Olaug Bollestad

11

Barnet i magen er verdt å beskytte

Det er svært urovekkende at AUF går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Publisert: 27. aug 2018  /  260 visninger.

Skrevet av Olaug Bollestad, Nestleder i KrF og Martine Tønnessen, KrFU-leder.

Første og fremst er det urovekkende å lese at AUF går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, og at de vil sikre reell selvbestemmelse etter uke 18. AUF går her lengre enn noe seriøst politisk parti har gjort før dem, og det som er gjør uttalelsene enda mer sjokkerende er at leder, Mani Hussaini, tror at han kan få med seg Arbeiderpartiet på dette.

Barnet i magen sitt menneskeverd blir med dette redusert til en rent subjektiv størrelse og barnets rettsvern er eliminert. Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig, og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn kan beholde barnet de bærer.

Ukrenkelig verdi. 

KrF og KrFU mener at alle mennesker har en ukrenkelig verdi i kraft av å være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes. Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og denne retten gjelder fra unnfangelse til naturlig død.

Når mener AUF at menneskelivet er verdt å verne om? Med den argumentasjonen som lederen i AUF her fører, kan det virke som barnet ikke er trygt før det er født. Når mener AUF at barnets liv starer, og når går grensen for at et annet menneske kan bestemme over barnets rett til å få leve? Dette er grunnleggende spørsmål som venstresiden må svare på.


Dagens abortgrense er vilkårlig satt. Når AUF nå vil flytte denne grensen fra uke 12 til uke 18, eller kanskje lengre, med begrunnelse at nemnden ikke fungerer, viser de klart at det ikke er noen etiske eller moralske vurderinger som er lagt til grunn. De tar kun utgangspunkt i at det er medisinsk forsvarlig å utføre aborten, da må de også ta innover seg at det er et faktum at barnet i magen kan reddes langt tidligere enn da abortloven ble innført.

Svekket rettsvern. 


Ved å endre grensen for selvbestemt abort, ved å ta bort nemnden, endres ikke bare abortgrensen, men barnets rettsvern reduseres også kraftig. Etter uke 12 har vi ikke selvbestemt abort i Norge, men på visse vilkår kan kvinnen få innvilget abort. Ut fra dagens lovgivning har barnet en moderat beskyttelse etter uke tolv, hvor hensynet til barnet også skal tas med i vurderingen. Dette rettsvernet vil AUF nå ta bort og barnets rettigheter vannes nå nesten helt ut.

Vi klarer ikke se for oss at det er noe annet enn barnets egenskaper, og dermed står vi igjen med at man i større grad enn i dag åpner for å sortere bort de barna som har en diagnose eller bærer noe ekstra med seg. Apparatet rundt kvinnen må gi god informasjon og støtte til disse kvinnene, fremfor å advare mot å bære frem et barn som trenger ekstra omsorg. Denne utviklingen vil vi advare sterkt mot.

Den endelige abortgrensen i Norge er satt til uke 22, samtidig som teknologiske fremskritt har medført at vi kan redde barnet i magen helt ned til uke 23. KrF mener at etikken må styre teknikken, og når teknologien gjør at vi langt tidligere kan redde barnet i mors mage, bør venstresiden heller ta diskusjonen om abortgrensen bør reduseres, og ikke økes. Det er underlig at AUF må ha skylappene på for de teknologiske fremskrittene som tas. De bør heller gå inn for at grensen for abort reduseres enn økes.

Uten etiske refleksjoner
. 

Abortkampen på venstresiden er endimensjonal, og uten refleksjon knyttet til barnet i magens egenverdi. Abort er etisk og moralsk svært problematisk. Som kristendemokrater vil vi alltid kjempe for et lovverk som beskytter barnet i magen, som ikke har en egen stemme. For oss er livet ukrenkelig fra livets spede begynnelse til livets slutt.

Venstresidens slagord er at alle skal med, men i dette spørsmålet er det helt tydelig at en part aldri skal med. Vi skal fortsette å kjempe for barnet, som sjokkerende nok er usynliggjort i forslaget fra AUF.

Trykket i Vårt Land 27. august 2018.

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

68 innlegg  1479 kommentarer

Takk!

Publisert 7 måneder siden

Takk til deg, Olaug, for godt og viktig innspel til vern for livet. Og så er det også ei oppgåve å arbeide for sunne og gode livsvilkår og verdiar i samfunnet for unge menneske, som gjer at dei får incentiv til å utøve samliv og seksualliv på ansvarleg og meiningsfullt vis. 

3 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Olaug Bollestad. Gå til den siterte teksten.
Det er svært urovekkende at AUF går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Ja takk - gjerne enda flere gode innlegg som løfter frem livsvernslinjen til KRF.

3 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

182 innlegg  13478 kommentarer

FpU og Unge Venstre

Publisert 7 måneder siden
Olaug Bollestad. Gå til den siterte teksten.
Venstresidens slagord er at alle skal med, men i dette spørsmålet er det helt tydelig at en part aldri skal med. Vi skal fortsette å kjempe for barnet, som sjokkerende nok er usynliggjort i forslaget fra AUF.

Her er det ikke bare venstresiden som er på gli. FpU vedtok utvidelse til 18 uker allerede i april, mens det fra Unge Venstre-hold er foreslått 24 uker. FpUs leder, Bjørn-Kristian Svendsrud, sier til Vårt Land at han har god tro på at en abortgrense på 18 uker kan bli en realitet, fordi vi ikke har hatt en så liberal regjering som nå.

3 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Siden teknologien går i retning av at man kan redde stadig mindre utviklede fostre vhja nyfødtmedisin, ser jeg det som feil at man skal utvide grensen for hvem man kan abortere. Riktignok er dette to forskjellige spor, det fortidligfødte foster kommer til noen som ønsker det, mens det sent aborterte tilhører noen som ikke ønsker det. Skjæringspunktet hvor disse to møtes er at man aborterer levedyktige fostre, og det vil jeg ikke være med på at vi skal. For å trekke min logikk litt lenger ville jeg sagt at grensen heller burde gå nedover om man skulle komme til en teknologi som gjør det mulig å redde enda flere. Men som sagt, de to henger ikke automatisk sammen. Konklusjonen må da bli at det ikke skal være en utvidelse av grensen for når fostre kan aborteres fordi den er høy nok som den er. Kvinner og leger kan ellers komme i den situasjon at de står der med et levedyktig foster i hendene og legen må si til kvinnen at hun må bestemme seg for liv eller død for barnet.... og slike tilstander skal vi heller ikke ha. 

3 liker  
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Mennesket er ingen utrydningstruet art

Publisert 7 måneder siden

På verdensbasis vel å merke.  

Lokalt, i Norge derimot,  er situasjonen at såkalt 'etnisk norsk' kvinner føder bare 1.6 barn i gjennomsnitt. Det betyr at den sosialliberale tradisjonen er selvutryddende på sikt. Andre mer livskraftige kulturer vil overta. Islam faller en da lett i tankene.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere