Geir Tryggve Hellemo

Tidligere rektor på Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo.
22

Innkrøkt i seg selv

Likeverd er verdiløst, om det bare er et påfunn oppi hodene våre.

Publisert: 14. sep 2018

Er det slik verden er? Delt på midten mellom sannhet og løgn?

Jeg tror ikke det. Jeg tror det som formidles til oss, er mye mer sammensatt. Jeg tror aldeles ikke at vi her hjemme bevisst omgir oss med falske nyheter. Men jeg tror vi liker å vinkle nyhetsformidlingen slik at den passer inn i en grunnfortelling om oss selv som ikke må få bli altfor ubehagelig.

Stenger grensene. 

Jeg er som alle andre opptatt av flyktningene – alle millionene som ikke har noe sted å være. Det viktigste jeg vet om dem, er at vi ikke vil ha dem her hos oss. Ingen vil ha dem. Derfor stenger vi grensene. Det er millioner av dem til sammen som har hopet seg opp i flyktningleirer, men jo lenger borte fra oss de befinner seg, desto bedre.

Alle vet at de dør i hopetall, men vi lærer oss til ikke å la det gå altfor mye inn på oss, for vår kapasitet er jo for lengst sprengt. Vi ødelegger vår egen framtid ved å ta oss av dem. Derfor har vi fokus et annet sted – på hvordan vi kan bli kvitt flest mulig. Derfor returnerer vi. Vi sender dem hjem til deres opphavsland så snart vi selv har erklært krigssonene de kommer fra, for trygge nok.

Omtrent slik er mitt bilde av vårt forhold til innvandrerne. Det er formidlet via medier som insisterer på å være troverdige.

Mer lavmælte. 

De samme mediene er uendelig mye mer lavmælte om de i det hele tatt omtaler arbeidsinnvandrerne våre. Tallene for 2017 viser at vi hadde 13.800. Mens antallet asylsøkere har skrumpet inn til noen få tusen.

Arbeidsinnvandrerne får lov til å komme – fordi vi trenger dem. Helsevesenet vårt bryter sammen uten dem. Jeg synes det er nesten umulig å forstå at vi ikke skal være i stand til å sørge for å utdanne nok personell til å ta vare på oss selv når vi blir syke. Det skal andre gjøre for oss. De bringer kompetansen med seg, men vi sørger for å lønne dem dårlig, og klage på språkferdighetene deres. Vi bygger opp et nytt klassedelt samfunn, og synes det er ok så lenge vi tjener på det.

Slik er vår strenge og rettferdige innvandringspolitikk. Som gir rom for dem vi kan ha nytte av, men vender ryggen til dem som helt uforskyldt har havnet i bunnløs nød.

Oppdra dem. 

Om innvandrerne har mediene mer å fortelle. For eksempel at vi må bli strengere overfor dem. For de er ikke blitt like nok oss. De ter seg ikke nok som oss. Siden de ikke vet sitt eget beste, må vi fortelle dem det. Oppdra dem simpelthen. Få dem til å skjønne hvilke verdier de skal holde seg med.

Men de samme mediene sier uendelig lite om de verdiene de har med seg. Det er ofte verdier som slett ikke er oss så fremmede, om vi tenker oss om. Det dreier seg gjerne om omsorg for andre som går langt ut over det vi selv praktiserer, om vedvarende forpliktelser overfor slekt og venner, om fellesskap i hverdag og fest, om en vennlighet som strekker seg mye lenger enn til dem vi vanligvis regner som venner. Alt dette som hos oss er på vikende front.

Jeg kunne godt føye til: alt dette som i sin tid preget vår egen utvandrerkultur. Den gangen det var vi som ikke hadde brød til å leve av og dro av sted til fremmed land for å få en ny start. For å gi og hente impulser fra et større miljø enn vårt eget.

Verden er blitt én. 

Det er sunt å minne seg selv om at det ikke er så nytt at folk flytter på seg. De gjorde det ikke bare under utvandringen til Amerika. De gjorde det samme innenfor Det britiske imperiet. Ja, de gjorde det allerede i Romerriket. Det som skiller oss fra våre forfedre, er at det i grunnen ikke finnes noen vei tilbake lenger. For vår verden er blitt én - virkelig én – for alltid.

Men da må vi også akseptere et mangfold som ingen har sett maken til tidligere. Og så må vi skjønne at likeverd er verdiløst, så lenge det bare befinner seg oppi hodene våre.

Med ett går det opp for meg hvorfor vi holder oss med alle halvsannhetene om de som bosetter seg hos oss.

Trykket i Vårt Land 14. september 2018 i spalten Livssyn. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Den ideale verden.....

Publisert rundt 1 år siden

.....er et godt sted. Nesten pr definisjon. Jeg støtter ts' etiske holdninger, men ser at dette ikke eksisterer. Ts skriver: "vi må akseptere et mangfold vi ikke har sett maken til tidligere". Da vi har med homo sapiens å gjøre, så ligger allerede heri ekstremt mye problemer og lidelser. Uten at ts har tatt det med i beregningen. Selv sliter jeg med å velge det minst dårlige, men dog eksisterende, alternativet. Er det rart at man tar feil avogtil?

2 liker  
Kommentar #2

Elise Skarsaune

5 innlegg  7 kommentarer

Viktige ord i viktig tid

Publisert rundt 1 år siden

Takk for en godt og tankevekkende innlegg, Geir Tryggve Hellemo. Her løftes etiske og moralske perspektiver som sjelden når inn i politiske debatter fram i fokus og utfordrer oss direkte. 

Særlig opplever jeg at ressursperspektivet i særs liten grad blir belyst i offentlige ordskifter om flukt, asyl og arbeidsinnvandring. Hvem vi "kan bruke" og på hvilke måter er spørsmål som sjelden tenkes helt ut, ihvertfall i et verdighetsperspektiv. 

Dersom vi hadde som utgangspunkt at alle som ønsker seg til Norge skulle kunne bidra til samfunnet fra første dag, hvordan ville asylmottakene våre og arbeidsmarkedstiltakene vårt sett ut da? Hvis vi evnet å betrakte hvert enkelt menneske som ankom den norske grensa som ressurser og bidragsytere heller enn som belastninger, ville vi evnet å utforme et annet velkomstapparat? Et som anerkjente at også bagasjen de har med seg kan være verdifull og nyttig i vår globale virkelighet? Er det mulig å bygge opp tilbud, krav og tjenester på en måte som bedre ivaretar alles fellesinteresser og menneskeverd?

En åpen og demokratisk debatt om hvor mange flyktninger og arbeidsinnvandrere Norge bør ta imot er nødvendig, men dagens offentlige ordskifte hopper ofte bukk over menneskeverdet til de enkeltindividene vi snakker om. Vi ser ikke menneskene for bare statistikk.

Jeg opplever din appell som høyst relevant og en viktig utfordring til oss alle, og jeg tror vi er nødt til å se nøyere på hvordan vi behandler mennesker som søker seg til Norge i tråd med våre humanistiske idealer om likeverd og menneskeverdets ukrenkelighet. Dette er moralsk nødvendig i tillegg til økonomisk lønnsomt.  

1 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

26 innlegg  2088 kommentarer

Men en bør

Publisert rundt 1 år siden

tenke på at når vi skal være multikulturelle for å møte innvandringen på positiv måte, er mange av de gruppene, som er årsaken til dette, klart monokulturelle og akter å forbli det. Dette skaper selvsagt gnisninger pluss fare for parallellsamfunn.

Når Hellemo skryter av innvandrergruppers større sans for familie og samhold, må en være klar over at dette også har en bakside. Jeg kan nevne sosial kontroll, lite kontakt med norskspråklige, intern- og bytteøkonomi på siden av fellesskapet.

Erfaringen viser vel at en altfor aksepterende holdning fra majoritetsbefolkningen ikke nødvendigvis fører til integrering og sann multikultur. Det må både aksept og krav til, slik den altfor tidlig døde kurdiske litteraten Walid al Kubaisi så klart ga uttrykk for.

4 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

11 innlegg  932 kommentarer

Innkrøkt utopi om samfunnet?

Publisert rundt 1 år siden
Geir Tryggve Hellemo. Gå til den siterte teksten.

Det som skiller oss fra våre forfedre, er at det i grunnen ikke finnes noen vei tilbake lenger. For vår verden er blitt én - virkelig én – for alltid.

Men da må vi også akseptere et mangfold som ingen har sett maken til tidligere.

Hvilken pris er du villig til å betale i form av  voldsoverfall, overfallsvoldtekter, drap og terror  for at samfunnet skal agere etter paradigmet om dette  et "mangfold som verden aldri har sett tidligere?"

-Har du spurt alle de tusenvis av ofrene som har blitt lemlestet eller drept som direkte følge av innvandring/uansvarlig asylpolitikk, og  alle deres pårørende?

-Har du spurt alle de som måtte "gå under jorden"  med politibeskyttelse og hemmelig adresse for de som  protesterte? Eller de som mistet jobb og levebrød . eller anseelse-fordi de uttrykte ukorrekte  meninger? 

-Har du gjort deg tanker om hvorfor det er fornuftig å importere en ideologi og religion som vil forandre samfunnet til det ugjenkjennelige med verdier og et menneskesyn som vi trodde vi hadde tatt et oppgjør med etter 2.verdenskrig, men som nå myndighetene regner for" hatespeech " og "islamofobi"  å  kritisere? 

-Har du spurt deg selv om hvorfor det er fornuftig at vi har fått store  paralellsamfunn i nesten  hver eneste storby i Europa hvor det i stor grad gjelder andre lover hvor eget  klanpoliti opererer i strid med  og i konkurranse med storsamfunnets maktmonopol?

- Har du tenkt over hvorfor myndigheter forteller oss at  de som er kritiske sprer irrasjonelt  frykt og hat, mens de selv plasserer ut betongklosser med tilhørende blomsterdekorasjoner og  sperringer overalt i byene hvor folk samles?

-Har du tenkt over at migrasjonen har utløst forbruk av tusenvis av milliarder kroner i sikkerhetstiltak i Europa? Penger som i større grad kunne avhjelpe nød hjemme og ute?

-Har du tenkt over hvorfor de samme myndigheter i Eu som hevdet at   Europa måtte vise sitt store hjerte over folk i nød og foreta en storstilt "dugnad"- mens de samme myndigheter roper på en bevæpnet  EU-hær på 10000 mann for redusere migrasjonen.? 

Kan det være at noe ikke fungerte etter forutsetningene, eller er det vår moral som sviktet? Kan vi anvende  høy moral i et forestilt vakum, i en innkrøkt  ønsketenkning og utopi? Må ikke den gode individuelle moral også ta hensyn og tilpasses  i den virkelighet vi befinner oss, som egentlig handler om menneskethetens fall- hvor vi ikke bare er tilbøyelige til å gjøre godt mot hverandre, men at vi også naturmessig også kan gjøre vondt når forholdene legges til rette for det. og det da dermed lettere oppstår splid og polarisering og det som verre er.  

Som enkeltindivid kan vi hevde den gode moral og sågar være skuffet og vonbroten over samfunnsutviklingen og mennesker. Men denne skuffelsen må også ta inn over seg realiteter  om mennesket. Ellers vil denne gode moral anvendt på samfunnet fungere som tilnærmet umoral hvor konfliktnivå  og interessemotsetninger vil øke, ikke avta. Til skade for alle parter, og også vår evne til å hjelpe mennesker i nød. Til tross for alle gode hensikter og ønsker. 

Men det er da også globalismen og det multikulturelle dogmet sitt triste dilemma. Når islamsk religion og ideologi kommer inn i denne multikultur, blir dilemmaet så mye tydeligere. 

Sverige-som ville være verdens humanistiske stormakt, spente den moralske bue for stramt. Nå kommer den naturlige tilpasningen til virkeligheten. og sannheten om menneskenes utilstrekkelighet til å ville og  gjøre bare godt.

Det samme gjorde KrF. De er nå snart utradert på St.tinget. De ville ikke høre på andre enn seg selv og sin innkrøkte utopi.

 

 

 

3 liker  
Kommentar #5

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Krav

Publisert rundt 1 år siden

Den nesten paranoide frykten man i Norge har mot det å stille krav, ødelegger mye av alt det gode som man gjør for innvandrere og flyktninger. Det er ikke god psykologi å servere alle goder på et brett, betingelsesløst.

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
29 dager siden / 1937 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1660 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
20 dager siden / 1645 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
29 dager siden / 1601 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
20 dager siden / 1478 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
18 dager siden / 1411 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
22 dager siden / 1376 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 961 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere