre side i verdispørsmål. Denne debatten tar partiet fordi det går så dårlig med oppslutningen. Krf lekker til de fleste partier, mens de er støtteparti til blå side. 

Krf sin velgergruppe er i hovedsak kristen-Norge. Det er sikkert også verdi-interesserte og sikkert enkelte muslimer som kan stemme Krf  av og til. Men Krf er avhengig av at kirkegjengerne stemmer på dem. Men kristenfolket stemmer ikke på Krf, nødvendigvis. De gjorde det før, og bedehusfolket gjorde det. Nå stemmer kristenvelgerne på alle andre partier også. Det er dette som er Krf-problemet. 

Det er kjent at Krf sine tradisjonelle velgere lå til høyre. Men mange moderne troende er nå politisk mer radikale, mer i sentrum og til venstre i partivalg. 

Krf er avhengig av å klare å samle kristen-Norge i sitt parti for å ha en fremtid over sperregrensa. 

Knut Arild sier til Aftenposten, 20.08, at han tror kristen-Norge er stort nok til at Krf kan være et parti over sperregrensen. "Mange har nok sett på oss som for konservative. Oppgaven er å vise at vi har respekt for alle."

Krf som et parti for hele kristenfolket må ligge mest mulig i sentrum hvis det skal holde seg levedyktig.  Mange kristne velgere i dag mobiliserer på sosialt ansvar og grønt ansvar.  Krf sin fremtid kommer an på om også disse velgerne finner at Krf er et relevant parti å stemme på.

1 liker  
Kommentar #3

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Man bør ikke kun se bakover når fremtiden skal diskuteres.

Hvis man kan betrakte dette som en miniatyrvalgkamp kan man også forestille seg en eventuell AP/KrF regjering. Tajik har gitt utenriksministerposten til Hareide og har selv blitt justisminister. KrF vil dermed sikre bistanden til bl.a. Afrika. Men ting er endret siden Bondevik-regjeringen. Den største vannmangel er i Sydafrika som nå er med i BRICS alliansen (Brazil, Russland, India, Kina og Sydafrika). Kina investerer massivt i Afrika og kan ende med å erstatte det hvite kristne apartheid med et ateistisk gult. 

Pakistan er en islamsk stat i det hinduistiske India. LO/AP har lang tradisjon for å støtte den teokratiske radikalisering. Man kan dermed anta at utenriksministeren blir presset til å fremme BRICS med å subsidiere kinesiske oppkjøp i Afrika og fortsatt muslimsk misjonering. 

KrF vil neppe utholde de indre samvittighetskvaler med den slags aktiv deltagelse av avkristning av Afrika. Så er det vel helleret spørsmål om KrF virkelig vil binde seg til denne usikkerhet og risiko ved å delta i denne redningsaksjonen for AP.

KrF er simpelthen for godtroende til samarbeide med  AP/LO. 
KrF behøver overhode ikke å trellebinde seg den 2. november.


Kommentar #4

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det kan så være at vårt velferds system som vi ser det idag ble bygget opp under Ap regjeringer etter krigen. Men jeg tror nå at de fleste norske politiske partier, både til høyre og venstre, støtter opp om denne velferdsstaten vi har idag. Men skillene kommer når det er snakk om ideologier og forholdet til kristen Norge. Vet vet, at gjennom desennier er det venstresiden som har stått for avkristningen i Norge, og våre institusjoner. Det ligger faktisk i venstresidens DNA. Og det har ikke endret seg, nevneverdig. For et parti som da kaller seg Kristelig, og i sin tid ble tuftet på Bibelske verdier, burde det da, etter min mening, være et viktig moment i dagens debatt om hvilken side partiet skal velge. Vi ser jo også, dessverre vil jeg si, at Krf allerede beveger seg bort fra disse Bibelske verdier, med henblikk til partiets leders deltakelse i Pride parade samt støtte til Krf´s familiepolitiske talsmanns vielse av likekjønnet par. Bare for å nevne et par saker. Tidligere visste vi hvor man hadde Krf, og hva som skilte dem ut fra andre partier. Ikke så lengre. I Hareides bok nevnes ikke støtte til Israel med ett ord, har jeg hørt. Norges forhold til Israel er meget viktig for mange Krf velgere. Er ikke da dette lengre viktig for Hareide. ? Det eneste partiet på Stortinget som støtter Israel idag er faktisk Frp ! Dette burde komme fram i debatten

Abort spørsmålet er viktig for Krf. Der har Solberg vist at partiet ikke står steilt på dagens lov, selv om hun ikke kan love endringer. Hva kan da venstresiden tilby her ? Absolutt ingenting. Både Ap og SV er steile her, og er for dagens abort lov ikke skal endres. Menneskeverd blir nevnt her. Har venstresiden noe å tilby her. ? De er altså mot endringer av abort loven, mot reservasjonsrett for helsepersonell. De er imot Krf sitt hjertebarn, kontantstøtten, de er for tidlig ultralyd for gravide mødre.Dagens regjering støtter både reservasjonsretten samt kontant støtten. Altså, Krf har ingenting å hente fra venstresiden her. Særlig SV er imot private aktører innen helse/skole/barnehage/omsorg

Hareide lever på en illusjon at en Ap/Krf/Sp regjering kan regjere uten innflytelse av SV. Dette er jo da selvsagt umulig. SV er på vippen og vil bruke dette for alt det den er verdt. En tydelig  venstredreining av norsk politikk. Krf med sine 4,3 % vil få minimal innflytelse, etter at hvetebrødsdagene er over, og forsvinne inn i den sosialistiske folden.En dreining mot sentrum ?. Glem det !

Hvorfor Hareide ikke se dette, og skryter venstresiden opp i skyene, mens han bare ser de negative sidene på høyresiden, er for meg en gåte. De har jo fått igjennom ca 40 av sine viktige saker i samarbeide med Solberg regjeringen, ifølge Ropstad. Hvorfor nevner ikke Hareide disse. ?

Hareide virker som en forvirret person som tror at gresset alltid er grønnere på den andre siden. Han går imot sine to nestledere, Krfu, Syvertsen og sine kjernevelgere. Hva har skjedd med Hareide ? Ja, det er det mange som undrer på. Han er , mener jeg, helt på ville veier. Om han vinner fram 2. november, er løpet kjørt for Krf. De vil forsvinne som en viktig aktør i norsk politikk. At Hareide mener han kan få gjennomført mye mer av sin politikk på venstresiden må han gjerne få mene. Men jeg tror at han har forregnet seg der. Det kan straffe seg

Kommentar #5

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Problemet for Krf er at ikke mange nok stemmer på dem. Mange troende stemmer på andre partier. Krf har for få velgere. Hvor kan Krf finne velgere? 

Kommentar #6

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Krf har kandidater som er kompetente og har ryggrad til å ta jobben, hvis det blir aktuelt. Men jeg tror ikke det blir noen av nestlederne.

Kommentar #7

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, det er jo det store spørsmålet. Jeg tror ikke Hareides vei er løsningen. Det kan jo være om en ny leder i  Krf kunne få bedre kommunikasjon med sine kjernevelgere, ved å gå tilbake til kjerneverdiene som partiet en gang stod for, de Bibelske. Det kunne kanskje få tilbake en del av de velgere som forlot partiet ved siste valg. Hareide har jo skjøvet kjernevelgerne fra seg. Det er da ingen vits å bygge på en ny plattform som allerede er opptatt av andre partier, som han nå forsøker

1 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Begge nestlederne kunne være aktuelle som ny leder. De har mye bedre kommunikasjon med sine kjernevelgere enn Hareide, som har ignorert dem, ser det ut som. Både Bollestad og Ropstad er dyktige politikere, og godt likt av velgerne

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere