Eivind Straumstein

Seniorrådgiver Finans
1

Kristne og innvandring

Er nestekjærlighet det samme som å åpne grensene for fri innvandring?

Publisert: 2. aug 2018

Mange hevder at kristne bør utvise nestekjærlighet ved å ta imot innvandrere, ofte definert som flyktninger. Det vises f.eks. til at Jesus selv var flyktning, ved at hans foreldre måtte flykte til Egypt, da kong Herodes ville drepe ham (og alle guttebarn) i Israel. Først når kong Herodes var død, kunne de vende tilbake til sitt eget land.

Holde orden på begrepene, medier feilinformerer

Det første vi må gjøre er å klargjøre begrepene ift. innvandring. Vi snakker om migranter/innvandrere, som ofte er «økonomiske lykkejegere», kontra flyktninger som flykter fra krig, forfølgelse etc., og har reelt beskyttelsesbehov. Den store strømmen av migranter, kommer i dag fra MENA (Middle East/North Africa), og det står millioner klare til å reise til Europa for å «søke lykken». I 2017 innrømmer EU at nesten ingen av migrantene som kommer fra MENA, er flyktninger med reelt beskyttelsesbehov. Nesten alle er det vi kan kalle for velferds-/økonomiske migranter, og for disse fremstår Europa som en «honningkrukke». Det kan vi selvsagt forstå, men det er misforstått nestekjærlighet når vi vil åpne grensene for denne typen innvandring, og det ødelegger også for de som har reelt beskyttelsesbehov pga. krig, forfølgelse for sin tro etc.

Det er også et problem at store deler av (norske) media, ofte bruker begrepet «flyktning» i stedet for «migrant», og at dette gjøres bevisst for å appellere til folks samvittighet. Stadig ser vi at mens f.eks. AFP (Agence France-Presse) bruker begrepet migrant, så erstatter NTB (Norsk Telegrambyrå) dette nesten konsekvent, med «flyktning». Det er naturligvis ukorrekt, og i beste fall villedende informasjon.

Menneskehandel, menneskesmugling og integrering

Østeriksk politi offentliggjorde nylig en rapport, som viser at migrasjon fra MENA, oftest er menneskesmugling og menneskehandel satt i system, og at f.eks. nesten alle større afghanske familier, sender sønnene sine til Europa for å prøve å få sosialhjelp etc. (slik at de kan sende penger til familien hjemme). Med andre ord snakker vi både om utnyttelse av mennesker, og vi snakker om grov og urettmessig utnyttelse av Europas velferdsgoder, som igjen er opparbeidet over lang tid av generasjoner som bidrar til fellesskapet.

Dessuten ser vi mer og mer at innvandring til Europa fra spesielt muslimske land, medfører store utfordringer og konsekvenser ift. demografi, økonomi/velferd, kriminalitet, (multi)kulturelt kaos etc…  

Vi ser en stadig økende segregering mellom innfødte europeere og migranter fra muslimske land. Hovedårsaken er IKKE at det mangler på integreringstiltak og økonomiske midler, men at store deler av disse, i liten grad søker å bli integrert i vårt vestlige, frie og demokratiske samfunn. Tvert imot lager de egne samfunn i samfunnet (klankultur), og her gjelder egne lover og regler (sharia etc..), og der det er vanskelig for myndighetene å utøve nødvendig bistand (lege/helsepersonell), kontroll (politi, NAV, skatteetaten, sosialtjenesten etc..) og innflytelse (skikk, bruk, skole/utdanning, tilpasning til vestlige demokratiske verdier etc). Samtidig er de vel kjent med våre velferdsordninger, og hvordan disse kan benyttes til fulle.

I flere storbyer i Europa, er det i dag store ghettoer som utgjør en stat i staten. F.eks. er det i Paris-forstaden Saint Denis, ca. 2 millioner muslimer som utgjør en egen ghetto, der islam blir praktisert, og der en lever utenfor fransk lov og franske verdier. Dette er farlige områder å bevege seg i for folk flest, inkl. politi, lege etc… (nyere rapport iflg. Daily Mail v/ Malone).

Dagens migrasjon sammenlignes med nordmenn som dro til Amerika 

Dette står i sterk motsetning til migrasjon av nordmenn som dro til Amerika fra ca. 1850-1910, og som mange viser til ift. diskusjon om innvandring. Nordmenn som dro «over there», kom til et land som gav dem muligheter, men ikke uten at en jobbet hardt for dette, og var villig til å tilpasse seg det amerikanske samfunnet. Med sitt harde arbeid, bidrog de både til å bygge Amerika, og å hjelpe dem der hjemme. Men det var slettes ikke alle som lyktes; noen gav opp, bukket under for hardt arbeid, sykdom eller rett og slett savn etter sine der hjemme.

Jødehatet i Europa er sterkt voksende 

Den store migrasjonen fra muslimske land, har også medført mye hardere klima for spesielt europas jøder. World Israel News skriver at parallelt med at radikal islam brer om seg i Europa, øker jødehatet og antisemittismen. Jødiske ledere i f.eks. Tyskland, sier at det er farlig for jøder å bevege seg i flere tyske (muslimdominerte) bydeler, og anbefaler av sikkerhetsårsaker, at en ikke må identifisere seg selv som jøde. I noen tilfeller ender hatet mot jøder med drap, slik som i Paris i vinter, der en 85 år gammel jødisk kvinne ble knivdrept av islamister, før handlingen ble forsøkt skjult ved å brenne ned leiligheten hennes. I Danmark er det nå i juli tatt ut tiltale mot en imam, fordi han har oppfordret til drap på jøder. 

Jøder i Europa opplever altså den verste tilstanden siden 2. verdenskrig, og mange er redde for å vise sin jødiske tilhørighet. 

Jeg har hørt noen kristne si at innvandringen fra muslimske land, og utbredelsen av islam i Europa, inngår i Guds plan for at jødene skal samles i Israel, og at en derfor må støtte den. Ingen kan påberope seg å vite noe om Guds plan for dette, og det er også tankeløst og naivt ift. jøder, som opplever at deres eksistens i Europa er truet mer enn noen gang etter 2. verdenskrig.

Demokrati og frihet er en arv vi må ta vare på

Så kommer ikke minst aspektet med at Europas demokrati og frihet, er kjempet frem gjennom krig og oppofrelse for land og folk, av våre forfedre - og at mange også ofret livet for denne frihetskampen. Denne friheten bør vi satse alt vi kan, for at våre barn og barnebarn, også kan få nyte godt av. Det er tragisk dersom vår generasjon, skal kaste bort «alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett», når vi vet hva denne friheten har kostet!

Hva med kristne og politikk?

Vi skal elske alle mennesker, og de som kommer for å søke lykken i Europa, har selvsagt like stor verdi som alle andre mennesker. Men vi kan likevel være imot (fri) innvandring, og vi kan naturligvis føre sterke og saklige argumenter mot den. Til og med politisk kan vi stemme på partier som ønsker å begrense innvandringen.

En del kristenledere fra ulike (gjerne karismatiske) organisasjoner, og representanter fra Den norske kirke, advarer kristne mot å gi sin stemme til politiske partier som ønsker å begrense innvandringen - gjerne med argumentasjonen om nestekjærlighet og ispedd en dose bibelsitater. Det samme ser vi også i Sverige i disse dager, ift. Riksdagsvalget i september, der det advares i sterke ordelag mot Sverigedemokraterna.

Gjengs for innvandringsliberale medier, politikere og grupperinger, er at de som ønsker å begrense innvandringen, blir definert som uetiske mennesker, og gjerne definert som rasister e.l. Dette er en avsporing av debatten om et tema som har meget stor betydning for hvordan Europa skal se ut i årene som kommer, og er en form for hersketeknikk for å avfeie etter hvert forsøk på legitim debatt og kritikk mot fri innvandring. En nasjonal undersøkelse fra 2017/2108, viser at hele 1 av 3 nordmenn mener at innvandringen truer norsk kultur(arv). Da er det en selvfølge at dette også blir en politisk agenda; det er det som kalles demokrati (folkestyre).

Uansett er det ikke riktig å pålegge kristne hva de skal stemme eller ikke, dette har den enkelte selv full frihet til å vurdere ift. hva som er viktig for dem. Dersom en mener at massiv innvandring kan medføre at vår vestlige kulturarv, demokratiske og kristne verdier over tid kan bli utsatt for press, og sågar forsvinne, så er det selvsagt fullt ut legitimt at en benytter stemmeretten sin ift. dette.

Respekt for samfunnets regler og normer

Til sist: det enkelte menneske har uendelig verdi, la det stå fast! De som blir innvilget opphold i landet vårt, skal vi ta godt vare på og vise omsorg. For kristne gjelder dette både nestekjærlighet, og omsorg ift. et evighetsperspektiv (misjon). 

Samtidig er samfunnet bygget opp slik at det fordrer at den enkelte innbygger bidrar – det gjelder:

Økonomisk: ved å arbeide, og ikke være samfunnet til unødig byrde.

Sosialt: ved å være medmenneske, ta vare på/bry seg om hverandre, og selv være villig til å tilpasse seg normer, skikk og bruk etc.

Rettslig: ved å holde landets lover, som er laget til beste for dem som bor i landet (så sant de ikke strider direkte mot Guds ord), og generelt å «te seg vel».

Dette forventer vi av hverandre, og det er selvsagt rimelig at vi krever det samme fra dem som får lov til å komme til landet vårt, og som får nyte godt av vårt demokrati, velferdsgoder osv.. Derfor bør innvandring avgrenses til de som trenger reell beskyttelse. Noe annet er ikke bærekraftig over tid, siden vi snakker om en "flodbølge" av økonomiske migranter som ønsker å komme til Europa. De som utnytter vårt samfunn, og våre gode ordninger som er opparbeidet gjennom generasjoner til felles beste, har selv satt seg utenfor, og samfunnet må ha systemer for å hindre dette (f.eks. grensekontroll og returordning for økonomiske migranter). Dette er en del av rettstatens prinsipper og verdier, som også kristne bør hegne om.

Noe annet vil over tid bryte ned, og ødelegge samfunnet slik vi kjenner det i dag, og som vi selv er en del av.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Kristendom er ikke en politisk ideologi- men vil at vi skal bedrive helhetlig tenkning også om mennesket og samfunnet.

Publisert over 1 år siden

Takk til Verdidebatt-redaksjonen for at de tok inn dette innlegget og takk til innleggsforfatter for et svært velformulert innlegg til forsvar for at kristne ikke trenger å gå med bøyd hode fordi vi stiller oss skeptiske til utviklingen i Norge og Europa til det som er opplest og vedtatt av de som vet best og hevder at Bibelen og  det såkalte Jesu eksempel , ikke tillater oss å bruke vårt intellekt og vår fornuft også  i disse spørsmålene ,og at  dette dermed  betyr at vi er hjerterå og fremmedfientlige  og det som verre er fordi vi hevder noe av det synet som innleggsforfatter omtaler så logisk og klart  i disse spørsmålene.  

 

5 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

40 innlegg  582 kommentarer

Folkeforflytting absolutt - lite med flukt å gjøre

Publisert over 1 år siden
Eivind Straumstein. Gå til den siterte teksten.
Det er også et problem at store deler av (norske) media, ofte bruker begrepet «flyktning» i stedet for «migrant», og at dette gjøres bevisst for å appellere til folks samvittighet. Stadig ser vi at mens f.eks. AFP (Agence France-Presse) bruker begrepet migrant, så erstatter NTB (Norsk Telegrambyrå) dette nesten konsekvent, med «flyktning». Det er naturligvis ukorrekt, og i beste fall villedende informasjon.

Takk for et godt innlegg - en fin studieartikkel, som kan trygt brukes i bibelgrupper og debattgrupper,

Skulle vært obligatorisk lesning for alle journalister, politikere, byråkrater og akademikere spesielt.

De fleste andre nordmenn kjenner fakta i denne artikkelen.

4 liker  
Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Publisert over 1 år siden


Den lave selvforsyningsgraden I Norge må også tas I betraktning når asyl-og kvoteflyktningpolitikken vurderes. Halvparten av maten vi spiste I fjor var importert. Nationen 02.03.2018 hadde storoppslag om dette på første side.                                                      
Der kom det også frem at selvforsyningsgraden I Norge  bare er 41,9%; da regnet med import av soya fra Brasil som ingrediens I kraftfor ;ellers er den 49.2 %. Kraftforet holder Norge I gang; det brukes I oppdrettsnæringen og I fjærkre-og husdyrhold.Det er ikke grasproduksjon nok til husdyra .I år får vi demonstrert hvordan årets klima gjør vondt verre. Kraftforet er medvirkende til overproduksjon av kylling og svin;til tross for overproduksjon så er vi I så stor underbalanse I matveien.

Forsvar frykter matsvikt. Klassekampen 08.12.2016.

Hva om det blir global tørke,så eksportlandene får nok med å brødfø egen befolkning. Vi er også avhengig av fredstider.Kaos I transportveier er I motsatt fall en sikker vei til hungersnød.

Flyktninger og migranter kan risikere å gå fra vondt til verre ved å søke seg til Europa.                         

4 liker  

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 5717 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 3766 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
26 dager siden / 1376 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1278 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
11 dager siden / 1247 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
11 dager siden / 1232 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
10 dager siden / 1181 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
21 dager siden / 1177 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere