Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant
12

Vårt Land på ville veger

Når redaktør Berit Aalborg setter sin egen politiske agenda foran etterrettelighet blir konklusjonene ikke bare spekulasjoner, men helt på ville veier.

Publisert: 16. okt 2018

Skrevet av Hans Fr. Grøvan, stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF og Steinar Reiten, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal KrF

Berit Aalborg påstår i Vårt Land (VL) 12. oktober at vi har «skiftet strategi» for å hindre et samarbeid til venstre. Det er en påstand som ikke har grunnlag i våre politiske utspill i denne perioden.

At vi begge i 2013 ønsket at det ble gjort reelle forsøk for å undersøke om det kunne være grunnlag for en ­regjering med KrF-deltakelse på ikke-sosialistisk side, tok utgangspunkt i andre politiske realiteter enn dagens samarbeidsvedtak hvor vi har sagt nei til å sitte i regjering med Frp.

Ikke etterrettelig. 

Å bruke fem år gamle uttalelser sagt i en annen kontekst som grunnlag for å hevde at oppdriften som KrF nå opplever «åpenbart har fått KrFs høyreflanke til å skifte strategi», framstår som spekulativt. Dette er en form for journalistikk som ikke er etterrettelig, en standard vi skulle tro VL ikke ønsker å ha som sitt varemerke.

Heller ikke Grøvan-sitatet fra 2017 («Dersom Venstre velger å gå inn i ­regjeringen, oppstår det en ny, politisk situasjon i Stortinget. Da mener jeg at vi i alle fall må ta opp samarbeidsdiskusjonen på nytt.»), er en oppfordring til å konkludere annerledes enn samarbeidsvedtaket. Sitatet handler om behovet for en ny prosess.

De som har fulgt den politiske debatten i KrF på nært hold vet svært godt at vi begge har vært tydelig på KrFs rolle som sentrumsparti. Vi har gitt tydelig utrykk for at vi ut fra våre valgløfter i 2017 ikke burde gå inn i regjering – verken til høyre- eller til venstresiden.

Når Aalborg velger å bruke innmeldingene og et par positive gallupmålinger for KrF som eneste dokumentasjon på at det er Hareides samarbeidsutspill som er årsaken til økt KrF-støtte, står denne på et tynt grunnlag. I tillegg brukes Medborgerundersøkelsen, mens det unnlates helt å nevne velger­undersøkelser utover på 2000-tallet,­ som viser at KrF har tapt betydelig ­antall velgere til høyresiden. Det skapes et bilde av en redaksjon som velger å vektlegge alle de seinere tids bevegelser i KrF som støtter et samarbeidsvalg mot venstresiden, uten å legge inn noen motforestillinger eller andre tilgjengelige velgeranalyser som peker i andre retninger.

Den tredje vei. 

Kombinasjonen av å tillegge oss vikarierende motiver og ensidig og ukritisk tolke Hareides samarbeidsinvitt til venstre som årsaken til økt oppslutning, sammen med en rekke redaksjonelle ytringer over lengre­ tid i samme retning, gjør at man ikke kan unngå å registrere at et samarbeid mot venstresiden synes å være en politisk utvikling VL applauderer.

Det vi har karakterisert som den tredje vei for KrF er å definere oss som et ikke-sosialistisk sentrumsparti uten å gå i regjering nå. Å oppfylle velgerløftet vi ga om samarbeid før valget innebærer etter vår oppfatning at vi fortsatt blir værende utenfor regjering.

Gjennom fem år med samarbeid med dagens regjeringspartier har KrF fått betydelige gjennomslag. Dette er saker vi burde være stolte av. Vi kan nevne saker som dobling av kontantstøtte, lærernorm, skolegudstjeneste for alle, sterkere vektlegging av kristendommen i KRLE-faget i skolen, lovfestet rett til sykehjemsplass, desentraliseringsreform, økt bistand, kraftig satsing på samferdsel, rusreform, opptrappingsplaner for barn og unges psykiske helse og rusomsorgen, abortforebyggende arbeid, opptrappingsplan mot antisemittisme og tiltak mot barnefattigdom. Listen kunne vært mye lengre.

Befeste vår posisjon. 

Utfordringen vår er at samarbeidsdebatten har stått i veien for sakene. Derfor må vi nå befeste vår posisjon som et ikke-sosialistisk sentrumsparti og fortsette vår politikk basert på vårt program. Slik kan vi legge all vår kraft i politiske gjennomslag for de som trenger det mest. Resultatene skal vi vise frem med frimodighet og begeistring. Da kan vi gå inn i neste valgkamp som stolte kristendemokrater.

Å betegne denne løsningen som «kreativ strategi», forteller først og fremst om en politisk redaktør i VL som ikke har fulgt med i timen og som heller ikke har vært i kontakt med oss om våre motiver. Videre om en politisk redaktør som synes å ønske å sette sin egen politiske agenda om «å pushe» KrF inn i en venstredominert regjering framfor å være etterrettelig med hensyn til gjengivelse av standpunkt. Man kan være fristet til å returnere betegnelsen «kreativ strategi».

Konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund ­svarer i morgen.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Et par kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg er blant dem som har latt meg engasjere for Hareides anbefalte veivalg. Mitt inntrykk er at det er en god del av oss. Jeg avventer imidlertid innmelding.

Kommentaren min er følgende:

1. Bruken av begrepet ikke-sosialistisk kan forstås dithen at dere mener Krf ikke bør samarbeide i regjering mot venstre side.  Begrepet ikke-sosialistisk kan i tillegg også romme høyrepopulistisk?

2. Et liv i fortsatt opposisjon vil holde liv i videre samarbeidsdiskusjoner for Krf.  Kun en tilfredsstillende fremgang kan bremse den. 

3. Kreative strategier er unektelig positivt. Krf kommer ikke av flekken uten kreative strategier. Hvorvidt deres forslag er en kreativ strategi kan diskuteres. 

1 liker  
Kommentar #2

Gunvor Sønnesyn

1 innlegg  6 kommentarer

Kommentar

Publisert 5 måneder siden

Det er ikkje opp til meg å dømme om i kva grad Grøvan har skifta strategi, og om det er taktisk spel som ligg bak. Eg vil helst tru at alle - topp-politikarar som andre folk - er nett slik som dei framstår. 

"De som har fulgt den politiske debatten i KrF på nært hold vet svært godt at vi begge har vært tydelig på KrFs rolle som sentrumsparti", seier Grøvan. Eg meiner eg har fylgt rimeleg godt med, men sit att med eit anna inntrykk av dette. Det kan komme av brillene eg har på - eg meiner at eit truverdig sentrumsparti  må kunne samarbeid til begge sider. Det er vanleg å rekne KrF, SP og V som sentrumsparti, og Høgre blir då partiet på den eine sida, AP partiet på den andre. Med det utgangspunktet skjerpar eg sansane når nokon omtalar KrF som borgarleg, og særleg når det kjem frå KrF "sjølv". Har eg teke feil når eg meiner at Grøvan har omtala KrF som borgarleg? I mine øyrer høyrer det ikkje så annleis ut om ein seier eit "borgarleg sentrumsparti" heller, eller "sentrumsparti på borgarleg side". 
Det er fint om sentrale politikarar vil uttrykkje seg slik at me ikkje misforstår dei så lett. Eg må tilstå at eg har oppfatta «Dersom Venstre velger å gå inn i ­regjeringen, oppstår det en ny, politisk situasjon i Stortinget. Da mener jeg at vi i alle fall må ta opp samarbeidsdiskusjonen på nytt.» som eit ynskje om i så fall å gjere nye sonderingar med tanke på regjeringssamarbeid. Eg blir litt forundra når det ikkje var det som var meininga. 

KrF er eit sentrumsparti. I det ligg det at KrF ikkje er borgarleg, og ikkje sosialistisk.  "Ikkje-sosialistisk sentrumsparti" blir difor i beste fall "smør på flesk", i verste fall eit forsøk på å ta definisjonsmakta. Eit truverdig sentrumsparti må kunne samarbeid til begge sider. Dersom Grøvan ynskjer ei "to-blokk"-inndeling i norsk politikk, trur eg både han og KrF er tent med at det vert sagt rett ut. 

1 liker  
Kommentar #3

Hans Fredrik Grøvan

12 innlegg  4 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Min oppfatning av KrF gjennom et langt liv som KrF- politiker både lokalt og nasjonalt har alltid vært at vi er et kristendemokratisk parti plassert i sentrum av norsk politikk. Storhetstiden har vært under Korvald som statsminister i 72-73 og Bondevik fra 1997 - 2000. Men KrF har også fått vist fram mye av det vi som parti står for i periodene vi har styrt landet sammen med de andre partiene på ikke-sosialistisk side. Jeg har aldri brukt betegnelsen "borgerlig" KrF, men jeg mener likevel at selv om vi har noe til felles med Ap i fordelingspolitikken og SV i bistands- og innvandringspolitikken, oppnår vi mest KrF politikk når vi samarbeider på ikke-sosialistisk side sammen med flest mulig av sentrumspartiene og Høyre.

Jeg tror at vi slik den politiske sammensetning av Stortinget er i denne perioden at vi får mest KrF politikk igjen av å være i opposisjon, at vi lar dagens regjering fortsette og samarbeider med fra sak til sak. Derfor støtter jeg ikke regjeringsdannelse verken til høyre eller til venstresiden.

3 liker  
Kommentar #4

Gunvor Sønnesyn

1 innlegg  6 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Grøvan, det er fint at du presiserer kva du har sagt og ikkje, og eg er samd i mykje av vurderingane dine. Du har ikkje sagt borgarleg KrF, les eg, men eg har eit oppfylgjingsspørsmål: betyr det at du heller ikkje har omtalt KrF som eit sentrumsparti på borgarleg side? Er det eg som har høyrt - eller lese - feil? 

Meir generelt: Det har i alle desse fem åra vore diskusjon i partiet om å "velje side". Vi har høyrt eit press på partileiaren om å ta eit val, og dårlege valresultat har av mange blitt grunngitt med at partileiaren ikkje gjorde det før stortingsvalet både i 2013 og 2017.  I dagens situasjon er det ikkje så viktig kven som stilte seg bak dette og ikkje, men det har skapt ein forventning om at no "må det skje". Krafta i slike forventningar kan fort gjere at "opp som ein bjørn og ned som ein fell" blir eit treffande bilete på partiet dersom ein ikkje no viser at partiet kan samarbeida til begge sider. Det såg ut til at dette kunne bli ei revitalisering av partiet, med nye medlemmer - som er "KrF'arar"  i verdiane sine, og som vil vere med på laget. Det er leit om dette skal bli lagt lok på, Vi må våge dynamikken som ligg i å sondere -utforske om det er mogeleg å få betre gjennomslag for KrF-verdiane i eit samarbeid med AP og SP. Hareide er ein av dei få eg har tillit til at ikkje vil leggje prestisje i dette, og gå inn i kompromiss som vert for krevjande for partiet. Eg har tillit til at det vil han, saman med nestleiarane og landsstyret, vurdere, og eg oppfattar at det er det han ber om mandat til. Det bør han få. 

1 liker  
Kommentar #5

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Betraktning fra ikke-medlem

Publisert 5 måneder siden

Jeg leser i avisen "Dagen" 7. oktober 2018. Der skriver Grøvan om "Den tredje vei for Krf; " Kristendommen har formet vår kultur og tradisjon på en god måte. Derfor hører Krf hjemme på ikke- sosialistisk side i norsk politikk. "

Det kan høres ut som at Grøvan er i den tro at Frp, H og V som vel er ikke-sosialistisk side fremmer bedre eller mer kristne verdier enn Ap, Sp og evt Sv.  En slik tenkning  lukker dører til mange velgere, og reduserer det politiske handlingsrommet for Krf.

Så hører jeg at det er flere syn på dette i Krf.  Mange ønsker en mer åpen innfallsvinkel til de kristne verdier. Det ligger også et konkret initiativ på bordet som kan utvide det politiske  samarbeidsrommet for Krf. 

Som ikke-medlem ser jeg også på dette veivalget som et valg  mellom å lukke opp dører eller lukke dem igjen.  Jeg håper Kristendemokratene nå melder seg på i det åpne demokratiet og vise frem de gode kristne verdier. Kanskje mange blir begeistret.

Kommentar #6

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

To blokk politikken i Norge er nok sementert, inntil videre. Eneste  sentrumsparti er Krf, med sine 4,3 %. Så de blir da skviset mellom de to blokkene, og det gir som kjent slitasje. Det viste seg tydelig under siste valg. Sp har valgt venstre blokken og V høyreblokken. Så de kan da ikke betraktes som sentrums partier mer. Når i tillegg partiet nå slites i stykker av intern uenighet, ser det ikke lyst ut for pKrf. Om de da velger å gå inn i en Ap regjering, vil de da nok snart forsvinne inn i den sosialistiske folden. Sentrum i norsk politikk ser ut til å ha utspilt sin rolle. En slik regjering ville måtte regjere på SV sin nåde , i en vippeposisjon da SV ville fått, som  da selvsagt ville føre til en venstredreining av norsk politikk

3 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hva mener du da med at mange ønsker en mer åpen innfallsvinkel til de kristne verdier?. Mener du da at en mer utvannet innfallsvinkel er løsningen ? Da står en jo i fare for en utvanning som til slutt visker ut alle konturer av Bibelske verdier som Krf i sin tid ble tuftet på. Mener du da at partiet gjennom dette skal bli så lik partier på venstresiden, så det er nærmest umulig å se forskjell ? Tror du det er slik hoved delen av de som hittil har støttet Krf, ønsker en slik utvikling ? Jeg tror ikke det. Kompromiss på kompromiss vil til slutt ødelegge et parti til det ugjenkjennelige. Jeg tror dette kan bli resultatet om Hareide får sin vilje. Partiet er tydeligvis dypt splittet, med Hareide på den ene siden og sine to nestledere på den andre siden. Skylden for at det er blitt slik, må taes av Hareide, og han alene. Et 4% parti har ikke råd til splittelse

4 liker  
Kommentar #8

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg mener at Krf bør kunne samarbeide bredt. Videre mener jeg det er feil å låse de kristne verdier til Høyresiden. Jeg mener kristne verdier er mer overgripende, og ikke kun borgerlig politikk. 

Hareide er leder i Krf,  han er også en respektert leder. Hans forslag har møtt både begeistring og motstand. Jeg ser muligheter for Krf med dette forslaget. Du er redd Krf blir fanget i den sosialistiske folden. Jeg har tillit til at det er Krf selv som styrer over sin egen politikk. De utarbeider sitt selvstendige program. De kristne på misjonsmarken ble ikke hedninger, for å si det slik.   

Kommentar #9

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du mener Krf burde samarbeide bredt. Det er jo det motsatte av det hva Hareide legger opp til. Han vil fra nå av samarbeide med venstresiden, inkl. SV. Jeg vil ikke kalle det stor bredde, nei ! Det er faktisk venstresiden med Ap som hovedaktør som har orkrestrert avkristningen av norske institusjoner og skoler i flere desennier. De er mot reservasjonsretten for helsepersonell. For ikke å si SV da. Det er vel vanskelig å finne et mer anti kristelig og anti Israels parti, ved siden av Rødt. Jeg kan alvorlig talt ikke se, og sikkert ikke de fleste Krf velgere heller, hva Krf skulle vinne av en mer tydelig kristen profil, som partiet ble tuftet på, ved å helle seg til venstresiden. Det er helt uforståelig for meg. De har jo heller ingen erfaring fra et slikt samarbeide i norsk politikk.

Du er nok for optimistisk hva Krf over sikt skulle oppnå ved samarbeide med venstresiden. Med sine 4,3 % ville de snart bli visket ut, og forsvinne som en viktig aktør i norsk politikk. Det ville bety undergangen for Krf, et svik mot hovedparten av sine velgere, svik mot de to nestlederne, samt Krfu som er framtidens Krf. Det kan vise seg at Hareide foretar det største svik av sine velgere i moderne norsk politisk historie. Jeg kjenner faktisk noe til grasrota i Krf. Hareide er fullstendig ute på ville veier.

1 liker  
Kommentar #10

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

På den ene siden gir du inntrykk av at du støtter Krf, eller iallfall kjenner grasrota. På den andre siden kaller du mange i Krf for svikere, etter disippelen Judas. For partiet er delt, som du sier. 

Kanskje vi heller burde finne andre disipler å sammenligne hverandre med.   

1 liker  
Kommentar #11

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg kjenner faktisk grasrota, og har hatt Krf,ere på alle sider i min slekt. Jeg har aldri brukt utrykket Judas. Hvor har du det fra ? Det er ikke Krf velgere jeg mener er svikere, men derimot Hareide, som tydeligvis sviker sine kjernevelgere, sine to nestledere samt Krfu. Det er svik på høyeste plan, mener jeg. Selvsagt er han med på å splitte partiet. Det ser vi da tydelig, og det kan ikke et 4% parti ha råd til. Han har faktisk ikke noen sak å felle nåværende regjering på. Han er jo helt ute av kurs. Det er da faktisk forskjell på å kalle en person for Judas, som jeg er sterkt imot å bruke, og å bebreide en mann som da sviker sine egne, som i dette tilfellet

4 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Grøvans tredje vei.

Publisert 5 måneder siden

Siden partiformann Knut Arild Hareides utspill om å velge sine regjeringspartnere på venstresiden får nasjonale følger, har alle like stor rett til å si sin mening i dette spørsmålet. Selv om jeg,  som ikke-medlem av partiet,  primært hadde ønsket at KrF hadde gått inn i Erna Solbergs regjering, innser jeg at Hans Fredrik Grøvans standpunkt om å holde KrF utenfor regjeringen inntil videre, er det riktigste  i forhold til det partiet sa før valget i 2017,  om de tre opsjonene. Etter min vurdering bør ikke FRPs  partiprogram være mindre "spiselig" for Krf enn Venstres. Begge partiene har noe på sitt partiprogram som et kristelig folkeparti vil distansere seg fra.  Fremskrittspartiet skårer imidlertid høyt på sin positive holdning til Israel, og det veier tungt for mang en potensiell KrF-velger. Sylvi Listhaug er dessuten bedre enn sitt rykte. Hva en politiker gjør er viktigere enn det hun/han sier.

6 liker  
Kommentar #13

Arne D. Danielsen

321 innlegg  5691 kommentarer

Sønnesyn

Publisert 5 måneder siden
Gunvor Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Det såg ut til at dette kunne bli ei revitalisering av partiet, med nye medlemmer - som er "KrF'arar"  i verdiane sine, og som vil vere med på laget.

Kan hende at en del av eller mange av de nyinnmeldte heier på Hareide og et mulig samarbeid til venstre. Men en del av dem har visstnok den motsatte preferansen.

Det spekuleres altså i om motivet, til mange av de som har meldt seg inn, er å påvirke sidevalget. At de f.eks. er mer opptatt av at venstresiden (eller høyresiden) skal komme i regjering enn av KrF som sådan. Det er tenkelig at for noen av dem kan KrF være irrelevant, bortsett fra som middel for å få et regjeringsskifte.

Mitt poeng er at, med det økte antallet medlemmer, så hefter det mye usikkerhet når det gjelde motivet. Slik gir dette ingen svar på om det ligger et potensial for vekst ved et sideskifte til venstre. Det sikreste vi vet, er som Grøvan skriver, at et ikke ubetydelig antall KrF-velgere har gått til partier på borgerlig side de senere årene. Her ligger trolig det største potensialet for medlemsvekst dersom partiet ikke følger Hareides råd, men gjør motsatt.

Et annet, og kanskje det vesentligste momentet er frafallspotensialet. Det er trolig formidabelt – relativt sett. I dag har partiet omkring 25.000 medlemmer. Dersom partiet velger å gå til venstre, vil helt sikkert mange melde seg ut. Hvor mange vet naturligvis ingen. Men med PDK på den ene siden og de etablerte borgerlige partiene på den andre, har frustrerte KrF-velgere ganske mye å velge i, og som for dem her høyst relevante alternativer.

Når det gjelder de siste meningsmålingene, kan det være to faktorer som spiller inn. Grunnfjellet, de fleste av dem ønsker åpenbart å gå mot høyre, holder fast ved sin støtte til partiet i en vanskelig og også spennende tid. Kanskje ligger det her også en ekstra mobiliseringseffekt i grunnfjellet og dets omland? Og så kan det det være at noen eller en del har svart at de vil stemme KrF fordi de er enig med Hareide. Poenget er at heller ikke økt oppslutting på meningsmålingen entydig kan tolkes som applaus for Hareides forslag.

Er det usannsynlig at halvparten av dagens medlemmer melder seg ut dersom landsmøtet skulle velge å gå til venstre? Nei, usannsynlig er det ikke. Men la oss tenke oss at mellom 25% og 50% melder seg ut. Det vil i så fall være en katastrofe for partiet. Slik vil det også være ved meningsmålinger og ved valg. Da vil partiet havne nede på 2,5 - 3 % oppslutning og vil være ferdige i norsk politikk.

Mener Sønnesyn at det er sannsynlig, eller ende sterkere, føler hun seg trygg på at denne dramatiske nedgangen og oppslutting om KrF vil bli kompensert med velgere som reagerer så positivt på at KrF går til venstre at de både melder seg inn i partiet og stemmer på det ved valg?

4 liker  
Kommentar #14

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg ser at et innlegg jeg postet under Ellingsens "Historieløst..." kunne stått her. Det er litt om Krf og kristenfolket.

Kommentar #15

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Stalin-tendenser?

Publisert 5 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Kan hende at en del av eller mange av de nyinnmeldte heier på Hareide og et mulig samarbeid til venstre. Men en del av dem har visstnok den motsatte preferansen.

Det ryktes at Hareide og partisekretariatet sender ut eposter med spørreskjema som til forveksling kan minne om forhør.  En slik type spørreskjemaer var sentrale  under sovjetkommunismen og stalinismen, der formålet var å registrere uønskede partimedlemmer  som deretter ble offer for utrenskninger...

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere