Alf-Erik Hallert

2

Evolusjon og/eller gudstro?

Det er synd ordskiftet mellom Håvard Nyhus og Espen Ottosen om evolusjon og gudstro ser ut til å være over. Jeg håper de møtes igjen ved en neste korsvei, siden ordskiftet hadde ansatser til å kunne bli langt mer opplysende og interessant enn det ble.

Publisert: 12. jul 2018.

Det er vanskelig for meg, som ateist, å følge resonnementene når kristne diskuterer tro seg imellom. Hvis jeg likevel skal gjøre et forsøk på å forstå standpunktene i diskusjonen mellom Nyhus og Ottosen om evolusjon og gudstro, så mener Nyhus at naturvitenskap hverken utfordrer eller befordrer kristen tro, mens Ottosen mener enkelte naturvitenskapelige begreper, særlig begreper om evolusjon, kan være utfordrende for tro. Hos Nyhus er evolusjonslære irrelevant for skapertro, siden evolusjonslære besvarer spørsmål om hvordan liv utvikler seg på jorden, mens skapertro besvarer spørsmål om hvorfor vi er her. Hos Ottosen er evolusjonslære relevant for tro, siden både evolusjonslære og skapertro handler om levende og døde organismer/skapninger. 


Vi er altså i utgangspunktet stilt overfor to ulike standpunkter til forholdet mellom evolusjonslære og skapertro. Hos Nyhus representerer evolusjonslære og skapertro to adskilte problemstillinger, hos Ottosen deler evolusjonslære og tro objekt. Det er imidlertid vanskelig for Nyhus å benekte at både evolusjonslære og skapertro handler om levende og døde organismer/skapninger, mens Ottosen på sin side vanskelig kan gjøre rede for hvorfor evolusjonslære utfordrer skapertro, eller for den saks skyld, hvorfor fininnstilling befordrer kristen tro. Det er med andre ord vanskelig å se hva uenigheten bunner i annet enn uenighet om strategi for trosforsvar.


Både Nyhus og Ottosen tyr til metaforer for å anskueliggjøre sine posisjoner. Nyhus hevder at tro – til forskjell fra evolusjonslære – gir bud om pusten bak. Ottosen viser til Paleys kjente metafor om klokkemakeren, og Dawkins sin tolkning av denne. Bruken av metaforer i stedet for definisjoner gjør standpunktene anskuelige, men vidåpne for tolkning. De blir vanskelige å begripe. Ottosens klokkemaker er imidlertid ikke mindre uangripelig enn Nyhus sin bakenforliggende pust. Vi vet hva en klokkemaker gjør, men ingen vet hva en klokkemaker utenfor tid og rom gjør. Vi vet hva pust er, men ingen vet hva pusten bak pust er. I Dagsnytt atten for en ukes tid siden introduserte Nyhus for øvrig en annen metafor, der forholdet mellom Gud og skaperverket er som forholdet mellom forfatter og roman, uten at posisjonen hans ble noe klarere av den grunn. Vi er fortsatt prisgitt en antydning om noe mystisk og gåtefullt hinsides tid og rom. 

 
Det å gjøre noe – enten det nå er å designe klokker, skrive romaner, eller puste – forutsetter tid og rom. Og det er der, i tid og rom, som de undersøkte objektene og mekanismene, som er forsøkt belyst av evolusjonslæren, finnes. Nyhus bommer derfor når han okker og bærer seg over at en kan mene at evolusjonslæren er ateistisk. Begreper om guder spiller ingen rolle i evolusjonslæren. Biologers forskning og bidrag til læren bedømmes ikke etter forskernes livssyn eller religiøse tro. Livssyn og tro legger føringer for og motiverer den enkelte forskers engasjement, jf. for eksempel Michael Behes engasjement for intelligent design, og R. A. Fishers engasjement for rasehygiene, men livssyn og tro hverken kvalifiserer eller diskvalifiserer en forsker. Fisher var kristen og politisk konservativ. J. B. S. Haldane var marxist. Begge sto for fremragende forskning på evolusjon.

 
De vitenskapelige evolusjonsteoriene handler hverken om pusten bak, eller om kreative designere og forfattere hinsides tid og rom. Gud eller guder inngår rett og slett ikke som faktorer. Teoriene er grunnleggende ateistiske. Dersom teoriene skal gjøres teistiske, så må dette gjøres med uvitenskapelige argumenter og metaforer. (Både filosofisk og teologisk er det mulig å integrere teoriene i en videre fortelling enn de reduksjonistiske fortellingene som naturvitenskapene alene står for. Teistiske evolusjonslærer er imidlertid som regel litesigende og ytterst spekulative, men mulige uten å komme i konflikt med vitenskapelig begrunnet evolusjonslære.) Hvorvidt evolusjonslæren inngår i et dilemma beror derfor på om en oppfatter vitenskap om organismer som alternativ til mystifiserende og gåtefulle fortellinger om skapninger. 

 
Nyhus tar feil når han mener at det ikke finnes grunner for å oppfatte evolusjonslære som alternativ til skapertro, selv om en som Ottosen, forstår og aksepterer at troens objekt er mystisk og gåtefull. Det er helt nødvendig å vurdere alternativer der hvor evolusjonslære og skapertro er gjenstand for politikk, dvs. gjenstand for valg. Det politiske spørsmålet handler blant annet om hva vi bør formidle til barn og unge, deriblant konfirmanter. Bør vi fremheve gåtefulle fortellinger og eventyr på bekostning av vitenskap? Eller omvendt? Eller bør vi likestille? Bør vi lære barn og unge å skjelne mellom fantasi og virkelighet?

I USA er kreasjonister stadig på den politiske banen med krav om at undervisning i ID sidestilles med undervisning i evolusjon. Tidligere hadde skoler i USA undervisning i skapertro, mens evolusjonslære ble fortiet, eller til og med ulovlig å undervise i. Først på 1960-tallet ble undervisning i evolusjonslære obligatorisk. I Norge i 1986 la daværende statsråd Kjell Magne Bondevik fram ny læreplan for grunnskolen. Der kunne en for naturfagets vedkommende lese: «Skolen må opplyse om at det ikke foreligger noe endelig svar når det gjelder menneskehetens historie, og at det ikke behøver å være noe motsetningsforhold mellom naturvitenskapelige teorier og Bibelens lære om skapelsen.» Det ble selvsagt bråk, men samme år ble det regjeringsskifte. Arbeiderparti-regjeringen valgte å trekke Bondeviks plan tilbake.

 
Hvis en er hellig overbevist om at en er en åndelig person, velsignet med åndelige gaver gitt av et åndelig vesen hjemmehørende i en åndelig sfære, så kan det hende en blir fornærmet over å høre at en er et dyr. Det er kanskje fordi evolusjonslæren forteller at mennesker er dyr, at en del kristne og muslimer har så vanskelig for å akseptere læren. Jeg vet ikke, men det kan sikkert være vondt og vanskelig å innse at menneskers liv er avgrenset i tid og rom – at vi er sårbare og dødelige dyr. Slik innsikt og selverkjennelse kan gi en følelse av angst og avmakt. Fantasifulle fortellinger om gode hjelpere hinsides tid og rom tyder på det. Også bønner og vitnesbyrd om bønnesvar kan tolkes i den retning. Avmaktsfølelsen kompenseres og angsten dempes av forestillinger om å være på parti med hinsidige makter mektigere enn en selv. Suttekluter og gulrøtter – i form av utsikter til guders assistanse her på jorden, og til himmelsk herlighet i all evighet – er til trøst og motivasjon, men jo mektigere slike makter sies å være, jo viktigere er det å være på parti med disse framfor å havne i unåde. Aller viktigst er det å være på parti med den angivelig største og mektigste makten av dem alle. Det å havne i den allmektiges unåde må være det verst tenkelige. Ondskapsfulle forestillinger om evig fortapelse, ild og helvetes pinsler er derfor gjerne integrert i fortellingene om det hinsidige. Pisk er like anvendelig som gulrot. Det vet enhver som vil herske og herje.    

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ikke nødvendigvis...

Publisert 7 måneder siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Hos Nyhus er evolusjonslære irrelevant for skapertro, siden evolusjonslære besvarer spørsmål om hvordan liv utvikler seg på jorden, mens skapertro besvarer spørsmål om hvorfor vi er her.

Som til et eksempel kan man se Paulus 1.Kor.15.51-52 hvor man ser at evolusjon og skapertro går hand i hand uten noen særlig politikk? Og dette skjer utrolig raskt slik at det ikke gir rom for politikk?

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

1 liker  
Kommentar #2

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Som til et eksempel kan man se Paulus 1.Kor.15.51-52 hvor man ser at evolusjon og skapertro går hand i hand uten noen særlig politikk? Og dette skjer utrolig raskt slik at det ikke gir rom for politikk?

Det er uklart for meg hva innvendingen din går ut på annet enn at den har noe med basuner å gjøre. Jeg er ikke kar om å tyde kryptiske skriftsteder som argumenter for noe som helst. I beste fall antyder skriftstedet noe, men hva? Så du må gjerne forsøke å utlegge skriftstedet så det kan bli forståelig. 

Det står videre uklart for meg om innvendingen din gjelder Nyhus sin sondring mellom hvordan-spørsmål og hvorfor-spørsmål, eller om innvendingen gjelder min tolkning av ham. Enten besvarer evolusjonslæren spørsmål om hvordan liv utvikler seg på jorden, mens skapertro besvarer spørsmål om hvorfor vi er her, eller så er dette ikke tilfelle. Hvis både evolusjonslæren og skapertro besvarer slike spørsmål, så tar Nyhus feil, men det er i tilfelle mot ham du bør rette din innvending. Jeg antok at de hvorfor-spørsmål som skapertro ifølge Nyhus besvarer, er trosspørsmål – med andre ord spørsmål om pusten bak, for å bruke Nyhus sin metafor. Jeg selv har dårlig peiling på hva denne pusten bak kan være, annet enn noe som gir mening for den som anser seg å ha peiling. Det dreide seg etter mitt skjønn for Nyhus altså ikke om hvorfor-spørsmål av typen: Hvorfor flyr trekkfuglene mot sør om høsten? Hvorfor er isbjørnen hvit? Det vil si; det var ikke den typen hvorfor-spørsmål som professor Jarl Giske, i sitt høyst leseverdige innlegg «Gudstro og meningen med livet», gir som eksempler på biologisk meningsfulle hvorfor-spørsmål. 

Eksempler på biologisk meningsfulle hvorfor-spørsmål er for øvrig spørsmålene: Hvorfor tror mennesker på Gud? Hvorfor kan tro på Gud være uttrykk for biologisk tilpasning? Men dette får vi eventuelt diskutere ved en annen anledning, for det var ikke hensikten min med åpningsinnlegget å diskutere om ikke også biologien forsøker å besvare hvorfor-spørsmål. Hensikten var å gjøre oppmerksom på at biologiske og religiøse spørsmål og svar er gjenstand for valg. Bør vi først og fremst formidle biologisk meningsfulle spørsmål og svar, eller bør vi først og fremst formidle mystiske og gåtefulle metaforer og eventyr? Hvordan og hvor sterkt bør naturfag dominere pensum på bekostning av bibelske fortellinger om ånder, guder, siste basunstøt og gjenferd? Bør naturfaglig kunnskap legge føringer for pensum og undervisning i KRLE, slik at elevene lærer å skjelne mellom fantasi og virkelighet? Eller bør barna våre lære at det finnes to virkeligheter: En eksklusiv åndelig virkelighet på den ene siden, hvor døde dyr kan bli levende igjen, og en felles biologisk virkelighet på den andre siden, hvor døde dyr ikke kan bli levende igjen? 

Dette gjorde jeg oppmerksom på med et håp om at Nyhus med tiden vil forsøke å belyse hva Ottosen og undertegnede oppfattet som en utilbørlig omgåelse av en politisk problemstilling og pedagogisk utfordring. Ottosen synes i det minste å være klar over problemstillingen, men det mangler fremdeles at han gir gode svar på den pedagogiske utfordringen. Derfor håper jeg de ved leilighet vil fortsette diskusjonen slik at den ikke blir stående som en simpel krangel om strategi for apologetikk.   

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere