Bente Sandvig

18

Besynderlig fra justisministeren

Uttalelsen til Tor Mikkel Wara er ikke bare problematisk, men etter alle solemerker å dømme både i strid med regjeringsplattformen, Grunnloven og våre menneskerettslige forpliktelser.

Publisert: 21. aug 2018

Arendalsuka er full av politiske debatter og utspill. Et av de mer besynderlige kom fra justisminister Tor Mikkel Wara. Justisministeren vil nemlig fjerne støtten til alle muslimske trossamfunn, men ikke til Den norske kirke.

Være glade for. Når jeg kaller det besynderlig, er det fordi regjeringsplattformen sier noe helt annet, og det er vel strengt tatt den alle regjeringens medlemmer skal agere ut fra. I tillegg er det vanlig politisk folkeskikk å overlate de ulike saksfeltene til den statsråden som har ansvar for det aktuelle politikkområdet. I dette tilfellet er det kulturminister Trine Skei Grande, og det tror jeg vi skal være glade for.

I regjeringens politiske plattform heter det: «Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunnenes egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling.»

Og videre: «Regjeringen vil sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den norske kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.»

Understøttes på lik linje. Det skulle da også bare mangle, etter at Stortinget i 2014 endret paragraf 16 i Grunnloven, og la til følgende prinsipp: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»

Tor Mikkel Wara tar til orde for at staten ikke skal ha en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk overfor muslimske borgere, men snarere bruke mangel på en sånn politikk instrumentelt i integreringspolitikken. Samtidig skal staten etter justisministerens mening fortsette å støtte Den norske kirke. Hva som skal gjelde overfor jøder, bahaier, buddhister, humanister og annerledes tenkende, framgår ikke.

Uansett er dette ikke bare problematisk, men etter alle solemerker å dømme både i strid med regjeringsplattformen, Grunnloven og våre menneskerettslige forpliktelser.

I tillegg er det etter min mening snarere et bidrag til en marginaliseringspolitikk enn et ledd i en integreringspolitikk, om vi nå skal blande dette temaet inn. Ved å gi lik støtte per medlem i de ulike tros- og livssynssamfunnene, bygger man tillit og en mulighet for storsamfunnet til å ha innsyn i og kontakt med alle tros- og livssynssamfunn.

Et mangfoldig sivilt samfunn. Tros- og livssynssamfunnene ivaretar den enkelte borgers rett til fri livssynsutøvelse, gjennomfører viktige livsløpsseremonier og er noen av mange aktører som bygger et mangfoldig sivilt samfunn.

Så har religion og livssyn også problematiske sider – som ulike grad av makt, undertrykkende holdninger og problematiske praksiser. Derfor er det rimelig med muligheter til å sanksjonere grove brudd på norsk lov ved å trekke tilbake støtte. Men å bygge en politikk på å forhåndsdømme alle trossamfunn som bygger på en gitt religion, er bare fordomsfullt og kan ikke bidra til særlig mye annet enn en ytterligere marginalisering og polarisering i det norske samfunn. Er det noe vi ikke trenger, så er det nettopp det.

Bente Sandvig

Fagsjef i Human-Etisk Forbund

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elise Skarsaune

5 innlegg  7 kommentarer

Norge trenger et mangfoldig livssynsfelt

Publisert 11 måneder siden

Viktig påpekning fra Sandvig om uttalelser fra justisministeren som strider mot politisk besluttede ordninger for et mangfoldig og likestilt sivilsamfunn, med livssynsaktører som bidragsytere. I debattens opphetede øyeblikk kan enhver komme med uttalelser en må tenke igjennom på nytt og kanskje trekke tilbake. Sandvigs innlegg burde gi ministeren godt grunnlag for en runde på kammerset. 

Tros- og livssynssamfunnene i Norge utgjør viktige ankefester for mange menneskers følelse av tilhørighet og mening, og kan være pådrivere for mangfold og bredde i den offentlige samtale om viktige tema i vår tid. Forhånds-utestenging av enkelttros- eller livssynssamfunn uten noe bevis for brudd på lov eller rettigheter, er ikke veien å gå for å bygge et varmere og tryggere samfunn i Norge.

1 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Dilemmaene blir mange når islam får utfolde seg fritt

Publisert 11 måneder siden

Justisministeren uttalelser ser jeg ikke på som "besynderlige" i det hele tatt, men heller  som et  uttrykk for at han tør å si noe som mange i vårt land tenker i sitt stille sinn: Moskeislam med sine imamer kan det  da ikke være mening i at staten skal sponse økonomisk da de i praksis motarbeider enhver   integrering  til storsamfunnets verdier da dette sees på som syndig og uttrykk for frafall fra troen. Slik må det også være da klassisk islam ikke foreskriver integrering , men krav overfor storsamfunnet i første omgang, og deretter når islam etter hvert får makt og innflytelse- søken etter dominans og enfold. Dette er empiri fra Norge og i enda større grad der hvor islam er mer utbredt i Europa.

Justisministeren driver i praksis med religion- og kulturtrikk av en religion og ideologi som på makronivå fremmer totalitære verdier som står i sterk kontrast til de verdier vårt samfunn er tuftet på og som det historisk har vært stor tilslutning til. Derfor har han tatt den belastning å si fra om dette. En belastning som Kirke, Humanetisk Forbund og andre som fremmer frihetsidealer, ikke har tatt og heller ikke ser ut til å ville ta når det gjelder islams rolle i våre samfunn.

Det er egentlig det besynderlige i denne saken.

 

  

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere