Stig Utnem

1

Løft blikket, KrF og Ap!

Publisert: 6. okt 2018  /  533 visninger.

Han som skriver dette er ikke medlem av noe parti. Men han er begeistret over at KrFs leder Knut Arild Hareide vil ta partiet han leder ut av opposisjon og søke samarbeid med Ap og Sp med henblikk på å danne regjering som vil gi landet en annen kurs. Slik jeg leser helhetsbildet, ser jeg dette modige initiativet som noe langt mer enn et forsøk på å få realisert noen av partiets hjertesaker. Viktigere er det at Hareide åpner muligheten for en ny besinnelse på, gjennomtenkning av og mobilisering rundt et grunnleggende verdifellesskap i sentrum/venstre som kan resultere i et paradigmeskifte i norsk og nordisk politisk historie. Her kan det ekstraordinære landsmøte i KrF 2. november vise vei.

For det er en trist og farlig realitet: Kjerneverdier som har formet Europa og vårt eget land synes å være i urovekkende rask forvitring i store velgermasser i mange europeiske land, også vårt eget. Stikkord er: (1) manglende tillit til at velstandssamfunnet vi har skapt er sterkt nok til å bære nye grupper inn i det; og (2) påfallende fremmedskepsis med påfølgende lave kvoter for mottak av asylsøkere, flyktninger og migranter. Bildet er tydeligst i land som Polen, Ungarn, men ingen land synes upåvirket.

Verdiene som er satt i spill – tillit og åpenhet, gjestfrihet, vilje til å dele og løfte nye grupper inn i fellesskapet – har lange røtter i Europa. Det gjelder den ikke-religiøse humanismens paroler om frihet, likhet og brorskap. Det gjelder sosialdemokratiets omfavnelse og utmynting av dette til grenseoverskridende solidaritet sterk nok for både for oppgangs- og nedgangstider. Og det gjelder kristendommens nestekjærlighetsbud med Jesu radikale bud om særlig omsorg for de som faller utenfor og som er fremmede – med røtter tilbake til Midtøsten. Det er dette verdifellesskapet KrF, Sp og AP nå bør gjøre en ny gjennomtenkning av.

KrF ble dannet som et hjerte­saksparti. Og hjertesakene har kommet og gått. Noen var viktigere enn andre. Nå gjelder et stort prosjekt: Klargjøring av og forpliktelse på innholdet i verdifelleskapet som ligger i kristendommen nestekjærlighet og sosialdemokratiets solidaritet. Mye fokus vil bli satt på KrFs mange dyktige og verdi­orienterte tillitskvinner og menn i ukene som kommer. Lykke til med å løfte blikket!

Men også i Ap må blikket løftes. Å komme KrF i møte vil være krevende for mange i Ap. Det er jo historiske realiteter at da sosialdemokratiet vokste fram med sin kritikk av det beståendes hegemoni og verdisett, var kirken i Norge i sin fremtreden mye av en borgerlig institusjon og dens tjenere var embetsmenn som ofte advarte mot klassekamp og Einar Gerhardsen. Dette har gjennom årene spilt over på Aps syn på partiet som kalte seg kristelig.

KrF er ingen kirke, slik noen utenforstående tror. Partiets standpunkter er ikke nødvendigvis sammenfallende med kirkens standpunkter. En del av den kristne venstresidens skepsis til KrF skyldes denne uklarhet. I dag har kirken i Norge en helt annen profil. Mye er forandret og Aps nåværende ledelse er de første til å se og anerkjenne det. Og det er mange KrF-velgere og tilhengere som har vært med på den kirkelige snuoperasjon i sosialetiske spørsmål. Jeg vil tro at Ap har merket seg det.

Det snakkes nå mer åpent i Ap om det kristne elementet i verdifellesskapet som partiet deler med sentrum. KrF og Ap bør nå kunne finne hverandre på en ny måte – i en krevende og avgjørende tid for landet. Lykke til!

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Hardeide øydelegg partiet.

Publisert 8 måneder siden
Stig Utnem. Gå til den siterte teksten.
KrF er ingen kirke, slik noen utenforstående tror.

Eit velskrive innlegg. Men utan realitetsorientering for landet vårt og utviklinga i heile Europa. Det kan nettopp sjå ut som KrF sin leiar, Hardeide, ser på samfunnet som  objekt og si misjonsoppgåve og sin kyrkjelyd  der han er sjølve  ypperstepresten  for det han oppfattar som kristen nestekjærleik og Jesu individualetikk, og vil anvende dette i politikken  på dei store spørsmåla , slik som migrasjonen. Og med våre skattepengar. Dette gjer han med ein moralsk patos og glød som for meg berre framstår som ekkelt. Dess mindre makt slike politikarar får ,dess betre for samfunnet. Særleg på venstresida finn ein leiarar som på liknande  vis framstår med desse eigenskapane   og difor gjer Hardeide rett i å gå tospann med dei.

 Problemet kan verte at når desse skal gå i samarbeid, kan det verte ein hard kamp  mellom dei om kven av dei som skal framstå som den mest moralske anten det er Stalin,  fru Merkel  eller Jesus dei vil etterlikne, og om dette vert det større mannjamning på venstresida, no når det vert fleire "messiasar" som skal konkurrere om å vere den beste i klassa. . Til skade for land og folk dersom dei får makta. Det beste Krf, kan gjere er å finne seg ein ny leiar, ein eller ei som kan realitetsorientere partiet til beste for landet.  Det må til, skal partiet ikkje verte øydelagt innanfrå.


        

5 liker  
Kommentar #2

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

"Det som betyr noe"

Publisert 8 måneder siden

Anbefaler Kvangarsnes å lese Hareides bok "Det som betyr noe". Her er en politisk analyse som peker fremover, og som er grunnlaget for hans anbefaling til partiet. 

2 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stig Utnem. Gå til den siterte teksten.
Verdiene som er satt i spill – tillit og åpenhet, gjestfrihet, vilje til å dele og løfte nye grupper inn i fellesskapet – har lange røtter i Europa. Det gjelder den ikke-religiøse humanismens paroler om frihet, likhet og brorskap. Det gjelder sosialdemokratiets omfavnelse og utmynting av dette til grenseoverskridende solidaritet sterk nok for både for oppgangs- og nedgangstider. Og det gjelder kristendommens nestekjærlighetsbud med Jesu radikale bud om særlig omsorg for de som faller utenfor og som er fremmede – med røtter tilbake til Midtøsten. Det er dette verdifellesskapet KrF, Sp og AP nå bør gjøre en ny gjennomtenkning av.

Det du helt glemmer i din analyse og iver etter å vise solidaritet med nye grupper, til frihet, likhet og brorskap, er at disse menneskene gjør sine hjemland til fattige land.  De mest ressurssterke kommer til Norge og Nigeria, Eritrea eller Syria etc, sitter igjen med problemene.  Alle de land folk flykter fra er flotte områder med store naturrikdommer alle muligheter til god utvikling for sine folk dersom de får ledere som har omsorg for sine innbyggere.

Vi kan også hjelpe mange her, men de som kommer bør i fremtiden reise tilbake og hjelpe sine landsmenn.


4 liker  
Kommentar #4

Odd Anders With

53 innlegg  314 kommentarer

Viktige ord, Utnem

Publisert 8 måneder siden

Det må brukes fokus, tid og fordomsfri dialog for å synliggjøre et verdifellesskap som kan gi en annen kurs og et tyngdepunkt nærmere sentrum.

1 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Ideologien overstyrer kunnskap

Publisert 8 måneder siden
Stig Utnem. Gå til den siterte teksten.
Kjerneverdier som har formet Europa og vårt eget land synes å være i urovekkende rask forvitring i store velgermasser i mange europeiske land, også vårt eget. Stikkord er: (1) manglende tillit til at velstandssamfunnet vi har skapt er sterkt nok til å bære nye grupper inn i det; og (2) påfallende fremmedskepsis med påfølgende lave kvoter for mottak av asylsøkere, flyktninger og migranter. Bildet er tydeligst i land som Polen, Ungarn, men ingen land synes upåvirket.

Cand.philol. Stig Utnem har knapt økonomi i fagkrinsen, men kanskje heller ikkje historie. I motsett fall skriv han mot betre vitande. Europa vart opphavleg kalla "Kristenheten", som motstykke til det imperialistiske og muslimske Ottomanske riket. Ungarn var mellom landa som kjempa i fleire hundre år for å fri seg frå denne svepa. Dei har difor god grunn for å seie nei takk til ein ny invasjon, denne gong demografisk. Kjerneverdiane som forma Europa var nettopp kristendommen og kristne lands kamp mot ekspanderande islam for å unngå same skjebne som trusbrørne i Midtausten og Nord-Afrika. Dette er ein essensiell del av Europas historie frå Karl Martells siger ved Poitiers i 832 til grekarane sin fridomskamp tusen år seinare. 

Når det gjeld framtida til velferdssamfunnet, treng ein ikkje ty til tru eller tillit. Samfunnsøkonomane i både Frischsenteret og SSB har vist at innvandring frå ikkje-vestlege land (eufemisme for muslimske) ikkje er berekraftig. Slik innvandring vil effektivt underminere velferdsstaten. Statens framtidige pensjonsplikter er alt større enn heile Statens Pensjonsfond. Alle som hevdar det motsette er kunnskapslause eller ignorantar. 

Tek vi miljøtruslar på alvor, er det også dårleg politikk å flytte folk nordover til der "det ligger et land mot den evige sne, i sprekkene kun er der vårliv å se".  Her trengs det meir både av energi og isolasjon for ikkje å fryse i hel, og vi må importere ei rekkje typar matvarer som ikkje kan dyrkast i så kaldt klima.


5 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hareide navigerer etter stjernene og tegn på Himmelen

Publisert 8 måneder siden

Det holder ikke i lengden å navigere etter den femte kompassretningen når en befinner seg på jorden

3 liker  
Kommentar #7

Roald Øye

249 innlegg  2311 kommentarer

KRF! Gå til høyre!

Publisert 8 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Cand.philol. Stig Utnem har knapt økonomi i fagkrinsen, men kanskje heller ikkje historie. I motsett fall skriv han mot betre vitande. Europa vart opphavleg kalla "Kristenheten", som motstykke til det imperialistiske og muslimske Ottomanske riket. Ungarn var mellom landa som kjempa i fleire hundre år for å fri seg frå denne svepa.

Det er befriende å lese kommentarer  på denne tråden av  skribenter som vet hva  de uttaler seg om i fortid og nåtid:  

Per Steinar Runde om nåtiden:  " Samfunnsøkonomane i både Frischsenteret og SSB har vist at innvandring frå ikkje-vestlege land (eufemisme for muslimske) ikkje er berekraftig. Slik innvandring vil effektivt underminere velferdsstaten. Statens framtidige pensjonsplikter er alt større enn heile Statens Pensjonsfond. Alle som hevdar det motsette er kunnskapslause eller ignorantar." 

I de siste 1300 år har Europa flere ganger vært truet av islamsk invasjon, først i sydvest på 7- og 800-tallet dernest i sydøst på 1600-tallet. Begge gangene greide det kristne Europa å stå imot den islamske trusselen, selv om folkene på Balkan var på nippet til å bli rent overende i sin helhet. Isolerte folkegrupper stod imidlertid imot, men har måttet betale en høy pris for dimmi-tilværelsen. På 1990-tallet ble det  til slutt full krig i Jugoslavia. 

Hvilken lykke for Vest og Nord-Europa at folkene der slapp den islamske forbannelsen som Nord-Afrika,  Lilleasia, og Kaukasus-området fikk gjennomgå. I disse landområdene ble kristendommen nesten fullstendig utryddet. I Midtøsten er det i dag bare Israel som har greid å opprette et anstendig sivilisert samfunn på et tidligere islamsk-okkupert område. Det er mot normalt. 

Like unormalt er det at det såkalt kristne, Europa, representert ved EU, gjør hva de kan for å hjelpe muslimene med BDS-kampanjen  mot Israel. Ja, noen i Norge deltar også i denne kampanjen. 

Det den muslimske verden ikke lykkes med i tidligere tider med våpen i hånd,  er det ikke utenkelig at den i våre dager vil forsøke med en annen metode. Det er i hvert fall ikke helt utenkelig, når en  ser hva som skjer i  Mellom-Europa, England og til og med i USA -  ved landets universiteter.  

Hvis KRF går til venstre på landsmøtet 2. november er det ikke utenkelig at partiet blir medskyldig i at landet vårt havner i samme uføre som Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og England, når det gjelder nasjonal identitet og kristenarv.       


5 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

249 innlegg  2311 kommentarer

Bevisstløs kommentar!

Publisert 8 måneder siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Det må brukes fokus, tid og fordomsfri dialog for å synliggjøre et verdifellesskap som kan gi en annen kurs og et tyngdepunkt nærmere sentrum.

Avslørende ord fra Stig Utnem, som vitner om kunnskapsløshet om en trist og farlig realitet. Se min kommentar #7. Bjørn Blokhus: "Det holder ikke i lengden å navigere etter den femte kompassretningen når en befinner seg på jorden."

Stig Utnem: "For det er en trist og farlig realitet: Kjerneverdier som har formet Europa og vårt eget land synes å være i urovekkende rask forvitring i store velgermasser i mange europeiske land, også vårt eget. Stikkord er: (1) manglende tillit til at velstandssamfunnet vi har skapt er sterkt nok til å bære nye grupper inn i det; og (2) påfallende fremmedskepsis med påfølgende lave kvoter for mottak av asylsøkere, flyktninger og migranter. Bildet er tydeligst i land som Polen, Ungarn, men ingen land synes upåvirket."

Hvor bevisstløs går det an for en teolog å bli?

4 liker  
Kommentar #9

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Skal valgtaperenes verdifellesskap styre landet?

Publisert 8 måneder siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.

Det må brukes fokus, tid og fordomsfri dialog for å synliggjøre et verdifellesskap som kan gi en annen kurs og et tyngdepunkt nærmere sentrum.

Hareide og Støre ble det siste stortingsvalgets store tapere.

Noen bør vurdere om deres 'verdifellesskap' fortsatt har appell.  Når tiden omsider er inne til å fylle verdifellesskapet'  med konkret innhold kan det være for seint  å gripe styringsmakten.  Tidsånden ligger alltid et hesthode foran etternølere og de som roter seg bort i tåka og ikke rekker 'toget'.


2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere