Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

De vi vil glemme

Debatten om flyktningene engasjerer følelsene og splitter oss. Dermed glemmer vi flyktningene.

Publisert: 3. aug 2018


En gammel venn, som nå mest er Facebook-venn, har reist til den greske øya Lesbos for å drive hjelpearbeid i Morialeiren, der 8.000 flyktninger er stuet sammen. Dermed får jeg daglige påminnelser fra en virkelighet jeg nesten hadde glemt.
De som bor i leiren, har kommet fra Tyrkia i håp om å få innvilget asyl i EU. Offisielt venter de i leiren på å få sin sak avklart, men i realiteten er de fleste fanget der fordi det tar år å behandle søknader, som stort sett blir avslått.
Leiren er overfylt, de sanitære forhold elendige, vold og overgrep hyppige i en hverdag preget av meningsløshet og håpløshet. Og likevel er forholdene der bra sammenlignet med interneringsleirene for flyktninger i Libya.
Min venn er altså en av dem som hjelper flyktningene der de er, og jeg støtter ham gjerne i det. Samtidig vet vi at de ikke kan bli der de er.

Åpne armer. De første flyktningene jeg kan huske, kom fra Ungarn - det landet som nå nekter å ta mot en eneste flyktning. Vi tok imot dem og andre som hadde sluppet unna kommunistisk undertrykkelse med åpne armer. Litt mer reserverte var vi til flyktningene fra Chiles diktatorer og båtflyktningene fra det kommunistiske Vietnam. Å nekte dem å komme, var likevel ikke aktuelt.
Men nå er de langt flere, og de kommer fra kulturer vi opplever som mer problematisk. Da blir det vanskeligere. Angela Merkel har måttet angre på sin optimistiske «dette skal vi klare»-holdning. Nå kjemper hun for å holde EU sammen uten å stenge grensene totalt. Men kompromisset EU kom fram til, betyr i realiteten at enda flere kommer til å sitte i leirer rett utenfor Europas grenser.

De mange. «Han sa: Ein fattig går forbi, og det er meg du ser. Men vi ser millionar, vi, i svoltens store hær». Slik satte Edvard Hoem ord på det dilemma vi opplever i en tid der hele verden er kommet tett inn på oss: Det blir så altfor mange vi føler vi må ta ansvar for.
Det er en drøy mannsalder siden Hoem skrev salmen. Den gang kunne mange av oss tro at verdens fattigdom kunne løses med uhjelp, frigjøringsbevegelser og nyordning av verdenshandelen.
Hoem så nærmest profetisk at det ikke kom til å være nok, at det ville komme en tid da de fattige kom til oss.
«Men er det sant at dei som bur i svolten kring vår jord, er Gud som menneske, da trur vi òg at du er stor. Når svoltens hær frå land til land bryt opp og krev ei anna verd, vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.»

Dissonans. I dag er det umulig å synge denne salmen uten å kjenne dissonansen dirre i sinnet. På den ene siden den klare forkynnelsen av menneskeverdet, på den andre siden den nesten apokalyptiske visjonen av at de fattige kommer hit og krever rettferdighet.
Dette spennet mellom våre idealer om menneskeverd og rettferdighet og frykten for hva som vil skje med oss og våre samfunn dersom vi tar konsekvensen av dem, er krevende å leve med. Derfor bruker vi ulike strategier for å slippe spenningen. Jeg tror det er kollisjonen mellom disse strategiene, mer enn selve realiteten, som gjør debatten så følelsesladet.

Strategier. En strategi er å legge skylden på noen andre: Innvandringsskeptikere og høyrepopulister er de slemme som holder flyktningene ute. Da slipper vi som er mer liberale å kjenne på skyld. Men realiteten er jo at vi ikke kan ta mot alle som vil komme hit, og at vi alle derfor er skyldige i å stenge noen ute.
En annen strategi er å legge skylden på flyktningene. De er lykkejegere, kriminelle, de er lurt av menneskesmuglere, de vil bare utnytte velferdsstaten. Dermed kan man rette skytset mot de som er så naive at de vil ta mot dem - eller, verre, vil ødelegge landet ved å ta dem inn.
Slik sårer vi hverandre og skaper en spiral av stadig sterkere følelser og beskere argumenter. Vi blir opphengt i oss selv og i våre konflikter. Og vi glemmer flyktningene.

Mennesker. «Europa betrakter oss ikke som mennesker», sier en kvinne i Morialeiren. Dermed setter hun fingeren på det grunnleggende etiske kravet: Er vi villige til å se dem som mennesker?
Å finne en løsning på flyktningekrisen er nesten uoverkommelig. Men det som kan kreves av oss, er at vi er villige til å sette oss inn i deres situasjon og prøver å kjenne på hvordan de har det. Ingen flykter frivillig. Enten det er fra krig, fra sult, fra en tilværelse uten håp. Langt fra alle er flyktninger i juridisk forstand ved at de har krav på beskyttelse etter flyktningekonvensjonen. Men alle er de medmennesker.
Det alvorligste er om vi tar fra dem menneskeligheten, reduserer dem til en trussel, til en horde, til en invasjon. En slik reduksjon av det menneskelige skader også oss og våre samfunn.

Flest mulig. Hvis utgangspunktet er å hjelpe flest mulig, er det klart at det må handle om mye mer enn hvor mange flere vi kan ta mot i Europa. Langt flere må få et permanent liv i nærområdene. Mange kan forhåpentligvis vende tilbake dit de kom fra. Og ikke minst kan mer gjøres for å fjerne årsakene til at de flykter.
Men slike løsninger må springe ut av erkjennelse av at flyktningene er våre medmennesker - ikke av vår frykt for at de skal komme hit eller vårt behov for å vise at vi er gode mennesker.

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

God tekst

Publisert nesten 2 år siden

Rimehaug greier her det nesten umulige. Det å berøre de forskjellige sidene ved innvandringsdebatten og -problematikken uten selv å falle i en av grøftene.

Skal jeg forsøke å nyansere og utdype litt ut fra mitt eget ståsted som kritisk til innvandringspolitikken – vi har alle et ståsted i disse debattene – så må det være dehumaniseringsperspektivet. Rimehaug skriver: «Det alvorligste er om vi tar fra dem menneskeligheten, reduserer dem til en trussel, til en horde, til en invasjon.»

Når kvinnen i Morialeiren sier at «Europa betrakter oss ikke som mennesker», så er det forståelig – slik hun har det, strandet i en leir i Europas ytterkant. Men hun tar feil. Hun er kommet til den delen av verden, nesten den eneste delen av verden der menneskerettighetene og de kristne og humanistiske verdiene står høyt og der de praktiseres med nærmest pedantisk nøyaktighet. Vi har strenge lover og sterke institusjoner som har som oppgave å påse at vi følger de vedtatte rettighetene. Og, ikke minst, det er en sterk og tydelig humanisme rotfestet blant politikere av de fleste avskygninger og i befolkningen. De aller fleste av oss vil hjelpe – helhjertet og oppriktig.

Det som skiller de to posisjonene – innvandringsliberal og innvandringskritisk – er sinnelagsetikk og konsekvensetikk. På den ene siden de som ser nøden og som mener at åpne armer er det eneste svaret på dette, og på den annen side, de som ser nøden, men som mener at konsekvensene også må hensyntas.

Konsekvensen er overbelastning, en ikke bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt, demografisk og kulturelt, og i ytterste fall at de europeiske vertslandene kan vippes ut av likevekt. Vi ser alt flere tegn til dette. Det er alvorlig – og det må tas på alvor. Det er vår plikt.

Da ungarerne kom, og også chilenerne og vietnameserne var de relativt få. Og, som grupper kom de over et tidsspenn på tjue år. En annen og ikke uvesentlig faktor var deres vilje og evne til integrering, samtidig som samfunnet hadde tid og ressurser til å legge til rette for dette. Skjønt, tilretteleggingen den gang i fht i dag var minimal. Det gikk seg greit til likevel.

Det jeg vil fram til, er at de aller fleste av oss ser likt på individet. Få blant oss er kalde og likegyldige til det grunnleggende, det å strekke ut en hånd og å hjelpe vår neste. Men når individene blir til millioner, forvandles det hele til en trussel som framstår som horder og som er det nærmeste vi kommer en invasjon uten kanskje faktisk å være det. Ja, det kan virke dehumaniserende, men det er en realitet. Og, realiteter er det viktig å forholde seg til.

Som nevnt, de aller fleste av oss, på begge sider i debatten, deler ønsket om å hjelpe. Som Rimehaug skriver: «Men realiteten er jo at vi ikke kan ta imot alle som vil komme hit.» … «Hvis utgangspunktet er å hjelpe flest mulig, er det klart at det må handle om mye mer enn hvor mange flere vi kan ta mot i Europa. Langt flere må få et permanent liv i nærområdene. Mange kan forhåpentligvis vende tilbake dit de kom fra. Og ikke minst kan mer gjøres for å fjerne årsakene til at de flykter.»

Vi beklager forholdene i Morialeiren, og vi må gjøre det vi kan for de som befinner seg der. Imidlertid, de miserable forholdene der kan naturligvis ikke styre innvandringspolitikken i Europa.

Europeere flest er ikke blitt kaldere og mer egoistiske, men den åpenbart ustoppelige og økende strømmen av migranter tvinger oss til å tenke annerledes. Det eneste som duger er kombinasjonen av humanisme og realisme – et varmt hjerte og et kaldt hode.

12 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Rimehaug greier her det nesten umulige. Det å berøre de forskjellige sidene ved innvandringsdebatten og -problematikken uten selv å falle i en av grøftene.

Tiltredes- Virkelig fin tekst av Rimehaug. Og din kommentar kommer i samme kategori. 

3 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg har ikke tenkt å glemme. Det vil være svært upassende å glemme de som går gjennom en av vår tids store humanitære kriser. Om vi er de vi sier vi ønsker å være, husker vi. 

2 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Etikk

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det som skiller de to posisjonene – innvandringsliberal og innvandringskritisk – er sinnelagsetikk og konsekvensetikk. På den ene siden de som ser nøden og som mener at åpne armer er det eneste svaret på dette, og på den annen side, de som ser nøden, men som mener at konsekvensene også må hensyntas.

Jeg er også enig i at Rimehaug har skrevet et godt og balansert innlegg, men vil mene at du her presenterer ulike etiske posisjoner på en litt "firkantet" måte.  Det virker i hvert fall som om du stiller opp sinnelagsetikk og konsekvensetikk som tilnærmet uforenlige, selv om du kanskje i siste del av sitatet åpner for at det kan være snakk om en kombinasjon?  

I teoretiske definisjoner blir sinnelagsetikk og konsekvensetikk ofte presentert som motsetninger, men i praksis vil vel de fleste forholde seg til en kombinasjon - med mest vekt på det ene eller det andre.  En "rendyrket" sinnelagsetiker vil lett stirre seg blind på motivet til den som handler, mens en "rendyrket" konsekvensetiker vil kunne ende opp som en etisk egoist.

I slike etiske debatter savner jeg ofte perspektiver fra nærhetsetikken (jf. Levinas, Løgstrup m.fl.) - men fornemmer vel det som en underliggende inspirasjon i Rimehaugs innlegg når han så sterkt vektlegger viktigheten av å se flyktningene som mennesker.

5 liker  
Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Først det grunnleggende – og så konklusjonen

Publisert nesten 2 år siden

Innledningsvis skriver jeg om de to etiske posisjonene - sinnelagsetikk og konsekvensetikk. Dette er det grunnleggende. Det er utgangspunkt

Men, som du selv skriver, Oddbjørn, så konkluderer jeg med at de to må kombineres for at vi skal kunne tilnærme oss og håndtere innvandringen med alle dens dilemmaer på en god nok måte.

Er derimot mer usikker på nærhetsetikken – som er relasjonistisk. Det kan bety empatistyrt, noe som ikke nødvendigvis er gangbart som moralsk kompass. Har skrevet om dette i innlegget «Empati er oppskrytt».

3 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
En annen og ikke uvesentlig faktor var deres vilje og evne til integrering, samtidig som samfunnet hadde tid og ressurser til å legge til rette for dette. Skjønt, tilretteleggingen den gang i fht i dag var minimal.

En av de sentrale deltagerne i denne prosessen fortalte etterpå at ingenting var selvsagt den gangen. Riktignok var ungarerne ikke spess mange sammenlignet med i dag, men det var likevel vanskelig å få plassert og sysselsatt dem. Motstanden var stor helt inn i regjeringsapparatet. Institusjonene arbeidet ikke mot samme mål, og det var vel en sosialminister Harlem som ikke var av de smidigste. 

Kommentar #7

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hva er ille?

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
I slike etiske debatter savner jeg ofte perspektiver fra nærhetsetikken (jf. Levinas, Løgstrup m.fl.) - men fornemmer vel det som en underliggende inspirasjon i Rimehaugs innlegg når han så sterkt vektlegger viktigheten av å se flyktningene som mennesker

Er ikke det en selvfølgelighet? Hvis de ikke blir sett på som mennesker, hva da?

Migrasjonen fra ikke vestlige land ville ikke blitt akseptert, spesifikt midtøsten/Afrika, om de ikke hadde "merkelappen" flyktning. Det som er ille er ikke motstand mot migrasjon, men det bakenforliggende spillet - det er ille!

Det er krefter som ønsker flest mulig flyktninger inn i Europa. Flyktningeproblematikken skapes med det formålet, det er storindustri!

Det er en kynisk, umenneskelig, utrolig ondskapsfull og metodisk prosess, for å velte Europa overende med "flyktninger". Selve antallet trenger ikke å være så stort, det er kulturen som følger med som er destruktiv. 

Førstesiden på VG fra torsdag hadde denne forsiden: Regjeringens varsellamper blinker: "BYDELENE DE FRYKTER MEST" og et kart over Norge med 12 områder/bydeler rødmerket på kartet. Årsaken: Økt andel innvandrere opp til 65%, arbeidsledighet og flere fattige. Ingressen i artikkelen sier: "Regjeringen innser at man har brukt milliarder på utsatte områder i storbyene uten å vite hvilke tiltak som virker. Nå varsles nye grep."

Gettofisering, kulturell dominans i slike områder Europa rundt. Hverken etniske borgere, offentlige tjenestemenn og politi våger seg inn i slike områder.

De som skaper dette "problemet" er de som ikke betrakter flyktninger som mennesker. Flyktninger blir brukt som et kynisk våpen, i et horribelt spill med menneskeskjebner! Ikke bare flyktningenes men våre skjebner er med i dette spillet. De som skaper flyktningeproblemet har et så intenst hat til andre enn seg selv, at det eneste formålet med deres liv, hva de lever for, er krig, ondskap, terror, maktbrynde og et behov for å flytte sin egen krig innenfor Europas grenser. Det er intet annet enn et erobringsprosjekt, og hva som skal erobres er vestlig kultur og økonomi!

Det er to store bevegelser som samordner dette. Det er globaliseringsideologien og multikulturen, som inviterer til  migrasjon. Formålet er ikke å dele på jordens goder med flere, styrke økonomien til de fattige ved å ta noen smuler fra de rike og distribuere. Formålet har et eneste "gode", og det er å sentralisere makten hos en elite av grøssrike mennesker som spiller med verdens menneskeskjebner, for at disse kan øke graden av manipulasjon i kong mammons tjeneste.

Det som forundrer meg er naiviteten hos den vanlige borger som faller for dette spillet. Betrakter man dette fra en darwinistisk synsvinkel, ser vi hvordan survivel of the fittest prinsippet anvendes kaldhjertet og uten noen grad av forståelse for menneskeverdet. Vår eloistiske tilstand tilsier at vi ikke har retten til å overleve!

DET! ER ILLE DET!

Enda verre blir det for de av oss som skjønte dette for 20 - 30 år siden og sa i fra, og nå ser på at det slår inn som advart.

Jesaja 2 "6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde.  7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner;  8 deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.  9 Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke!" 

Tro ikke et øyeblikk at profetien over gjelder staten Israel - alene, den gjelder verden i sin helhet. Årsaken til denne utviklingen ser vi forklart i profetien.

Hva er så løsningen? Flere ubrukelige milliarder? Hadde ikke tragedien vært så enorm, ville det vært komisk - men jeg vet om en som skoggerler over dette!

Østerrike har tatt et tak ved roten av problemet. Stenger ned 7 moskeer, returnere imamer til Tyrkia, og gjør Erdogan rasende, mannen som uttalt ser på seg selv som den neste ottomanske kalifen - over verden! Slik stormannsgalskap har vi sett før!

5 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er krefter som ønsker flest mulig flyktninger inn i Europa.

Hvem er egentlig dette? Jeg ser aldri noen skrive om dette eller gå i demonstrasjoner for flere flyktninger til Europa. Om du ikke har navn og opplysninger om dem tror jeg det er en myte. 

3 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Utgangspunktet

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er det grunnleggende. Det er utgangspunkt

Nei, utgangspunktet er ikke (den ene eller andre) etikken. Utgangspunktet er mennesket, noe Rimehaug også poengterer i startinnlegget når han skriver: 

"...det grunnleggende etiske kravet: Er vi villige til å se dem som mennesker?"

3 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er egentlig dette? Jeg ser aldri noen skrive om dette eller gå i demonstrasjoner for flere flyktninger til Europa. Om du ikke har navn og opplysninger om dem tror jeg det er en myte. 

Jeg nevnte Erdogan, du kan ta med det muslimske brorskap, og rent generelt fra den vestlige verden, de som promoterer innvandring.

Om du hadde orientert deg litt om det som skjer i USA, ville du hatt et godt bilde.

One World Order bevegelsen, og de som i Europa har gått inn for innvandring der.

Smuglerorganisasjonene bak er brikker i spillet. 

Dette er ikke "teorier" lenger, det er faktum og et mål med det, hvilket jeg har beskrevet mange ganger. 

Domonstrasjoner om øket innvandring drives av innvandrere selv, spesielt i Tyskland.

Orienter deg utenfor din egen komfortsone - det er nok av informasjon å hente.

2 liker  
Kommentar #11

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"...det grunnleggende etiske kravet: Er vi villige til å se dem som mennesker?"

At det går an å forme denne setningen virker provoserende. Hva slags sinn har de som ser det annerledes???

Nå har jeg beskrevet slike "sinn" ganske så tydelig!

4 liker  
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Polarisert debatt

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
At det går an å forme denne setningen virker provoserende. Hva slags sinn har de som ser det annerledes???

Debatten om innvandring er for tiden kanskje den mest polariserte her i landet (og i vesten for øvrig).  Jeg oppfatter Rimehaug dithen at det er det som er utgangspunktet for hans innlegg.  Og i dette polariserte debattklimaet er det en sterk tendens til at det som burde være kjernen, forsvinner - altså flyktningene,(med)menneskene og deres situasjon.

Debatten har sin egen dynamikk, og den drives fram av ytterposisjonene på begge sider.  Det kan virke som om det viktigste er å vinne diskusjonen, og virkemidlene går da gjerne ut på å bekjempe "fienden" retorisk, gjerne ved å klebe en antatt kompromitterende merkelapp på motstanderen ("godhetstyrann", "innvandrerhater").

Min erfaring i direkte samtaler ansikt til ansikt med folk er at de aller færreste nordmenn befinner seg i disse ytterposisjonene, selv om det kan virke slik i den offentlige debatten - særlig i sosiale medier og diverse nettfora.

5 liker  
Kommentar #13

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utgangspunkt II

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Nei, utgangspunktet er ikke (den ene eller andre) etikken. Utgangspunktet er mennesket, noe Rimehaug også poengterer i startinnlegget når han skriver: 

"...det grunnleggende etiske kravet: Er vi villige til å se dem som mennesker?"

Ja, Rimehaug sitt utgangspunkt for sin kronikk er hvordan vi forholder oss til mennesket.

Utgangspunktet for min kommentar er imidlertid de ulike posisjonene de innvandringsliberale, og de som er kritiske til innvandringspolitikken, har til den store innvandringen og de ulike tilnærmingene og handlemåtene som dette gir. Jeg peker på at vi alle, uansett posisjon, har en grunnleggende respekt for mennesket og vilje til å hjelpe, men at de to estiske posisjonene gir ulike tilnærminger.

I din kommentar # 4 er det ikke Rimehaug sitt utgangspunkt du kommenterer, men mine betraktinger om de ulike etiske posisjonene. I min kommentar # 5 forklarer jeg utgangspunktet for mine betraktninger.

For egen del kan jeg ikke se det annerledes enn at det er jeg som er konsistent, og at din påpekning av Rimehaugs utgangspunktet kan fremstå som en stråmann eller i som en avsporing i fht det du og jeg debatterer på denne tråden.

1 liker  
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Stråmann?

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

For egen del kan jeg ikke se det annerledes enn at det er jeg som er konsistent, og at din påpekning av Rimehaugs utgangspunktet kan fremstå som en stråmann eller i som en avsporing i fht det du og jeg debatterer på denne tråden.

Hvor er stråmannen?  Jeg må innrømme at jeg ikke ser ham.

3 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg nevnte Erdogan, du kan ta med det muslimske brorskap, og rent generelt fra den vestlige verden, de som promoterer innvandring.

Jeg har ikke sett at Erdogan driver noen kampanje for å øke migrasjon til Europa. Heller ikke noen av de andre. Hvorfor skulle de gjøre det? En slik holdning fra disse aktørene vil jo føre mennesker ut i ulykke. Alt dette er direkte feil eller myter. Demonstrasjoner i Tyskland for å skaffe flere innvandrere? Og at smuglere tar seg betalt kan neppe kalles innvandringspolitikk. Snakk gjerne om andres perspektiver, men skaff deg noen selv først. Denne argumentasjonen er direkte latterlig. 

2 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
For egen del kan jeg ikke se det annerledes enn at det er jeg som er konsistent,

Eller låst kan man si. 

2 liker  
Kommentar #17

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Ikke fullt så enkelt kanskje

Publisert nesten 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Strategier. En strategi er å legge skylden på noen andre: Innvandringsskeptikere og høyrepopulister er de slemme som holder flyktningene ute. Da slipper vi som er mer liberale å kjenne på skyld. Men realiteten er jo at vi ikke kan ta mot alle som vil komme hit, og at vi alle derfor er skyldige i å stenge noen ute.
En annen strategi er å legge skylden på flyktningene. De er lykkejegere, kriminelle, de er lurt av menneskesmuglere, de vil bare utnytte velferdsstaten. Dermed kan man rette skytset mot de som er så naive at de vil ta mot dem - eller, verre, vil ødelegge landet ved å ta dem inn.
Slik sårer vi hverandre og skaper en spiral av stadig sterkere følelser og beskere argumenter. Vi blir opphengt i oss selv og i våre konflikter. Og vi glemmer flyktningene.

Innlegget kan vel begrenses til denne påpekningen av Rimehaug. Hva mener han så at vi alle burde gjøre? At vi dersom vi hadde klart å se alle flyktningene – vent litt, alle som sier de er flyktninger fra nød og forfølgelse - som mennesker, så hadde vi tatt inn rubb og rake?

Jeg har vært på banen her med mine begrunnede spørsmål, og hevdet at vi bør ha kontroll med hvor det bærer hen, og sørge for forsvarlig integrering, og da med fokus på muslimene som jeg mener på alle måter utgjør det største problemet. Jeg må vel da falle inn under «en annen strategi». Jeg antas å «legge skylden på flyktningene. De er lykkejegere, kriminelle, de er lurt av menneskesmuglere, de vil bare utnytte velferdsstaten. Dermed kan man rette skytset mot de som er så naive at de vil ta mot dem - eller, verre, vil ødelegge landet ved å ta dem inn.» Dette må da settes opp mot hva jeg nettopp skrev. Jeg har vel kanskje påpekt at de som kommer er en blanding av litt av hvert. Hvem klarer å ta seg fram til våre grenser, og hvem har ressurser til kostbar transport etc.? Men jeg skal skjære av kort her og si at mitt engasjement har vært knyttet til spørsmålet: Står vi overfor en islamsk trussel? En politisk og religiøst sammensveiset inhuman ideologi. Hvilke konsekvenser får i så fall sosialt kaos? Jeg har blitt oversett, og følt meg stemplet med «Breiviks ideer».

4 liker  
Kommentar #18

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Veldig gammelt nytt - har alltid vært slik

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Min erfaring i direkte samtaler ansikt til ansikt med folk er at de aller færreste nordmenn befinner seg i disse ytterposisjonene, selv om det kan virke slik i den offentlige debatten - særlig i sosiale medier og diverse nettfora.

"Flyktninger" skjuler et dypere problem enn den polariserende debatt. Dybden i dette er vel ikke noe nytt fra vår tid. Krig er årsaken, krigen er motivert og planlagt - ikke tilfeldig.

Men hvor skal man lande hen? Debatten  har sin egen dynamikk, som du sier. For å leve med det må det vel bli som du sier. Situasjonen er der, vi finner oss i det og håper på det beste.

Jeg tror vi har fått et problem større enn vi kan løse. Personlig lander jeg der jeg ser ansvaret for egen familie komme i fokus, så får det gå som det går.

2 liker  
Kommentar #19

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skal skjære av kort her og si at mitt engasjement har vært knyttet til spørsmålet: Står vi overfor en islamsk trussel? En politisk og religiøst sammensveiset inhuman ideologi. Hvilke konsekvenser får i så fall sosialt kaos? Jeg har blitt oversett, og følt meg stemplet med «Breiviks ideer».

Din bekymring er berettiget. Regjeringen deler din bekymring.

2 liker  
Kommentar #20

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke sett at Erdogan driver noen kampanje for å øke migrasjon til Europa. Heller ikke noen av de andre. Hvorfor skulle de gjøre det? En slik holdning fra disse aktørene vil jo føre mennesker ut i ulykke. Alt dette er direkte feil eller myter. Demonstrasjoner i Tyskland for å skaffe flere innvandrere? Og at smuglere tar seg betalt kan neppe kalles innvandringspolitikk. Snakk gjerne om andres perspektiver, men skaff deg noen selv først. Denne argumentasjonen er direkte latterlig. 

Jeg nevnte i min kommentar at jeg er forbauset over den naivitet vi finner i debatten. Du bekrefter det så tydelig at jeg ikke har endret synet på akkurat det.

Du får bare le deg gjennom det, Njål, og håpe på det beste.

2 liker  
Kommentar #21

Per Steinar Runde

223 innlegg  2476 kommentarer

Ja, men ....

Publisert nesten 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men realiteten er jo at vi ikke kan ta mot alle som vil komme hit, og at vi alle derfor er skyldige i å stenge noen ute.

Rimehaug skal ha ros for iallfall å vedgå dette. Inga regjering og ingen politiske parti har gått inn for fri innvandring; ja, dei har ikkje eingong tillatt at folk som vel å flykte frå krig eller undertrykking, får reise til Europa på ein trygg og billig måte, dvs med rutefly. 

Men eg synest kritikken hans av Ungarn er urimeleg. Viss folk måtte røme for livet frå t.d. Austerrike, trur eg ungararane hadde teke i mot dei med opne armar. Men i Ungarn er minna framleis levande om hundreårs muslimsk okkupasjon, som dei ikkje ønskjer nokon reprise på. Heller ikkje analogien mellom mottak av ungarske flyktningar i 1956-57 og dagens flyktningmottak, held mål. Noreg tok den gong i mot 1200 ungarske ungdommar som ei eingongshending, medan vi no har teke i mot tusenvis av flyktningar kvart einaste år i meir enn eit kvart hundreår. Dessutan har vi utvida flyktningomgrepet langt utover definisjonen i FNs flyktningkonvensjon, slik m.a. Sylo Taraku har skrive om i boka "Innvandringsrealisme". 

Rimehaug siterer Hoem og nemner "den nesten apokalyptiske visjonen av at de fattige kommer hit og krever rettferdighet". Men det er slett ikkje dei fattige som kjem hit, for dei har nok med å overleve og kan slett ikkje finansiere ei smuglarreise til fleire titals tusen kroner. Oppbrotet frå land i m.a. Afrika aukar paradoksalt nok parallelt med økonomisk framgang på kontinentet, slik m.a. Paul Collier har dokumentert i boka "Exodus". Kravet om rettferd bør dessutan først og fremst rettast mot korrupte regime og despotar i dei landa folk vil flytte i frå, som har det reelle ansvaret for å plyndre eigne undersåttar og vanstyre landa sine. 

Det går heller ikkje an å skrive om dagens migrasjon utan å nemne den ukontrollerte folkeveksten i Afrika, Midtausten og Vest-Asia. Medan den norske befolkninga har auka frå 3,2 til 4 millionar frå 1950 til i dag, har befolkninga i mest alle ikkje-europeiske land vi har fått innvandrarar og flyktningar frå, mangedobla seg. Dette gjeld ikkje minst for Somalia, Pakistan, Irak og Afghanistan, men i aukande grad også for afrikanske land sør for Sahara.9 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg nevnte i min kommentar at jeg er forbauset over den naivitet vi finner i debatten. Du bekrefter det så tydelig at jeg ikke har endret synet på akkurat det.

Du får bare le deg gjennom det, Njål, og håpe på det beste.

Når vi snakker om aktører som arbeider for eller mot innvandring forventer jeg at vi alle snakker om politiske aktører som har makt til å skape en politikk og ikke kriminelle nettverk. Ikke en gang hjelpeorganisasjonene som opprettholder et arbeide i Middelhavet har som formål å få flest mulig til å migrere, men redde de som har havnet i en utsatt posisjon. Bak hjelpearbeidet ligger det en humanitær innsats og intet annet. Jeg vet heller ikke om noen NGO eller noen annen institusjon som har en slik hensikt men opplys meg gjerne. Den anerkjente og hevdvunne politikken i verden er at folk bor på sitt hjemsted eller velger et annet om de har arbeide der, og ikke at de farter rundt for å finne seg stadig nye hjemland fordi de er lei av det gamle. Denne tråden handler om flyktninger, og en bølge som pågår selv om ikke alle vedkjenner seg den. 

2 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når vi snakker om aktører som arbeider for eller mot innvandring forventer jeg at vi alle snakker om politiske aktører som har makt til å skape en politikk og ikke kriminelle nettverk. Ikke en gang hjelpeorganisasjonene som opprettholder et arbeide i Middelhavet har som formål å få flest mulig til å migrere, men redde de som har havnet i en utsatt posisjon. Bak hjelpearbeidet ligger det en humanitær innsats og intet annet. Jeg vet heller ikke om noen NGO eller noen annen institusjon som har en slik hensikt men opplys meg gjerne. Den anerkjente og hevdvunne politikken i verden er at folk bor på sitt hjemsted eller velger et annet om de har arbeide der, og ikke at de farter rundt for å finne seg stadig nye hjemland fordi de er lei av det gamle. Denne tråden handler om flyktninger, og en bølge som pågår selv om ikke alle vedkjenner seg den. 

Tuller du?

2 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1319 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 996 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 463 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 454 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere